Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2160(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0132/2016

Внесени текстове :

A8-0132/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0155

Приети текстове
PDF 578kWORD 106k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г. — Общ бюджет на Европейския съюз — Комитет на регионите
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VII — Комитет на регионите (2015/2160(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по‑специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0132/2016),

1.  Освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Комитета на регионите, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 10.11.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. , съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VII — Комитет на регионите (2015/2160(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VII — Комитет на регионите,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0132/2016),

1.  Отбелязва, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2.  Отбелязва, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

Бюджетно и финансово управление

3.  Отбелязва, че одобреният бюджет на Комитета за 2014 г. възлиза на 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR през 2013 г.), от които 86 300 000 EUR в бюджетни кредити за поети задължения, със степен на усвояване 98,5%; приветства увеличаването на степента на усвояване през 2014 г.;

4.  Отбелязва, че цел 4 на дирекция „Администрация и финанси“ – осигуряване на ефективна среда за вътрешен контрол и мониторинг на прилагането на Финансовия регламент – не е постигната по два от трите показателя за въздействието: делът на корекциите на правни или бюджетни задължения или плащания е под целта от 4%, докато броят на финансовите изключения се е увеличил с 6% през 2014 г., вместо да спадне с 3%;

5.  Изразява загриженост във връзка с увеличаването на броя на докладите за изключения: 87 финансови и три административни изключения; подчертава, че посочените три административни изключения са свързани с несъответствие с вътрешните процедури; отбелязва, че през 2014 г. са приложени четири дерогации (спрямо една през 2013 г.) по отношение на правилата за възлагане на обществени поръчки или управлението на договори и че повечето от докладите за дерогации (58 от общо 81) са свързани с липсващи или недостатъчни правни задължения; изисква подробна информация относно начина, по който са възникнали тези дерогации, и относно сумите, за които става въпрос; изисква пълен доклад относно корективните мерки, предприети за предотвратяване на сходни ситуации, който да бъде представен до края на юни 2016 г.;

6.  Отбелязва тринадесетте трансфера между бюджетни редове през финансовата 2014 година; счита, че трансферите, свързани с бюджета за комуникации на политическите групи и публикациите в Официален вестник на Европейския съюз, е можело да бъдат предвидени в първоначално одобрения бюджет;

Икономии и административни разходи

7.  Подчертава, че бюджетът на Комитета е с чисто административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лицата, работещи в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

8.  Отбелязва при все това, че през 2014 г. само за пътни надбавки и надбавки за заседания на членовете и заместник-членовете на Комитета са изразходвани общо 8 277 556 EUR, към които се прибавят 409 100 EUR за командировки и пътни разходи на персонала; счита, че броят на командировките е изключително голям (787), също както и разходите на членовете за пътни надбавки и надбавки за заседания; счита, че предприетите от членовете командировки следва да бъдат ясно описани в годишния отчет за дейността, като се посочат подробно разходите и се направи анализ на разходите и ползите; подчертава, че командировките на членовете са споменати съвсем неясно, без уточнения и без да са предоставени конкретни цифри; призовава настоятелно Комитета винаги да включва данни за командировките на членовете в своя годишен отчет за дейността;

9.  Счита, че общата сума от 9 594 089 EUR, платена от Комитета за лизингови разходи (външни лизингодатели) през 2014 г., е твърде висока; припомня, че дори след изваждането на вноската на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в размер на 1 181 382 EUR, нетната сума, платена от Комитета, продължава да бъде по-висока от допустимия за осчетоводяване размер на тези лизингови плащания, като разликата е записана като разходи за строителство (852 464 EUR); подчертава, че повечето от задълженията на Комитета произтичат от операции, свързани с наетите сгради (95,6% през 2014 г.), и че в края на 2014 г. дължимата сума за финансов лизинг възлиза на 65 051 695 EUR; призовава Комитета да намери решения съвместно с Парламента и Комисията, като широко съвместно ползване на сгради и заседателни и конферентни зали, с цел намаляване на разходите;

10.  Изисква политиката на Комитета в областта на сградния фонд да бъде прилагана към неговия годишен отчет за дейността, особено с оглед на факта, че е важно разходите за тази политика да бъдат правилно обосновани и да не бъдат прекомерни;

11.  Отбелязва икономиите в областта на услугите по устен превод; изразява съжаление, че в годишния отчет за дейността не е предоставена подробна информация относно процента използвани и анулирани услуги по устен превод; изисква тези данни да бъдат включени в годишния отчет за дейността на Комитета за 2015 г.;

12.  Отбелязва със задоволство, че Комитетът е включил информация относно неизползваните услуги по устен превод в своя годишен отчет за дейността за 2013 г.; отчита като положителен факта, че процентът неизползвани услуги по устен превод е намалял от 3,23% през 2012 г. на 2,51% през 2013 г., и счита, че този резултат може да бъде подобрен; призовава Комитета да планира по-добре заседанията си;

13.  Отбелязва по-застъпеното използване на оборудването за провеждане на виодеконференции от Комитета; изразява при все това съжаление, че се забавя въвеждането на преносимо оборудване за провеждане на виодеконференции, и изисква да бъде информиран за напредъка в годишния отчет за дейността на Комитета за 2015 г.; отбелязва, че според Комитета оборудването за провеждане на виодеконференции е било използвано за заседанията, за които не е необходим устен превод; насърчава Комитета да използва ефективно чуждоезиковото обучение, за да се намали потребността от устен превод, като по този начин работата на институцията стане по-ефективна и ефикасна; призовава Комитета да информира органа по освобождаване от отговорност по този въпрос до края на юни 2016 г.;

14.  Призовава настоятелно за широкото използване на видеоконферентна връзка и на цялото свързано оборудване с цел значително намаляване на разходите; не разбира как такъв голям брой командировки до Гърция или Италия (съответно 77 и 125) създава добавена стойност за гражданите на тези държави или за другите граждани на Съюза;

Сътрудничество и споразумения

15.  Приветства приемането на Хартата за многостепенното управление в Европа през 2014 г., чието прилагане започна с ангажимент за разработването на нови форми на диалог и партньорство между всички публични органи в рамките на Съюза, така че да се оптимизират публичните политики, публичните разходи и изпълнението на политиките; изисква да бъде информиран за стратегията на проекта в това отношение и за постигнатите чрез нея резултати;

16.  Отбелязва, че на 5 февруари 2014 г. между Парламента, Комитета и ЕИСК беше подписано споразумение за сътрудничество с цел да се развива политическото сътрудничество; отбелязва, че беше договорено също така приложение за административното сътрудничество;

17.  Счита, че има възможности за допълнително подобряване на сътрудничеството между Парламента и Комитета въз основа на споразумението за сътрудничество, особено по отношение на политическите аспекти; приканва двете институции да проучат възможностите за нови полезни взаимодействия, които да повишат производителността в областите, обхванати от споразумението за сътрудничество, и изисква да бъде информиран за напредъка в това отношение; призовава за създаването на конкретни и подробни разпоредби относно функционирането на службите, споделяни от Парламента, Комитета и ЕИСК;

18.  Призовава да се проведе проучване на удовлетвореността на членовете на Комитета във връзка с услугите, които им се предоставят от Службата на Европейския парламент за парламентарни изследвания; изисква да продължи да получава актуална информация във връзка със споразумението;

19.  Изисква в средносрочния преглед да бъдат включени подробни данни по институции за бюджетните икономии и за увеличението на бюджетните разходи, произтичащи от споразумението за сътрудничество;

20.  Отбелязва, че в рамките на споразумението за сътрудничество между ЕИСК, Комитета и Парламента през 2014 г. Комитетът и ЕИСК имат положително бюджетно салдо; отбелязва със загриженост, че в рамките на споразумението бяха прехвърлени 36 длъжностни лица от ЕИСК и 24 длъжностни лица от Комитета, работещи в службите за писмени преводи и в по-голямата си част на възраст, много близка до пенсионната, вследствие на което и двете институции ще реализират значителни икономии по главите от бюджета, посветени на разходите за персонал (възнаграждения и пенсии), за сметка на голямо увеличение на разходите на Парламента — както в краткосрочен план (възнаграждения), така и в дългосрочен план (пенсии);

21.  Отбелязва, че през 2015 г. беше подписано ново споразумение за двустранно административно сътрудничество между Комитета и ЕИСК; изисква да бъде информиран относно това двустранно сътрудничество в контекста на средносрочната оценка;

22.  Отбелязва сътрудничеството между Комитета и комисията по бюджетен контрол на Парламента, в частност по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

Управление на човешките ресурси

23.  Изразява съжаление, че цел 2 на дирекция „Писмени преводи“ – подобряване на методите на работа и оптимизиране на управлението на човешките и финансовите ресурси – не е постигната; изразява загриженост относно ниската степен на изпълнение по бюджетен ред 1420 (възлагане на писмени преводи на външни изпълнители и преводачески инструменти); отбелязва по-специално, че степента на изпълнение на бюджета по няколко бюджетни реда, свързани с писмените преводи, е значително под средната стойност от предходните години;

24.  Потвърждава резултатите, постигнати от Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи във връзка с установяването на хармонизирана методология, която да създава условия за пряка съпоставка на разходите за писмен превод на всички институции; приветства факта, че Комитетът предоставя данни съобразно тази методология;

25.  Отбелязва все така малкия брой жени на ръководна длъжност в Комитета; призовава за изготвянето на план за равни възможности по отношение на ръководните длъжности с цел преодоляване на този дисбаланс възможно най-бързо;

26.  Изразява съжаление, че по-малко от 35% от ръководителите са жени, докато над 60% от служителите са жени; подчертава следователно, че само 28% от висшите ръководни длъжности са заети от жени; призовава Комитета да коригира това небалансирано положение по отношение на жените;

Обществени поръчки и управление на договори

27.  Подчертава, че одитният комитет анализира настоящите практики за възлагане на обществени поръчки на Комитета и отправи препоръки, свързани с подобряване на финансовите потоци и придружени от петнадесет мерки за укрепване на системите за контрол; изисква, до края на юни 2016 г., подробна информация относно групата за осигуряване на качеството на обществените поръчки и нейната ефективност, както и описание и информация относно последващите действия във връзка с препоръките на одитния комитет в това отношение;

28.  Изразява съжаление, че броят на дерогациите от правилата за възлагане на обществени поръчки или управление на договори се е увеличил от една през 2013 г. на четири през 2014 г.; отбелязва, че една от дерогациите се дължи на процедурна грешка в съвместна процедура на Комитета и Парламента за непрекъснатост на ИТ услугите; призовава Комитета да предприеме необходимите мерки, за да не се допуска отново подобна ситуация; изисква от Комитета да разгледа незабавно нерешения въпрос относно докладите за изключения поради неспазване на разпоредбите на Финансовия регламент или вътрешния правилник за дейността; отбелязва, че броят на изключенията представлява все пак едва 0,4% от съответните операции;

Вътрешен одит

29.  Отбелязва, че одитният комитет, който беше създаден през 2013 г., е провел две заседания през 2014 г.; изразява загриженост във връзка с резултатите от последващите действия във връзка с одита на изпълнението на ИТ проектите; счита, че резултатите от ИТ проектите и приложенията са ясно установена слабост, във връзка с която не са предприети почти никакви или никакви мерки; изразява дълбоко съжаление, че е изпълнена само една от петнадесетте препоръки на одитния орган; изисква до края на юни 2016 г. да бъде осъществен анализ на въздействието на тези ИТ проекти и на тяхната добавена стойност за гражданите на Съюза;

30.  Отбелязва със задоволство, че шестнадесет от осемнадесетте препоръки на одиторите относно ефективността на външните писмени комуникации са изпълнени и че, съгласно втория доклад относно последващите действия, рисковете от ниска ефикасност и ниска ефективност вследствие на неизпълнените все още препоръки са считат за малки;

31.  Отбелязва одобрението на генералния секретар (през 2015 г.) на одита на целесъобразността на системата за определяне на законните права и изисква допълнителна информация относно деветнадесетте препоръки за преразглеждане на процедурите за вторично оправомощаване, подобряване на анализа на риска във връзка с резултатите от проверките, определяне или преразглеждане на процедури и контролни списъци, прилагането на политиката в областта на обучението, публикуване на решенията за назначаване, прехвърляне и статут; настоятелно призовава Комитета да представи до края на юни 2016 г. план за действие, разработен от одитираното звено, който следва да включва крайни срокове за прилагането на необходимите корективни мерки;

Правила относно подаването на сигнали за нередности, конфликти на интереси и случаи на „кадрова въртележка“

32.  Приветства приемането от Комитета на решение за определяне на правила относно подаването на сигнали за нередности(1), което влезе в сила на 1 януари 2016 г.; счита обаче, че установяването на тези правила се забави прекалено много; призовава Комитета да ги публикува и да започне да ги прилага, както и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка по изпълнението в годишния отчет за дейността; приветства все пак тясното сътрудничество на Комитета на регионите с Европейския икономически и социален комитет за изготвянето на техни вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности, тъй като те споделят някои служби и персонал; приветства също така факта, че правилата ще се приложат със задна дата;

33.  Счита за неприемливо, че Комитетът разглежда същия случай за подаване на сигнал за нередности от 2003 г. насам и че, независимо от решенията на Съда на публичната служба от 2013(2) и 2014 г.(3) и от резолюцията на Парламента за освобождаване от отговорност от 29 април 2015 г.(4), той все още не ги е изпълнил, не е признал действията на жалбоподателя като законни или не е приключил случая; настоятелно призовава Комитета да предприеме необходимите стъпки за незабавно преодоляване на това положение и публично да признае, че посочените от съответното лице нередности са били действителни, както е посочено от Европейската служба за борба с измамите и други органи на Съюза; призовава Комитета да информира Парламента за напредъка по случая с подадения сигнал за нередности до края на юни 2016 г.;

34.  Потвърждава, че според посоченото от Комитета през финансовата 2014 година не са възникнали ситуации на конфликт на интереси; настоятелно призовава Комитета да публикува автобиографиите и декларациите за интереси на всички членове и висши ръководители и да приеме вътрешна политика и ясни правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси и случаи на „кадрова въртележка“, в съответствие с насоките, публикувани от Комисията; очаква Комитета да предостави на Парламента автобиографиите, декларациите за интереси и правилата до края на юни 2016 г.;

Резултати от цялостната дейност, планиране и стратегическо управление

35.  Отбелязва усилията и постиженията на Комитета в областта на подобряването на неговата информационна и комуникационна политика; насърчава Комитета да задълбочи междуинституционалното сътрудничество с цел подобряване на комуникацията и видимостта, както и да засили присъствието на членовете на институциите на национално равнище; приветства във връзка с това всички по-нататъшни усилия от страна на Комитета за подобряване на потока от информация, а по този начин и за повишаване на прозрачността;

36.  Подчертава, че рисковете, установени по време на осъществените одити и анализи на риска, по-специално в областта на финансовото управление и оперативните или организационните въпроси, трябва да бъдат отстранени незабавно; изисква до края на юни 2016 г. да му бъдат представени подробно смекчаващите мерки, които Комитетът предлага, и ясен график за тяхното изпълнение;

37.  Призовава Комитета да информира Парламента за действията, предприети, за да се привлекат за участие гражданите на Съюза, като например случаи на взаимен обмен с гражданите и на тяхно участие, при които чрез такова участие са били получени преки резултати — измерими, целенасочени и с осезаемо въздействие;

(1) Решение № 508/2015 на Комитета на регионите от 17 декември 2015 г. за определяне на правила относно подаването на сигнали за нередности.
(2) Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 7 май 2013 г., Robert McCoy/Комитет на регионите на Европейския съюз (дело F‑86/11; ECLI:EU:F:2013:56).
(3) Решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (първи състав) от 18 ноември 2014 г., Robert McCoy/Комитет на регионите на Европейския съюз (дело F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).
(4) Резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІI — Комитет на регионите (OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 132).

Правна информация - Политика за поверителност