Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2160(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0132/2016

Predkladané texty :

A8-0132/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0155

Prijaté texty
PDF 363kWORD 103k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov (2015/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4)vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov (2015/2160(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0132/2016),

1.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 nezistil žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami súvisiacimi s ľudskými zdrojmi a verejným obstarávaním vo Výbore regiónov (ďalej len „výbor“);

2.  konštatuje, že Dvor audítorov na základe auditu dospel k záveru, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky inštitúcií a orgánov, sa nevyskytli významné chyby;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že v roku 2014 predstavoval schválený rozpočet výboru 87 600 000 EUR (v roku 2013 to bolo 87 373 000 EUR), z čoho 86 300 000 EUR boli viazané rozpočtové prostriedky s mierou plnenia 98,5 %; víta zvýšenie miery plnenia v roku 2014;

4.  konštatuje, že cieľ 4 riaditeľstva pre administratívu a financie – „zabezpečiť podmienky na účinnú vnútornú kontrolu a sledovať plnenie nariadení o rozpočtových pravidlách“ – nebol splnený v prípade dvoch z troch ukazovateľov dosahu: miera návratnosti v prípade opráv právnych alebo rozpočtových záväzkov alebo platieb klesla pod cieľové 4 %, pričom počet finančných výnimiek sa v roku 2014 namiesto zníženia o 3 % zvýšil o 6 %;

5.  vyjadruje znepokojenie nad zvýšeným počtom ohlásených výnimiek: 87 finančných výnimiek a tri administratívne výnimky; zdôrazňuje, že tieto tri administratívne výnimky súviseli s nedodržaním interných postupov; konštatuje, že v roku 2014 sa urobili štyri výnimky (oproti jednej v roku 2013) z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zmlúv a že väčšina ohlásených výnimiek (58 z 81) súvisela s neexistenciou alebo nedostatočnosťou právnych záväzkov; žiada o podrobné informácie o tom, prečo došlo k týmto odchýlkam a o aké sumy išlo; požaduje predložiť do konca júna 2016 celkovú správu o nápravných opatreniach, ktoré boli prijaté s cieľom predchádzať podobným situáciám;

6.  berie na vedomie 13 presunov medzi rozpočtovými riadkami počas rozpočtového roka 2014; zastáva názor, že presuny týkajúce sa rozpočtu politických skupín na komunikáciu a tlače Úradného vestníka Európskej únie mohli byť vopred stanovené v pôvodne schválenom rozpočte;

Úspory a administratívne výdavky

7.  zdôrazňuje, že rozpočet výboru je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

8.  konštatuje však, že v roku 2014 bolo len na úhradu príspevkov za cestu a za účasť na schôdzach pre členov a náhradníkov výboru použitých celkom 8 277 556 EUR a ďalších 409 100 EUR na služobné cesty a cestovné výdavky zamestnancov; domnieva sa, že počet služobných ciest je mimoriadne vysoký (787), rovnako ako výdavky na príspevky za cestu a za účasť na schôdzach pre členov; domnieva sa, že služobné cesty členov by mali byť jasne opísané vo výročnej správe o činnosti (ďalej len „AAR“) s podrobne uvedenými výdavkami a analýzou nákladov a prínosov; zdôrazňuje, že informácie o služobných cestách členov sú nejasné, nepresné a neposkytujú jasné číselné údaje; naliehavo vyzýva výbor, aby do svojich AAR vždy zahŕňal údaje o služobných cestách členov;

9.  považuje celkovú sumu 9 594 089 EUR, ktorú výbor vyplatil za výdavky na prenájom v roku 2014 (externým prenajímateľom) za príliš vysokú; pripomína, že aj po odčítaní príspevku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) vo výške 1 181 382 EUR je čistá suma, ktorú výbor vyplatil, vyššia ako účtovný podiel uvedených platieb za prenájom, pričom rozdiel je vykázaný ako výdavky na budovy (852 464 EUR); zdôrazňuje, že väčšina záväzkov výboru vyplýva z transakcií súvisiacich s prenajatými budovami (95,6 % v roku 2014) a že dlh spojený s finančným lízingom na konci roku 2014 predstavoval 65 051 695 EUR; vyzýva výbor, aby spoločne s Európskym parlamentom a Komisiou určil riešenia (napr. široké spoločné využívanie budov, rokovacích a konferenčných miestností) na zníženie nákladov;

10.  žiada, aby politika výboru v oblasti nehnuteľností tvorila prílohu AAR, najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké;

11.  berie na vedomie úspory uskutočnené v oblasti tlmočníckych služieb; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v AAR výboru neboli uvedené podrobné informácie o miere využitia a rušenia tlmočníckych služieb; požaduje zahrnutie uvedených údajov do AAR výboru za rok 2015;

12.  s uspokojením konštatuje, že výbor do svojej AAR za rok 2013 začlenil informácie o nevyužitých tlmočníckych službách; považuje za pozitívne, že miera nevyužitých tlmočníckych služieb v roku 2013 klesla na 2,51 % oproti 3,23 % v roku 2012, a domnieva sa, že ju stále možno znížiť; vyzýva výbor, aby lepšie plánoval svoje zasadnutia;

13.  berie na vedomie, že výbor vo väčšej miere využíval videokonferencie; vyjadruje však poľutovanie nad oneskoreným zavedením prenosných videokonferenčných zariadení a žiada, aby bol v AAR výboru za rok 2015 informovaný o príslušnom vývoji v tejto súvislosti; na základe informácií výboru berie na vedomie, že videokonferenčný nástroj sa používa na schôdzach, kde tlmočenie nie je potrebné; nabáda výbor, aby účinne využíval jazykovú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť, aby bolo potrebného menej tlmočenia, čím sa zabezpečí účinnejšia a efektívnejšia práca výboru; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium aktualizované informácie o tejto oblasti;

14.  naliehavo vyzýva na široké využívanie videokonferencií a všetkých súvisiacich nástrojov s cieľom výrazne znížiť náklady; nerozumie tomu, akú pridanú hodnotu má taký vysoký počet služobných ciest do Grécka (77) a Talianska (125) pre občanov týchto krajín alebo iných občanov Únie;

Spolupráca a dohody

15.  víta prijatie Charty viacúrovňového riadenia v Európe v roku 2014, ktorá bola zavedená v snahe rozvíjať nové formy dialógu a partnerstva medzi všetkými verejnými orgánmi v rámci Únie s cieľom optimalizovať verejné politiky, verejné výdavky a zlepšiť uskutočňovanie politík; žiada o informácie o stratégii a výsledkoch tohto projektu;

16.  konštatuje, že 5. februára 2014 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Európskym parlamentom, výborom a EHSV s cieľom rozvíjať politickú spoluprácu; konštatuje, že bola schválená aj príloha o administratívnej spolupráci;

17.  domnieva sa, že ešte stále existujú možnosti zlepšenia spolupráce medzi Európskym parlamentom a výborom na základe dohody o spolupráci, najmä pokiaľ ide o politické aspekty; vyzýva obe inštitúcie, aby preskúmali, či možno nájsť ďalšie synergie, ktoré posilnia produktivitu v oblastiach, ktoré pokrýva dohoda o spolupráci, a žiada, aby bol informovaný o vývoji v tejto oblasti; žiada, aby sa vypracovali konkrétne a podrobné ustanovenia o fungovaní spoločných služieb Európskeho parlamentu, výboru a EHSV;

18.  požaduje uskutočnenie prieskumu spokojnosti členov výboru so službami, ktoré im poskytuje výskumná služba Európskeho parlamentu; žiada, aby bol naďalej informovaný o vývoji v súvislosti s dohodou;

19.  žiada, aby sa do posúdenia v polovici trvania zahrnul za každú inštitúciu podrobný prehľad rozpočtových úspor a zvýšených rozpočtových nákladov vyplývajúcich z dohody o spolupráci;

20.  konštatuje, že v rámci dohody o spolupráci mali výbor a EHSV v roku 2014 kladnú rozpočtovú bilanciu; so znepokojením konštatuje, že v rámci tejto dohody sa presunulo 24 úradníkov výboru a 36 úradníkov EHSV, všetko z prekladateľských služieb a väčšinou veľmi krátko pred dôchodkovým vekom, čo pre obe inštitúcie znamená výrazné úspory v kapitolách venovaných výdavkom na zamestnancov (mzdy a dôchodky) na úkor výrazného zvýšenia výdavkov Európskeho parlamentu v krátkodobom (platy) aj dlhodobom horizonte (dôchodky);

21.  berie na vedomie skutočnosť, že nová bilaterálna dohoda o administratívnej spolupráci medzi výborom a EHSV bola podpísaná v roku 2015; žiada, aby bol v rámci strednodobého hodnotenia informovaný o tejto dvojstrannej spolupráci;

22.  berie na vedomie spoluprácu medzi výborom a Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, najmä pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória;

Riadenie ľudských zdrojov

23.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol splnený cieľ 2 riaditeľstva pre preklad – „zlepšiť pracovné metódy a optimalizovať riadenie ľudských a finančných zdrojov“; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nízkou mierou plnenia v rozpočtovom riadku 1 4 2 0 (externé zabezpečovanie prekladu a prekladateľské nástroje); osobitne konštatuje, že miera plnenia rozpočtu v prípade viacerých riadkov týkajúcich sa prekladu bola o dosť nižšia ako priemer za predchádzajúce roky;

24.  berie na vedomie výsledky dosiahnuté medziinštitucionálnym výborom pre preklad a tlmočenie pri zavádzaní harmonizovanej metodiky, ktorá umožňuje priame porovnávanie nákladov na preklad vo všetkých inštitúciách; víta skutočnosť, že výbor predkladá údaje podľa tejto metodiky;

25.  berie na vedomie, že vo výbore je vo vedúcich funkciách naďalej nedostatok žien; vyzýva na vypracovanie plánu rovnakých príležitostí, pokiaľ ide o obsadzovanie riadiacich funkcií, s cieľom čo najskôr napraviť túto nevyváženosť;

26.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že menej ako 35 % riadiacich pracovníkov sú ženy, keďže ženy tvoria viac než 60 % pracovníkov; preto zdôrazňuje, že ženy zastávajú iba 28 % vyšších riadiacich funkcií; vyzýva výbor, aby napravil túto nevyváženú situáciu týkajúcu sa žien;

Verejné obstarávanie a riadenie zákaziek

27.  zdôrazňuje, že výbor pre audit uskutočnil analýzu súčasných postupov výboru v oblasti verejného obstarávania a vydal odporúčania týkajúce sa zlepšenia finančných postupov, ako aj 15 opatrení na posilnenie systémov kontroly; žiada, aby mu do konca júna 2016 boli poskytnuté podrobné informácie o skupine pre zabezpečovanie kvality verejného obstarávania a jej efektivite, ako aj opis odporúčaní výboru pre audit v tejto oblasti a informácie o ich plnení;

28.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet výnimiek z pravidiel verejného obstarávania a riadenia zákaziek sa z 1 v roku 2013 zvýšil na 4 v roku 2014; konštatuje, že jedna výnimka bola spôsobená procesnou chybou v spoločnom postupe výboru a Európskeho parlamentu v oblasti kontinuity IT služieb; vyzýva výbor, aby prijal potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa takáto situácia nezopakovala; žiada výbor, aby sa bezodkladne zaoberal pretrvávajúcim problémom všetkých výnimiek ohlásených v dôsledku nedodržania ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo vnútorného poriadku; konštatuje však, že počet výnimiek však predstavuje iba 0,4 % dotknutých operácií;

Vnútorný audit

29.  konštatuje, že výbor pre audit, ktorý bol zriadený v roku 2013, v roku 2014 zasadol dvakrát; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o výsledky opatrení nadväzujúcich na audit plnenia projektov IT; domnieva sa, že výkonnosť IT projektov a aplikácií bola určená ako jasný nedostatok, v súvislosti s ktorým bolo prijatých len málo opatrení, resp. neboli prijaté žiadne opatrenia; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že z 15 odporúčaní orgánu auditu bolo uzavreté len jedno; požaduje do konca júna 2016 analýzu dosahu týchto IT projektov a ich pridanej hodnoty pre občanov Únie;

30.  s uspokojením berie na vedomie, že 16 z 18 odporúčaní audítorov týkajúcich sa externej písomnej komunikácie bolo uzavretých a že podľa druhej nadväzujúcej správy sa riziká nedostatku efektívnosti a účinnosti vzhľadom na zostávajúce nedoriešené odporúčania považujú za nízke;

31.  berie na vedomie, že generálny tajomník schválil (v roku 2015) audit vhodnosti systému vymedzovania štatutárnych práv, a žiada ďalšie informácie o 19 odporúčaniach týkajúcich sa revízie postupov subdelegovania, zlepšenia analýzy rizík v súvislosti s výsledkami overovania, definovania alebo revízie postupov a kontrolných zoznamov, uplatňovania politiky odbornej prípravy, zverejňovania rozhodnutí o vymenovaní, preložení a statuse; naliehavo vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 predložil akčný plán, ktorý vypracuje auditovaný útvar a v ktorom budú uvedené lehoty na plnenie potrebných nápravných opatrení;

Pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík, konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí

32.  víta skutočnosť, že výbor prijal rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa oznamovania nekalých praktík(1) a ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2016; domnieva sa však, že stanovenie týchto pravidiel trvalo príliš dlho; vyzýva výbor, aby tieto pravidlá zverejnil a aby vo svojej AAR informoval orgán udeľujúci absolutórium o tom, ako napreduje v ich vykonávaní; víta však úzku spoluprácu Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na príprave ich vnútorných pravidiel týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík, keďže spoločne využívajú niektoré útvary a zamestnancov; rovnako víta skutočnosť, že tieto pravidlá sa uplatňujú retroaktívne;

33.  považuje za neprijateľné, že výbor sa od roku 2003 zaoberá tým istým prípadom oznámenia nekalých praktík a že napriek rozsudkom Súdu pre verejnú službu z roku 2013(2) a 2014(3) a uzneseniu Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o udelení absolutória(4) doteraz nesplnil tieto rozsudky, neuznal žalobu žalobcu za oprávnenú a prípad neuzavrel; naliehavo vyzýva výbor, aby bezodkladne prijal všetky potrebné kroky na vyriešenie tejto situácie a aby verejne uznal, že zistenia oznamovateľa boli správne, ako to uviedol aj Európsky úrad pre boj proti podvodom a ďalšie orgány Únie; vyzýva výbor, aby do konca júna 2016 informoval Európsky parlament o pokroku v prípade oznámenia nekalých praktík;

34.  berie na vedomie, že podľa výboru sa počas rozpočtového roka 2014 nevyskytli žiadne prípady konfliktov záujmov; naliehavo vyzýva výbor, aby zverejnil životopisy a vyhlásenia o záujmoch všetkých členov a vyšších riadiacich pracovníkov výboru a prijal vnútornú politiku a jasné pravidlá v oblasti prevencie a riadenia konfliktov záujmov a prípadov javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré zverejnila Komisia; očakáva, že výbor tieto životopisy, vyhlásenia o záujmoch a pravidlá poskytne Európskemu parlamentu do konca júna 2016;

Celková výkonnosť, plánovanie a strategické riadenie

35.  berie na vedomie úsilie a výsledky výboru v zlepšovaní jeho informačnej a komunikačnej politiky; nabáda výbor, aby posilnil medziinštitucionálnu spoluprácu na zlepšenie komunikácie a viditeľnosti, ako aj na posilnenie prítomnosti členov inštitúcií na národnej úrovni; v tejto súvislosti víta každé ďalšie úsilie výboru, ktoré môže zlepšiť tok informácií, a tým zvýšiť transparentnosť;

36.  zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne riešiť riziká zistené pri uskutočnených auditoch a analýzach rizík, najmä v oblastiach finančného hospodárenia a prevádzkových alebo organizačných záležitostí; požaduje, aby mu boli do konca júna 2016 predložené podrobné informácie o opatreniach na zmiernenie, ktoré navrhuje výbor, ako aj jasný harmonogram ich vykonávania;

37.  vyzýva výbor, aby Európsky parlament informoval o opatreniach prijatých na podporu účasti občanov Únie, napríklad v situáciách, v ktorých sa uskutočnila vzájomná výmena s občanmi a ich zapojenie a v ktorých sa vďaka takejto účasti dosiahli priame výsledky, ktoré sú merateľné, konkrétne zamerané a majú viditeľný dosah.

(1) Rozhodnutie Výboru regiónov č. 508/2015 zo 17. decembra 2015 o pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík.
(2) Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 7. mája 2013 vo veci Robert McCoy proti Výboru regiónov Európskej únie (vec F-86/11), ECLI:EÚ:2013:56).
(3) Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 18. novembra 2014 vo veci Robert McCoy proti Výboru regiónov Európskej únie (vec F-156/12, ECLI:EÚ:2014:247).
(4) Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015, s. 132).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia