Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2159(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0111/2016

Predložena besedila :

A8-0111/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0154

Sprejeta besedila
PDF 261kWORD 88k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2015/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2016),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 20.2.2014.
(2) UL C 377, 13.11.2015, str. 1.
(3) UL C 373, 10.11.2015, str. 1.
(4) UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (2015/2159(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

–  ob upoštevanju odločbe evropske varuhinje človekovih pravic z dne 18. novembra 2015, s katero je zaključila svojo preiskavo o pritožbi 1770/2013/JF proti Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0111/2016),

1.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

2.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za 2014 v štirih od petnajstih pregledanih postopkov javnih naročil Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) odkrilo pomanjkljivosti;

3.  pozdravlja, da je EESO v odziv na ugotovitve Računskega sodišča ustanovil posebno podporno službo za javna naročila, ki pomaga tem direktoratom, z izjemo direktorata za logistiko, ki že ima podobno službo; pričakuje, da bo ta služba začela delovati s polno paro v drugi polovici leta 2016;

4.  ugotavlja, da je proračun EESO leta 2014 znašal 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR leta 2013), kar je za 1,19 % manj v primerjavi s proračunom za leto 2013, stopnja uporabe pa je znašala 95,6 %; ugotavlja, da se je stopnja uporabe leta 2014 povečala, a obžaluje, da še zmeraj ni dosegla 96,8 % iz leta 2012;

5.  poudarja, da je proračun EESO zgolj upravne narave, velik delež se uporablja za odhodke za osebe, ki delajo v instituciji, preostali znesek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške;

6.  je seznanjen z ugotovitvami, ki so sledile resoluciji Parlamenta o razrešnici za proračunsko leto 2013 z dne 29. aprila 2015 in so bile priložene letnemu poročilu o dejavnostih EESO(1);

7.  ugotavlja, da je EESO v letu 2014 pripravil manj poročil in mnenj ter organiziral manj srečanj v sklopu zakonodajnega dela; vendar je presenečen nad večjim število pravnih mnenj, ki jih je v tem obdobju izdala pravna enota; želi, da se ga obvesti o vzrokih za to povečanje;

8.  ugotavlja, da je bil 5. februarja 2014 podpisan sporazum o sodelovanju med EESO in Parlamentom z dvema prilogama o upravnem sodelovanju in proračunskih posledicah, podoben sporazumu med Parlamentom in Odborom regij, katerega cilj je vzpostaviti politično in upravno sodelovanje;

9.  pozdravlja odgovor EESO na zahtevo, ki jo je Parlament podal v zgoraj navedeni resoluciji o razrešnici za proračunsko leto 2013, da je treba pripraviti individualno oceno vpliva sporazuma o sodelovanju z vidika človeških virov, odhodkov, sinergij, dodane vrednosti in vsebinske kakovosti;

10.  ugotavlja, da so še vseeno mogoče izboljšave v okviru sporazuma o sodelovanju, zlasti na političnem področju; je prepričan, da so Parlament, EESO in Odbor regij sposobni oblikovati dodatne sinergije, s katerimi bi povečali storilnost na področjih sodelovanja na vseh ravneh, in prosi, da se vzpostavijo dejanske in podrobne določbe o delovanju služb, ki si jih delijo tri institucije; zahteva, da se za člane odbora EESO pripravi anketa o zadovoljstvu glede storitev, ki jih nudi služba Evropskega parlamenta za raziskave; želi, da se ga še naprej obvešča o nadaljnji obravnavi sporazuma o sodelovanju;

11.  poziva, naj se v vmesni pregled sporazuma o sodelovanju vključi podrobna ocena, razvrščena po institucijah, prihrankov in povečanja proračunskih izdatkov, ki izhajajo iz njega;

12.   ugotavlja, da je EESO uvedel nova pravila za povračilo potnih stroškov članov, tako da bodo povrnjeni samo dejanski stroški, kakor je lani v resoluciji o razrešnici za leto 2013 izrecno zahteval Parlament; pozdravlja dejstvo, da se je začel sistem z začetkom novega mandata EESO, ki je začel teči jeseni 2015, izvajati s polno paro;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je skupno vračilo potnih stroškov in nadomestil, izplačano upravičencem EESO, znašalo 17 375 864 EUR; poziva institucijo, naj oblikuje sistematično strategijo, s katero bi občutno zmanjšala te odhodke;

14.  ugotavlja, da ima EESO v okviru sporazuma o sodelovanju v letu 2014 pozitivno bilanco v višini 1 560 000 EUR; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo v okviru sporazuma o sodelovanju premeščenih 36 uradnikov EESO in 24 Odbora regij, ki so del prevajalske službe in v veliki večini tik pred upokojitvijo, kar pomeni znaten prihranek pri poglavjih o uslužbencih (plače in pokojnine) obeh institucij, pri čemer pa se bodo izdatki Parlamenta močno povečali tako kratko- (plače) kot dolgoročno (pokojnine);

15.  obžaluje, da so se stroški službenih poti osebja povečali z 338 366 EUR v letu 2013 na 387 481 EUR v letu 2014 (14,5 %);

16.  poziva, naj se v letno poročilo o dejavnostih vključi pregled vodstvenih delavcev, razčlenjen po državljanstvu, spolu in položaju;

17.   pozdravlja dejstvo, da sta EESO in Odbor regij tesno sodelovala pri pripravi notranjih pravil o prijaviteljih nepravilnosti, saj imata nekaj skupnih služb in osebja; vendar meni, da je EESO predolgo odlašal z odobritvijo teh pravil; kljub temu pozdravlja dejstvo, da se pravila uveljavljajo retroaktivno;

18.  ugotavlja, da se je delež enega od spolov na vodstvenih položajih v letu 2014 nekoliko izboljšal (40 % v primerjavi z 39 % leta 2013); obžaluje pa, da še vedno obstaja vrzel, ki je ni opaziti v drugih kategorijah; vztraja, da je treba določiti srednjeročne cilje, ki bodo omogočili doseganje potrebnega ravnovesja in aktivno nadaljevanje dela v tej smeri;

19.  pozdravlja, da je EESO začel izvajati posebno usposabljanje o etiki in integriteti, da bi izboljšal poznavanje pravic in dolžnosti osebja ter ozaveščenost o njih; vendar meni, da to usposabljanje ne sme biti obvezno samo za na novo zaposleno osebje, temveč za vse osebje;

20.  obžaluje, da EESO ni izpolnil vseh ukrepov, ki jih je zahteval Parlament v odstavku 24 svoje zgoraj navedene resolucije o razrešnici za leto 2013; meni, da bi moral EESO predsedstvu Parlamenta ter svojim članom in osebju posredovati informacije o dveh sodbah Sodišča, ki nista bili odločeni v prid EESO, ne pa jih vključiti v druge splošne publikacije; upa, da se bodo tovrstne vrzeli zapolnile s pripravo novih pravil glede prijaviteljev nepravilnosti in da se bo posledično vrzel za ta konkreten primer lahko popravila retroaktivno;

21.  prav tako upa, da bo EESO z uporabo novih pravil o prijaviteljih nepravilnosti nemudoma in učinkovito sprejel ukrepe, potrebne za zagotavljanje priznanja, spoštovanja in upoštevanja prijaviteljev nepravilnosti v tistih primerih, ki jih je priznalo Sodišče EU in do katerih je prišlo pred sprejetjem teh pravil; prav tako poziva EESO, naj sprejme potrebne ukrepe za dokončno prekinitev napadov proti tem prijaviteljem nepravilnosti v različnih publikacijah EESO;

22.  obžaluje, da je varuhinja človekovih pravic z odločbo o zaključku svoje preiskave o zgoraj navedeni pritožbi 1770/2013/JF proti EESO izjavila, da je EESO le delno sprejel predloge za odpravo nepravilnosti v svoji upravi; obžaluje, da EESO ni priznal svojih nepravilnosti ali napake pri premestitvi tožeče stranke; obžaluje dejstvo, da se EESO ne strinja, da bi moral načelno priznati navedene napake, čeprav je v praksi sprejel nekatera priporočila varuhinje človekovih pravic o dodelitvi odškodnine tožeči stranki za storjeno krivico;

23.  je seznanjen z informacijami o uporabi pripomočkov za videokonference, ki jih je ob nadaljnji obravnavi zgoraj navedene resolucije o razrešnici za leto 2013 zagotovil EESO; zahteva, da se ga še naprej obvešča o napredku v zvezi s tem; meni, da bo lahko EESO z uporabo videokonferenc in podobne tehnologije bistveno zmanjšala stroške za potovanja in seje;

24.  ugotavlja, da se je število sestankov, pri katerih se uporablja orodje za videokonference, v primerjavi z letom 2013 podvojilo; ugotavlja, da se to orodje uporablja za sestanke, pri katerih ni potrebno tolmačenje; spodbuja EESO, naj učinkovito uporablja jezikovno usposabljanje, da bi zmanjšal obseg tolmačenja in povečal učinkovitost in uspešnost svojega dela;

25.  spodbuja EESO, naj okrepi informacijsko in komunikacijsko politiko ter prisotnost v družbenih medijih;

26.  je seznanjen s prizadevanji EESO, da bi z učinkovito informacijsko in komunikacijsko politiko povečal prepoznavnost institucije; soglaša s pristopom krepitve medinstitucionalnega sodelovanja za izboljšanje komunikacije in prepoznavnosti ter okrepitev navzočnosti članov institucij na nacionalni ravni, ter spodbuja EESO, naj svoje delo nadaljuje v tej smeri; v zvezi s tem pozdravlja vsa nadaljnja prizadevanja za povečanje pretoka informacij, s čimer bi izpolnili tudi zahteve glede preglednosti;

27.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se stopnja zahtevanih, a neuporabljenih storitev tolmačenja nenehno zmanjšuje, saj je leta 2013 znašala 5,1 %, v letu 2014 pa 4,3 %; pričakuje, da bo mogoče na podlagi dogovorjenih pogojev iz sporazuma o sodelovanju dodatno zmanjšati stroške tolmačenja;

28.  je presenečen, da so se storitve prevajanja, predane zunanjim izvajalcem, v primerjavi letom 2013 zmanjšale za 1 %; pričakuje, da se bo ta trend spremenil po izvajanju sporazuma o sodelovanju, ki po prerazporeditvi prevajalskega osebja v Parlament predvideva več predajanja storitev prevajanja zunanjim izvajalcem;

29.  priznava rezultate, ki jih je z uporabo usklajene metodologije, ki omogoča neposredno primerjavo stroškov prevajanja vseh institucij, dosegel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje; pozdravlja dejstvo, da EESO posreduje podatke v skladu s to metodologijo;

30.  obžaluje, da je bilo treba v letu 2014 preložiti pomembno prireditev; ponovno poziva EESO, naj bolje načrtuje organizacijo notranjih prireditev;

31.  pozdravlja vključitev rezultatov in posledic zaključenih primerov Evropskega urada za boj proti goljufijam iz leta 2014 v letno poročilo o dejavnostih;

32.  pozdravlja odločitev EESO, da v letno poročilo o dejavnostih vključi politiko v zvezi z nepremičninami;

33.  je seznanjen s sodelovanjem med EESO in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti v zvezi s postopkom podelitve razrešnice.

(1) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so sestavni del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (UL L 255, 30.9.2015, str. 128).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov