Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2159(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0111/2016

Texte depuse :

A8-0111/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0154

Texte adoptate
PDF 268kWORD 93k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2015/2159(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0111/2016),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Economic și Social European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Economic și Social European aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Economic și Social European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 20.2.2014.
(2) JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European (2015/2159(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European,

–  având în vedere Decizia Ombudsmanului European din 18 noiembrie 2015 prin care a închis ancheta privind reclamația 1770/2013/JF împotriva Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0111/2016),

1.  salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi a concluzionat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 nu au fost afectate de erori semnificative;

2.  observă cu îngrijorare că, în ceea ce privește Comitetul Economic și Social European (CESE), în Raportul său anual pe 2014, Curtea de Conturi a constatat deficiențe în patru cazuri din cele 15 proceduri de achiziții examinate;

3.  apreciază faptul că, pentru a răspunde observațiilor făcute de Curtea de Conturi, CESE a creat un serviciu specific de sprijin pentru procedurile de achiziții publice pentru a ajuta direcțiile implicate, mai puțin direcția pentru logistică, care dispune deja de un asemenea serviciu; se așteaptă ca el să fie pe deplin funcțional în a doua jumătate a anului 2016;

4.  constată că, în 2014, bugetul CESE s-a ridicat la 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR în 2013), ceea ce reprezintă o reducere de 1,19 % față de bugetul anual din 2013, cu o rată de execuție de 95,6 %; remarcă faptul că rata de execuție a crescut în 2014, însă își exprimă regretul față de faptul că nu a mai atins cei 96,8 % din 2012;

5.  subliniază că bugetul CESE este pur administrativ, o mare parte fiind alocat pentru cheltuielile cu persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse;

6.  ia act de observațiile formulate ca urmare a Rezoluției din 29 aprilie 2015 a Parlamentului referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 anexate la raportul anual de activitate al CESE(1);

7.  ia act de faptul că, în 2014, CESE a elaborat mai puține rapoarte și avize și a organizat mai puține reuniuni legate de activitatea legislativă; este însă surprins de creșterea numărului de avize juridice prezentate de unitatea juridică în perioada respectivă; solicită să fie informat cu privire la motivele acestei creșteri;

8.  constată că, la 5 februarie 2014, a fost semnat un acord de cooperare între CESE și Parlament, cu două anexe privind cooperarea administrativă și impactul bugetar, împreună cu un acord paralel între Parlament și Comitetul Regiunilor, cu scopul de a consolida cooperarea politică și administrativă;

9.  salută răspunsul CESE la solicitarea formulată de Parlament în rezoluția sa menționată mai sus referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 de a realiza o evaluare individuală a impactului acestui acord de cooperare atât în ceea ce privește resursele umane, cât și cheltuielile, sinergiile, valoarea adăugată și calitatea conținutului;

10.  consideră că acordul de cooperare mai poate fi îmbunătățit, în special în domeniul politic; consideră că Parlamentul, CESE și Comitetul Regiunilor pot dezvolta noi sinergii care vor crește productivitatea în domeniile vizate de acordul de cooperare la toate nivelurile și cere să se instituie dispoziții concrete și detaliate privind funcționarea serviciilor partajate de către cele trei instituții; cere realizarea unei anchete de satisfacție în rândul membrilor CESE cu privire la serviciile furnizate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European; solicită să fie informat în continuare cu privire la acțiunile întreprinse în urma acordului de cooperare;

11.  solicită ca, în cadrul procedurii de revizuire la jumătatea perioadei a acordului de cooperare, să fie inclusă, de asemenea, o evaluare detaliată pentru fiecare instituție a economiilor bugetare și a creșterii cheltuielilor bugetare apărute în urma acestuia;

12.  ia act de faptul că CESE a pus în aplicare noile norme privind rambursarea cheltuielilor de deplasare ale membrilor pe baza costurilor reale, în urma cererilor specifice ale Parlamentului formulate anul trecut în rezoluția de descărcare de gestiune pentru 2013; salută faptul că sistemul a devenit pe deplin operațional odată cu începerea noului mandat al CESE actual, în toamna anului 2015;

13.  constată cu îngrijorare că totalul cheltuielilor de călătorie și diurnelor rambursate beneficiarilor CESE s-a ridicat la 17 375 864 EUR; îndeamnă instituția să pună la punct o strategie sistematică pentru a reduce substanțial aceste cheltuieli și diurne;

14.  ia act de faptul că, în cadrul acordului de cooperare, în 2014 CESE a avut un sold pozitiv de 1 560 000 EUR; ia act cu preocupare de faptul că, în baza respectivului acord de cooperare, au fost transferați 36 de funcționari de la CESE și 24 de la Comitetul Regiunilor, toți acești funcționari fiind afectați serviciilor de traducere și, în marea lor majoritate, fiind foarte aproape de vârsta de pensionare, ceea ce implică economii importante la capitolele referitoare la personal (salarii și pensii) pentru CESE și Comitetul Regiunilor, precum și creșterea substanțială a cheltuielilor Parlamentului, atât a celor pe termen scurt (salariile), cât și a celor pe termen lung (pensiile);

15.  regretă creșterea costurilor aferente misiunilor personalului de la 338 366 EUR în 2013 la 387 481 EUR în 2014 (14,5%);

16.  solicită ca raportul anual de activitate să prezinte o imagine de ansamblu a personalului care ocupă funcții de conducere și ca datele respective să fie defalcate în funcție de naționalitate, gen și poziție ocupată;

17.  salută colaborarea strânsă dintre CESE și Comitetul Regiunilor în elaborarea normelor interne privind denunțătorii, deoarece aceste instituții au în comun anumite servicii și o parte din personal; consideră, totuși, că aprobarea acestor norme a durat prea mult în cazul CESE; salută, cu toate acestea, faptul că normele se aplică cu caracter retroactiv;

18.  remarcă o ușoară creștere în 2014 a ponderii unuia dintre genuri în rândul personalului de conducere (40 % față de 39 % în 2013); regretă, cu toate acestea, faptul că subzistă o discrepanță la acest capitol, care nu se regăsește la alte categorii; subliniază importanța stabilirii de obiective pe termen mediu care să permită realizarea echilibrului necesar, precum și a continuării eforturilor active în acest sens;

19.  salută lansarea de către CESE a unui curs specific privind „Etica și integritatea”, al cărui scop este de a îmbunătăți cunoștințele și gradul de informare cu privire la drepturile și obligațiile personalului; consideră, cu toate acestea, că acest curs nu ar trebui să fie obligatoriu doar pentru personalul nou-angajat, ci pentru întregul personal;

20.  regretă faptul că CESE nu a implementat încă toate măsurile solicitate de Parlament la punctul 24 al rezoluției sale privind descărcarea de gestiune pe 2013, menționată anterior; își exprimă dezaprobarea față de decizia adoptată de CESE de a nu transmite Biroului Parlamentului,membrilor și personalului său informații specifice cu privire la cele două sentințe ale Curții de Justiție pronunțate împotriva CESE, precum și față de soluția aleasă de CESE, care a inclus aceste informații în alte publicații cu caracter general; speră ca aceste tipuri de lacune să se soluționeze odată cu elaborarea noilor norme privind persoanele care semnalează nereguli și ca, prin urmare, în acest caz specific lacunele să se rectifice cu caracter retroactiv;

21.  speră ca, odată cu aplicarea noilor norme privind persoanele care semnalează nereguli, CESE va lua imediat măsuri eficiente necesare pentru a garanta recunoașterea, respectarea și tratamentul adecvat al persoanelor care semnalează nereguli în respectivele cazuri care au fost recunoscute de Tribunalul Uniunii înainte de adoptarea normelor; îi solicită, de asemenea, CESE să ia măsurile necesare pentru a pune capăt odată pentru totdeauna tuturor atacurilor la adresa acestor persoane realizate de diverse publicații ale CESE;

22.  regretă faptul că Ombudsmanul European, în decizia sa prin care a închis ancheta privind reclamația 1770/2013/JF împotriva CESE, citată anterior, a declarat că CESE a acceptat doar parțial propunerile Ombudsmanului privind soluționarea cazului de administrare defectuoasă; regretă faptul că CESE nu a recunoscut faptul că în cazul respectiv au existat elemente de administrare defectuoasă și nici nu a admis că decizia de realocare a reclamantului în alt post ar constitui o eroare; regretă faptul că CESE nu este de acord să recunoască aceste erori în principiu, deși în practică a acceptat unele recomandări din partea Ombudsmanului de a acorda compensații reclamantului pentru nedreptățile suferite;

23.  ia act de informațiile oferite de CESE legate de acțiunile întreprinse ca urmare a Rezoluției sus-menționate privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2013 și care vizează utilizarea echipamentelor de videoconferință; solicită să fie informat în continuare cu privire la progresele realizate în acest sens; consideră că utilizarea echipamentelor de videoconferință și a altor tehnologii similare va permite CESE să reducă semnificativ costurile deplasărilor și reuniunilor;

24.  ia act de faptul că numărul reuniunilor la care s-a apelat la videoconferință s-a dublat față de 2013; ia act de faptul că s-a apelat la videoconferință la reuniunile unde nu era nevoie de interpretare; încurajează CESE să se folosească cu succes de formările lingvistice pentru a reduce nevoia de interpretare, eficientizând, astfel, activitatea instituției;

25.  încurajează CESE să practice o politică de informare și comunicare mai activă și să își intensifice prezența în rețelele de socializare;

26.  ia act de eforturile CESE de a îmbunătăți vizibilitatea instituției printr-o politică de informare și comunicare eficace; este de acord cu demersurile de consolidare a cooperării interinstituționale pentru a îmbunătăți comunicarea și vizibilitatea, precum și pentru a crește prezența membrilor instituțiilor de la nivel național și încurajează CESE să își continue acțiunile în această direcție; în acest sens, va aprecia orice efort prin care va reuși să intensifice fluxul de informații, conformându-se, astfel, mai bine și cerințelor de transparență;

27.  ia act cu satisfacție de tendința de reducere a ratei serviciilor de interpretare solicitate, dar neutilizate, de la 5,1% în 2013 la 4,3% în 2014; se așteaptă ca, în urma clauzelor negociate în cadrul acordului de cooperare, să se efectueze reduceri suplimentare ale costurilor de interpretare;

28.  consideră surprinzătoare reducerea cu 1 % față de 2013 a volumului de traduceri externalizate; se așteaptă ca această tendință să se modifice după punerea în aplicare a acordului de cooperare, care prevede creșterea procentului de traduceri externalizate după transferarea personalului implicat în traduceri la Parlament;

29.  ia act de rezultatul la care ajuns comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare, prin care se stabilește o metodologie armonizată ce permite compararea directă a costurilor de traducere ale tuturor instituțiilor; salută faptul că CESE furnizează date în conformitate cu această metodologie;

30.  regretă faptul că un eveniment major a trebuit să fie amânat în 2014; solicită din nou CESE să planifice mai bine organizarea evenimentelor pe care le găzduiește;

31.  salută includerea rezultatelor și consecințelor cazurilor închise de Oficiul European de Luptă Antifraudă în 2014 în raportul anual de activitate;

32.  salută decizia CESE de a anexa politica sa imobiliară la raportul anual de activitate;

33.  ia act de cooperarea dintre CESE și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, mai ales în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune.

(1) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (JO L 255, 30.9.2015, p. 128).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate