Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2159(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2016

Predkladané texty :

A8-0111/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0154

Prijaté texty
PDF 272kWORD 88k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2015/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru absolutórium za plnenie rozpočtu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (2015/2159(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. novembra 2015, ktorým sa uzatvára jej vyšetrovanie sťažnosti 1770/2013/JF proti Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0111/2016),

1.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

2.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 zistil nedostatky v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) v štyroch prípadoch z 15 výberových konaní, ktoré boli hodnotené;

3.  víta skutočnosť, že EHSV v reakcii na poznámky Dvora audítorov vytvoril osobitný podporný útvar pre verejné obstarávanie s cieľom poskytovať podporu riaditeľstvám okrem riaditeľstva pre logistiku, ktoré takýto útvar už má; očakáva, že tento útvar bude v druhej polovici roku 2016 plne funkčný;

4.  konštatuje, že v roku 2014 rozpočet EHSV predstavoval 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR v roku 2013), čo predstavuje zníženie o 1,19 % oproti rozpočtu na rok 2013, pričom miera využitia predstavovala 95,6 %; berie na vedomie zvýšenie miery využitia v roku 2014, vyjadruje však poľutovanie, že nebola dosiahnutá miera 96,8 % z roku 2012;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet EHSV je čisto administratívny, pričom významná suma sa používa na výdavky týkajúce sa pracovníkov pracujúcich v tejto inštitúcii a zostávajúca suma na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  berie na vedomie nadväzujúce pripomienky k uzneseniu Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o absolutóriu za rozpočtový rok 2013, ktoré sú pripojené k výročnej správe o činnosti EHSV(1);

7.  berie na vedomie, že EHSV v roku 2014 vypracoval menej správ a stanovísk a usporiadal menej schôdzí venovaných legislatívnej činnosti; je však prekvapený vyšším počtom právnych stanovísk, ktoré v tomto období vydalo právne oddelenie; žiada, aby bol informovaný o dôvodoch tohto nárastu;

8.  konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi EHSV a Európskym parlamentom s dvoma prílohami o administratívnej spolupráci a vplyve na rozpočet, ako aj paralelná dohoda medzi Európskym parlamentom a Výborom regiónov s cieľom rozvíjať politickú a administratívnu spoluprácu;

9.  víta reakciu EHSV na žiadosť Európskeho parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení o absolutóriu za rok 2013, aby sa vypracovalo individuálne hodnotenie vplyvu uvedenej dohody o spolupráci vzhľadom na ľudské zdroje, výdavky, synergie, pridanú hodnotu a kvalitu obsahu;

10.  domnieva sa, že v rámci dohody o spolupráci stále existuje priestor na zlepšenia, najmä pokiaľ ide o politickú stránku; je presvedčený, že Európsky parlament, EHSV a Výbor regiónov sú schopné dosiahnuť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach spolupráce na všetkých úrovniach, a žiada, aby sa stanovili konkrétne a podrobné podmienky fungovania útvarov spoločných pre všetky tri inštitúcie; žiada, aby sa uskutočnil prieskum spokojnosti členov EHSV so službami, ktoré poskytuje výskumná služba Európskeho parlamentu; žiada, aby bol naďalej informovaný o ďalších opatreniach v súvislosti s dohodou o spolupráci;

11.  žiada, aby do posúdenia dohody o spolupráci v polovici obdobia bolo zahrnuté podrobné posúdenie úspor a zvýšení rozpočtových nákladov jednotlivých inštitúcií vyplývajúcich z uvedenej dohody;

12.  berie na vedomie, že EHSV zaviedol nové pravidlá úhrady cestovných výdavkov členov založené na skutočných nákladoch, ako to minulý rok požadoval Parlament vo svojom uznesení o udelení absolutória za rok 2013; víta skutočnosť, že systém začal plne fungovať na jeseň roku 2015, na začiatku súčasného nového funkčného obdobia EHSV;

13.  so znepokojením konštatuje, že celková výška náhrad cestovných výdavkov a príspevkov vyplatených príjemcom EHSV bola 17 375 864 EUR; naliehavo vyzýva inštitúcie, aby vytvorili systematickú stratégiu s cieľom výrazne znížiť uvedené výdavky a príspevky;

14.  berie na vedomie, že v rámci dohody o spolupráci z roku 2014 má EHSV kladnú bilanciu vo výške 1 560 000 EUR; so znepokojením berie na vedomie, že v rámci dohody o spolupráci bolo presunutých 36 úradníkov EHSV a 24 úradníkov Výboru regiónov patriacich k prekladateľským službám a väčšinou v takmer dôchodkovom veku, v dôsledku čoho obe inštitúcie dosiahnu významnú úsporu v kapitolách venovaných zamestnancom (platy a dôchodky), zatiaľ čo výdavky Európskeho parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom (dôchodky) horizonte sa výrazne zvýšia;

15.  vyjadruje poľutovanie nad zvýšením nákladov na služobné cesty zamestnancov z 338 366 EUR v roku 2013 na 387 481 EUR v roku 2014 (14,5 %);

16.  vyzýva, aby do výročnej správy o činnosti bol začlenený prehľad zamestnancov na riadiacich pozíciách rozčlenený podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a pozície;

17.  víta, že EHSV a Výbor regiónov úzko spolupracovali na príprave vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík, keďže spoločne využívajú niektoré útvary a zamestnancov; domnieva sa však, že schválenie týchto pravidiel trvalo EHSV príliš dlho; víta však, že pravidlá sa uplatňujú retroaktívne;

18.  konštatuje, že v roku 2014 došlo k miernemu zlepšeniu, pokiaľ ide o počet osôb jedného pohlavia zastúpených v riadiacich pozíciách (40 %; 39 % v roku 2013); vyjadruje však poľutovanie nad tým, že stále existuje nepomer, ktorý nezodpovedá situácii v iných kategóriách; trvá na tom, že je dôležité stanoviť strednodobé ciele, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a naliehavo vyzýva, aby sa naďalej aktívne konalo v tomto smere;

19.  víta, že EHSV otvoril osobitný kurz s názvom Etika a integrita s cieľom zlepšiť informovanosť a povedomie o právach a povinnostiach zamestnancov; domnieva sa však, že tento kurz by nemal byť povinný len pre novoprijatých zamestnancov, ale pre všetkých zamestnancov;

20.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz EHSV neprijal všetky opatrenia, o ktoré žiadal Európsky parlament v odseku 24 uvedeného uznesenia o absolutóriu za rok 2013; domnieva sa, že EHSV nekonal tak, ako mal, keď neinformoval Predsedníctvo Európskeho parlamentu, a vlastných členov a zamestnancov o dvoch rozsudkoch Súdneho dvora proti EHSV a namiesto toho zahrnul tieto informácie do iných publikácií všeobecnej povahy; očakáva, že tento typ nedostatkov sa odstráni vypracovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov a že v tomto konkrétnom prípade sa nedostatky následne budú môcť napraviť retroaktívne;

21.  očakáva, že s uplatňovaním nových pravidiel týkajúcich sa oznamovateľov EHSV okamžite a efektívne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie uznania, rešpektovania a vážnosti oznamovateľov v prípadoch, v ktorých to uznal Súdny dvor pred prijatím uvedených pravidiel; tiež žiada, aby sa prijali opatrenia potrebné na trvalé skoncovanie s útokmi na uvedených oznamovateľov v rozličných publikáciách EHSV;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí, ktorým sa uzatvára vyšetrovanie vyššie uvedenej sťažnosti 1770/2013/JF proti EHSV, uvádza, že EHSV len čiastočne akceptoval návrhy na vyriešenie nesprávneho úradného postupu, ktorého sa dopustil; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV neuznáva existenciu nesprávneho úradného postupu ani rozhodnutie o presunutí sťažovateľa; vyjadruje poľutovanie nad tým, že EHSV v zásade nesúhlasil s uznaním uvedených chýb, aj keď v praxi prijal niektoré odporúčania ombudsmanky na odškodnenie sťažovateľa za neprávosti, ku ktorým došlo;

23.  berie na vedomie informácie poskytnuté zo strany EHSV v nadväznosti na uvedené uznesenie o absolutóriu za rok 2013 týkajúce sa využívania videokonferencií; žiada, aby bol naďalej informovaný o pokroku dosiahnutom v tejto veci; je presvedčený, že videokonferencie a podobné technológie umožnia, aby EHSV výrazne obmedzil náklady na cesty a schôdze;

24.  konštatuje, že počet schôdzí s použitím videokonferencie sa v porovnaní s rokom 2013 zdvojnásobil; konštatuje, že videokonferencie sa používajú na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda EHSV, aby účinne využíval jazykovú prípravu s cieľom znížiť potrebu tlmočenia, a teda aby jeho činnosť bola účinnejšia a efektívnejšia;

25.  nabáda EHSV, aby posilnil svoju informačnú a komunikačnú politiku, ako aj prítomnosť v sociálnych médiách;

26.  všíma si úsilie EHSV o zvýšenie jeho viditeľnosti pomocou účinnej informačnej a komunikačnej politiky; súhlasí so zameraním na posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce v záujme zlepšenia komunikácie a viditeľnosti, ako aj na posilnenie prítomnosti členov inštitúcií na národnej úrovni, a nabáda EHSV, aby naďalej vyvíjal úsilie v tomto smere; v tejto súvislosti uvíta každé ďalšie úsilie, ktoré môže zlepšiť tok informácií, a tým zvýšiť transparentnosť;

27.  s uspokojením si všíma klesajúci trend miery požadovaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb z 5,1 % v roku 2013 na 4,3 % v roku 2014; očakáva, že podmienky dohodnuté v dohode o spolupráci zabezpečia ďalšie zníženie nákladov na tlmočenie;

28.  považuje za prekvapivé, že v porovnaní s rokom 2013 došlo k zníženiu objemu externých prekladov o 1 %; očakáva, že tento trend sa zmení po začatí uplatňovania dohody o spolupráci, ktorá predpokladá vyššiu mieru externalizácie prekladov po presune prekladateľov do Európskeho parlamentu;

29.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov všetkých inštitúcií na preklad; víta skutočnosť, že EHSV predkladá údaje podľa tejto metodiky;

30.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v roku 2014 došlo k odloženiu jedného významného podujatia; opakuje svoju výzvu EHSV, aby skvalitnil plánovanie vnútorných podujatí;

31.  víta, že do výročnej správy o činnosti boli zahrnuté výsledky a dôsledky prípadov uzavretých Európskym úradom pre boj proti podvodom v roku 2014;

32.  víta, že EHSV rozhodol, že k výročnej správe o činnosti bude priložená jeho politika v oblasti nehnuteľností;

33.  berie na vedomie spoluprácu medzi EHSV a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o udeľovanie absolutória.

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 128).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia