Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2159(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0111/2016

Esitatud tekstid :

A8-0111/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0154

Vastuvõetud tekstid
PDF 256kWORD 76k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2015/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0111/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 20.2.2014.
(2) ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.
(4) ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (2015/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 18. novembri 2015. aasta otsust lõpetada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu esitatud kaebuse 1170/2013/JF uurimine,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0111/2016),

1.  tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda jõudis oma audititöö põhjal järeldusele, et institutsioonide ja organite haldus- ja muude kuludega seotud maksed tervikuna ei olnud 31. detsembril 2014 lõppenud aastal olulisel määral vigadest mõjutatud;

2.  märgib murelikult asjaolu, et kontrollikoda leidis oma 2014. aastat käsitlevas aastaaruandes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) puhul puudusi 15 läbivaadatud hankemenetlusest neljas;

3.  tunneb heameelt asjaolu üle, et vastuseks kontrollikoja tähelepanekutele on EMSK loonud tugiteenuste talituse riigihangete jaoks, et abistada kõiki direktoraate – peale logistikadirektoraadi, kus juba on selline talitus olemas; ootab, et kõnealune talitus saab täielikult toimivaks 2016. aasta teisel poolel;

4.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal oli EMSK eelarve 128 559 380 eurot (2013. aastal 130 104 400 eurot), mis vastab 1,19 % suurusele vähenemisele 2013. aasta eelarvega võrreldes, kusjuures selle täitmise määr oli 95,6 %; võtab teadmiseks täitmise määra tõusu 2014. aastal, kuid peab kahetsusväärseks, et see ei ole ikka veel saavutanud 2012. aasta taset, mil see oli 96,8 %;

5.  rõhutab, et EMSK eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänut hoonete, sisustuse, seadmete ja muude jooksvate kulude katteks;

6.  võtab teadmiseks EMSK iga-aastasele tegevusaruandele lisatud järelmeetmetealased tähelepanekud 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsiooni kohta(1);

7.  märgib, et EMSK koostas 2014. aastal vähem raporteid ja arvamusi ning pidas vähem õigusloomealase tegevusega seotud koosolekuid; on siiski üllatunud, et kõnealusel ajavahemikul on suurenenud õigustalituse esitatud õiguslike arvamuste arv; palub, et teda teavitataks kõnealuse suurenemise põhjustest;

8.  võtab teadmiseks, et EMSK ja Euroopa Parlamendi vaheline koostööleping, mille kahes lisas käsitleti haldusalast koostööd ja ühist eelarvelist mõju Euroopa Parlamendi ja Regioonide Komitee sõlmitud paralleellepinguga, allkirjastati 5. veebruaril 2014. aastal, eesmärgiga arendada poliitilist ja haldusalast koostööd;

9.  tunneb heameelt EMSK reageeringu üle Euroopa Parlamendi poolt eespool mainitud 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas resolutsioonis esitatud palvele anda omapoolne hinnang sellele, milline on koostöölepingu mõju inimressursside, kulude, sünergia, lisandväärtuse ja sisulise kvaliteedi seisukohast;

10.  leiab, et kõnealust koostöölepingut on võimalik veelgi paremaks muuta, eelkõige poliitikasfääris; on veendunud, et Euroopa Parlament, EMSK ning Regioonide Komitee on võimelised arendama täiendavat sünergiat, mis tõhustab tootlikkust koostöövaldkondade kõigil tasanditel, ja nõuab üksikasjalike erisätete koostamist kolme institutsiooni vahel jagatavate teenuste toimimise kohta; palub, et EMSK liikmete seas viidaks läbi küsitlus, kuidas ollakse rahul Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse osutatavate teenustega; palub, et teda hoitaks jätkuvalt kursis koostöölepingu järelmeetmetega;

11.  palub, et koostöölepingu vahekokkuvõte sisaldaks iga institutsiooni kohta üksikasjalikku ülevaadet koostöölepingust tulenevast eelarvelisest kokkuhoiust ja eelarvekulude suurenemisest;

12.  võtab teadmiseks, et EMSK kehtestas Euroopa Parlamendi möödunud aasta resolutsioonis 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta esitatud konkreetsel nõudmisel uued eeskirjad liikmete sõidukulude hüvitamiseks tegelike kulude alusel; tervitab asjaolu, et süsteem hakkas täielikult tööle 2015. aasta sügisel, mil algas EMSK praegune ametiaeg;

13.  märgib murelikult, et EMSK hüvitisesaajatele kompenseeritud sõidukulude ja makstud päevarahade kogusumma ulatus 17 375 864 euroni; nõuab, et institutsioon töötaks välja süsteemse strateegia kõnealuste kulude ja toetuste märkimisväärseks vähendamiseks;

14.  võtab teadmiseks, et tulenevalt lepingust oli EMSK saldo 2014. aastal positiivne 1 560 000 eurot; märgib murelikult, et koostöölepingu alusel paigutati EMSKst ümber 36 töötajat ja Regioonide Komiteest 24 töötajat (kõik töötasid kirjaliku tõlke teenistustes ja olid valdavalt pensionieale väga lähedal), mille tulemusena saavutavad mõlemad institutsioonid märkimisväärse kokkuhoiu töötajatega seotud eelarvepeatükkides (palgad ja pensionid), samas kui parlamendi kulud suurenevad märkimisväärselt nii lühiajaliselt (palgad) kui ka pikaajaliselt (pensionid);

15.  väljendab muret seoses personali lähetuskulude kasvuga 338 366 eurolt 2013. aastal 387 481 euroni 2014. aastal (14,5 %);

16.  nõuab iga-aastasesse tegevusaruandesse niisuguse ülevaate lisamist, milles on esitatud juhtivatel ametikohtadel töötavad töötajad nende kodakondsuse, soo ja ametikoha kaupa;

17.  väljendab heameelt EMSK ja Regioonide Komitee tiheda koostöö pärast rikkumisest teatamise sise-eeskirjade koostamisel, kuna neil on mõned ühised teenused ja töötajad; on siiski seisukohal, et EMSK on kõnealuste eeskirjade heakskiitmisega liiga kaua viivitanud; tunneb sellegipoolest heameelt asjaolu üle, et neid eeskirju kohaldatakse tagasiulatuvalt;

18.  märgib, et 2014. aastal on tehtud väikeseid edusamme ühe soo esindatuse osas juhtivatel ametikohtadel (40 % võrreldes 39 %-ga 2013. aastal); peab siiski kahetsusväärseks endiselt püsivat lõhet, millel puudub vastavus muudes kategooriates; rõhutab vajadust kehtestada eesmärgid keskpikaks perioodiks, mille jooksul oleks võimalik saavutada vajalik tasakaal, ning nõuab aktiivset tööd selle eesmärgi saavutamiseks;

19.  tunneb heameelt seoses eetikat ja ausust käsitleva erikursusega, mille EMSK on käivitanud eesmärgiga parandada teadmisi ja teadlikkust personaliliikmete õigustest ja kohustustest; on siiski seisukohal, et see kursus ei peaks olema kohustuslik vaid uutele töötajatele, vaid kõigile töötajatele;

20.  väljendab kahetsust, et EMSK ei ole veel rakendanud kõiki Euroopa Parlamendi poolt eespool mainitud 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni punktis 24 taotletud meetmeid; on seisukohal, et EMSK käitus valesti, jättes parlamendi juhatuse, oma liikmed ja töötajad teavitamata kahest kohtu langetatud otsusest EMSK suhtes, otsustades selle asemel avaldada selle teabe muudes üldisema iseloomuga väljaannetes; loodab, et sellised tegevusetuse juhtumid lahendatakse rikkumistest teatajaid käsitlevate uute eeskirjade väljatöötamise käigus ja ka mainitud konkreetne juhtum heastatakse tagasiulatuvalt;

21.  loodab, et rikkumistest teatajaid käsitlevate uute eeskirjade jõustudes võtab EMSK viivitamatult tõhusaid meetmeid, et tagada rikkumistest teatajate tegevuse tunnustamine, nende austamine ja arvestamine juhtumite puhul, mida Üldkohus on enne eeskirjade vastuvõtmist käsitlenud rikkumistena ; nõuab, et võetaks vajalikud meetmed, et teha ükskord lõpp rikkumistest teatajate vastastele rünnakutele erinevates EMSK väljaannetes;

22.  taunib asjaolu, et eespool nimetatud otsuses lõpetada EMSK vastu esitatud kaebuse 1170/2013/JF uurimine teatab Ombudsman, et EMSK aktsepteeris talle tehtud ettepanekut haldusomavoli heastamiseks vaid osaliselt; taunib asjaolu, et EMSK ei ole tunnistanud haldusomavoli ega ka mingeid vigu oma otsuses kaebaja ümberpaigutamise kohta; taunib asjaolu, et EMSK ei ole põhimõtteliselt nõustunud oma vigu tunnistama, kuigi praktikas on ta aktsepteerinud mõningaid Ombudsmani soovitusi maksta kaebajale hüvitust ebaõiglase kohtlemise eest;

23.  võtab teadmiseks videokonverentsitehnika kasutamist käsitleva teabe, mille EMSK esitas seoses 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni järelmeetmetega; palub jätkuvalt teavet selles valdkonnas tehtud edusammude kohta; on veendunud, et videokonverentsitehnika ja sarnase tehnoloogia kasutamine võimaldab EMSKl vähendada märkimisväärselt sõidu- ja kohtumiste kulusid;

24.  märgib, et videokonverentsitehnikat kasutavate koosolekute arv on võrreldes 2013. aastaga kahekordistunud; märgib, et videokonverentsivõimalusi on kasutatud koosolekutel, kus suulist tõlget vaja ei lähe; julgustab EMSKd kasutama tulemuslikult keelekoolitusi, et tagada suulise tõlke vajaduse vähenemine ning muuta oma tegevus seeläbi tulemuslikumaks ja tõhusamaks;

25.  julgustab EMSKd tugevdama oma teabe- ja kommunikatsioonipoliitikat ning kohalolu sotsiaalmeedias;

26.  märgib EMSK jõupingutusi suurendamaks oma nähtavust tulemusliku teabe- ja kommunikatsioonipoliitika abil; nõustub, et see peaks keskenduma institutsioonidevahelise koostöö tugevdamisele, et parandada kommunikatsiooni ja nähtavust, ning institutsioonide liikmete kohaloleku suurendamisele kohalikul tasandil, ning ergutab EMSKd jätkama oma tegevust selles suunas; tervitab seoses sellega kõiki täiendavaid jõupingutusi teabe liikumise ja seega ka läbipaistvuse parandamiseks;

27.  märgib rahuoluga suundumust, mille kohaselt on tellitud, kuid kasutamata jäetud suulise tõlke teenuste määr langenud 2013. aasta 5,1 %-lt 2014. aasta 4,3 %-ni; eeldab, et koostöölepingu raames läbi räägitud tingimused tagavad suulise tõlke kulude edasise vähenemise;

28.  leiab üllatusega, et kirjaliku tõlke teenuste allhanke kulud on 2013. aastaga võrreldes vähenenud 1 %; eeldab, et see suundumus koostöölepingu rakendamisel muutub, millega pärast tõlkijate ümberpaigutamist parlamenti nähakse ette kirjaliku tõlke allhanke suurenemist;

29.  võtab teadmiseks tulemused, mille on saavutanud institutsioonidevaheline kirjaliku ja suulise tõlke komitee niisuguse ühtlustatud meetodi sisseseadmisel, mis võimaldab kõikide institutsioonide tõlkekulude otsest võrdlemist; tunneb heameelt asjaolu üle, et EMSK esitab andmeid kõnealuse metoodika alusel;

30.  peab kahetsusväärseks, et 2014. aastal tuli lükata edasi üks suurüritus; kordab oma EMSK-le esitatud palvet kavandada komiteesiseseid üritusi paremini;

31.  tunneb heameelt Euroopa Pettustevastase Ameti poolt 2014. aastal lõpetatud juhtumite tulemuste ja tagajärgede lisamise üle iga-aastasesse tegevusaruandesse;

32.  väljendab heameelt seoses EMSK otsusega lisada oma kinnisvarapoliitika iga-aastasele tegevusaruandele;

33.  võtab teadmiseks EMSK ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koostöö, eelkõige seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega.

(1) Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (ELT L 255, 30.9.2015, lk 128).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika