Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2159(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0111/2016

Ingivna texter :

A8-0111/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0154

Antagna texter
PDF 260kWORD 308k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
P8_TA(2016)0154A8-0111/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2015/2159(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0111/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt till Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.2.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2015/2159(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 18 november 2015, vilket avslutar den undersökning på eget initiativ som ombudsmannen gjort av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (1770/2013/JF),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0111/2016).

1.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2014 inom administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar bekymrat att revisionsrätten i årsrapporten för 2014 konstaterade brister angående Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i fyra fall av de 15 granskade upphandlingsförfarandena.

3.  Europaparlamentet gläder sig över att EESK som reaktion på revisionsrättens iakttagelser har inrättat en särskild stödenhet för offentlig upphandling, som ska bistå andra direktorat än direktoratet för logistik, som redan har en sådan enhet. Parlamentet förväntar sig att den kommer att vara fullt operativ under det andra halvåret 2016.

4.  Europaparlamentet noterar att EESK:s budget för 2014 uppgick till 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR år 2013), vilket utgör en minskning med 1,19 % jämfört med budgeten för 2013, med en utnyttjandegrad på 95,6 %. Parlamentet noterar vidare ökningen av utnyttjandegraden under 2014, men beklagar att den fortfarande inte uppnått 2012 års nivå på 96,8 %.

5.  Europaparlamentet understryker att EESK:s budget är en rent administrativ budget där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter.

6.  Europaparlamentet tar del av de iakttagelser som följer upp parlamentets resolution av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för 2013(1), vilken bifogats EESK:s årliga verksamhetsrapport.

7.  Europaparlamentet noterar att EESK utarbetade färre betänkanden och yttranden under 2014 och att färre möten anordnades om lagstiftningsärenden. Parlamentet är dock förvånat över det ökade antalet rättsliga yttranden som utfärdades av rättstjänsten under den perioden. Parlamentet begär att få information om orsakerna till denna ökning.

8.  Europaparlamentet noterar att ett samarbetsavtal mellan EESK och parlamentet, med två bilagor om administrativt samarbete och budgetkonsekvenser som också ingår i ett parallellavtal mellan parlamentet och Regionkommittén, undertecknades den 5 februari 2014 med målet att utveckla ett politiskt och administrativ samarbete.

9.  Europaparlamentet välkomnar EESK:s svar på parlamentets uppmaning i ovannämnda resolution om ansvarsfrihet för 2013 att göra en individuell utvärdering av samarbetsavtalets följder när det gäller personal, utgifter, synergier, mervärde och innehållsmässig kvalitet.

10.  Europaparlamentet anser att det fortfarande finns utrymme för förbättringar inom ramen för samarbetsavtalet, i synnerhet på det politiska området. Parlamentet anser att parlamentet, EESK och regionkommittén kan utveckla nya synergier som kommer att förbättra produktiviteten på alla nivåer inom samarbetsområdena, och kräver att det fastställs specifika och detaljerade bestämmelser om hur de tjänster som delas av de tre institutionerna ska fungera. Parlamentet begär att en undersökning genomförs bland EESK:s medlemmar för att utvärdera deras tillfredsställelse med de tjänster som Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) tillhandahåller. Parlamentet kräver att det hålls underrättat om uppföljningen av samarbetsavtalet.

11.  Europaparlamentet kräver att en detaljerad utvärdering för varje enskild institution av de budgetbesparingar och/eller ökade budgetutgifter som gjorts till följd av samarbetsavtalet inkluderas i översynen efter halva tiden av avtalet.

12.  Europaparlamentet noterar att EESK har genomfört de nya reglerna för ersättning av ledamöternas utgifter för resor, vilka baseras på verkliga kostnader, enligt parlamentets begäran förra året i sin resolution om ansvarsfrihet för 2013. Parlamentet gläder sig över att systemet fullt ut hade genomförts i början av EESK:s innevarande mandatperiod som började hösten 2015.

13.  Europaparlamentet noterar bekymrat att den totala ersättningen för reseutgifter och traktamenten till EESK:s ledamöter uppgick till 17 375 864 EUR. Parlamentet uppmanar institutionen att utveckla en systematisk strategi för att avsevärt minska dessa utgifter och ersättningar.

14.  Europaparlamentet noterar att EESK – inom ramen för samarbetsavtalet – år 2014 hade en positiv balans på 1 560 000 EUR. Parlamentet konstaterar bekymrat att man inom ramen för detta samarbetsavtal har överfört 36 tjänstemän från EESK och 24 från Regionkommittén, som alla kom från översättningsenheterna och som i de flesta fall var mycket nära pensionsålder, vilket innebär betydliga besparingar på personalområdet för båda institutionerna (löner och pensioner), men en avsevärd ökning i parlamentets personalutgifter både på kort sikt (löner) och på lång sikt (pensioner).

15.  Europaparlamentet beklagar ökningen av kostnaderna för personalens tjänsteresor från 338 366 EUR år 2013 till 387 481 EUR år 2014 (14,5 %).

16.  Europaparlamentet kräver att man i den årliga verksamhetsrapporten inkluderar en översikt över anställda i ledande ställning, uppdelad efter nationalitet, kön och ställning.

17.  Europaparlamentet välkomnar det nära samarbetet mellan EESK och Regionkommittén i förbindelse med utarbetandet av de interna bestämmelserna om rapportering av missförhållanden, eftersom de delar på vissa enheter och en del av personalen. Parlamentet anser dock att det har tagit alltför lång tid för EESK att godkänna dessa bestämmelser, Parlamentet gläder sig emellertid över att bestämmelserna verkställs med retroaktiv verkan.

18.  Europaparlamentet noterar den lätta ökningen under 2014 av antalet personer av det ena könet som innehade befattningar i ledande ställning (40 % – 39 % år 2013). Parlamentet beklagar dock den klyfta som fortfarande finns och som inte har någon motsvarighet i de andra kategorierna. Parlamentet betonar vikten av att fastställa mål på medellång sikt som kan göra det möjligt att uppnå nödvändig balans, och anser att man aktivt måste arbeta vidare i detta avseende.

19.  Europaparlamentet gläder sig över att EESK har infört en särskild kurs i etik och integritet för att förbättra kunskaperna och öka medvetenheten om personalens rättigheter och skyldigheter. Parlamentet anser dock att denna kurs inte bör vara obligatorisk enbart för nya medarbetare, utan för all personal.

20.  Europaparlamentet beklagar att EESK ännu inte har genomfört alla de åtgärder som parlamentet krävde i punkt 24 i sin ovannämnda resolution om ansvarsfrihet för 2013. Parlamentet anser att EESK inte borde ha underlåtit att lämna information till parlamentets presidium och deegna ledamöterna och personalen om domstolens två domar mot EESK, och i stället välja att inkludera denna information i andra publikationer av allmän karaktär. Parlamentet hoppas att denna form av brister kommer att lösas i förbindelse med utarbetandet av de nya bestämmelserna om rapportering av missförhållanden och därmed kan korrigeras i detta specifika fall med retroaktiv verkan.

21.  Europaparlamentet förväntar sig att EESK, i samband med genomförandet av de nya bestämmelserna om rapportering av missförhållanden, omedelbart och effektivt kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera erkännande av, respekt för och behandling som uppgiftslämnare i de fall som erkänts som sådana av personaldomstolen innan dessa bestämmelser antogs. Parlamentet kräver att nödvändiga åtgärder vidtas för att en gång för alla få stopp på angreppen mot dessa uppgiftslämnare i olika EESK-publikationer.

22.  Europaparlamentet beklagar att ombudsmannen i ovannämnda beslut, som avslutar undersökningen av EESK (1770/2013/JF), förklarar att EESK endast delvis accepterade de förslag som lades fram för att avhjälpa de administrativa missförhållandena. Parlamentet beklagar vidare att EESK varken har erkänt de administrativa missförhållandena eller det felaktiga beslutet att förflytta den klagande. Parlamentet beklagar också att EESK inte har gått med på att erkänna dessa principiella fel, trots att man i praktiken har accepterat vissa av ombudsmannens rekommendationer att bevilja den klagande kompensation för de orättvisor som har begåtts.

23.  Europaparlamentet tar del av den information som lämnades av EESK i uppföljningen till ovannämnda resolution om ansvarsfrihet för 2013 om användningen av videokonferenser. Parlamentet kräver att det även i fortsättningen hålls underrättat om de framsteg som görs i detta avseende. Parlamentet anser att användningen av videokonferenser och liknande teknik kommer att göra det möjligt för EESK att minska rese- och sammanträdeskostnaderna avsevärt.

24.  Europaparlamentet noterar att antalet möten med hjälp av videokonferenser har fördubblats jämfört med 2013. Parlamentet konstaterar att videokonferenser har använts i möten där det inte behövdes någon tolkning. Parlamentet uppmuntrar EESK att effektivt utnyttja språkundervisningen för att säkerställa att det behövs mindre tolkning och så att institutionens arbete därmed blir mer effektivt och ändamålsenligt.

25.  Europaparlamentet uppmanar EESK att stärka sin informations- och kommunikationspolitik liksom sin närvaro i social medier.

26.  Europaparlamentet noterar EESK:s insatser för att förbättra sin synlighet med stöd av en effektiv informations- och kommunikationspolitik. Parlamentet anser att det är bra att fokusera dels på att stärka det interinstitutionella samarbetet i syfte att förbättra kommunikationerna och synligheten, dels på att utöka institutionernas ledamöters närvaro på nationell nivå, och uppmuntrar EESK till att fortsätta att arbeta i denna riktning. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang alla nya insatser för att förbättra informationsflödet och därmed transparensen.

27.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att andelen begärda men ej utnyttjade tolkningstjänster har minskat från 5,1 % år 2013 till 4,3 % år 2014. Parlamentet förväntar sig att de villkor som förhandlats fram inom ramen för samarbetsavtalet kommer att medföra ytterligare besparingar i tolkningskostnaderna.

28.  Europaparlamentet är förvånat över minskningen på 1 % av den översättning som utförs utanför institutionen jämfört med 2013. Parlamentet förväntar sig att denna tendens kommer att ändras efter genomförandet av samarbetsavtalet som föreskriver att mer översättning ska utföras utanför institutionen efter överföringen av översättare till parlamentet.

29.  Europaparlamentet uppskattar de resultat som uppnåtts av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning i arbetet med att införa en enhetlig metod som möjliggör direkta jämförelser av översättningskostnaderna för samtliga institutioner. Parlamentet gläder sig över att EESK lämnar uppgifter i överensstämmelse med denna metod.

30.  Europaparlamentet beklagar att ett större evenemang fick skjutas upp under 2014. Parlamentet uppmanar på nytt EESK att bättre planera anordnandet av interna evenemang.

31.  Europaparlamentet välkomnar inbegripandet i den årliga verksamhetsrapporten av resultaten och följderna av de ärenden som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) avslutade under 2014.

32.  Europaparlamentet välkomnar EESK:s beslut att inkludera sin fastighetspolitik i den årliga verksamhetsrapporten.

33.  Europaparlamentet noterar samarbetet mellan EESK och parlamentets budgetkontrollutskott, framför allt i förbindelse med ansvarsfrihetsförfarandet.

(1)Europaparlamentets resolution av den 29 april 2015 med de iakttagelser som utgör en del av besluten om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EUT L 255, 30.9.2015, s. 128).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy