Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2160(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0132/2016

Predložena besedila :

A8-0132/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0155

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 98k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij
P8_TA(2016)0155A8-0132/2016
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij (2015/2160(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Odbora regij glede izvrševanja proračuna Odbora regij za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Odboru regij, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 20.2.2014.
(2) UL C 377, 13.11.2015, str. 1
(3) UL C 373, 10.11.2015, str. 1.
(4) UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij (2015/2160(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VII – Odbor regij,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0132/2016),

1.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Odbora regij (v nadaljevanju: odbor);

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je bil odboru za leto 2014 odobren proračun v znesku 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR v letu 2013), od tega 86 300 000 EUR odobritev za prevzem obveznosti s stopnjo uporabe 98,5 %; pozdravlja, da se je stopnja uporabe v letu 2014 povečala;

4.  opaža, da cilj 4 direkcije za upravo in finance – zagotoviti učinkovito notranje nadzorno okolje in spremljati izvajanje finančnih predpisov – pri dveh od treh kazalnikih učinka ni bil uresničen: stopnja vračanja za popravke pravnih ali proračunskih obveznosti ali plačil je bila pod ciljem 4 %, število finančnih izjem pa se je v letu 2014 povečalo za 6 %, namesto da bi se zmanjšalo za 3 %;

5.  je zaskrbljen zaradi povečanja števila poročil o izjemah: 87 finančnih izjem in tri upravne izjeme; poudarja, da so bile tri upravne izjeme povezane z nespoštovanjem notranjih postopkov; opaža štiri odstopanja od pravil o javnih naročilih ali upravljanju pogodb v letu 2014 (v primerjavi z enim odstopanjem v letu 2013) in da je večina poročil o odstopanju (58 od 81) povezana z odsotnostjo ali nezadostnostjo pravnih obveznosti; prosi za podrobne informacije o tem, kako je prišlo do teh odstopanj in o zneskih, ki so z njimi povezani; zahteva celovito poročilo o popravnih ukrepih, sprejetih za preprečevanje podobnih primerov, pred koncem januarja 2016;

6.  je seznanjen s 13 prerazporeditvami sredstev med proračunskimi vrsticami v proračunskem letu 2014; meni, da je bilo mogoče prerazporeditve za proračun za komuniciranje političnih skupin in za objave v Uradnem listu Evropske unije predvideti v proračunu, ki je bil odobren v izhodišču;

Prihranki in upravni odhodki

7.  poudarja, da je proračun odbora zgolj upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške;

8.  vseeno opaža, da je bilo v letu 2014 porabljenih 8 277 556 EUR samo za nadomestila za potne stroške in sejnino za člane in nadomestne člane odbora regij, še 409 100 EUR pa za stroške službenih poti in potne stroške zaposlenih; meni, da je število službenih poti izjemno visoko (787), kar pa velja tudi za izdatke, ki so nastali z nadomestili za potne stroške in sejnino članov; meni, da bi bilo treba službene poti članov jasno opisati v letnem poročilu o dejavnosti s podrobno navedbo izdatkov in analizo stroškov in koristi; poudarja, da je navajanje službenih poti članov nejasno, nenatančno in ne podaja jasnih zneskov; poziva odbor, naj v svoje letno poročilo o dejavnostih vedno vključi podatke o službenih poteh članov;

9.  meni, da je skupni znesek 9 594 089 EUR, ki ga je odbor v letu 2014 plačal za stroške najema (zunanji najemodajalci), previsok; opozarja, da je tudi po umiku prispevka Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v višini 1 181 382 neto znesek, ki ga je odbor plačal, ostal višji od računovodskega deleža teh plačil najemnin, razlika pa je bila zabeležena kot odhodki za gradnjo (852 464 EUR); poudarja, da večina obveznosti odbora izhaja iz transakcij, povezanih z najetimi nepremičninami (95,6 % v letu 2014), in da je ob koncu leta 2014 dolg finančnega najema znašal 65 051 695 EUR; poziva odbor, naj skupaj s Parlamentom in Komisijo poišče rešitve – na primer obsežno skupno uporabo zgradb ter sejnih sob in konferenčnih dvoran – za zmanjšanje stroškov;

10.  zahteva, da se letnemu poročilu o dejavnostih priloži nepremičninska politika odbora, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani;

11.  je seznanjen s prihranki pri storitvah tolmačenja; obžaluje, da v letnem poročilu odbora o dejavnostih niso podane podrobne informacije o stopnjah uporabe in odpovedi storitev tolmačenja; zahteva, da se ti podatki vključijo v letno poročilo o dejavnostih odbora za leto 2015;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je odbor v letno poročilo o dejavnostih za leto 2013 vključil informacije o neuporabljenih storitvah tolmačenja; meni, da je pozitivno, da se je delež neuporabljenih storitev tolmačenja s 3,23 % leta 2012 zmanjšal na 2,51 % leta 2013, in da je mogoče ta delež še izboljšati; poziva odbor, naj bolje načrtuje svoja zasedanja;

13.  opaža, da odbor pogosteje uporablja videokonference; vseeno obžaluje zaostanek pri uvajanju prenosne opreme za videokonference in prosi, da se ga v letnem poročilu o dejavnostih odbora obvesti o razvoju na tem področju; je seznanjen z navedbami odbora, da se orodje za videokonference uporablja za sestanke, pri katerih ni potrebno tolmačenje; spodbuja odbor, naj učinkovito uporablja jezikovno usposabljanje, da bi zmanjšal obseg tolmačenja in povečal učinkovitost in uspešnost dela odbora; poziva odbor, naj organ za podelitev razrešnice do konce junija 2016 obvesti o tem;

14.  poziva k obsežni uporabi videokonferenc in vseh tovrstnih orodij, da bi se občutno zmanjšali stroški; ne razume, kako se tako številne službene poti v Grčijo ali Italijo (77 oziroma 125) prevajajo v dodano vrednost za državljane teh držav ali druge državljane Unije;

Sodelovanje in sporazumi

15.  pozdravlja, da je bila v letu 2014 sprejeta Listina o upravljanju na več ravneh v Evropi, ki se je začela uporabljati z zavezo o razvoju novih oblik dialoga in partnerstva med vsemi javnimi organi v Uniji, da bi se optimizirale javne politike in javna potrošnja ter izboljšalo izvajanje politik; prosi, naj se ga obvešča o tozadevni strategiji projekta in njegovih rezultatih;

16.  ugotavlja, da je bil 5. februarja 2014 podpisan sporazum o sodelovanju med Parlamentom, odborom in EESO, katerega cilj je razviti politično sodelovanje; ugotavlja, da je bila potrjena tudi priloga o upravnem sodelovanju;

17.  meni, da je mogoče še izboljšati sodelovanje med Parlamentom in odborom na podlagi sporazuma o sodelovanju, zlasti kar zadeva politične vidike; poziva obe instituciji, naj preučita, ali je mogoče poiskati dodatne sinergije, ki bi izboljšale produktivnost na področjih, zajetih v sporazumu o sodelovanju, in prosi, da se ga obvešča o tozadevnem razvoju; poziva, da se oblikujejo specifične podrobne določbe o delovanju služb, ki si jih delijo Parlament, odbor in EESO;

18.  poziva, naj se med člani odbora opravi anketa o zadovoljstvu s storitvami, ki jih zanje zagotavlja služba Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS); želi, da se ga še naprej obvešča o razvoju kar zadeva sporazum o sodelovanju;

19.  poziva, naj se v vmesni pregled sporazuma vključi podroben prerez po institucijah proračunskih prihrankov in povečanja proračunskih odhodkov, ki so posledica sporazuma o sodelovanju;

20.  je seznanjen, da sta imela v letu 2014 odbor in EESO pozitivno proračunsko bilanco v okviru sporazuma o sodelovanju; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo na podlagi tega sporazuma premeščenih 24 uradnikov odbora in 36 uradnikov EESO, vsi iz prevajalske službe in v večini tik pred upokojitvijo, kar pomeni znaten prihranek obeh institucij v poglavjih o uslužbencih (plače in pokojnin), odhodki Parlamenta pa se s tem občutno povečajo tako kratkoročno (zaradi plač) kot dolgoročno (zaradi pokojnin);

21.  je seznanjen z dejstvom, da je bil leta 2015 podpisan nov dvostranski sporazum o upravnem sodelovanju med odborom in EESO; želi, da se ga v okviru vmesnega pregleda obvesti o tem dvostranskem sodelovanju;

22.  je seznanjen s sodelovanjem med odborom in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti v zvezi s postopkom podelitve razrešnice;

Upravljanje človeških virov

23.  obžaluje, da ni bil dosežen cilj 2 direkcije za prevajanje – izboljšati metode dela in optimizirati upravljanje s človeškimi in finančnimi viri; je zaskrbljen zaradi nizke stopnje izvrševanja v proračunski vrstici 1420 (zunanje prevajanje in prevajalska orodja); zlasti opaža, da je bila stopnja izvrševanja več proračunskih vrstic za prevajanje pod povprečjem iz preteklih let;

24.  priznava rezultate, ki jih je z uporabo usklajene metodologije, ki omogoča neposredno primerjavo stroškov prevajanja vseh institucij, dosegel medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje; pozdravlja dejstvo, da odbor posreduje podatke v skladu s to metodologijo;

25.  opaža, da je še vedno premalo žensk na visokih položajih v odboru; poziva k oblikovanju načrta za enake možnosti v zvezi z vodstvenimi položaji, da bi to neravnovesje čim prej odpravili;

26.  obžaluje, da je med vodstvenimi delavci manj kot 35 % žensk, obenem pa te predstavljajo več kot 60 % vseh zaposlenih; zato poudarja, da ženske zasedajo zgolj 28 % višjih vodstvenih položajev; poziva odbor, naj odpravi to neuravnoteženo zastopanost žensk na vodilnih položajih;

Upravljanje javnih naročil in pogodb

27.  poudarja, da je revizijski odbor analiziral sedanje prakse odbora na področju javnih naročil ter podal priporočila v zvezi z izboljšanjem finančnih krogov in jih pospremil s 15 ukrepi za okrepitev sistemov kontrole; zahteva podrobne informacije o skupini za zagotavljanje kakovosti javnih naročil in njeni učinkovitosti ter opis in nadaljnje ukrepe v zvezi s tozadevnimi priporočili revizijskega odbora pred koncem junija 2016;

28.  obžaluje, da se je število odstopanj od pravil javnih naročil ali upravljanja pogodb z enega v letu 2013 dvignilo na štiri v letu 2014; ugotavlja, da je to odstopanje zakrivila postopkovna napaka v postopku, v katerem je bil odbor pridružen Parlamentu v okviru neprekinjenih IT storitev; poziva odbor, naj pripravi potrebne ukrepe, da se podobne situacije ne bi več ponovile; poziva odbor, naj nemudoma obravnava pereče vprašanje vseh poročil o izjemah zaradi neupoštevanja določb finančne uredbe ali internih postopkovnih predpisov; vseeno ugotavlja, da število izjem predstavlja samo 0,4 % zadevnih operacij;

Notranja revizija

29.  opaža, da se je revizijski odbor, ki je bil ustanovljen leta 2013, v letu 2014 sestal dvakrat; je zaskrbljen zaradi nadaljnjih ukrepov po reviziji uspešnosti projektov IT; meni, da je bila pri uspešnosti projektov in aplikacij IT odkrita očitna slabost, v zvezi s katero se je le malo ukrepalo oziroma se sploh ni; močno obžaluje, da je bilo zaključeno le eno od 15 priporočil revizijskega organa; zahteva analizo učinka in dodane vrednosti teh projektov IT za državljane Unije pred koncem junija 2016;

30.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo zaključenih 16 od 18 priporočil revizorjev glede uspešnosti zunanjih pisnih komunikacij ter da je po podatkih iz drugega poročila v okviru nadaljnjega spremljanja tveganje za pomanjkanje učinkovitosti in uspešnosti zaradi nezaključenih priporočil nizko;

31.  je seznanjen, da je generalni sekretar (leta 2015) odobril revizijo ustreznosti sistema opredeljevanja statutarnih pravic, in zahteva dodatne informacije o 19 priporočilih o reviziji postopkov prenosa pooblastil, izboljšanju analize tveganja kar zadeva rezultate preverjanj, opredelitvi ali reviziji postopkov in kontrolnih seznamov, uporabi politike usposabljanja, objavi sklepov o imenovanju, prenosu in statusu; poziva odbor, naj pred koncem junija 2016 pripravi akcijski načrt, ki ga oblikuje revidirana služba in ki naj vključuje roke za izvajanje potrebnih popravnih ukrepov;

Pravila o prijavljanju nepravilnosti, navzkrižju interesov in primerih izmeničnega zaposlovanja uradnikov („vrtljiva vrata“)

32.  pozdravlja, da je odbor sprejel sklep o določitvi pravil o prijavljanju nepravilnosti(1), ki je začel veljati 1. januarja 2016; meni, da se je predolgo odlašalo z določitvijo teh pravil; poziva odbor, naj jih objavi ter naj organ za podelitev razrešnice v letnem poročilu o dejavnostih obvesti o napredku pri njihovem izvajanju; vseeno pozdravlja tesno sodelovanje Odbora regij z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom pri pripravi njihovih internih pravil o prijavljanju nepravilnosti, saj imata skupne nekatere službe in določeno število zaposlenih; pozdravlja tudi dejstvo, da se ta pravila uporabljajo retroaktivno;

33.  šteje za nesprejemljivo, da se odbor z istim primerom prijave nepravilnosti ukvarja od leta 2003 in da – kljub sodbam Sodišča za uslužbence Evropske unije iz leta 2013(2) in leta 2014(3) ter resoluciji Parlamenta o razrešnici z dne 29. aprila 2015(4)– še vedno ne spoštuje teh sodb, še vedno ni priznal legitimnosti dejanj tožnika ali končno zaključil zadeve; poziva odbor, naj brez nadaljnjega odlašanja sprejme vse potrebne korake za rešitev te zadeve in javno prizna, da so bile ugotovitve prijavitelja nepravilnosti pravilne, kot so zatrdili Evropski urad za boj proti goljufijam in drugi organi Unije; poziva odbor, naj Parlament do konca junija 2016 obvesti o napredku v zadevi prijave nepravilnosti;

34.  je seznanjen, da po navedbah odbora v proračunskem letu 2014 ni prišlo do primerov navzkrižja interesov; poziva odbor, naj objavi življenjepise in izjave o interesih vseh članov in višjega vodstva ter v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija, sprejme interno politiko in jasna pravila o preprečevanju in obvladovanju navzkrižja interesov in o primerih izmeničnega zaposlovanja uradnikov („vrtljiva vrata“); pričakuje, da bo odbor te življenjepise, izjave o interesih in pravila posredoval parlamentu pred koncem junija 2016;

Splošna uspešnost, načrtovanje in strateško upravljanje

35.  je seznanjen s prizadevanji in dosežki odbora kar zadeva izboljšanje njegove politike obveščanja in komuniciranja; spodbuja odbor, naj okrepi medinstitucionalno sodelovanje, da bi izboljšal komunikacije in prepoznavnost ter okrepil navzočnost članov institucij na nacionalni ravni; v zvezi s tem pozdravlja vsa nadaljnja prizadevanja odbora za izboljšanje pretoka informacij in s tem tudi preglednosti;

36.  poudarja, da se je treba nemudoma spoprijeti s tveganji, ki so bila ugotovljena med opravljenimi revizijami in analizami tveganja, zlasti na področjih finančnega poslovodenja ter operativnih ali organizacijskih zadev; zahteva, naj se pred koncem junija 2016 podrobno predstavijo ukrepi za ublažitev, ki jih predlaga odbor, in jasen časovni načrt njihovega izvajanja;

37.  poziva odbor, naj Parlament obvešča o sprejetih ukrepih za spodbujanje sodelovanja državljanov Unije, kot so denimo primeri medsebojnih izmenjav z državljani in njihovega sodelovanja ter so bili s takšno participacijo ustvarjeni neposredni rezultati, ki so bili merljivi, osredotočeni in so imeli jasen učinek.

(1) Sklep Odbora regij št. 508/2015 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil o prijavljanju nepravilnosti.
(2) Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 7. maja 2013, Robert McCoy proti Odboru regij Evropske unije (Zadeva F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56).
(3) Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 18. novembra 2014, Robert McCoy proti Odboru regij Evropske unije (Zadeva F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247).
(4) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. aprila 2015 s pripombami, ki so sestavni del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij (UL L 255, 30.9.2015, str. 132).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov