Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2161(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0121/2016

Внесени текстове :

A8-0121/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0157

Приети текстове
PDF 482kWORD 86k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз — Европейски омбудсман
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII — Европейски омбудсман (2015/2161(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2014 година (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговора на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0121/2016),

1.  Освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския омбудсман, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 51, 20.2.2014 г.
(2) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 1.
(3) ОВ C 373, 5.11.2015 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 13.11.2015 г., стр. 146.
(5) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII – Европейски омбудсман (2015/2161(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0121/2016),

1.  Отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2014 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  Подчертава факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2014 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  Подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и през 2014 г. възлиза на 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR през 2013 г.), като 7 977 702 EUR са разпределени за дял 1 („Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“), 1 346 800 EUR – за дял 2 („Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи“), а 532 500 EUR – за дял 3 („Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията“);

4.  Отбелязва, че 97,87% от общия размер на бюджетните кредити са за поети задължения (98,20% през 2013 г.), а 93,96% са за плащания (91,82% през 2013 г.), като степента на усвояване е 97,87% (98,20% през 2013 г.), което представлява намаляване на степента на усвояване;

5.  Отбелязва особено увеличение на бюджетните кредити за поети задължения през 2014 г. във връзка с членовете на институцията; изисква от Омбудсмана да представи подробно описание на тези суми в неговия доклад относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2014 г.;

6.  Приветства факта, че в съответствие с неговата нова стратегия „Към 2019 г.“ Омбудсманът е извършил проверки по собствена инициатива, като е възприел по‑системен подход по отношение на сложни въпроси, попадащи в рамките на неговия мандат; счита, че това е ефективен инструмент и призовава Омбудсмана да информира редовно органа по освобождаване от отговорност относно ефекта от посочените проверки и да посочи ясно задачите на координатора; припомня все пак, че приоритетът на Омбудсмана следва да бъде разглеждането на жалби на граждани в разумен срок и че разследванията по собствена инициатива не следва в никакъв случай да засягат този приоритет;

7.  Приветства създаването на нова длъжност, наречена „координатор на проверките по собствена инициатива“; счита, че това е стъпка към по-ефикасната работа и приканва Омбудсмана да докладва на органа по освобождаване от отговорност за резултатите от работата, въздействието и ефективността на тази длъжност;

8.  Призовава службата на Омбудсмана да спазва принципа на прозрачност, особено по отношение на определянето на ясна йерархия на отговорността и възлагането на отговорности, и да осигури редовната актуализация на уебсайта на Омбудсмана и точното отразяване на организационната структура на институцията;

9.  Отбелязва, че стратегията „Към 2019 г.“ въвежда нови ключови показатели за ефективност с много конкретни цели, и че според таблото с ключовите показатели за ефективност някои от посочените цели не са постигнати; отбелязва във връзка с това, че Омбудсманът отчита по-слаб процент на приключени в рамките на 12 и 18 месеца проверки, както и по-нисък дял на случаите, при които решението за допустимост е било взето в рамките на един месец; приканва Омбудсмана да разработи стратегия за смекчаване на евентуалните слабости в това отношение и надлежно да информира органа по освобождаване от отговорност за постигнатото във връзка с това;

10.  Приветства факта, че съотношението между приключените разследвания спрямо неприключените разследвания е на най-високото достигано до момента равнище в края на предходната финансова година (2013 г.) (като резултатът е 1,4 приключени разследвания за всяко неприключено при цел 1,1); подчертава, че делът на приключените в рамките на 12 и 18 месеца разследвания е намалял през 2014 г.; потвърждава, че според Омбудсмана, новата стратегия „Към 2019 г.“, включваща осъществяването на проверки по собствена инициатива, е оказала въздействие върху броя на приключените случаи; изисква от Омбудсмана да представи на органа по освобождаване от отговорност ясно обяснение за това въздействие в следващия доклад относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност;

11.  Подчертава, че броят на жалбите, които не попадат в обхвата на правомощията на Омбудсмана, е все още твърде голям, и по-специално жалбите, подавани от граждани на някои държави членки като Испания и Полша, което несъмнено поражда силно недоволство у гражданите спрямо институциите на Съюза като цяло, и Омбудсмана в частност; призовава следователно Омбудсмана да подобри своята информационна и комуникационна политика и да установи по-силни връзки за безпроблемно и постоянно сътрудничество с Европейската мрежа на омбудсманите и с националните и регионалните омбудсмани, с цел решаването на този проблем;

12.  Отбелязва, че според таблото с ключовите показатели за ефективност нивото на удовлетвореност сред служителите на Омбудсмана е по-ниско от желаното; потвърждава, че това е свързано основно с някои важни промени в структурата на Омбудсмана и че оттогава положението се е подобрило благодарение на определен брой предприети мерки; призовава Омбудсмана да продължи да осигурява високо равнище на удовлетвореност на служителите;

13.  Приветства добре структурирания, ясен и лесно разбираем годишен отчет за дейността, представен от Омбудсмана; приветства повишената интензивност на неговата стратегия за външна комуникация и по-силното присъствие в социалните медии;

14.  Очаква Омбудсманът да продължи да полага усилия за постоянство в годишния отчет за дейността и да го направи всеобхватен, тъй като той е важен инструмент за оценка на неговата работа;

15.  Отбелязва големия брой командировки на служителите на Омбудсмана между Брюксел и Страсбург (212, като разходите за тях възлизат на 126 000 EUR, плюс около 60 000 EUR за загуба на работно време във връзка с пътуванията); призовава Омбудсмана да намали във възможно най-голяма степен броя на командировките на своите служители и да използва максимално оборудването за провеждане на видеоконференции и други свързани технически средства, както постъпват вече другите институции, с цел избягване на ненужни пътувания и значително намаляване на разходите; припомня освен това на Омбудсмана въздействието върху околната среда на емисиите на CO2, генерирани от пътуванията, и че следователно е важно Омбудсманът да поеме своите отговорности в това отношение и да докладва на Парламента за постигнатия напредък;

16.  Изразява загриженост относно политиката на Омбудсмана за подбор на персонал, в рамките на която са използвани извънредни процедури за пряко наемане на бивши стажанти, с които са подписани краткосрочни договори; изразява съжаление поради факта, че през 2014 г. трима срочно наети служители са били назначени на работа, без да са преминали каквато и да е процедура за подбор; призовава Омбудсмана незабавно да приведе своите критерии за подбор на персонал в съответствие със стандартите на европейската публична администрация за качество, прозрачност, обективност и равни възможности;

17.  Приветства напредъка, постигнат от Омбудсмана през 2015 г. във връзка с баланса между половете; подчертава все пак, че данните за 2014 г. все още показват наличието на големи различия, особено по отношение на длъжностите AST (21/9) и ръководните позиции (9/2), и подчертава, че е важно да се определят средносрочни цели, за да се постигне необходимият баланс, както и да продължава да се работи активно в тази посока;

18.  Изисква от Омбудсмана да включи в своя годишен отчет за дейността таблица на човешките ресурси, класифицирани по националност, пол и степен, с цел увеличаване на прозрачността; призовава също така Омбудсмана да отговори на повдигнатите от Парламента и другите институции въпроси относно пенсиите;

19.  Повтаря призива си от миналата година към Омбудсмана да включи в своя годишен отчет за дейността за 2015 г. обема на заявените през 2014 г., но неизползвани услуги по устен превод;

20.  Приветства икономиите по бюджетните редове за писмен превод и публикации;

21.  Призовава отново Омбудсмана да включва в своите годишни отчети за дейността, в съответствие с действащите правила за поверителност и защита на данните, резултатите и последствията от приключени разследвания на OLAF, при които Омбудсмана или негов служител са били обект на разследване;

22.  Отбелязва изчисленията на Омбудсмана по отношение на възможностите за реализиране на икономии в размер на 195 000 EUR, ако има само едно седалище; отбелязва факта, че седалището на Омбудсмана е свързано с това на Парламента, и следователно счита за необходимо Омбудсманът да бъде включен в евентуалните дискусии за централизация на седалището на Парламента; подчертава, че централизацията следва да бъде активно насърчавана.

Правна информация - Политика за поверителност