Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2159(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2016

Teksty złożone :

A8-0111/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0154

Teksty przyjęte
PDF 415kWORD 90k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2015/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2016),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (2015/2159(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–  uwzględniając decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 listopada 2015 r. zamykającą dochodzenie w sprawie skargi 1770/2013/JF przeciw Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0111/2016),

1.  podkreśla fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

2.  z zaniepokojeniem zauważa, że w swoim sprawozdaniu rocznym za 2014 r. Trybunał Obrachunkowy stwierdził uchybienia ze strony Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w czterech z piętnastu skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia;

3.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Trybunał Obrachunkowy EKES utworzył specjalny dział wsparcia dla zamówień publicznych, aby pomóc dyrekcjom innym niż Dyrekcja ds. Logistyki, która już taki dział posiada; oczekuje, że będzie on w pełni operacyjny w drugiej połowie 2016 r.;

4.  przyjmuje do wiadomości, że w 2014 r. budżet EKES wynosił 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR w 2013 r.), co stanowi spadek o 1,19 % w porównaniu z rocznym budżetem w 2013 r., zaś wskaźnik wykorzystania wyniósł 95,6 %; zauważa wzrost wskaźnika wykorzystania w 2014 r., ale ubolewa nad tym, że wciąż nie udało się osiągnąć wskaźnika z 2012 r. wynoszącego 96,8 %;

5.  podkreśla, że budżet EKES jest czysto administracyjny oraz że znaczną jego część przeznacza się na wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne;

6.  przyjmuje do wiadomości, że do rocznego sprawozdania z działalności EKES załączono uwagi dotyczące działań podjętych w reakcji na rezolucję Parlamentu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013(1);

7.  zauważa, że w 2014 r. EKES opracował mniej sprawozdań i opinii i zorganizował mniej posiedzeń poświęconych pracom legislacyjnym; jest jednak zaskoczony większą liczbą opinii prawnych wydanych w tym okresie przez dział prawny; domaga się podania przyczyn tej większej aktywności;

8.  zauważa, że porozumienie o współpracy między EKES i Parlamentem, z dwoma załącznikami dotyczącymi współpracy administracyjnej i wpływu na budżet wspólnymi dla równoległego porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komitetem Regionów, zostało podpisane dnia 5 lutego 2014 r. w celu rozwinięcia współpracy politycznej i administracyjnej;

9.  z zadowoleniem przyjmuje odpowiedź EKES na wniosek Parlamentu sformułowany we wspomnianej wyżej rezolucji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2013, by dokonać indywidualnej oceny wpływu porozumienia o współpracy w odniesieniu zarówno do zasobów ludzkich, jak i wydatków, synergii, wartości dodanej i jakości treści;

10.  uważa, że w ramach porozumienia o współpracy można jeszcze wprowadzić ulepszenia, zwłaszcza w obszarze politycznym; jest przekonany, że Parlament, EKES i Komitet Regionów są w stanie rozwinąć dalsze synergie, które zwiększą produktywność w obszarach objętych współpracą na wszystkich płaszczyznach, i apeluje o ustanowienie konkretnych i szczegółowych przepisów dotyczących działania służb wspólnych dla tych trzech instytucji; apeluje o przeprowadzenie badania poziomu zadowolenia członków EKES z usług świadczonych na ich rzecz przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego; apeluje, by informować go o działaniach następczych związanych z porozumieniem o współpracy;

11.  domaga się, aby do śródokresowego przeglądu porozumienia o współpracy załączyć szczegółową ocenę dla poszczególnych instytucji dotyczącą oszczędności i wzrostu kosztów budżetowych wynikających z tego porozumienia;

12.  zauważa, że EKES wdrożył nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów podróży członków w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty, zgodnie z konkretnymi wnioskami Parlamentu zawartymi w zeszłorocznej rezolucji w sprawie absolutorium za 2013 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że system zaczął w pełni funkcjonować z początkiem nowej kadencji EKES, która rozpoczęła się jesienią 2015 r.;

13.  zauważa z niepokojem, że łączny zwrot kosztów podróży i diet wypłaconych beneficjentom EKES wyniósł 17 375 864 EUR; wzywa instytucję do opracowania metodycznej strategii, która umożliwi znaczne zmniejszenie tych kosztów i diet;

14.  odnotowuje, że w ramach porozumienia o współpracy w 2014 r. EKES ma dodatni bilans wynoszący 1 560 000 EUR; odnotowuje z zaniepokojeniem, że w ramach porozumienia o współpracy przekazano 36 urzędników EKES i 24 Komitetu Regionów należących do służb tłumaczeniowych – w większości przypadków w wieku bliskim emerytalnego – co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami w pozycjach dotyczących personelu (płace i emerytury) obu instytucji, podczas gdy w przypadku Parlamentu koszty ulegną znaczącemu zwiększeniu, zarówno krótkoterminowo (płace), jak i długoterminowo (emerytury);

15.  wyraża ubolewanie z powodu wzrostu kosztów podróży służbowych pracowników z 338 366 EUR w 2013 r. do 387 481 EUR w 2014 r. (14,5 %);

16.  nalega na włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wykazu pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w rozbiciu na narodowość, płeć i rodzaj stanowiska;

17.  z zadowoleniem przyjmuje ścisłą współpracę EKES i Komitetu Regionów podczas opracowywania wewnętrznych zasad dotyczących demaskatorów, ponieważ komitety te współdzielą niektóre służby i część personelu; uważa jednak, że EKES za bardzo zwleka z zatwierdzeniem tych zasad; z zadowoleniem przyjmuje jednak retroaktywne obowiązywanie zasad;

18.  odnotowuje, że w 2014 r. zwiększyła się nieco liczba przedstawicieli jednej z płci na stanowiskach kierowniczych (40 %; 39 % w 2013 r.); ubolewa jednak nad wciąż utrzymującą się luką, która nie znajduje odzwierciedlenia w pozostałych kategoriach; podkreśla znaczenie określenia celów średnioterminowych, umożliwiających osiągnięcie koniecznej równowagi, oraz wzywa do dalszej aktywnej pracy w tym kierunku;

19.  z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie przez EKES specjalistycznego kursu „Etyka i uczciwość”, mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat praw i obowiązków personelu; uważa jednak, że kurs ten powinien być obowiązkowy nie tylko dla nowo zatrudnianego personelu, lecz dla całego personelu;

20.  ubolewa, że EKES nie zrealizował wszystkich środków postulowanych przez Parlament w ustępie 24 jego wymienionej wyżej rezolucji w sprawie absolutorium za rok 2013; uważa, że EKES postąpił niewłaściwie, gdy nie przekazał Prezydium Parlamentu oraz swoim członkom personelowi informacji o dwóch wyrokach sądowych przeciwko sobie, decydując się zamiast tego na ujęcie tych informacji w innych publikacjach o charakterze ogólnym; oczekuje, że problem takich zaniechań zostanie rozwiązany poprzez opracowanie nowych zasad dotyczących demaskatorów i że w efekcie w tym konkretnym przypadku będzie możliwe jego retroaktywne skorygowanie;

21.  oczekuje, że wraz ze stosowaniem nowych zasad dotyczących demaskatorów EKES podejmie niezwłocznie i w sposób skuteczny konieczne środki w celu zagwarantowania uznawania i poszanowania demaskatorów oraz nadawania im odpowiedniego znaczenia w przypadkach uznanych w tym zakresie przez Sąd przed przyjęciem tych zasad; apeluje o podjęcie koniecznych środków w celu definitywnego zakończenia ataków wymierzonych w tych demaskatorów, prowadzonych za pośrednictwem różnych publikacji EKES;

22.  ubolewa, że w swojej decyzji zamykającej dochodzenie w sprawie skargi 1770/2013/JF przeciw EKES, Rzecznik Praw Obywatelskich, oświadcza, że EKES przyjął tylko częściowo propozycje przedstawione mu w celu skorygowania przypadku niewłaściwego administrowania; ubolewa, że EKES nie uznaje przypadku niewłaściwego administrowania ani decyzji o zmianie kwalifikacji wnoszącego skargę; ubolewa, że EKES nie akceptuje uznania tych zasadniczych błędów, choć w praktyce przyjmuje niektóre z zaleceń Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zrekompensowania nadużyć popełnionych przeciwko wnoszącemu skargę;

23.  przyjmuje do wiadomości informacje przedstawione przez EKES w odpowiedzi na wspomnianą powyżej rezolucję w sprawie absolutorium za 2013 r. w odniesieniu do wykorzystywania narzędzi wideokonferencyjnych; domaga się, by informowano go o postępach osiąganych w tej kwestii; uważa, że wykorzystywanie wideokonferencji i podobnych technologii umożliwi EKES znaczne ograniczenie kosztów podróży i posiedzeń;

24.  odnotowuje, że liczba spotkań z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych podwoiła się w porównaniu do roku 2013; odnotowuje, że narzędzia wideokonferencyjne były wykorzystywane podczas spotkań, gdy nie istniała potrzeba tłumaczenia ustnego; zachęca EKES do efektywnego korzystania z kursów językowych w celu zmniejszenia potrzeby dokonywania tłumaczeń, co sprawi, że jego praca będzie bardziej efektywna i wydajna;

25.  zachęca EKES do wzmocnienia polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz obecności w mediach społecznościowych;

26.  odnotowuje działania EKES na rzecz zwiększenia jego widoczności dzięki skutecznej polityce informacyjnej i komunikacyjnej; z zadowoleniem przyjmuje podejście przewidujące wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej służące poprawie komunikacji i widoczności, a także zwiększenie obecności członków instytucji na szczeblu krajowym, zachęcając EKES do dalszej pracy w tym kierunku; przyjmuje z zadowoleniem każde dalsze działanie w tym zakresie, które może zwiększyć przepływ informacji, aby uzyskać przez to również większą przejrzystość;

27.  odnotowuje z zadowoleniem, że poziom wnioskowanych, ale niewykorzystanych usług tłumaczeń ustnych spadł z 5,1 % w 2013 r. do 4,3 % w 2014 r.; oczekuje, że warunki wynegocjowane w ramach porozumienia o współpracy zapewnią dalsze ograniczenie kosztów tłumaczeń ustnych;

28.  ze zdziwieniem stwierdza wynoszącą 1 % redukcję w tłumaczeniach zlecanych na zewnątrz w porównaniu z rokiem 2013; spodziewa się zmiany tej tendencji po wdrożeniu porozumienia o współpracy, które w efekcie przeniesienia tłumaczy do Parlamentu przewiduje zlecanie większej liczby tłumaczeń podmiotom zewnętrznym;

29.  uznaje rezultaty osiągnięte przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Pisemnych i Ustnych, który opracował zharmonizowaną metodologię umożliwiającą bezpośrednie porównywanie kosztów tłumaczeń we wszystkich instytucjach; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że EKES przekazuje dane zgodnie z tą metodologią;

30.  ubolewa nad tym, że w 2014 r. trzeba było przełożyć jedno ważne wydarzenie; ponownie wzywa EKES do lepszego planowania organizacji wewnętrznych wydarzeń;

31.  z zadowoleniem przyjmuje włączenie do rocznego sprawozdania z działalności wyników i konsekwencji spraw zamkniętych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w 2014 r.;

32.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję EKES, by włączać do rocznego sprawozdania z działalności politykę w sprawie nieruchomości;

33.  zwraca uwagę na współpracę między EKES a Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu, szczególnie w odniesieniu do procedury udzielania absolutorium.

(1) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 128).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności