Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2160(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0132/2016

Texte depuse :

A8-0132/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0155

Texte adoptate
PDF 351kWORD 104k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2015/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0132/2016),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 20.2.2014.
(2) JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 10.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2015/2160(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0132/2016),

1.  constată că, în Raportul său anual pe 2014, în cazul Comitetului Regiunilor („Comitetul”), Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  constată că, pe baza acțiunilor sale de audit, Curtea de Conturi a concluzionat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  remarcă faptul că, în 2014, Comitetul a dispus de un buget aprobat de 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR în 2013), din care 86 300 000 EUR în credite de angajament, cu o rată de utilizare de 98,5 %; salută creșterea ratei de utilizare în 2014;

4.  observă că nu au fost atinși doi dintre cei trei indicatori de impact pentru obiectivul nr. 4 al Direcției Administrație și Finanțe (asigurarea unui mediu eficace de control intern și monitorizarea punerii în aplicare a Regulamentului financiar): rata de rentabilitate a corecțiilor aplicate angajamentelor sau plăților juridice sau bugetare s-a situat sub obiectivul de 4 %, iar numărul excepțiilor financiare a crescut cu 6 % în 2014, în loc să scadă cu 3 %;

5.  este preocupat de creșterea numărului de excepții: 87 de excepții financiare și trei excepții administrative; subliniază că cele trei excepții administrative au avut legătură cu nerespectarea procedurilor interne; constată că în 2014 s-au efectuat patru derogări (față de o derogare în 2013) de la normele privind achizițiile sau gestiunea contractelor, iar majoritatea rapoartelor de derogare (58 din 81) au legătură cu lipsa sau insuficiența angajamentelor juridice; solicită informații detaliate cu privire la cum s-au realizat aceste derogări și la sumele implicate; solicită, până în iunie 2016, un raport complet privind acțiunile corective întreprinse pentru a preveni astfel de situații;

6.  ia act de cele 13 transferuri care au avut loc de la o linie bugetară la alta în cadrul exercițiului financiar 2014; consideră că transferurile referitoare la bugetul pentru comunicare al grupurilor politice și la tipărirea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene puteau fi prevăzute în bugetul aprobat inițial;

Economii și cheltuieli administrative

7.  subliniază că bugetul Comitetului este pur administrativ, o mare parte fiind utilizat pentru cheltuielile cu persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse;

8.  observă totuși că în 2014 a fost cheltuită o sumă totală de 8 277 556 EUR numai pentru indemnizațiile de deplasare și ședință ale membrilor și ale membrilor supleanți ai Comitetului, plus 409 100 EUR pentru cheltuielile de misiune și de deplasare ale personalului; consideră că numărul misiunilor este extrem de ridicat (787), fiind extrem de ridicate și cheltuielile generate de membri pentru indemnizații de deplasare și de ședință; consideră că misiunile membrilor trebuie să fie descrise clar în cuprinsul unui raport anual de activitate (RAA), care să prezinte în detaliu cheltuielile și să conțină o analiză cost-beneficiu; subliniază că se face referire la misiunile membrilor în mod vag, imprecis și fără a se prezenta cifre exacte; îndeamnă Comitetul să includă în toate cazurile în RAA toate datele privind misiunile membrilor;

9.  consideră că suma totală de 9 594 089 EUR, plătită de Comitet pentru chirii în 2014 (locatori externi), este prea ridicată; reamintește că, chiar și după retragerea contribuției din partea Comitetului Economic și Social European (CESE), în valoare de 1 181 382 EUR, suma netă plătită de Comitet este oricum mai mare decât cota contabilă a acestor plăți pentru chirie, diferența fiind înscrisă drept cheltuieli cu clădirile (852 464 EUR); subliniază că cea mai mare parte a pasivelor Comitetului provin din tranzacții generate de clădirile închiriate (95,6 % în 2014), iar la sfârșitul lui 2014 datoria financiară pentru chirie s-a ridicat la 65 051 695 EUR; invită Comitetul să identifice soluții împreună cu Parlamentul și Comisia, cum ar fi utilizarea generalizată în comun a clădirilor și sălilor de reuniune și conferință, pentru a reduce costurile;

10.  solicită Comitetului să anexeze la raportul său anual de activitate politica sa imobiliară, în special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să nu fie excesive;

11.  ia act de economiile realizate în ceea ce privește serviciile de interpretare; regretă că în RAA al Comitetului nu sunt prezentate informații detaliate privind rata de utilizare și rata de anulare a serviciilor de interpretare; solicită ca aceste informații să fie incluse în RAA al Comitetului pentru 2015;

12.  constată cu satisfacție că Comitetul a inclus în raportul său anual de activitate pentru 2013 informații privind serviciile de interpretare neutilizate; consideră pozitivă reducerea ratei serviciilor de interpretare neutilizate de la 3,23 % în 2012 la 2,51 % în 2013; este de părere că această rată poate fi redusă și mai mult; invită Comitetul să-și planifice mai eficient reuniunile;

13.  constată creșterea gradului de utilizare a videoconferințelor de către Comitet; regretă însă întârzierea înregistrată în introducerea unei infrastructuri portabile pentru videoconferințe și solicită să fie informat despre evoluțiile în acest domeniu în RAA al Comitetului pentru 2015; ia act de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Comitet, s-a apelat la videoconferință la reuniunile unde nu era nevoie de interpretare; încurajează Comitetul să se folosească inteligent de cursurile de formare lingvistică pentru a reduce nevoia de interpretare și a mări eficiența și productivitatea activității Comitetului; invită Comitetul să informeze din nou, până la sfârșitul lui iunie 2016, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acest aspect;

14.  îndeamnă să se recurgă cât mai mult la videoconferințe și la alte instrumente de acest fel pentru a se reduce semnificativ costurile; nu înțelege ce valoare adăugată pot genera misiunile în Grecia și Italia în număr atât de mare (77 și, respectiv, 125) pentru cetățenii acelor țări sau pentru alți cetățeni ai Uniunii;

Cooperare și acorduri

15.  salută adoptarea în 2014 a Cartei privind guvernanța pe mai multe niveluri în Europa, lansată pe baza unui angajament de a dezvolta noi forme de dialog și parteneriat între toate autoritățile publice din Uniune, astfel încât să fie optimizate politicile publice și cheltuielile publice și să fie îmbunătățită punerea în aplicare a politicilor; solicită să fie informat cu privire la strategia proiectului în această privință și la rezultatele sale;

16.  constată că la 5 februarie 2014 a fost semnat un acord de cooperare între Parlament, Comitet și CESE, cu obiectivul de a se dezvolta cooperarea politică; ia act de aprobarea unei anexe privind cooperarea administrativă;

17.  consideră că se poate îmbunătăți și mai mult colaborarea între Parlament și Comitet pe baza acordului de cooperare, în special în ceea ce privește aspectele politice; invită ambele instituții să cerceteze dacă pot fi găsite noi sinergii care să mărească productivitatea din domeniile vizate de acordul de cooperare și solicită să fie informat cu privire la evoluțiile înregistrate sub acest aspect; cere să se instituie dispoziții specifice detaliate privind funcționarea serviciilor partajate de către Parlament, Comitet și CESE;

18.  cere realizarea unei anchete de satisfacție în rândul membrilor Comitetului cu privire la serviciile furnizate de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European; solicită să fie informat în continuare cu privire la evoluțiile legate de acordul de cooperare;

19.  solicită ca, în evaluarea acordului la mijlocul perioadei, să fie inclusă, de asemenea, o prezentare defalcată pe instituție a economiilor bugetare și a creșterii cheltuielilor bugetare apărute în urma acordului de cooperare;

20.  ia act de faptul că, în cadrul acordului de cooperare dintre CESE, Comitetul Regiunilor și Parlament, în 2014 Comitetul Regiunilor și CESE au avut un sold bugetar pozitiv; ia act cu preocupare de faptul că, în baza respectivului acord, au fost transferați 24 de funcționari de la Comitetul Regiunilor și 36 de funcționari de la CESE aparținând serviciilor de traducere, în mare parte fiind vorba de persoane foarte aproape de vârsta de pensionare, consecința fiind că ambele instituții vor realiza economii importante la capitolele bugetare aferente personalului (salarii și pensii), în timp ce cheltuielile Parlamentului vor crește substanțial, atât pe termen scurt (salariile), cât și pe termen lung (pensiile);

21.  ia act de faptul că în 2015 a fost semnat un nou acord bilateral de cooperare administrativă între Comitet și CESE; cere să fie ținut la curent cu privire la această cooperare bilaterală în contextul evaluării de la jumătatea perioadei;

22.  ia act de cooperarea dintre Comitet și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, mai ales în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune;

Gestionarea resurselor umane

23.  regretă faptul că nu a fost realizat obiectivul nr. 2 al Direcției Traducere (îmbunătățirea metodelor de lucru și optimizarea gestiunii resurselor umane și financiare); este îngrijorat de rata de execuție redusă a liniei bugetare 1420 (externalizarea traducerilor și instrumente de traducere); constată în special că rata execuției bugetare pentru mai multe linii aferente traducerilor a fost cu mult mai scăzută decât media pe anii precedenți;

24.  ia act de rezultatul obținut de comitetul interinstituțional pentru traduceri și interpretare, prin care se stabilește o metodologie armonizată ce permite compararea directă a costurilor de traducere ale tuturor instituțiilor; salută faptul că Comitetul pune la dispoziție date în conformitate cu această metodologie;

25.  constată că persistă numărul scăzut de femei în posturile de conducere din cadrul Comitetului; solicită elaborarea unui plan privind egalitatea de șanse în ceea ce privește posturile de conducere, cu scopul de a se corecta fără întârziere acest dezechilibru;

26.  regretă faptul că mai puțin de 35 % dintre cadrele de conducere sunt femei, deși personalul este compus în proporție de peste 60 % din femei; subliniază, totodată, că doar 28 % din posturile de conducere de nivel superior sunt ocupate de femei; invită Comitetul să corecteze această situație dezechilibrată în privința femeilor;

Achizițiile și gestionarea contractelor

27.  subliniază că comitetul de audit a analizat practicile actuale privind achizițiile ale Comitetului și a formulat recomandări cu privire la îmbunătățirea circuitelor financiare, însoțite de 15 măsuri pentru consolidarea sistemelor de control; solicită, până la sfârșitul lui iunie 2016, informații despre grupul de asigurare a calității achizițiilor și despre eficacitatea acestuia, precum și o descriere a recomandărilor comitetului de audit în această privință și a măsurilor întreprinse pe baza acestor recomandări;

28.  regretă faptul că a crescut numărul derogărilor de la normele privind achizițiile sau gestionarea contractelor, de la 1 în 2013 la 4 în 2014; ia act de faptul că această excepție se datorează unei erori de procedură în cadrul unei proceduri comune în domeniul continuității serviciilor IT, la care Comitetul a fost asociat cu Parlamentul; cere Comitetului să ia măsurile necesare pentru a garanta că situații de acest tip nu se vor mai repeta; invită Comitetul să soluționeze fără întârziere problema actuală a tuturor excepțiilor raportate care sunt datorate nerespectării Regulamentului financiar sau a propriului regulament de procedură; observă că numărul excepțiilor reprezintă, cu toate acestea, doar 0,4 % din operațiunile vizate;

Auditul intern

29.  constată că comitetul de audit, creat în 2013, s-a întrunit în 2014 de două ori; este preocupat de rezultatele acțiunilor întreprinse în urma auditului privind performanța proiectelor informatice; consideră că performanța proiectelor și a aplicațiilor informatice reprezintă o deficiență identificată ca atare în mod clar, fără ca să se întreprindă aproape nicio acțiune în această privință; regretă profund că, dintre cele 15 recomandări ale autorității de audit, a fost închisă numai una; solicită, până la sfârșitul lui iunie 2016, o analiză a impactului acestor proiecte informatice și a valorii lor adăugate pentru cetățenii Uniunii;

30.  constată cu satisfacție că 16 dintre cele 18 recomandări formulate de auditori cu privire la rezultatele comunicărilor scrise externe au fost închise și că, potrivit celui de al doilea raport de monitorizare, riscurile de ineficiență și ineficacitate datorate celor două recomandări rămase deschise sunt considerate scăzute.

31.  ia act de aprobarea de către Secretarul General (în 2015) a auditului privind adecvarea sistemului de stabilire a drepturilor statutare și solicită informații suplimentare cu privire la cele 19 recomandări referitoare la revizuirea procedurilor pentru subdelegare, îmbunătățirea analizei riscurilor legată de rezultatele verificărilor, stabilirea sau revizuirea procedurilor și a listelor de verificare, aplicarea politicii privind formarea, publicarea deciziilor privind numirile, transferurile și statutul; îndeamnă Comitetul să prezinte până la sfârșitul lui iunie 2016 un plan de acțiune conceput de serviciul care a fost supus auditului, plan ce ar trebui să conțină termene-limită pentru punerea în practică a măsurilor de corecție necesare;

Normele privind denunțarea, conflictele de interese și situațiile privind „ușile turnante”

32.  salută adoptarea de către Comitet a unei decizii de stabilire a unor norme privind denunțarea(1), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016; consideră, totuși, că stabilirea acestor norme a durat prea mult; invită Comitetul să le publice și să informeze, în RAA, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în ceea ce privește punerea lor în aplicare; salută, cu toate acestea, strânsa colaborare a Comitetului Regiunilor cu Comitetul Economic și Social European în elaborarea normelor interne ale acestora privind denunțarea, întrucât aceste instituții au în comun anumite servicii și o parte din personal; salută, de asemenea, faptul că normele respective sunt puse în aplicare cu caracter retroactiv;

33.  consideră inacceptabil faptul că un caz de denunțare este tratat de Comitet din 2003 și că, în pofida hotărârilor Tribunalului Funcției Publice din 2013(2) și 2014(3) și a rezoluției Parlamentului din 29 aprilie 2015 referitoare la descărcarea de gestiune(4), Comitetul nu a pus încă în executare aceste hotărâri, nu a recunoscut drept legitime acțiunile reclamantului, nici nu a închis acest caz; îndeamnă Comitetul să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a soluționa această situație fără întârziere și să recunoască public faptul că concluziile denunțătorului au fost corecte, astfel cum au declarat Oficiul European de Luptă Antifraudă și alte organisme ale Uniunii; invită Comitetul să informeze din nou Parlamentul despre progresele realizate în acest caz de denunțare până la sfârșitul lui iunie 2016;

34.  ia act de faptul că, potrivit Comitetului, în exercițiul financiar 2014 nu s-a produs nicio situație de conflict de interese; îndeamnă, de asemenea, Comitetul să publice CV-urile și declarațiile de interese ale tuturor membrilor și ale personalului de conducere și să adopte o politică internă și norme clare privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și a situațiilor de „uși turnante”, în conformitate cu orientările publicate de Comisie; se așteaptă ca Comitetul să pună CV-urile, declarațiile de interese și normele susmenționate la dispoziția Parlamentului până la sfârșitul lui iunie 2016;

Rezultatele globale, planificarea și gestionarea strategică

35.  ia act de eforturile depuse de Comitet și de realizările sale în ceea ce privește îmbunătățirea politicii sale de informare și comunicare; încurajează Comitetul să consolideze cooperarea interinstituțională pentru a îmbunătăți comunicarea și a crește gradul de vizibilitate și să depună eforturi pentru a asigura faptul că membrii instituțiilor sunt prezenți în mai mare măsură la nivel național; salută, în acest sens, orice noi eforturi din partea Comitetului având drept obiectiv optimizarea fluxului de informații și, astfel, creșterea transparenței;

36.  subliniază că trebuie tratate fără întârziere riscurile identificate în cadrul auditurilor și al analizelor riscurilor ce au fost efectuate, îndeosebi în domeniul gestiunii financiare și în ceea ce privește aspectele operaționale sau organizaționale; solicită, până la sfârșitul lui iunie 2016, o prezentare detaliată a măsurilor de atenuare a riscurilor propuse de Comitet și un calendar clar pentru punerea lor în practică;

37.  solicită Comitetului să informeze Parlamentul cu privire la acțiunile destinate să încurajeze participarea cetățenilor Uniunii, cum ar fi situații în care au avut loc interacțiuni cu cetățenii și aceștia s-au implicat și în care au fost obținute rezultate directe (măsurabile, precise și cu un impact vizibil) în urma unei astfel de participări.

(1) Decizia nr. 508/2015 a Comitetului Regiunilor din 17 decembrie 2015 de stabilire a normelor în materie de denunțare.
(2) Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (prima cameră) din 7 mai 2013, Robert McCoy/Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (cauza F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56).
(3) Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (prima cameră) din 18 noiembrie 2014, Robert McCoy/Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (cauza F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).
(4) Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac parte integrantă din deciziile privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (JO L 255, 30.9.2015, p. 132).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate