Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2159(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0111/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0111/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.18
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0154

Usvojeni tekstovi
PDF 335kWORD 88k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2015/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovoroma institucije(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL L 51, 20.2.2014.
(2)SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3)SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
(4)SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2015/2159(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 18. studenoga 2015. o zaključenju istrage u pogledu pritužbe 1770/2013/JF protiv Europskog gospodarskog i socijalnog odbora,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2016),

1.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

2.  sa zabrinutošću ističe da je u godišnjem izvješću za 2014. Revizorski sud iznio primjedbe Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO) zbog nedostataka u četiri od petnaest ispitanih postupaka javne nabave;

3.  pozdravlja činjenicu da je EGSO kao odgovor na zapažanja Revizorskog suda pokrenuo uslugu kojoj je cilj pružanje podrške za javnu nabavu kako bi pomogao upravama, osim uprave za logistiku koja već ima takvu uslugu; očekuje da će ta usluga potpuno funkcionirati u drugoj polovici 2016.;

4.  prima na znanje da je 2014. proračun EGSO-a iznosio 128 559 380 EUR sa stopom korištenja od 95,6 %, dok je 2013. iznosio 130 104 400 EUR, što predstavlja smanjenje od 1,19 %; prima na znanje povećanje stope korištenja u 2014., no žali što nije dosegla 96,8 % iz 2012.;

5.  naglašava da je proračun EGSO-a u potpunosti administrativne naravi i da se veliki dio koristi za rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, a ostatak se koristi za zgrade, namještaj, opremu i ostale namjenske rashode za poslovanje;

6.  prima na znanje daljnje primjedbe koje su priložene godišnjem izvješću o radu EGSO-a uz Rezoluciju Parlamenta o razrješnici od 29. travnja 2015. za financijsku godinu 2013.(1);

7.  napominje da je EGSO 2014. objavio manje izvješća i mišljenja te da je održao manje sjednica o zakonodavnom radu; međutim iznenađen je povećanjem broja pravnih mišljenja koja je u tom razdoblju izdao pravni odjel; traži da ga se informira o razlozima tog povećanja;

8.  napominje da su 5. veljače 2014. EGSO i Parlament potpisali sporazum o suradnji s dva priloga o administrativnoj suradnji i učinku na proračun u cilju razvoja političke i administrativne suradnje u sklopu s paralelnim sporazumom između Parlamenta i Odbora regija;

9.  pozdravlja odgovor Europskog gospodarskog i socijalnog odbora na zahtjev Parlamenta u njegovoj gore navedenoj Rezoluciji o razrješnici za 2013. da provede individualnu procjenu učinka koji je sporazum o suradnji imao na ljudske resurse, rashode, sinergije, dodanu vrijednost i sadržaj;

10.  utvrđuje da su u okviru sporazuma o suradnji još moguća poboljšanja, posebno u političkom planu; smatra da su Parlament, EGSO i Odbor regija sposobni razviti daljnje sinergije koje će povećati produktivnost na svim razinama u područjima suradnje te poziva da se utvrde detaljne odredbe u pogledu funkcioniranja službi koje one dijele; traži da se članovi EGSO-a ispitaju o njihovom zadovoljstvu uslugama koje im pruža Služba Europskog parlamenta za istraživanja; traži da ga se izvještava o daljnjim koracima povezanima sa sporazumom o suradnji;

11.  traži da revizija sporazuma o suradnji na sredini razdoblja uključuje detaljan prikaz po institucijama koji bi pokazivao uštede i povećane proračunske troškove koji iz njega proizlaze;

12.  prima na znanje da je EGSO nakon posebnog zahtjeva Parlamenta iz prošlogodišnje Rezolucije o razrješnici za 2013. primijenio nova pravila o naknadi putnih troškova članova na temelju stvarnih troškova; pozdravlja činjenicu da je s aktualnim mandatom EGSO-a koji je počeo najesen 2015. sustav postao potpuno operativan;

13.  sa zabrinutošću napominje da je korisnicima EGSO-a isplaćen iznos od ukupno 17 375 864 EUR u putnim troškovima i naknadama; snažno potiče tu instituciju da razvije sustavnu strategiju kako bi bitno smanjila te troškove i naknade;

14.  prima na znanje da je 2014. u skladu sa sporazumom o suradnji EGSO imao pozitivan saldo od 1 560 000 EUR; napominje sa zabrinutošću da je premješteno 36 dužnosnika EGSO-a i 24 dužnosnika Odbora regija, od kojih su svi radili u službama za prevođenje i većinom bili blizu dobi za umirovljenje, u okviru sporazuma o suradnji s posljedicom da će obje institucije ostvariti znatne uštede u poglavljima povezanima s osobljem (plaće i mirovine), dok će u istim poglavljima troškovi Parlamenta biti veći kratkoročni (plaće) i dugoročni (mirovine) rashodi;

15.  izražava žaljenje zbog rasta troškova službenih putovanja s 338 366 EUR na 387 481 EUR u 2014. (14,5 %);

16.  snažno potiče uvrštenje pregleda osoblja na rukovodećim položajima po nacionalnosti, spolu i položaju u godišnjem izvješću o radu;

17.  pozdravlja usku suradnju EGSO-a i Odbora regija u sastavljanju internih pravila o zviždačima budući da međusobno dijele neke službe i jedan dio osoblja; međutim smatra da je EGSO predugo odgađao provedbu tih pravila; unatoč tome pozdravlja činjenicu da se ta pravila primjenjuju retroaktivno;

18.  prima na znanje blago poboljšanje 2014. u broju pripadnika jednog spola na rukovodećim položajima (40 % 2014.; 39 % 2013.); žali što postoji kontinuiran nerazmjer koji se ne primjećuje u drugim kategorijama; naglašava važnost postavljanja srednjoročnih ciljeva kojima bi se mogla postići potrebna ravnoteža i snažno potiče nastavak rada u tom smjeru;

19.  pozdravlja pokretanje posebnog tečaja „Etika i integritet” pod okriljem EGSO-a kako bi se poboljšalo znanje i svijest o pravima i obvezama osoblja; međutim smatra da taj tečaj ne bi trebao biti obvezan samo za nove članove osoblja, nego za čitavo osoblje;

20.  žali što EGSO još nije proveo sve mjere koje je Parlament zatražio u stavku 24. gore navedene Rezolucije o razrješnici za 2013.; smatra da EGSO nije pravilno postupio kada je, umjesto da proslijedi podatke o dvije presude protiv njega Predsjedništvu Parlamenta, te svojim članovima i osoblju, odabrao uključiti te podatke u publikacije općeg karaktera; nada se da će se propusti ove vrste riješiti razvojem novih pravila o zviždačima te da se sukladno tomu u ovom specifičnom slučaju mogu primijeniti retroaktivno;

21.  nada se da će s provedbom novih pravila o zviždačima EGSO odmah i učinkovito poduzeti mjere potrebne kako bi se zajamčilo priznavanje i poštovanje zviždača te obzir prema njima u slučajevima koje Opći sud smatra takvima ,a koji su se dogodili prije uvođenja tih pravila; poziva da se poduzmu potrebne mjere kojima će se jednom zasvagda okončati napadi protiv tih zviždača u raznim publikacijama ESGO-a;

22.  izražava žaljenje zbog toga što u gore navedenoj odluci kojom se zaključuje istraga 1770/2013/JF o EGSO-u Europski ombudsman izjavljuje da je EGSO prihvatio samo dio prijedloga kojim bi se ispravile nepravilnosti u njegovu djelovanju; žali zbog činjenice da EGSO nije priznao nepravilnosti ni da je pogriješio donijevši odluku da premjesti podnositelja pritužbe na drugo radno mjesto; izražava žaljenje zbog toga što EGSO nije načelno priznao te greške iako je u praksi prihvatio neke preporuke Europskog ombudsmana u pogledu dodjele naknade podnositelju pritužbe za pretrpljene nepravde;

23.  prima na znanje podatke pružene od strane EGSO-a u popratnim mjerama gore navedene Rezoluciju o razrješnici za 2013. o upotrebi videokonferencijskih alata; traži da ga se po tom pitanju i dalje obavještava o ostvarenom napretku; vjeruje da će upotrebom videokonferencija i sličnih tehnologija EGSO moći znatno smanjiti troškove putovanja i sastanaka;

24.  napominje da se broj videokonferencijskih sastanaka udvostručio u odnosu na 2013.; napominje da su se videokonferencijski alati upotrebljavali na sastancima na kojima nije bilo potrebno usmeno prevođenje; potiče EGSO da se učinkovito koristi jezičnim tečajevima kako bi zajamčio manju potrebu za usmenim prevođenjem te njegov djelotvorniji i učinkovitiji rad;

25.  potiče EGSO da poboljša svoju politiku informiranja i komuniciranja kao i svoju prisutnost u društvenim medijima;

26.  prima na znanje nastojanja EGSO-a da poveća svoju vidljivost učinkovitom politikom informiranja i komuniciranja; slaže se s njegovom usmjerenosti na povećanje suradnje među institucijama kako bi se popravile komunikacija i vidljivost kao i povećala prisutnost članova institucija na nacionalnoj razini te potiče EGSO da nastavi djelovati u tom smjeru; u tom pogledu pozdravlja sva daljnja nastojanja za poboljšanje toka informacija te time i transparentnosti;

27.  sa zadovoljstvom konstatira smanjenje broja zatraženih usluga usmenog prevođenja koje nisu iskorištene s 5,1 % u 2013. na 4,3 % u 2014.; očekuje da će se na temelju uvjeta dogovorenih u okviru sporazuma o suradnji zajamčiti dodatno smanjenje troškova usmenog prevođenja;

28.  smatra da iznenađuje smanjenje troškova usluga prevođenja dodijeljenih vanjskim izvršiteljima za 1 % u usporedbi s 2013.; očekuje da će se taj trend promijeniti nakon provedbe sporazuma o suradnji kojim se predviđa više usluga prevođenja dodijeljenih vanjskim izvršiteljima nakon prebacivanja prevoditeljskog osoblja u Parlament;

29.  uzima u obzir rezultate koje je postigao međuinstitucijski odbor za usmeno i pismeno prevođenje dogovorom oko usklađenja metodologije koja omogućava neposrednu usporedbu troškova prevođenja svih institucija; pozdravlja činjenicu da EGSO pruža podatke u skladu s tom metodologijom;

30.  žali što se 2014. morao odgoditi jedan važan događaj; ponovno poziva Europski gospodarski i socijalni odbor da bolje isplanira organizaciju događanja unutar odbora;

31.  pozdravlja uvrštenje rezultata i posljedica završenih postupaka kojima se bavio Europski ured za borbu protiv prijevara u 2014. u svoje godišnje izvješće o radu;

32.  pozdravlja odluku EGSO-a da priloži svoju politiku upravljanja nekretninama u svoje godišnje izvješće o radu;

33.  prima na znanje suradnju između članova EGSO-a i Odbora za proračunski nadzor Parlamenta, osobito u pogledu postupka o razrješnici.

(1)Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., Dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (SL L 255, 30.9.2015., str. 128.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti