Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2160(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0132/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0132/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0155

Elfogadott szövegek
PDF 364kWORD 106k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2015/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2016),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága főtitkára számára a Régiók Bizottsága 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Régiók Bizottságának, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak, valamint az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2014.2.20.
(2) HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
(3) HL C 373., 2015.11.10., 1. o.
(4) HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (2015/2160(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VII. szakasz – Régiók Bizottsága,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0132/2016),

1.  tudomásul veszi, hogy a 2014-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy a Régiók Bizottsága tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tártak fel lényeges hiányosságokat;

2.  tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ellenőrzési munkája alapján arra a következtetésre jutott, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy 2014-ben a Régiók Bizottsága 87 600 000 eurós jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett (2013-ban ez az összeg 87 373 000 EUR volt), amelyből 86 300 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzat volt, 98,5 %-os felhasználási aránnyal; üdvözli, hogy a felhasználási arány 2014-ben növekedett;

4.  megjegyzi, hogy az Adminisztrációs és Pénzügyek Igazgatóságának 4. célkitűzését – „hatékony belső ellenőrzési környezet biztosítása és a költségvetési rendelet végrehajtásának nyomon követése” – három hatásmutatóból kettő esetében nem valósították meg: a megtérülési ráta a jogi vagy költségvetési kötelezettségvállalások vagy kifizetések tekintetében nem érte el a 4 %-os célkitűzést, ugyanakkor a pénzügyi kivételek száma 2014-ben 6 %-kal nőtt, ahelyett, hogy 3 %-kal csökkent volna;

5.  aggodalommal veszi tudomásul a kivételekről szóló jelentések számának növekedését: 87 pénzügyi kivétel és három adminisztratív kivétel; hangsúlyozza, hogy ez utóbbiak a belső eljárásoknak való meg nem feleléssel voltak kapcsolatosak; megjegyzi, hogy 2014-ben négy eltérést engedélyeztek (szemben a 2013-ban sorra került egy eltéréssel) a közbeszerzési szabályok vagy szerződésigazgatás vonatkozásában, valamint hogy az eltérésekről szóló jelentések (81-ből 58) a jogi kötelezettségvállalások hiányával vagy elégtelenségével kapcsolatosak; részletes tájékoztatást kér ezekről az eltérésekről és az érintett összegekről; teljes körű jelentést kér a hasonló helyzetek megakadályozása érdekében hozott kiigazító intézkedésekről 2016 júniusa végéig;

6.  tudomásul veszi, hogy a 2014. pénzügyi évben a költségvetési tételek között 13 átcsoportosításra került sor; úgy véli, hogy a képviselőcsoportok kommunikációs költségvetésére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételre vonatkozó átcsoportosításokat előre lehetett volna irányozni az eredetileg jóváhagyott költségvetésben;

Megtakarítások és igazgatási kiadások

7.  hangsúlyozza, hogy a Régiók Bizottságának költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze;

8.  ugyanakkor megjegyzi, hogy 2014-ben 8 277 556 EUR összeget fordítottak csak a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak az utazás és az ülések idejére járó ellátmányok fedezésére, valamint 409 100 EUR-t az alkalmazottak kiküldetéseire és utazási költségeire; rendkívül magasnak találja a kiküldetések számát (787), valamint a tagok számára az utazásra és ülésekre járó juttatásokból eredő költségeket; úgy véli, hogy a tagok kiküldetéseiről egyértelműen tájékoztatni kellene az éves tevékenységi jelentésben, kiegészítve a kiadások részletes ismertetésével és költség-haszon elemzéssel; hangsúlyozza, hogy a tagok kiküldetésére tett utalás homályos, pontatlan és nem szolgál világos számokkal; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy éves tevékenységi jelentésében minden esetben ismertesse a tagok kiküldetéseivel kapcsolatos adatokat;

9.  a Régiók Bizottsága által a 2014. év vonatkozásában lízingre (külső lízingbe adók) fordított 9 594 089 EUR-t túl magasnak találja; emlékeztet rá, hogy még az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 1 181 382 EUR összegű hozzájárulásának visszavonását követően is a Régiók Bizottsága által kifizetett nettó összeg magasabb volt, mint a szóban forgó lízingkifizetések könyvekben szereplő részaránya, a különbség pedig építési költségként került elszámolásra (852 464 EUR); hangsúlyozza, hogy a Régiók Bizottsága kötelezettségeinek nagy része a bérbe vett épületek miatti ügyletekből ered (2014-ben 95,6 %), valamint hogy 2014 végén a pénzügyi lízingből származó adósság 65 051 695 EUR-t tett ki; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy a Parlamenttel és a Bizottsággal együtt azonosítsa a költségek csökkentését célzó megoldásokat (pl. az épületek/üléstermek/konferenciatermek széles körű, közös használata);

10.  kéri, hogy a Régiók Bizottsága mellékelje ingatlanpolitikáját éves tevékenységi jelentéséhez, különös tekintettel annak fontosságára, hogy az e politikához kapcsolódó költségeket megfelelően ésszerűsítsék, és azok ne legyenek túl magasak;

11.  tudomásul veszi a tolmácsolási szolgáltatások terén megvalósított megtakarításokat; sajnálja, hogy a Régiók Bizottságának éves tevékenységi jelentése nem ad alapos tájékoztatást a tolmácsolási szolgáltatások felhasználási és lemondási arányairól; kéri, hogy ezeket az adatokat tüntessék fel a Régiók Bizottsága 2015. évi éves tevékenységi jelentésében;

12.  elégedetten nyugtázza, hogy a Régiók Bizottsága 2013. évi éves tevékenységi jelentésében beszámolt az igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatásokról; pozitív fejleménynek tartja, hogy a fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2012-es 3,23 %-ról 2013-ra 2,51 %-ra csökkent, és úgy véli, hogy ezt az arányt még tovább lehet javítani; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tervezze meg jobban üléseit;

13.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága nagyobb mértékben veszi igénybe a videokonferencia lehetőségét; ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul a hordozható videokonferencia eszközök bevezetésének késedelmét, és kéri, hogy a Régiók Bizottsága 2015. évi éves tevékenységi jelentésében tájékoztassák e tekintetben a fejleményekről; tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága szerint a videokonferencia eszközt azokon az üléseken veszik igénybe, amelyeken nincs szükség tolmácsolásra; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy használja fel hatékony módon a nyelvi képzést annak biztosítása érdekében, hogy kevesebb tolmácsolásra legyen szükség, és ezáltal tegye hatékonyabbá és eredményesebbé a Régiók Bizottsága munkáját; kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2016. június végéig e tekintetben nyújtson naprakész tájékoztatást a mentesítésért felelős hatóság számára;

14.  felszólít a videokonferencia és az ahhoz kapcsolódó eszközök széles körű alkalmazására a költségek jelentős csökkentése érdekében; nem érti, hogy a Görögországba és Olaszországba irányuló kiküldetések ilyen nagy száma (77 és 125) hogyan teremt hozzáadott értéket az érintett országok polgárai vagy más uniós polgárok számára;

Együttműködés és megállapodások

15.  üdvözli az Európai Többszintű Kormányzás Chartájának 2014-ben történt elfogadását, amelyet az Unió közhatóságai közötti párbeszéd és partnerség új formáinak kifejlesztése melletti kötelezettségvállalás kísért, a közpolitikák és közkiadások optimalizálása, és a szakpolitikák fokozott megvalósítása érdekében; kéri, hogy tájékoztassák a projekt e tekintetben követett stratégiájáról és eredményeiről;

16.  tudomásul veszi, hogy a Parlament, a Régiók Bizottsága, és az EGSZB közötti együttműködési megállapodást a felek 2014. február 5-én aláírták azzal a céllal, hogy politikai együttműködést alakítsanak ki; megjegyzi, hogy egy az igazgatási együttműködésről szóló mellékletről is megállapodtak;

17.  úgy véli, hogy még mindig van mit javítani a Parlament és a Régiók Bizottsága közti, az együttműködési megállapodáson alapuló együttműködésen, különösen ami a politikai vetületet illeti; felhívja mindkét intézményt annak vizsgálatára, hogy lehet-e további, olyan szinergiákat teremteni, amelyek növelik a termelékenységet az együttműködési megállapodás által lefedett területeken, és kéri, hogy az e tekintetben bekövetkezett fejleményekről továbbra is tájékoztassák; kéri a Parlament, a Régiók Bizottsága és az EGSZB által közösen nyújtott szolgáltatások működésével kapcsolatos egyedi és részletes rendelkezések megállapítását;

18.  kéri annak felmérését, hogy a Régiók Bizottságának tagjai mennyire vannak megelégedve a Európai Parlament Kutatószolgálata által számukra nyújtott szolgáltatásokkal; kéri, hogy továbbra is tájékoztassák az együttműködési megállapodással kapcsolatos fejleményekről;

19.  kéri, hogy az együttműködési megállapodásból származó költségvetési megtakarításokat és megnövekedett költségvetési kiadásokat intézmények szerinti részletes bontásban foglalják bele a megállapodás félidős értékelésébe;

20.  megjegyzi, hogy 2014-ben a Régiók Bizottsága és az EGBSZ pozitív költségvetési pozícióval rendelkezett az együttműködési megállapodás keretében; aggodalommal állapítja meg, hogy a Régiók Bizottságának 24 tisztviselőjét és az EGBSZ 36 tisztviselőjét, akik valamennyien a fordító szolgálatokon dolgoztak, és legtöbbjük rendkívül közel járt a nyugdíjkorhatárhoz, a megállapodás értelmében áthelyezték, ami azt eredményezi, hogy e két intézmény jelentős megtakarításokat ér el az alkalmazottakra vonatkozó költségvetési fejezetben (bérek és nyugdíjak), míg a Parlament kiadásai jelentősen növekednek majd mind rövid (bérek), mind hosszú távon (nyugdíjak);

21.  tudomásul veszi, hogy 2015-ben a Régiók Bizottsága és az EGSZB új, kétoldalú igazgatási együttműködési megállapodást írt alá; kéri, hogy továbbra is tájékoztassák erről a kétoldalú együttműködésről a félidős értékelés összefüggésében;

22.  rámutat a Régiók Bizottsága és a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködésre, különösen a mentesítési eljárás tekintetében;

Humánerőforrás-gazdálkodás

23.  sajnálattal állapítja meg, hogy a Fordítási Igazgatóság 2. számú célkitűzése – „a munkamódszerek javítása és a humán- és pénzügyi erőforrás-gazdálkodás optimalizálása” – nem valósult meg; aggodalommal tölti el az 1420. költségvetési sor alacsony végrehajtási aránya (a fordítás kiszervezése és fordítási eszközök); megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtási aránya számos, a fordítással kapcsolatos költségvetési tétel tekintetében jóval az előző éves átlag alatt volt;

24.  tudomásul veszi az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság által a harmonizált módszerek kialakítása terén elért eredményeket, amelyek lehetővé teszik a fordítási költségek közvetlen összehasonlítását valamennyi intézmény között; örömmel veszi tudomásul, hogy a Régiók Bizottsága e módszer alapján szolgáltat adatokat;

25.  megjegyzi, hogy a nők továbbra is alacsony arányban vannak jelen a Régiók Bizottságának vezetői álláshelyein; kéri egy olyan, a vezetőségi álláshelyekre vonatkozó esélyegyenlőségi terv létrehozását, amely a szóban forgó egyenlőtlenség mielőbbi megszüntetését célozza;

26.  sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a vezetők kevesebb, mint 35 %-a nő, ugyanakkor az alkalmazottak több mint 60 %-a nő; ezért hangsúlyozza, hogy a felsővezetői álláshelyeknek csak 28 %-át tölti be nő; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy orvosolja ezt a nőket érintő, kiegyensúlyozatlan helyzetet;

Közbeszerzések és a szerződések kezelése

27.  hangsúlyozza, hogy az ellenőrző bizottság elvégezte a Régiók Bizottsága jelenlegi közbeszerzési gyakorlatának elemzését, és ajánlásokat tett a pénzügyi folyamatok javításával kapcsolatban, amelyeket 15, az ellenőrzési rendszerek megerősítését célzó intézkedéssel egészítettek ki; legkésőbb 2016 júniusának végéig részletes tájékoztatást kér a közbeszerzések minőségének biztosításával foglalkozó csoportról és annak hatékonyságáról, valamint az ellenőrző bizottság e tekintetben tett ajánlásairól és azok nyomon követéséről;

28.  sajnálja, hogy a közbeszerzési szabályoktól vagy szerződéskezeléstől való eltérések száma a 1-ről (2013) 4-re (2014) emelkedett; megjegyzi, hogy az egyik ilyen mentesség az informatikai szolgáltatások folyamatosságára vonatkozó, a Régiók Bizottsága és a Parlament közös eljárása során bekövetkezett eljárási hibából ered; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ilyen helyzet többé ne alakulhasson ki; kéri a Régiók Bizottságát, hogy késlekedés nélkül vizsgálja meg a költségvetési rendelet rendelkezéseinek vagy a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályoknak való meg nem felelés miatti kivételekről szóló jelentések folyamatban lévő ügyét; megjegyzi, hogy ugyanakkor a kivételek száma az érintett műveleteknek csak 0,4 %-át teszi ki;

Belső ellenőrzés

29.  megjegyzi, hogy a 2013-ban létrehozott ellenőrző bizottság 2014-ben kétszer ülésezett; aggodalmának ad hangot az informatikai projektek teljesítményével kapcsolatos ellenőrzés nyomon követésének eredményei tekintetében; úgy véli, hogy az informatikai projektek és alkalmazások teljesítménye egyértelműen azonosított gyenge pontot képez, amelynek orvoslására nem születtek intézkedések; határozott sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ellenőrző hatóság 15 ajánlásából csak egyet zártak le; kéri, hogy legkésőbb 2016 június végéig végezzék el a szóban forgó informatikai projektek, valamint azoknak az uniós polgárok számára biztosított hozzáadott értékének hatásvizsgálatát;

30.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ellenőrök által a külső írásbeli kommunikáció teljesítményével kapcsolatban tett 18 ajánlásából 16-ot lezártak, valamint hogy a második nyomon követési jelentés szerint a hatékonyság és eredményesség a fennmaradó lezáratlan ajánlások miatti hiányának kockázatát alacsonynak tekintik;

31.  tudomásul veszi a jogszabályban előírt jogok meghatározására szolgáló rendszer megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó, 2015-ben megadott főtitkári jóváhagyást, és további tájékoztatást kér a megbízatás átruházására irányuló eljárások felülvizsgálatával, az ellenőrzések eredményeire vonatkozó kockázatelemzés javításával, az eljárások és ellenőrző listák meghatározásával vagy felülvizsgálatával, a képzési politika alkalmazásával, a kinevezésekre, áthelyezésekre és a státuszra vonatkozó döntések közzétételével kapcsolatos 19 ajánlásról; sürgeti a Bizottságot, hogy 2016 június végéig terjesszen elő egy az ellenőrzött szervezeti egység által összeállított cselekvési tervet, amelynek határidőket kell tartalmaznia a szükséges kiigazító intézkedések végrehajtására;

A visszaélések bejelentésére, az összeférhetetlenségre és a „forgóajtó-jelenségre” vonatkozó szabályok

32.  üdvözli, hogy a Régiók Bizottsága határozatot fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályok létrehozásáról(1), amely 2016. január 1-jén lépett hatályba; úgy véli azonban, hogy túl sok ideig tartott e szabályok meghatározása; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy késedelem nélkül tegye közzé e szabályokat, valamint hogy az éves tevékenységi jelentésében tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e szabályok végrehajtása terén tett előrelépéséről; mindazonáltal üdvözli, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó belső szabályaik kidolgozása során szoros volt az együttműködés a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között, mivel a két intézménynek vannak közös szervezeti egységei és személyzete; üdvözli továbbá, hogy a szóban forgó szabályokat visszamenő hatállyal alkalmazzák;

33.  elfogadhatatlannak találja, hogy a Régiók Bizottsága 2003. óta ugyanazzal a visszaélés bejelentésére vonatkozó üggyel foglalkozik, valamint hogy a Közszolgálati Törvényszék 2013. évi(2) és 2014. évi(3) ítéletei, és a Parlament 2015. április 29-i, mentesítésről szóló állásfoglalása(4) ellenére a szóban forgó ítéletekben foglaltakat még nem hajtotta végre, a felperes fellépését nem ismerte el jogszerűnek és az ügyet még nem zárta le; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy tegye meg az összes szükséges lépést a helyzet késlekedés nélküli megoldására, és nyilvánosan ismerje el, hogy a visszaéléseket bejelentő személy állításai az igazságnak megfelelők voltak, ahogyan azt az Európai Csalás Elleni Hivatal és más uniós szervezetek kimondták; kéri a Régiók Bizottságát, hogy 2016. június végéig tájékoztassa a Parlamentet a visszaélés bejelentésére vonatkozó ügyben tett előrelépésről;

34.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottsága szerint a 2014. pénzügyi évben nem fordult elő összeférhetetlenségi helyzet; sürgeti a Régiók Bizottságát, hogy tegye közzé összes tagja és a felső vezetés tagjainak önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát, valamint fogadjon el az összeférhetetlenségek és a forgóajtó-jelenség megelőzését és kezelését célzó belső politikát és világos szabályokat a Bizottság által közzétett irányelveknek megfelelően; elvárja a Régiók Bizottságától, hogy a szóban forgó önéletrajzokat, érdekeltségi nyilatkozatokat és szabályokat 2016. június végéig a Parlament rendelkezésére bocsássa;

Általános teljesítmény, tervezés és stratégiai gazdálkodás

35.  tudomásul veszi a Régiók Bizottságának tájékoztatási és kommunikációs politikája erősítése terén tett erőfeszítéseit és eredményeit; ösztönzi a Régiók Bizottságát, hogy a kommunikáció és a láthatóság javítása érdekében élénkítse az intézményi együttműködést, valamint hogy fokozza az intézmények tagjainak nemzeti szinten való jelenlétét; ebben az összefüggésben üdvözli a Régiók Bizottsága részéről tett minden olyan további erőfeszítést, amely az információáramlás javítására, és ezáltal az átláthatóság fokozására irányul;

36.  hangsúlyozza, hogy a különösen a pénzgazdálkodási és működési vagy szervezési téren végrehajtott ellenőrzések és kockázatelemzések során azonosított kockázatokkal késlekedés nélkül foglalkozni kell; legkésőbb 2016 júniusa végéig kéri a Régiók Bizottsága által javasolt kárenyhítő intézkedések részletes, azok végrehajtásának világos ütemtervét is tartalmazó ismertetését;

37.  kéri a Régiók Bizottságát, hogy értesítse a Parlamentet azokról az intézkedésekről, amelyek célja az uniós polgárok „részvételének ösztönzése” volt, például olyan helyzetekben, amelyekben sor került a polgárokkal való eszmecserére és a polgárok bevonására, és amelyekben e részvétel révén közvetlen, mérhető, célirányos és látható hatással bíró eredményeket értek el;

(1) A Régiók Bizottságának a visszaélések bejelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. december 17-i 508/2015. határozata.
(2) A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2013. május 7-i ítélete, Robert McCoy kontra Régiók Bizottsága (F-86/11. sz.ügy; ECLI:EU:F:2013:56).
(3) A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2014. november 18-i ítélete, Robert McCoy kontra Régiók Bizottsága (F-156/12. sz.ügy; ECLI:EU:F:2014:247).
(4) Az Európai Parlament 2015. április 29-i állásfoglalása az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VII. szakasz — Régiók Bizottsága (HL L 255., 2015.9.30., 132. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat