Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2159(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0111/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0111/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0154

Pieņemtie teksti
PDF 412kWORD 88k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2015/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0111/2016),

1.  sniedz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropadomei, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 20.2.2014.
(2) OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.
(3) OV C 373, 10.11.2015., 1. lpp.
(4) OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (2015/2159(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,

–  ņemot vērā Eiropas Ombuda 2015. gada 18. novembra lēmumu slēgt izmeklēšanu saistībā ar sūdzību 1770/2013/JF pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0111/2016),

1.  pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, secinājusi, ka kopumā 2014. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

2.  ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta 2014. gada ziņojumā konstatēja nepilnības attiecībā uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) četrās no 15 pārbaudītajām iepirkuma procedūrām;

3.  atzinīgi vērtē to, ka, reaģējot uz Revīzijas palātas konstatējumiem, EESK ir izveidojusi īpašu atbalsta dienestu, lai sniegtu atbalstu direkcijām, izņemot Loģistikas direkcijai, kurai jau ir šāds dienests; sagaida, ka 2016. gada otrajā pusē tas būs pilnībā darbspējīgs;

4.  pieņem zināšanai, ka 2014. gadā EESK budžets bija EUR 128 559 380 (2013. gadā — EUR 130 104 400), kas ir par 1,19 % mazāk, salīdzinot ar 2013. gada budžetu, izlietojuma līmenim sasniedzot 95,6 %; atzīmē izlietojuma līmeņa palielināšanos 2014. gadā, bet pauž nožēlu, ka tas tomēr nav sasniedzis 2012. gada līmeni — 96,8 %;

5.  uzsver, ka EESK budžets paredzēts tikai administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta cilvēkiem, kuri strādā šajā iestādē, pārējais — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem;

6.  pieņem zināšanai saistībā ar Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu veikto pasākumu konstatējumus, kas pievienoti EESK gada darbības pārskatam, attiecībā uz 2013. finanšu gadu(1);

7.  norāda, ka EESK 2014. gadā sagatavoja mazāk ziņojumu un atzinumu un notika mazāk ar likumdošanas darbu saistītu sanāksmju; tomēr pauž pārsteigumu par to juridisko atzinumu lielo skaitu, kurus juridiskā nodaļa sniegusi minētajā laikposmā; prasa informēt par šī palielinājuma pamatojumu;

8.  norāda, ka Komitejas, EESK un Parlamenta sadarbības nolīgums ar diviem pielikumiem par administratīvo sadarbību un ietekmi uz budžetu tika parakstīts 2014. gada 5. februārī vienlaicīgi ar līdzīgu nolīgumu starp Parlamentu un Reģionu komiteju ar mērķi izveidot politisko un administratīvo sadarbību;

9.  atzinīgi vērtē EESK rīcību, atbildot uz Parlamenta iepriekš minētajā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu par 2013. finanšu gadu pausto aicinājumu katrai iestādei atsevišķi izvērtēt sadarbības nolīguma ietekmi cilvēkresursu, izdevumu, sinerģijas un pievienotās vērtības ziņā un attiecībā uz kvalitāti pēc būtības;

10.  uzskata, ka sadarbības nolīgumā joprojām ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši politiskajā ziņā; uzskata, ka Parlaments, EESK un Reģionu komiteja var vēl vairāk uzlabot sinerģiju, kas palielinās ražīgumu visās sadarbības jomās, un noteikt īpašus sīki izstrādātus noteikumus par visu trīs iestāžu kopīgi izmantoto dienestu darbību; prasa veikt EESK locekļu aptauju par viņu apmierinātību ar pakalpojumiem, ko tiem sniedz Eiropas Parlamenta Izpētes dienests; prasa pastāvīgi informēt par turpmākajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar sadarbības nolīgumu;

11.  prasa veikt sadarbības nolīguma vidusposma novērtēšanu, lai iekļautu sīku no sadarbības nolīguma izrietošo ietaupījumu un budžeta izdevumu pieauguma sadalījumu pa iestādēm;

12.  ņem vērā, ka EESK ir īstenojusi jaunos locekļu ceļa izdevumu atmaksas noteikumus, pamatojoties uz faktiskām izmaksām, atbilstīgi Parlamenta īpašajiem ieteikumiem pagājušā gada rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu par 2013. finanšu gadu; atzinīgi vērtē to, ka sistēma kļuva pilnībā darbotiesspējīga, sākot no pašreizējā jaunā EESK sastāva pilnvaru termiņa, kas sākās 2015. gada rudenī;

13.  ar bažām norāda, ka kopējā atlīdzība par ceļa izdevumiem un piemaksām EESK saņēmējiem bija EUR 17 375 864; mudina iestādi izstrādāt sistemātisku stratēģiju, lai ievērojami samazinātu minētos izdevumus un piemaksas;

14.  ņem vērā, ka 2014. gadā saistībā ar sadarbības nolīgumu EESK bija pozitīva bilance EUR 1 560 000 apmērā; ar bažām norāda, ka 36 EESK ierēdņi un 24 Reģionu komitejas ierēdņi (visi no rakstiskās tulkošanas dienestiem un lielākā daļa tuvu pensionēšanās vecumam) tika pārcelti saskaņā ar minēto sadarbības nolīgumu, kā rezultātā abas iestādes veiks ievērojamus ietaupījumus ar personālu saistītajās nodaļās (algas un pensijas), savukārt Parlamenta izdevumi ievērojami palielināsies īstermiņā (algas) un ilgtermiņā (pensijas);

15.  pauž nožēlu par personāla komandējuma izdevumu pieaugumu no EUR 338 366 2013. gadā līdz EUR 387 481 2014. gadā (palielinājums par 14,5 %);

16.  mudina gada darbības pārskatā iekļaut vadošo darbinieku sadalījumu pēc valstspiederības, dzimuma un amata;

17.  atzinīgi vērtē ciešo sadarbību starp EESK un Reģionu komiteju, izstrādājot iekšējos noteikumus par trauksmes celšanu, jo tiem ir kopīgi daži dienesti un darbinieki; tomēr uzskata, ka minēto noteikumu apstiprināšana EESK ir aizņēmusi pārāk ilgu laiku; neraugoties uz minēto, atzinīgi vērtē to, ka šie noteikumi tiek piemēroti ar atpakaļejošu spēku;

18.  norāda uz nelielo uzlabojumu 2014. gadā attiecībā uz viena dzimuma skaitu vadošajos amatos (40 %; 39 % 2013. gadā); tomēr pauž nožēlu par joprojām pastāvošo neatbilstīgo atšķirību citās kategorijās; uzsver, ka ir svarīgi noteikt mērķus vidējam termiņam, līdz kuram varētu sasniegt vajadzīgo līdzsvaru, un mudina turpināt aktīvo darbu, lai sasniegtu šo mērķi;

19.  atzinīgi vērtē to, ka EESK ir uzsākusi īpašu mācību kursu par ētiku un integritāti, lai uzlabotu zināšanas un izpratni par darbinieku tiesībām un pienākumiem; tomēr uzskata, ka šīm mācībām vajadzētu būt obligātām ne tikai jaunajiem darbiniekiem, bet arī visiem pārējiem darbiniekiem;

20.  pauž nožēlu par to, ka EESK vēl nav īstenojusi visus pasākumus, kurus Parlaments bija prasījis veikt 24. punktā iepriekš minētajā rezolūcijā par budžeta izpildes apstiprināšanu 2013. gadā; uzskata, ka, izvēloties nevis informēt Parlamenta Prezidiju, savus locekļus un savus darbiniekus par diviem tiesas spriedumiem pret EESK, bet gan iekļaut šo informāciju citās vispārēja rakstura publikācijās, EESK nav rīkojusies atbilstīgi; pauž cerību, ka šāda veida trūkumi tiks novērsti, īstenojot jaunos noteikumus par trauksmes cēlējiem un tādējādi šo konkrēto gadījumu varēs atrisināt ar atpakaļejošu spēku;

21.  turklāt pauž cerību, ka, īstenojot jaunos noteikumus par trauksmes cēlējiem, EESK nekavējoties un efektīvi veiks pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atzinību, cieņu un uzmanību pret trauksmes cēlējiem gadījumos, kurus šajā sakarībā atzinusi Vispārējā tiesa un kuri notikuši pirms minēto noteikumu pieņemšanas; turklāt prasa veikt vajadzīgos pasākumus, lai beidzot pilnībā pārtrauktu pret minētajiem trauksmes cēlājiem dažādās EESK publikācijās vērstos uzbrukumus;

22.  pauž nožēlu par to, ka iepriekšminētajā lēmumā par izmeklēšanas 1770/2013/JF pret EESK slēgšanu Ombuds ir norādījis, ka EESK ir tikai daļēji pieņēmusi priekšlikumu par to, kā novērst EESK administratīvo kļūmi; pauž nožēlu par to, ka EESK nav atzinusi administratīvo kļūmi vai jebkādu kļūdu savā lēmumā par sūdzības iesniedzēja pārcelšanu; pauž nožēlu par to, ka EESK principā nevēlas atzīt šīs kļūdas, lai gan praktiski tā ir pieņēmusi dažus Ombuda ieteikumus piešķirt sūdzību iesniedzējam kompensāciju par nodarīto netaisnību;

23.  pieņem zināšanai saistībā ar iepriekš minēto rezolūciju par budžeta izpildes apstiprināšanu EESK 2013. gadā sniegto informāciju par videokonferenču izmantošanu; prasa, lai tas arī turpmāk tiku informēts par šajā jautājumā gūtajām sekmēm; uzskata, ka videokonferenču un līdzīgu tehnoloģiju izmantošana ļaus EESK ievērojami samazināt ceļa izdevumus un sanāksmju izmaksas;

24.  atzīmē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo 2013. gadu, ir dubultojies to sanāksmju skaits, kurās izmantota videokonferenču rīkošanas iespēja; pieņem zināšanai EESK sniegto informāciju par to, ka videokonferenču rīkošanas iespēja tika izmantota sanāksmēs, kurās nebija nepieciešama mutiskā tulkošana; mudina EESK efektīvi izmantot valodu apmācību, lai nodrošinātu mazāku nepieciešamību pēc mutiskās tulkošanas un tādējādi palielinātu tās darba efektivitāti;

25.  mudina EESK pilnveidot tās informācijas un komunikācijas politiku, kā arī tās darbības atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos;

26.  ņem vērā EESK centienus veicināt tās atpazīstamību, īstenojot efektīvu informācijas un komunikācijas politiku; atbalsta EESK centienus koncentrēties uz starpiestāžu sadarbības palielināšanu, lai uzlabotu saziņu un pamanāmību, kā arī to, lai palielinātu iestāžu locekļu līdzdalību valstu līmenī, un mudina EESK turpināt darbu šajās jomās; šajā sakarībā atzinīgi vērtē visus turpmākos EESK centienus uzlabot informācijas plūsmu un tādējādi — pārredzamību;

27.  ar gandarījumu norāda uz vērojamo tendenci — samazinās pieprasīto, bet neizmantoto mutiskās tulkošanas pakalpojumu īpatsvars (no 5,1 % 2013. gadā līdz 4,3 % 2014. gadā); sagaida, ka saistībā ar sadarbības nolīgumu apspriestie noteikumi ļaus vēl vairāk samazināt ar mutisko tulkošanu saistītās izmaksas;

28.  ir pārsteigts, ka ārējo tulkotāju pakalpojumu izmantošana ir samazinājusies par 1 % salīdzinājumā ar 2013. gadu; paredz, ka šī tendence mainīsies saistībā ar sadarbības nolīguma īstenošanu, kurā ir paredzēts, ka pēc rakstiskās tulkošanas darbinieku pārcelšanas uz Parlamentu ārējo tulkotāju pakalpojumu izmantošana palielināsies;

29.  atzinīgi vērtē Iestāžu mutiskās un rakstiskās tulkošanas komitejas rezultātus, izstrādājot saskaņotu metodiku, kas ļauj tieši salīdzināt visu iestāžu rakstiskās tulkošanas izmaksas; atzinīgi vērtē to, ka EESK sniedz datus, balstoties uz šo metodiku;

30.  pauž nožēlu par to, ka 2014. gadā vienu svarīgu pasākumu nācās pārcelt; atgādina savu aicinājumu EESK uzlabot iekšējo pasākumu organizēšanas plānošanu;

31.  atzinīgi vērtē Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai 2014. gadā izskatīto lietu rezultātu un seku iekļaušanu gada darbības pārskatā;

32.  atzinīgi vērtē EESK lēmumu gada darbības pārskatam pievienot tās nekustamā īpašuma politiku;

33.  pieņem zināšanai sadarbību starp EESK un Parlamenta Budžeta kontroles komiteju, jo īpaši attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu.

(1) Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (OV L 255, 30.9.2015., 128. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika