Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2160(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0132/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0132/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0155

Usvojeni tekstovi
PDF 418kWORD 98k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija (2015/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  daje razrješnicu glavnom tajniku Odbora regija za izvršenje proračuna Odbora regija za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Odboru regija, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka kao i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL L 51, 20.2.2014.
(2) SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3) SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
(4) SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija (2015/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio VII. – Odbor regija,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  primjećuje da je Revizorski sud u svojemu godišnjem izvješću za 2014. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi bitni nedostatci u vezi s pitanjima za koja je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Odbor regija („Odbor”);

2.  napominje da je Revizorski sud na temelju svojeg revizijskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode institucija i tijela u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. nije bilo materijalnih grešaka;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je 2014. odobreni proračun Odbora iznosio 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR u 2013.), od čega su 86 300 000 EUR bila odobrena sredstva za preuzimanje obveza sa stopom korištenja od 98,5 %; pozdravlja poboljšanje stope korištenja tijekom 2014. godine;

4.  prima na znanje da 4. cilj Uprave za administraciju i financije ­ „osiguranje učinkovitog okruženja unutarnje kontrole i praćenje provedbe financijskih uredbi”­, nije postignut za dva od tri pokazatelja učinka: stopa povrata od korekcija pravnih ili proračunskih obveza ili plaćanja pala je ispod ciljanih 4 %, dok se broj financijskih iznimki 2014. povećao za 6 % umjesto da se smanji za 3 %;

5.  zabrinut je zbog povećanja broja izvješća o iznimkama: 87 financijskih iznimki i tri administrativne iznimke; naglašava da su se te tri administrativne iznimke odnosile na neusklađenost s unutarnjim postupcima; napominje da su 2014. napravljena četiri odstupanja (u usporedbi s jednim u 2013.) u pogledu pravila o nabavi / upravljanju ugovorima te da je većina izvješća o odstupanjima (58 od 81) povezana s nepostojanjem ili nedostatnošću pravnih obveza; traži detaljne informacije o tome kako je došlo do tih odstupanja i o predmetnim iznosima; zahtijeva do kraja lipnja 2016. cjelovito izvješće o korektivnim mjerama koje su poduzete radi sprečavanja sličnih situacija;

6.  primjećuje 13 prijenosa između proračunskih linija u financijskoj godini 2014.; mišljenja je da su se prijenosi u vezi s proračunom za komunikaciju među političkim skupinama i tiskanje u Službenom listu Europske unije mogli predvidjeti u prvobitno odobrenom proračunu;

Uštede i administrativni rashodi

7.  naglašava da je proračun Odbora u potpunosti administrativne naravi s obzirom na to da se velik dio rashoda izdvaja za osoblje te institucije, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i razne ostale tekuće troškove;

8.  ipak napominje da je samo tijekom 2014. potrošeno ukupno 8 277 556 EUR na naknade za putovanja i sastanke članova i zamjenika članova Odbora te dodatnih 409 100 EUR na službena putovanja i putne troškove osoblja; smatra da je broj službenih putovanja izrazito velik (787), kao i rashodi koje stvaraju članovi naknadama za putne troškove i sastanke; smatra da bi svoja službena putovanja članovi trebali jasno opisati u godišnjem izvješću o radu, uz detaljno navođenje troškova i analizu troškova i koristi; naglašava da je upućivanje na misije članova neodređeno, neprecizno te ne pruža jasne brojke; potiče Odbor da u godišnje izvješće o radu uvijek uvrsti podatke o misijama članova;

9.  smatra da je iznos od 9 594 089 EUR koji je Odbor 2014. platio za troškove najma (vanjski najmodavci) previsok; podsjeća da je čak i nakon povlačenja doprinosa od 1 181 382 EUR iz Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) , neto iznos koji je Odbor platio bio viši od računovodstvenog udjela za ta plaćanja najmova, za koje se razlika bilježila kao troškovi održavanja nekretnine (852 464 EUR); naglašava da većina obveza Odbora dolazi iz transakcija koje nastaju za iznajmljene nekretnine (95,6 % u 2014.) i da je na kraju 2014. dug za financijski najam iznosio 65 051 695 EUR; poziva Odbor da zajedno s Parlamentom i Komisijom utvrdi rješenja, npr. opsežna zajednička uporaba zgrada / soba za sastanke / konferencijskih sala, radi smanjenja troškova;

10.  zahtijeva da se politika upravljanja nekretninama Odbora priloži godišnjem izvješću o radu, posebno s obzirom na to da je važno da troškovi te politike budu primjereno svedeni u razumne okvire i da ne budu prekomjerni;

11.  primjećuje uštede u uslugama usmenog prevođenja; žali što u godišnjem izvješću o radu Odbora nisu pružene podrobne informacije o stopi korištenja i opoziva usluga usmenog prevođenja; zahtijeva da se ti podaci uvrste u godišnje izvješće o radu za 2015.;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Odbor u godišnje izvješće o radu za 2013. uvrstio informacije o neiskorištenim uslugama usmenog prevođenja; smatra pozitivnim smanjenje stope neiskorištenih usluga usmenog prevođenja s 3,23 % 2012. na 2,51 % 2013. godine i smatra da se ta stopa može dodatno poboljšati; poziva Odbor da bolje planira svoje sjednice;

13.  primjećuje da se Odbor više koristi videokonferencijama; žali međutim zbog toga što kasni uvođenje prijenosne opreme za videokonferencije i traži da se u godišnje izvješće o radu za 2015. uvrste informacije o tome; prima na znanje da se, prema navodima Odbora, videokonferencijom koristi na sastancima gdje nije potreban usmeni prijevod; potiče Odbor da učinkovito iskoristi tečajeve jezika kako bi se smanjila potreba za usmenim prevođenjem te na taj način Odbor postao učinkovitiji i djelotvorniji; poziva Odbor da u tom pogledu ažurira tijelo nadležno za davanje razrješnice do kraja lipnja 2016.;

14.  poziva na opsežno korištenje videokonferencijama i svim povezanim alatima kako bi se u znatnoj mjeri smanjili troškovi; ne razumije kako se toliko velik broj misija u Grčku ili Italiju (77 odnosno 125) može pretvoriti u dodanu vrijednost za građane tih država ili ostale građane Unije;

Suradnja i sporazumi

15.  pozdravlja donošenje Povelje o višerazinskom upravljanju u Europi 2014. koje je pokrenuto obvezivanjem na razvoj novih oblika dijaloga i partnerstva među svim javnim tijelima unutar Unije kako bi se javne politike i javna potrošnja optimizirale, a provedba politika poboljšala; traži da ga se u tom pogledu obavijesti o projektnoj strategiji i njezinim rezultatima;

16.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je 5. veljače 2014. potpisan sporazum o suradnji između Parlamenta, Odbora i EGSO-a u cilju razvoja političke suradnje; napominje da je dogovoren i Prilog o administrativnoj suradnji;

17.  smatra da još uvijek ima prostora za poboljšanje u području suradnje između Parlamenta i Odbora temeljem sporazuma o suradnji, posebice u pogledu politike; poziva obje institucije da razmotre mogu li se pronaći dodatne sinergije koje će poboljšati produktivnost u domenama obuhvaćenima sporazumom o suradnji i traži da ga se obavješćuje o rezultatima; poziva na uspostavu detaljnih odredbi o radu zajedničkih službi Parlamenta, Odbora i EGSO-a;

18.  poziva da se članovi odbora anketiraju o tome jesu li zadovoljni uslugama koje im pruža Služba Europskog parlamenta za istraživanje; traži da ga se i dalje izvještava o daljnjim koracima povezanima sa sporazumom o suradnji;

19.  traži da se u pregled sredinom razdoblja uvrsti zajednička procjena proračunskih ušteda koje proizlaze iz sporazuma o suradnji, i to za svaku instituciju odvojeno;

20.  prima na znanje da su tijekom 2014. Odbor i EGSO imali pozitivnu proračunsku liniju u okviru sporazuma o suradnji; sa zabrinutošću primjećuje da je 24 dužnosnika Odbora i 36 dužnosnika EGSO-a, svi iz prevoditeljskih službi i većinom blizu odlasku u mirovinu, prebačeno u sklopu ovog ugovora, što je dovelo do toga da će obje institucije imati značajne uštede u poglavljima proračuna za osoblje (plaće i mirovine), dok će troškovi Parlamenta znatno porasti, kako kratkoročno (plaće) tako i dugoročno (mirovine);

21.  prima na znanje činjenicu da je novi bilateralni administrativni sporazum o suradnji između Odbora i EGSO-a potpisan 2015.; zahtijeva da ga se izvještava o toj bilateralnoj suradnji u pregledu sredinom razdoblja;

22.  prima na znanje suradnju između Odbora i Odbora Parlamenta za proračunski nadzor, posebno kada je riječ o davanju razrješnice;

Upravljanje ljudskim resursima

23.  žali što nije ostvaren 2. cilj Uprave za pismeno prevođenje – „unapređenje radnih metoda i optimizacija upravljanja ljudskim i financijskim resursima”; zabrinut je zbog niske stope izvršenja za proračunsku liniju 1420 (eksternalizacija pismenog prevođenja i prevoditeljski alati); primjećuje posebice da je stopa izvršenja proračuna za nekoliko linija pismenog prevođenja bila znatno ispod prosjeka iz prethodnih godina;

24.  potvrđuje postignute rezultate međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje u određivanju usklađene metodologije koja omogućuje izravnu usporedbu troškova prevođenja svih institucija; pozdravlja činjenicu da Odbor dostavlja podatke u skladu s tom metodologijom;

25.  konstatira stalan manjak žena na višim položajima u Odboru; poziva na donošenje plana za pružanje jednakih mogućnosti u pogledu rukovodećih položaja kako bi se te nepravilnosti što prije ispravile;

26.  žali što žene čine manje od 35% rukovodećeg kadra, a istovremeno preko 60% osoblja su žene; stoga naglašava da žene zauzimaju samo 28% viših rukovodećih mjesta; poziva Odbor da ispravi ovu neravnotežu u pogledu žena;

Upravljanje nabavom i ugovorima

27.  naglašava da je odbor za reviziju napravio analizu trenutačne prakse nabave u Odboru te izdao preporuke u vezi s unapređenjem financijskih tokova, popraćene s 15 mjera za jačanje sustava kontrole; zahtijeva do kraja lipnja 2016. detaljne informacije o skupini za osiguranje kvalitete nabave i njezinoj učinkovitosti te, u vezi s tim, opis i praćenje preporuka odbora za reviziju;

28.  žali što je broj odstupanja od pravila nabave / upravljanja ugovorima porastao s jednog u 2013. na četiri u 2014.; primjećuje da je do jednog takvog odstupanja došlo zbog proceduralne pogreške u zajedničkom postupku Odbora i Parlamenta o kontinuitetu u pružanju IT usluga; poziva Odbor da poduzme potrebne mjere kako se takve situacije ne bi ponovile; traži od Odbora da se bez odgode pozabavi aktualnim pitanjem svih izvješća o iznimkama zbog neusklađenosti s odredbama Financijske uredbe ili unutarnjim poslovnikom; napominje, međutim, da broj iznimaka čini samo 0,4 % svih obuhvaćenih postupaka;

Unutarnja revizija

29.  napominje da se odbor za reviziju, osnovan 2013., u 2014. sastao dvaput; zabrinut je zbog rezultata popratnih mjera nakon revizije o uspješnosti projekata IT-a; smatra da izvedba informatičkih projekata i aplikacija predstavlja jasno utvrđen nedostatak za koji su poduzete slabe ili nikakve mjere; izrazito žali što je ispunjena samo jedna od 15 preporuka revizijskog tijela; zahtijeva analizu učinka tih informatičkih projekata i njihove dodane vrijednosti za građane Unije do kraja lipnja 2016.;

30.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 16 od ukupno 18 preporuka revizora za uspješnost vanjske pisane komunikacije provedeno, a prema navodima iz drugog izvješća o mjerama praćenja, smatra se da je rizik od smanjenja učinkovitosti i djelotvornosti zbog preostalih otvorenih preporuka mali;

31.  prima na znanje odobrenje glavnog tajnika u2015. za reviziju o primjerenosti sustava definiranja statutarnih prava i zahtijeva dodatne informacije o 19 preporuka za reviziju postupaka daljnjeg delegiranja, unapređenje analize rizika u vezi s rezultatima provjere, definiranje ili reviziju postupaka i kontrolnih popisa, primjenu politike osposobljavanja, objavljivanje odluka o imenovanjima, transferima i statusu; potiče Odbor da do kraja lipnja 2016. donese akcijski plan koji će osmisliti služba u kojoj je provedena revizija, a koji bi trebao sadržavati rokove za provedbu potrebnih korektivnih mjera;

Pravila za zviždače, sukobe interesa i situacije „rotirajućih vrata”

32.  pozdravlja to što je Odbor donio Odluku o utvrđivanju pravila o zviždačima(1) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2016.; smatra, međutim da je trebalo previše vremena da se ta pravila utvrde; poziva Odbor da ih objavi te da u godišnjem izvješću o radu obavijesti tijelo za davanje razrješnice o napretku provedbe; pozdravlja međutim prisnu suradnju Odbora regija i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora u sastavljanju njihovih internih pravila o zviždačima s obzirom na to da su im neke službe i dio osoblja zajednički; također pozdravlja činjenicu da se ta pravila primjenjuju retroaktivno;

33.  smatra neprihvatljivim da se Odbor bavi istim slučajem zviždača od 2003. te da, unatoč presudama Službeničkog suda Europske unije iz 2013.(2) i 2014.(3) te Rezoluciji Parlamenta o razrješnici od 29. travnja 2015.(4), još nije proveo te presude, proglasio postupak tužitelja opravdanim ili konačno zaključio slučaj; poziva Odbor da poduzme sve potrebne korake kako bi riješio situaciju bez daljnje odgode i javno prizna da su zaključci zviždača bili točni, kao što su naveli Europski ured za borbu protiv prijevara i ostala tijela Unije; poziva Odbor da do kraja lipnja 2016. izvijesti Parlament o napretku u vezi sa slučajem zviždača;

34.  uzima u obzir da, prema navodima Odbora, tijekom financijske godine 2014. nije došlo do situacija sukoba interesa; potiče ga da objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih članova i višeg rukovodećeg kadra i da usvoji unutarnju politiku i jasna pravila o sprečavanju sukoba interesa i situacija „rotirajućih vrata” te upravljanja njima, u skladu sa smjernicama koje je objavila Komisija; očekuje da će Odbor životopise, izjave o financijskom interesu i pravila dostaviti Parlamentu do kraja lipnja 2016.;

Opća uspješnost, planiranje i strateško upravljanje

35.  prima na znanje napore i postignuća Odbora u jačanju svoje politike informiranja i komunikacije; potiče Odbor da pojača međuinstitucijsku suradnju kako bi se poboljšala komunikacija i podigla vidljivost te da osnaži prisutnost članova institucija na nacionalnoj razini; u tom pogledu pozdravlja sva daljnja nastojanja Odbora da poboljša tok informacija te time i transparentnost;

36.  naglašava da se rizici utvrđeni tijekom revizija i analiza rizika koje su provedene, posebice na području financijskoga upravljanja i operativnih/organizacijskih pitanja, moraju bez odgode riješiti; zahtijeva, do kraja lipnja 2016., detaljnu prezentaciju mjera za ublažavanje koje Odbor predlaže i jasan raspored za njihovu primjenu;

37.  poziva Odbor da Parlamentu dostavi primjere situacija u kojima je došlo do uzajamne razmjene s građanima i njihova uključivanja te u kojim su područjima iz tog sudjelovanja postignuti izravni mjerljivi i usmjereni rezultati koji imaju vidljiv učinak.

(1) Odluka br. 508/2015 Odbora regija od 17. prosinca 2015. o utvrđivanju pravila o zviždačima.
(2) Presuda Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 7. svibnja 2013., Robert McCoy protiv Odbora regija Europske unije (predmet F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56).
(3) Presuda Službeničkog suda Europske unije (prvo vijeće) od 18. studenoga 2014., Robert McCoy protiv Odbora regija Europske unije (predmet F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).
(4) Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio VII. – Odbor regija (SL L 255, 30.9.2015., str. 132.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti