Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2159(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0111/2016

Pateikti tekstai :

A8-0111/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0154

Priimti tekstai
PDF 341kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (2015/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir į 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0111/2016),

1.  patvirtina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 51, 2014 2 20.
(2) OL C 377, 2015 11 13, p. 1.
(3) OL C 373, 2015 11 10, p. 1.
(4) OL C 377, 2015 11 13, p. 146.
(5) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (2015/2159(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 18 d. Europos ombudsmeno sprendimą užbaigti skundo Nr. 1770/2013/JF prieš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą tyrimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0111/2016),

1.  džiaugiasi, kad, remdamiesi atlikto audito rezultatais, Audito Rūmai padarė išvadą, jog 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nepadaryta reikšmingų klaidų;

2.  susirūpinęs pažymi, kad savo 2014 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nurodo, jog Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) pastebėjo trūkumų, susijusių su keturiais atvejais iš 15 tikrintų viešųjų pirkimų procedūrų;

3.  džiaugiasi, kad EESRK, reaguodamas į Audito Rūmų pastabas, įsteigė specialią viešųjų pirkimų paramos tarnybą, kad ji padėtų visiems direktoratams, išskyrus tokią tarnybą jau turintį Logistikos direktoratą; tikisi, kad ši tarnyba pradės visapusiškai veikti 2016 metų antroje pusėje;

4.  pažymi, kad 2014 m. EESRK biudžetas siekė 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR 2013 m.), taigi jis sumažėjo 1,19 proc., lyginant su 2013 m. metiniu biudžetu, ir panaudojimo lygis buvo 95,6 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. panaudojimo lygis padidėjo, tačiau apgailestauja, kad visgi nebuvo pasiektas 2012 m. lygis, t. y. 96,8 proc.;

5.  pabrėžia, kad EESRK biudžetas yra tik administracinis, taigi didelė lėšų dalis panaudota išlaidoms, susijusioms su institucijoje dirbančiais asmenimis, padengti, o likusi lėšų dalis – su pastatais, baldais, įranga ir įvairiomis einamosiomis išlaidoms padengti;

6.  atkreipia dėmesį į prie EESRK metinės veiklos ataskaitos pridėtas pastabas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2015 m. balandžio 29 d. Parlamento rezoliucija dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(1);

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. parengta mažiau ataskaitų ir nuomonių ir surengta mažiau teisėkūros darbui skirtų susitikimų; vis dėlto yra nustebęs, kad tuo laikotarpiu išaugo teisinio skyriaus parengtų nuomonių skaičius; prašo pateikti šio išaugusio darbo priežastis;

8.  pažymi, kad, siekiant plėtoti politinį ir administracinį bendradarbiavimą, 2014 m. vasario 5 d. buvo pasirašytas EESRK ir Parlamento susitarimas ir du priedai dėl administracinio bendradarbiavimo ir poveikio biudžetui kartu su analogišku Parlamento ir Regionų komiteto susitarimu;

9.  palankiai vertina EESRK atsaką į Parlamento raginimą, pateiktą pirmiau minėtoje rezoliucijoje dėl 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, atlikti atskirą to bendradarbiavimo susitarimo poveikio vertinimą žmogiškųjų išteklių ir išlaidų, sąveikos, pridėtinės vertės bei turinio kokybės požiūriais;

10.  mano, kad dar galima bendradarbiavimo susitarimą patobulinti, visų pirma politikos srityje; mano, kad Parlamentas, EESRK ir Regionų komitetas yra pajėgūs plėtoti tolesnę sąveiką ir tai padės didinti našumą bendradarbiavimo srityse visais lygmenimis, ir prašo nustatyti konkrečias ir išsamias nuostatas dėl tarnybų, kuriomis dalinsis trys institucijos, veikimo; prašo atlikti EESRK narių pasitenkinimo paslaugomis, kurias teikia Europos Parlamento tyrimų tarnyba, apklausą; prašo toliau informuoti apie tolesnius bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo veiksmus;

11.  prašo į bendradarbiavimo susitarimo laikotarpio vidurio peržiūrą taip pat įtraukti išsamų įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimą sutaupytų lėšų ir (arba) padidėjusių biudžeto išlaidų suskirstymą pagal institucijas;

12.  pažymi, kad, Parlamentui praėjusiais metais rezoliucijoje dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateikus konkrečius prašymus, EESRK įgyvendino naujas narių kelionės išlaidų grąžinimo taisykles, grindžiamas realiomis sąnaudomis; džiaugiasi, kad 2015 m. rudenį prasidėjus dabartinei naujai EESRK kadencijai, ši sistema pradėjo veikti visu pajėgumu;

13.  susirūpinęs pažymi, kad EESRK gavėjams išmokėta kelionės išlaidų kompensavimo ir išmokų suma iš viso siekė 17 375 864 EUR; ragina instituciją parengti sisteminę strategiją, kaip gerokai sumažinti šias išlaidas ir išmokas;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant susitarimą 2014 m. EESRK balansas buvo teigiamas ir siekė 1 560 000 EUR; su susirūpinimu pažymi, kad pagal bendradarbiavimo susitarimą buvo pervesti 36 EESRK dirbę pareigūnai ir 24 Regionų komitete dirbę pareigūnai (jie visi priklausė vertimo raštu tarnyboms ir daugumai jų likę labai nedaug laiko iki pensijos), ir tai reiškia, kad abi institucijos labai daug sutaupys personalo (darbo užmokestis ir pensijos) srityje, o tuo tarpu Parlamento išlaidos labai padidės tiek trumpuoju (darbo užmokestis), tiek ilguoju (pensijos) laikotarpiu;

15.  apgailestauja, kad darbuotojų komandiruočių išlaidos padidėjo nuo 338 366 EUR 2013 m. iki 387 481 EUR 2014 m. (14,5 proc.);

16.  primygtinai ragina į metinę veiklos ataskaitą įtraukti vadovaujamas pareigas užimančių darbuotojų apžvalgą pateikiant suskirstymą pagal tautybę, lytį ir pareigas;

17.  palankiai vertina tai, kad EESRK ir Regionų komitetas rengdami taisykles dėl informavimo apie pažeidimus glaudžiai bendradarbiavo, nes turi tam tikras bendras tarnybas ir darbuotojus; tačiau mano, kad EESRK per ilgai užtruko, kad šias taisykles patvirtintų; vis dėlto palankiai vertina tai, kad šios taisykles bus taikomos atgaline data;

18.  pažymi, kad 2014 m. šiek tiek išsaugo vadovaujamąsias pareigas užimančių vienai iš lyčių priklausančių asmenų skaičius (40 proc., 2013 m. – 39 proc.); visgi apgailestauja, kad vis dar egzistuoja šis trūkumas, nes kitose kategorijose jo nesama; pabrėžia, kad svarbu nustatyti vidutinės trukmės tikslus, padėsiančius pasiekti būtiną pusiausvyrą, ir ragina toliau aktyviai dirbti šia linkme;

19.  palankiai vertina tai, kad EESRK pradėjo vykdyti konkrečius mokymus etikos ir sąžiningumo tema, siekdamas pagerinti žinias ir supratimą apie darbuotojų teises ir pareigas; tačiau mano, kad tokie kursai turi būti privalomi ne tik naujai į darbą priimtiems, bet visiems darbuotojams;

20.  apgailestauja dėl to, kad EESRK dar neįdiegė visų priemonių, kurių imtis Parlamentas prašė savo anksčiau minėtos rezoliucijos dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo 24 dalyje; mano, kad EESRK pasielgė ne taip, kaip reikėtų, kai Parlamento Biurui, savo nariams ir darbuotojams nepateikė informacijos apie du EESRK nepalankius Teismo sprendimus, o nusprendė tą informaciją įtraukti į kitus bendro pobūdžio leidinius; tikisi, kad tokios spragos bus pašalintos parengus naujas informatorių taisykles, taigi šiuo konkrečiu atveju neveikimas gali būti ištaisytas atgaline data;

21.  tikisi, kad pradėjus taikyti naujas informatorių taisykles EESRK nedelsdamas ir veiksmingai imsis būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas informatorių pripažinimas, pagarba jiems ir vertinimas Bendrojo Teismo pripažintose ir prieš priimant tas taisykles pradėtose bylose; prašo, kad būtų imtasi būtinų priemonių, kad kartą ir visiems laikams būtų nutraukti pasinaudojant įvairiais EESRK leidiniais vykdomi išpuoliai prieš tuos informatorius;

22.  apgailestauja dėl to, kad ombudsmenė savo pirmiau minėtame sprendime užbaigti skundo Nr. 1770/2013/JF prieš EESRK tyrimą nurodo, kad komitetas tik iš dalies pritarė pasiūlymams, kurie jam buvo pateikti siekiant spręsti vykdomo netinkamo administravimo klausimą; apgailestauja, kad EESRK nepripažįsta, jog priėmus sprendimą perkvalifikuoti ieškovą buvo vykdomas netinkamas administravimas ar padaryta kokia nors klaida; apgailestauja, kad EESRK nesutinka pripažinti tų principinių klaidų, nors praktikoje sutiko su kai kuriomis ombudsmenės rekomendacijomis, kad būtų atlyginta ieškovo patirta skriauda;

23.  atkreipia dėmesį į reaguojant į 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliuciją pateiktą EESRK informaciją dėl vaizdo konferencijų įrangos naudojimo; prašo jį ir toliau informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą; mano, kad rengiant vaizdo konferencijas ir naudojant panašias technologijas bus galima labai sumažinti EESRK kelionės ir posėdžių išlaidas;

24.  pažymi, kad, palyginti su 2013 m., dvigubai išaugo posėdžių, per kuriuos naudojama vaizdo konferencijų priemonė, skaičius; pažymi, kad vaizdo konferencijų priemonė buvo naudojama per tuos posėdžius, per kuriuos nereikėjo vertimo žodžiu paslaugų; ragina EESRK veiksmingai pasinaudoti kalbų mokymo kursais siekiant, kad reikėtų mažiau vertimo žodžiu paslaugų ir taip institucijos darbas taptu veiksmingesnis;

25.  ragina EESRK stiprinti savo informacijos ir komunikacijos politiką ir dalyvavimą socialinėje žiniasklaidoje;

26.  atkreipia dėmesį į EESRK pastangas padidinti savo matomumą vykdant veiksmingą informavimo ir komunikacijos politiką; pritaria tam, kad dėmesys telkiamas į tai, kaip stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant pagerinti bendravimą ir matomumą, ir į tai, kaip plėtoti institucijų narių veiklą nacionaliniu lygiu, ir skatina EESRK toliau dirbti šia linkme; todėl ryšium su tuo džiaugsis visomis tolesnėmis pastangomis, dedamomis siekiant gerinti informacijos teikimą ir taip padidinti skaidrumą;

27.  su pasitenkinimu pažymi, kad sumažėjo užsakytų, bet nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygis nuo 5,1 proc. 2013 m. iki 4,3 proc. 2014 m.; tikisi, kad taikant sąlygas, dėl kurių suderėta sudarant bendradarbiavimo susitarimą, bus galima užtikrinti tolesnį vertimo žodžiu išlaidų mažinimą;

28.  stebisi, kad išorės vertėjų atliktų vertimų raštu paslaugų apimtis l proc. mažesnė palyginti su 2013 m.; tikisi, kad ši tendencija pakis įgyvendinus bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį numatoma daugiau naudotis išorės vertėjų paslaugomis po to, kai vertimo raštu darbuotojai bus perkelti į Parlamentą;

29.  pripažįsta rezultatus, kurių pasiekė tarpinstitucinis vertimo raštu ir žodžiu komitetas, nustatęs suderintą metodiką, pagal kurią galima tiesiogiai palyginti visų institucijų vertimo raštu sąnaudas; palankiai vertina tai, kad EESRK teikia duomenis atsižvelgdamas į šią metodiką;

30.  apgailestauja, kad 2014 m. turėjo būti nukeltas vienas svarbus įvykis; dar kartą ragina EESRK geriau planuoti vidaus renginių organizavimą;

31.  palankiai vertina tai, kad į metinę veiklos ataskaitą įtraukti 2014 m. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos baigtų nagrinėti bylų rezultatai ir pasekmės;

32.  pritaria EESRK sprendimui prie metinės veiklos ataskaitos pridėti savo pastatų politikos dokumentą;

33.  atkreipia dėmesį į EESRK ir Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto bendradarbiavimą, visų pirma tuomet, kai vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

(1) 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, dalį (OL L 255, 2015 9 30, p. 128).

Teisinė informacija - Privatumo politika