Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2163(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0136/2016

Predkladané texty :

A8-0136/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0156

Prijaté texty
PDF 287kWORD 101k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
P8_TA(2016)0156A8-0136/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2015/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 až 167,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0136/2016),

1.  udeľuje absolutórium vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za plnenie rozpočtu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. ES L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2015/2163(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0136/2016),

1.  víta skutočnosť, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pokračovala v plnení rozpočtu bez toho, aby bolo ovplyvnené výraznými chybami, a že Dvor audítorov odhadol celkovú chybovosť v administratívnom rozpočte na 0,5 %;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov nezistil žiadne podstatné nedostatky vo vybraných systémoch ani vo výročnej správe o činnosti;

3.  vyzýva ESVČ, aby posilnila monitorovacie systémy na včasnú aktualizáciu informácií o osobnej situácii zamestnancov, čo môže ovplyvniť výpočet rodinných prídavkov; je znepokojený skutočnosťou, že príspevky zamestnancom už boli predmetom záujmu a že sa v nich v predchádzajúcich rokoch vyskytli chyby; žiada, aby Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov vykonával prísnejšie kontroly v tejto oblasti v mene ESVČ;

4.  vyzýva ESVČ, aby pokračovala vo svojom úsilí o podporovanie a monitorovanie uplatňovania predpisov a postupov verejného obstarávania v delegáciách prostredníctvom prístupu k informáciám, odbornej prípravy a poradenstva zo strany ústredia, najmä v otázke verejného obstarávania bezpečnostných služieb;

5.  oceňuje úsilie o zlepšenie štruktúry kontrol operácií ex ante a ex post vnútri ESVČ; vyzýva ESVČ, aby v tejto súvislosti znížila mieru chybovosti zistenú v overovaných záväzkoch a platbách, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 18 %;

6.  konštatuje, že konečný rozpočet na rok 2014 pre ústredie ESVČ bol vo výške 518,6 milióna EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,9 %, pričom rozpočet je rozdelený takto: 212,9 milióna EUR pre ústredie ESVČ a 305,7 milióna EUR pre delegácie Únie; konštatuje, že okrem vlastného rozpočtu ESVČ Komisia prispela sumou 271 miliónov EUR v rámci kompenzácie na riadenie zamestnancov Komisie v sieti delegácií;

7.  berie na vedomie, že v ústredí ESVČ je 65 % rozpočtu určených na výplatu miezd a iných nárokov stálych a externých zamestnancov (t. j. 138,2 milióna EUR) a 14 % (alebo 29,9 milióna EUR) na budovy a súvisiace náklady a počítačové systémy (vrátane systémov utajovaných informácií a zariadenia za 12,7 %, t. j. 27,1 milióna EUR);

8.  konštatuje, že v prípade delegácií Únie sa 305,7 milióna EUR rozdelilo medzi 103,4 milióna EUR (33,7 %) na platy a nároky stálych zamestnancov, 59,8 milióna EUR (19,6 %) je určených pre externých zamestnancov a na externé služby, 19 miliónov EUR (6,2 %) na ostatné výdavky súvisiace so zamestnancami, 103,1 milióna EUR (33,8 %) na budovy a 20,4 milióna EUR (6,7 %) na ostatné administratívne výdavky;

9.  konštatuje, že ESVČ v plnej miere zodpovedá za všetky administratívne náklady na fungovanie delegácií okrem delegácií, ktoré sa nachádzajú v krajinách Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria (AKT); pripomína, že primeraný rozpočtový postup, a najmä zjednodušenie štruktúry rozpočtu, zostáva hlavnou úlohou v krátkodobom horizonte, aby sa zefektívnili finančné postupy a v záujme pomoci pri konsolidácii fungovania ESVČ;

10.  vyzýva ESVČ, aby zjednodušila súčasné rozpočtové mechanizmy, ktoré by mali byť pružnejšie, s cieľom umožniť flexibilné, ale účinné využívanie zamestnancov delegácií v záujme Únie;

11.  berie na vedomie novú organizačnú štruktúru a zodpovedajúcu racionalizáciu riadiacej štruktúry pôvodne s veľkým počtom riadiacich pracovníkov v prospech menšieho počtu hierarchických vrstiev; s poľutovaním však konštatuje, že interný administratívny a finančný rámec ESVČ je stále príliš komplikovaný a nepružný; konštatuje, že súčasná štruktúra neumožňuje ESVČ reagovať na krízu včas, pričom aj čas potrebný na prístup ku kľúčovým informáciám je pridlhý; vyzýva ESVČ, aby v spolupráci s Komisiou, Radou a členskými štátmi pripravila ďalšiu reformu s cieľom zefektívniť svoje vnútorné procesy a zjednodušiť štruktúru;

12.  je naďalej znepokojený pretrvávajúcou nerovnováhou v personálnom zložení ESVČ z hľadiska rodu a štátnej príslušnosti; víta nedávny pokrok, konštatuje však, že rodová nerovnováha je stále výrazná, najmä vo vyšších triedach a na úrovni manažmentu; vyjadruje poľutovanie nad nízkym percentom zastúpenia osôb jedného pohlavia vo vrcholovom manažmente v ústredí ESVČ (16 %) a na pozíciách vedúceho delegácie (23 %) a očakáva zlepšenie rodovej vyváženosti v budúcich výročných správach; opakovane vyjadruje znepokojenie nad neprimeraným počtom pracovníkov ESVČ v najvyšších platových triedach;

13.  naliehavo žiada ESVČ, aby zmenila zásady personálneho obsadzovania, ktorými sa nastoľuje rovnováha medzi pracovníkmi pochádzajúcimi z členských štátov a pracovníkmi pochádzajúcimi z inštitúcií Únie, trvá na tom, že takéto zásady by sa mali uplatňovať na všetkých úrovniach hierarchie, najmä na vedúcich delegácií, kde sú diplomati členských štátov nadmerne zastúpení, pričom 59 vedúcich delegácií zo 128 pochádza z členských štátov (t. j. 46 %), z ktorých len 20 pochádza z členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii v rokoch 2004, 2007 a 2013; považuje toto nadmerné zastúpenie za zlý signál vyslaný členským štátom, ktoré pristúpili k Únii po roku 2004; zastáva názor, že lepšia vyváženosť medzi členskými štátmi v inštitúciách Únie a naopak, ako aj medzi členskými štátmi navzájom, je nevyhnutné na vyjadrenie a zobrazenie rôznorodosti v rámci Únie;

14.  zdôrazňuje, že geografická vyváženosť, konkrétne vzťah medzi štátnou príslušnosťou zamestnancov a veľkosťou členských štátov, by mala zostať dôležitým prvkom hospodárenia s finančnými zdrojmi, najmä vzhľadom na členské štáty, ktoré pristúpili do Únie po roku 2004, ktoré momentálne tvoria 18 % zamestnancov na úrovni administrátora (AD) v ústredí a v delegáciách v porovnaní s ich 21-percentným podielom obyvateľstva Únie, kde sa stále očakáva pokrok;

15.  konštatuje, že ESVČ v roku 2014 znížila počet zamestnancov v ústredí o 17 pracovných miest v dôsledku uplatnenia 5 % zníženia počtu zamestnancov;

16.  konštatuje, že štatutárny cieľ, ktorým je to, aby aspoň jednu tretinu personálu na úrovni AD v rámci ESVČ tvorili diplomati členských štátov, sa v roku 2013 naplnil a v roku 2014 s úrovňou 33,8 % mierne prekročil;

17.  berie však na vedomie pomerne vysoký počet vyslaných národných expertov z členských štátov (407 v roku 2014, a to 350 v ústredí a 57 v delegáciách) a požaduje ďalšie objasnenie ich nárokov, finančných nákladov na rozpočet ESVČ a možného problému konfliktu záujmov; domnieva sa, že by sa mala ďalej rozpracovať jasná politika týkajúca sa vyslaných národných expertov;

18.  nabáda ESVČ, aby pokračovala v procese úvah v rámci ESVČ o budúcnosti osobitných zástupcov EÚ a ich vzťahu s osobitnými vyslancami a ESVČ;

19.  zdôrazňuje, že treba prijať opatrenia na lepšiu integráciu osobitných zástupcov EÚ do užšej administratívnej štruktúry a vrcholového manažmentu ESVČ, aby sa zlepšila súčinnosť a koordinácia, využívala synergia a zabezpečila nákladová efektívnosť; víta úsilie o lepšie začlenenie osobitných zástupcov EÚ a informáciu o tom, že ESVČ o tejto veci rokuje s členskými štátmi; žiada, aby bol informovaný o ďalšom pokroku dosiahnutom v tejto veci;

20.  zdôrazňuje, že transparentnosť a zodpovednosť predstavujú základné požiadavky nielen na demokratickú kontrolu, ale aj na adekvátne fungovanie a dôveryhodnosť misií realizovaných pod vlajkou Únie; pripomína dôležitosť, ktorú Európsky parlament pripisuje vykonávaniu dohľadu nad rozličnými misiami a operáciami v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

21.  berie na vedomie vytvorenie spoločných servisných centier ako prostriedku na zlepšenie centralizovanej logistickej podpory, podpory v oblasti obstarávania a administratívnej podpory civilným misiám v rámci SBOP a osobitným predstaviteľom EÚ a zvýšenie rýchlosti nasadenia a zvýšenie nákladovej efektívnosti týchto misií; ďalej konštatuje, že sa vytvára platforma na podporu misií, ale bez toho, aby dochádzalo k zdvojovaniu funkcií;

22.  víta skutočnosť, že projekty delegácií Únie s členskými štátmi sa v roku 2014 ďalej rozvíjali podpísaním 17 memoránd o porozumení na spoločné využívanie priestorov, čím celkový počet opatrení spoločného využívania dosiahol 50; žiada ESVČ, aby v tomto trende pokračovala a aby o tejto veci pravidelne informovala parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu;

23.  zdôrazňuje, že vedúci delegácií Únie sú stále preťažení administratívnymi úlohami z dôvodu nepružnosti nariadenia o rozpočtových pravidlách; konštatuje, že vedúcim delegácií by sa mali poskytovať primerané nástroje, aby účinne riadili delegácie a dohliadali na ne bez toho, aby vznikla nadmerná administratívna záťaž; v tejto súvislosti víta diskusiu o vymedzení úloh, ktoré možno vykonávať na diaľku, a o možnosti vytvárania regionálnych administratívnych podporných centier, ktoré odľahčia niektoré z týchto bremien a môžu tvoriť súčasť rozsiahlejšieho budúceho riešenia; opakuje svoju výzvu  ESVČ a Komisii, aby zvážili všetky riešenia tejto otázky na účel úspor z rozsahu;

24.  nabáda ESVČ, aby posilnila koordináciu miestnej konzulárnej spolupráce veľvyslanectiev a konzulátov členských štátov a dohľad nad ňou a ďalej zvažovala možnosť poskytovania konzulárnych služieb prostredníctvom delegácií Únie; opakuje svoju výzvu, aby ESVČ vypracovala podrobnú analýzu finančných dôsledkov a úspor nákladov, ktoré by sa vyskytli;

25.  naliehavo vyzýva ESVČ, aby vytvorila užšiu spoluprácu, koordináciu a súčinnosť aktivít medzi delegáciami Únie a zastupiteľskými úradmi členských štátov v zahraničí;

26.  vyjadruje znepokojenie vo vzťahu k efektívnosti a úsiliu v rámci práce delegácií Únie v zahraničí; naliehavo žiada ESVČ, aby sa pravidelne zaoberala programom hodnotenia delegácií a vo výročnej správe o činnosti predkladala súhrn hlavných nedostatkov a ťažkostí, ktoré sa vyskytnú v rámci činnosti delegácií Únie na základe akčného plánu, ktorý sa vypracúva pre každú delegáciu na základe hodnotiacej misie;

27.  zastáva názor, že vedúcim delegácií Únie by sa mali pravidelne pripomínať ich povinnosti počas ich náboru a pred vyslaním, čo sa týka riadenia a kontrolnej zodpovednosti z hľadiska spoľahlivosti riadenia súvisiacu s portfóliom operácií ich delegácie (kľúčové procesy riadenia, riadenie kontroly, zodpovedajúce chápanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti), a nemali by sa zameriavať iba na politickú zložku ich povinností;

28.  konštatuje, že osem delegácií vydalo vyhlásenie o vierohodnosti s výhradou v dôsledku problémov v oblasti verejného obstarávania, nedostatku ľudských zdrojov a/alebo bezpečnostných obmedzení priamo na mieste;

29.  je presvedčený, že vedúci delegácií Únie by mali dostať jasné pokyny v rámci všeobecných usmernení týkajúcich sa vymedzenia výhrady a jej zložiek, prvkov, ktoré treba posúdiť pred vyjadrením výhrady, ako sú napríklad úroveň finančných rizík a rizík spojených s dobrým menom, operačné nedostatky, zistené vnútorné a vonkajšie obmedzenia, a súvisiaceho vplyvu na riadenie operácií financovania a platieb; pripomína, že prípadne vyjadrenie výhrady by malo jasne určiť proces, ktorý sa vyznačuje opakujúcimi sa alebo dočasnými nedostatkami, pričom súvisia s fungovaním, primeranosťou a výkonnosťou súboru noriem vnútornej kontroly (ICS);

30.  víta účinné uplatňovanie ICS v závere interného prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2014 v ústredí ESVČ a v delegáciách, s výnimkou otázky kontinuity podnikateľskej činnosti v riadiacich postupoch, ktorú treba urýchlene zlepšiť; domnieva sa, že treba zachovať dynamický a holistický prístup pri zaobchádzaní s informáciami o hospodárení, s ukazovateľmi výkonnosti a ICS, pretože každý druh informácií, ktoré vychádzajú z medzinárodných osvedčených postupov pri plnení jasne definovaných politických a operačných cieľov, prispieva k celkovej kvalite a úplnosti riadiacich procesov a efektívnosti a účinnosti riadenia politík Únie;

31.  vyzýva ESVČ a EuropeAid, aby posilnili dohľad nad vedúcimi delegácií, čo sa týka ich kompetencií povoľujúcich úradníkov, na ktorých boli prenesené právomoci Komisie, s cieľom posilnenia ich zodpovednosti v rámci globálneho reťazca zabezpečovania vierohodnosti zabezpečením kvalitatívnych a vyčerpávajúcich správ (spolu s tzv. správou o riadení vonkajšej pomoci) v súvislosti s vypracovaním výročných správ o činnosti ESVČ a EuropeAid;

32.  naliehavo vyzýva ESVČ a EuropeAid, aby zabezpečili, že delegácie Únie budú aktívne riešiť nedostatky zistené v rámci programov a projektov vonkajšej pomoci už počas fázy vykonávania, aby prebiehajúce programy a projekty splnili svoje ciele a predišlo sa oneskoreniam;

33.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie, znížila nesplatené záväzky v rôznych fázach viazanosti (reduce reste à liquider (RAL), RAC a RAP) a skrátila priemerný čas vykonávania projektu;

34.  víta, že v rámci správy o riadení vonkajšej pomoci za rok 2015 boli vydané lepšie a komplexnejšie usmernenia podporujúce dohľad nad vedúcimi delegácií, ktoré sa týkajú zodpovednosti a požiadaviek na podávanie správ;

35.  uznáva, že posúdenia odvodené zo správ o riadení vonkajšej pomoci poskytujú iba prehľad o aktuálnom stave každého projektu na konci roka a že skutočný vplyv zistených problémov možno posúdiť až pri ukončení projektu;

36.  víta administratívne opatrenie, ktoré podpísali Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a ESVČ v súlade s nový nariadením o úrade OLAF, ktoré nadobudlo účinnosť;

37.  odsudzuje skutočnosť, že predpisy a operačné pokyny, ktoré sa vzťahujú na informátorov, ešte nie sú dopracované v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky; naliehavo žiada ESVČ, aby do konca roku 2016 vypracovala a schválila uvedené predpisy;

38.  domnieva sa, že ESVČ a Komisia by mali vypracovať podporné funkcie na pomoc pri rýchlom, efektívnom a jednotnom nasadzovaní misií SBOP, pričom budú poskytovať pred nasadením školenia pre všetkých zamestnancov o postupoch a politikách Únie, komplexné pokyny zamerané na operačné úlohy, a v maximálnej možnej miere budú využívať skúsenosti získané z predchádzajúcich misií SBOP, aby sa uľahčilo prenášanie znalostí a aby sa posilnili synergické účinky medzi rôznymi misiami;

39.  vyzýva ESVČ, aby posilnila vyvodzovanie zodpovednosti za svoje hlavné finančné nástroje v Afganistane, trustový fond pre právo a poriadok v Afganistane spravovaný Rozvojovým programom OSN, ktorý je často kritizovaný za zlé hospodárenie a nedostatočnú transparentnosť; ďalej pripomína, že treba účinne využívať všetky vhodné nástroje financovania budúcich misií SBOP vrátane trustových fondov Únie, aby sa zabezpečilo splnenie politických cieľov misie a riadne finančné hospodárenie;

40.  zdôrazňuje, že s niektorými misiami SBOP sú spojené značné náklady týkajúce sa bezpečnosti; zároveň zdôrazňuje, že bezpečné pracovné prostredie je nevyhnutné na účinné vykonávanie projektov a prijímanie kvalifikovaného personálu; vyzýva ESVČ, aby zvážila výdavky týkajúce sa bezpečnosti v rozpočte na misie s cieľom poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na realizáciu skutočného mandátu misie;

41.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby osobitnú pozornosť venovali postupom verejného obstarávania tak, aby reagovali na operačné potreby SBOP; poukazuje na to, že realizácia projektov bola poznačená zdĺhavými postupmi verejného obstarávania, ktoré viedli k nedostatočnej výkonnosti;

42.  nabáda, aby ESVČ v záujme udržateľnosti výsledkov misií SBOP zabezpečila, že sa aspekty udržateľnosti budú brať do úvahy v operačnom plánovaní všetkých aktivít misií, a to pomocou systematického posudzovania miestnych potrieb a kapacít na udržanie účinkov;

43.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby dôkladnejšie vopred koordinovali misie SBOP s ostatnými snahami Únie, bilaterálnym úsilím a medzinárodnými snahami s podobnými cieľmi; v tejto súvislosti požaduje užšiu spoluprácu a koordináciu medzi Úniou a jej členskými štátmi, a to podporou synergie;

44.  opakuje, že je potrebné zlepšiť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky s cieľom usporiť náklady; zdôrazňuje, že je to mimoriadne dôležité pre schopnosť členských štátov rozhodným spôsobom reagovať na spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti v čase, keď sú tieto výzvy zreteľne na vzostupe;

45.  s poľutovaním konštatuje, že ESVČ stále chýba zastrešujúca inštitucionálna stratégia a vízia, čo komplikuje možnosť rýchlej reakcie na neočakávané udalosti v rýchlo sa rozvíjajúcom svete; vyzýva ESVČ, aby objasnila svoju víziu budúcnosti, a tak dala svojmu inak slabo vykonávanému poslaniu jasné smerovanie a poskytla vysokokvalitnú podporu inštitúciám Únie a členským štátom pri realizácii zahraničnej politiky; v tejto súvislosti vyzýva ESVČ, aby rozvíjala odborné znalosti týkajúce sa globálnych otázok, ako je zmena klímy či energetická bezpečnosť;

46.  naliehavo žiada ESVČ a Komisiu, aby uplatnili skúsenosti získané z prípadu misie EULEX v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a spoločne preskúmali, akým spôsobom možno vykonávať odporúčania uvedené v Jacquého správe, ktorej vypracovanie zadala vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a riešiť všetky nedoriešené otázky;

47.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej nasledujúcej výročnej správy zahrnul prehľad ďalších krokov ESVČ v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu uvedenými v tomto uznesení.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia