Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2159(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0111/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0111/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0154

Elfogadott szövegek
PDF 275kWORD 92k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2015/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0111/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, az Európai Ombudsmannak, az Európai Adatvédelmi Biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2014.2.20.
(2) HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
(3) HL C 373., 2015.11.10., 1. o.
(4) HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2015/2159(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel az európai ombudsman 2015. november 18-i határozatára, amelyben lezárta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ellen 1770/2013/JF. számmal indított panasz alapján végzett vizsgálatot,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0111/2016),

1.  örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  aggodalommal veszi tudomásul, hogy 2014. évi éves jelentésében a Számvevőszék észrevételeket tett az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) felé amiatt, hogy a vizsgált 15 közbeszerzési eljárás közül négy esetében hiányosságokat tárt fel;

3.  üdvözli, hogy a Számvevőszék megállapításai nyomán az EGSZB a főigazgatóságok – kivéve a Logisztikai Igazgatóság, ahol már létezik ilyen szolgálat – munkájának segítése céljából létrehozott egy speciális, a közbeszerzést támogató szolgálatot; várakozása szerint ez a szolgálat 2016. második felében már teljes körűen működni fog;

4.  megjegyzi, hogy 2014-ben az EGSZB költségvetése 128 559 380 EUR volt (2013-ban 130 104 400 EUR), ami a 2013. évi költségvetéshez képest 1,19%-os csökkenés, míg a felhasználási arány 95,6%-os volt; tudomásul veszi, hogy a felhasználási arány 2014-ben növekedett, ám sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy még mindig nem érte el a 2012. évi 96,8%-ot;

5.  hangsúlyozza, hogy az EGSZB költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, valamint a felszerelésekhez kapcsolódik és egyéb fenntartási költségekből tevődik össze;

6.  tudomásul veszi a 2013-as pénzügyi év kapcsán a Parlament által 2015. április 29-én kiadott mentesítési állásfoglalást (1)követően az EGSZB éves tevékenységi jelentéséhez csatolt nyomonkövetési észrevételeket;

7.  megállapítja, hogy 2014-ben az EGSZB kevesebb jelentést és véleményt készített, és kevesebb jogalkotási munkaértekezletet tartott; meglepetésének ad hangot mindazonáltal amiatt, hogy ugyanebben az időszakban a jogi osztály megnövekedett számú jogi szakvéleményt adott ki; kéri, hogy tájékoztassák ennek okairól;

8.  tudomásul veszi, hogy a Parlament és a Régiók Bizottsága közötti megállapodással párhuzamosan az EGSZB és a Parlament között együttműködési megállapodást írtak alá 2014. február 5-én, amelynek két melléklete az igazgatási együttműködésről és a költségvetési hatásokról szól;

9.  üdvözli az EGSZB válaszát a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló, fent említett parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott kérésre, nevezetesen hogy értékeljék egyenként az együttműködési megállapodás hatását az emberi erőforrások, valamint a költségek, a szinergiák, a hozzáadott érték és a tartalom minősége szempontjából;

10.  úgy véli, hogy még mindig van mit javítani az együttműködési megállapodáson, különösen ami a politikai vetületet illeti; véleménye szerint a Parlament, az EGSZB és a Régiók Bizottsága képes további olyan szinergiákat teremteni, amelyek növelik a termelékenységet az együttműködési területek mindegyikén, és arra szólít fel, hogy a három intézmény közös szervezeti egységeinek működésére vonatkozóan állapítsanak meg konkrét és részletes szabályokat; kéri, hogy végezzenek felmérést az EGSZB tagjai körében arról, hogy elégedettek-e az Európai Parlament Kutatószolgálata által számukra nyújtott szolgáltatásokkal; kéri, hogy továbbra is tájékoztassák az együttműködési megállapodás további fejleményeiről;

11.  kéri, hogy az együttműködési megállapodás félidős felülvizsgálatába foglaljanak bele intézményenkénti részletes bontást az abból fakadó megtakarításokról és a megnövekedett költségvetési terhekről;

12.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB a Parlament a 2013. évi mentesítés kapcsán tavaly benyújtott konkrét kérésének megfelelően bevezette a tagok utazási költségeinek tényleges költségek alapján történő megtérítésére vonatkozó új szabályokat; üdvözli, hogy a 2015 őszén kezdődött új, jelenlegi EGSZB ciklus elejére a rendszer már teljes mértékben felállt;

13.  aggodalommal jegyzi meg, hogy az EGSZB kedvezményezettjeinek kifizetett utazási költségek és ellátmányok teljes összege 17 375 864 EUR volt; sürgeti az intézményt, hogy dolgozzon ki következetes stratégiát e költségek és ellátmányok jelentős mértékű csökkentése érdekében;

14.  megjegyzi, hogy az együttműködési megállapodás értelmében 2014-ben az EGSZB 1 560 000 eurós pozitív egyenleggel rendelkezett; aggodalommal állapítja meg, hogy az EGSZB 36 tisztviselőjét és a Régiók Bizottsága 24 tisztviselőjét, akik mind a fordítói szolgálatoknál dolgoztak és az esetek többségében nagyon közel voltak a nyugdíjkorhatárhoz, az említett együttműködési megállapodás értelmében áthelyezték, így az EGSZB és a Régiók Bizottsága jelentős megtakarításokat könyvelhet majd el a személyzettel kapcsolatos jogcímeken (bérek és nyugdíjak), míg a Parlament kiadásai jelentősen növekedni fognak, mind a rövid távon (bérek) mind pedig hosszú távon (nyugdíj);

15.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a személyzet kiküldetési költségei a 2013. évi 338 366 euróról 2014-ben 387 481 euróra emelkedtek (14,5%-os növekedés);

16.  javasolja, hogy az éves tevékenységi jelentésében tüntessék fel a vezetői álláshelyeket betöltők nemzetiség, nem és beosztás alapján csoportosított áttekintését;

17.  üdvözli, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályok kidolgozása során szoros volt az együttműködés az EGSZB és a Régiók Bizottsága között, mivel a két intézménynek vannak közös szervezeti egységei és személyzete; úgy véli azonban, hogy az EGSZB-nek túl sok ideig tartott e szabályok jóváhagyása; üdvözli mindazonáltal azt a tényt, hogy a szabályokat visszamenő hatállyal alkalmazzák;

18.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben enyhén növekedett a vezető pozíciót betöltő egyik nem száma (a 2013. évi 39%-hoz képest 40%); sajnálatát fejezi ki azonban a még mindig meglévő különbség miatt, ami a többi kategóriára nem jellemző; hangsúlyozza a szükséges egyensúly eléréséhez szükséges középtávú célok kitűzésének fontosságát, és sürgeti, hogy e cél elérése érdekében tevékenyen folytassák a munkát;

19.  üdvözli, hogy az EGSZB „Etika és feddhetetlenség” címmel külön tanfolyamot szervezett az alkalmazottak jogaira és kötelességeire vonatkozó ismeretek és tudatosság javítása érdekében; úgy véli azonban, hogy a tanfolyamot nem csak az új alkalmazottak számára kellene kötelezővé tenni, hanem az EGSZB személyzetének valamennyi tagja számára;

20.  sajnálja, hogy az EGSZB még nem hajtotta végre a fent említett 2013. évi mentesítési állásfoglalás 24. bekezdésében a Parlament által kért valamennyi intézkedést; úgy véli, hogy az, hogy az EGSZB nem tájékoztatta a Parlament Elnökségét és saját tagjait valamint alkalmazottait két elmarasztaló bírósági ítéletről, és hogy úgy döntött, hogy arról inkább más, általános jellegű beszámolókban tesz csak említést, nem volt helyénvaló eljárás; reméli, hogy ilyen jellegű mulasztásokra a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó új szabályok kidolgozását követően nem fog sor kerülni, és hogy a konkrét esetet visszamenőlegesen orvosolni lehet majd;

21.  reméli, hogy a visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó új szabályok nyomán az EGSZB haladéktalanul és hatékony módon fogja biztosítani azt, hogy a visszaélést bejelentő személyeket elismerjék, komolyan vegyék és tiszteletben tartsák az olyan ügyekben, mint amelyeka Törvényszék elé kerültek, és amelyek az említett szabályok elfogadása előtt történtek; kéri, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy egyszer s mindenkorra véget vessenek a visszaélést bejelentő személyek ellen a különféle EGSZB-kiadványokban megjelenő támadásoknak;

22.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EGSZB elleni fent említett 1770/2013/JF. ügyet lezáró határozatában az ombudsman megállapítja, hogy az EGSZB csak részben fogadta el a hivatali visszásságok orvoslására tett javaslatot; helyteleníti, hogy az EGSZB nem ismerte el, hogy hivatali visszásság történt, sem azt, hogy hibát követett el akkor, amikor a panaszost áthelyezte; helyteleníti, hogy az EGSZB elvben sem ismeri el ezeket a hibákat, jóllehet a gyakorlatban elfogadta az ombudsman ajánlásainak arra vonatkozó részét, hogy kártérítést nyújtson az elkövetett hivatali visszásságokért;

23.  tudomásul veszi a fent említett 2013. évi mentesítési állásfoglalás nyomán az EGSZB által a videokonferencia-berendezések használatáról nyújtott tájékoztatást; kéri, hogy a jövőben is tájékoztassák az e téren elért eredményekről; úgy véli, hogy a videokonferencia és az ahhoz hasonló technológiák alkalmazása lehetővé teszi az EGSZB számára az utazási és az ülésekkel kapcsolatos költségek jelentős csökkentését;

24.  tudomásul veszi, hogy a videokonferencia segítségével tartott ülések száma 2013-hoz képest megkétszereződött; tudomásul veszi hogy a videokonferencia eszközt azokon az üléseken veszik igényben, amelyeken nincs szükség tolmácsolásra; ösztönzi az EGSZB-t, hogy használja fel hatékony módon a nyelvi képzést annak biztosítása érdekében, hogy kevesebb tolmácsolásra legyen szükség, és ezáltal tegye eredményesebbé és hatékonyabbá munkáját;

25.  ösztönzi az EGSZB-t, hogy erősítse tájékoztatási és kommunikációs politikáját, valamint a közösségi médiában való jelenlétét;

26.  tudomásul veszi az EGSZB arra irányuló erőfeszítéseit, hogy ismertségét hatékony tájékoztatási és kommunikációs politika révén növelje; egyetért azzal, hogy az EGSZB az intézményközi együttműködés ösztönzésére összpontosít annak érdekében, hogy javuljon a kommunikáció és az ismertség, valamint hogy tagjai nagyobb mértékben részt vegyenek a nemzeti szintű intézmények munkájában, és ösztönzi az EGSZB-t, hogy továbbra is haladjon ezen irányvonalak mentén; ebben az összefüggésben üdvözölni fog minden olyan további erőfeszítést, amely az információáramlás javítására, és ezáltal az átláthatóság fokozására irányul;

27.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az előzetesen kért, de végül igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2013. évi 5,1%-ról 2014-re 4,3%-ra csökkent; úgy véli, hogy az együttműködési megállapodás nyomán a tolmácsolási költségek tovább fognak csökkenni;

28.  meglepetéssel veszi tudomásul, hogy a kiszervezett fordítás aránya 2013-hoz képest 1%-kal csökkent; várakozásai szerint ez a trend az együttműködési megállapodás végrehajtása nyomán változni fog, mivel az a fordítói személyzet a Parlamenthez történő áthelyezését követően nagyobb arányú fordítás-kiszervezést irányoz elő;

29.  tudomásul veszi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a harmonizált módszerek kialakítása terén elért eredményeket, amelyek lehetővé teszik a fordítási költségek közvetlen összehasonlítását valamennyi intézmény között; üdvözli, hogy az EGSZB e módszer alapján szolgáltat adatokat;

30.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 2014-ben az egyik jelentős rendezvényt el kellett halasztani; ismételten kéri az EGSZB-t, hogy belső rendezvényeit körültekintőbben szervezze;

31.  üdvözli, hogy az éves tevékenységi jelentésbe belefoglalták az Európai Csalás Elleni Hivatal által 2014-ben lezárt esetekre vonatkozó megállapításokat és következményeket;

32.  üdvözli az EGSZB azon döntését, hogy ingatlanpolitikáját csatolja az éves tevékenységi jelentéshez;

33.  tudomásul veszi az EGSZB és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködést, különösen a mentesítési eljárás tekintetében.

(1) Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (HL L 255., 2015.9.30., 128. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat