Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2161(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0121/2016

Teksty złożone :

A8-0121/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.21
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0157

Teksty przyjęte
PDF 474kWORD 84k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2015/2161(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie(4) wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0121/2016),

1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 5.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (2015/2161(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0121/2016),

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  podkreśla fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  podkreśla, że budżet Rzecznika ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2014 r. wyniósł on 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR w 2012 r.), z czego 7 977 702 EUR przeznaczono na tytuł 1 (wydatki na pracowników instytucji), 1 346 800 EUR na tytuł 2 (budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne), a 532 500 EUR na tytuł 3 (wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję);

4.  zauważa, że z łącznych środków 97,87 % stanowiły środki na zobowiązania (98,20 % w 2013 r.), a 93,96 % – środki na płatności (91,82 % w 2013 r.), a wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 97,87 % (w porównaniu do 98,20 % w 2013 r.) co stanowi zmniejszenie wskaźnika wykorzystania;

5.  dostrzega szczególnie wzrost zobowiązań w 2014 r. w odniesieniu do członków instytucji; zwraca się do Rzecznika o precyzyjny opis tych kwot w sprawozdaniu z działań następczych po udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2014;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z założeniami nowej strategii do 2019 r. Rzecznik prowadził dochodzenia z inicjatywy własnej, przyjmując bardziej systemiczne podejście w odniesieniu do złożonych kwestii leżących w zakresie jego kompetencji; uważa, że jest to skuteczne narzędzie i wzywa Rzecznika do regularnego informowania organu udzielającego absolutorium o wynikach tych dochodzeń oraz do jasnego określenia zadań koordynatora; podkreśla jednak, że priorytetem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być udzielanie odpowiedzi na skargi obywateli w rozsądnym terminie, a dochodzenia prowadzone z własnej inicjatywy nie powinny w żadnym wypadku szkodzić temu priorytetowi;

7.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie nowego stanowiska określonego jako „koordynator dochodzeń z inicjatywy własnej’’; uważa, że jest to krok w kierunku bardziej efektywnej pracy; zwraca się do Rzecznika o przedstawienie organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat wyników, oddziaływania i skuteczności tego stanowiska;

8.  wzywa urząd Rzecznika do przestrzegania zasady przejrzystości, w szczególności w odniesieniu do określenia i przydzielenia jasnego zakresu obowiązków, a także apeluje o regularną aktualizację jego strony internetowej i o to, by stanowiła ona wierne odzwierciedlenie schematu organizacyjnego tej instytucji;

9.  zauważa, że strategia do 2019 r. wprowadziła nowe kluczowe wskaźniki efektywności o bardzo konkretnych celach i że, jak wynika z tablicy wyników kluczowych wskaźników efektywności, niektóre z tych celów nie zostały osiągnięte; w związku z tym zauważa, że Rzecznik miał gorsze wyniki pod względem odsetka dochodzeń zamkniętych w ciągu 12 i 18 miesięcy, a także w odniesieniu do odsetka spraw, w przypadku których decyzja o dopuszczalności jest podejmowana w ciągu miesiąca; zachęca Rzecznika do opracowania strategii na rzecz łagodzenia ewentualnych niedociągnięć w tym zakresie i do informowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że liczba zamkniętych dochodzeń w stosunku do prowadzonych dochodzeń osiągnęła najwyższy poziom w historii na koniec poprzedniego roku budżetowego (2013), z wynikiem 1,4 zamkniętych dochodzeń na jedno prowadzone dochodzenie, przy zakładanym celu 1,1; podkreśla, że odsetek dochodzeń zamkniętych w ciągu 12 i 18 miesięcy uległ zmniejszeniu w 2014 r.; przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z nową strategią Rzecznika do 2019 r., prowadzenie dochodzeń z inicjatywy własnej miało wpływ na liczbę zamkniętych spraw; zwraca się do Rzecznika o precyzyjne wyjaśnienie organowi udzielającemu absolutorium tego wpływu w następnym sprawozdaniu z działań następczych po udzieleniu absolutorium;

11.  podkreśla, że liczba skarg niewchodzących w zakres kompetencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje bardzo wysoka, szczególnie w przypadku obywateli niektórych państw członkowskich, takich jak Hiszpania i Polska, co niewątpliwie powoduje wielką frustrację obywateli w odniesieniu do instytucji unijnych, a Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w szczególności; w tym kontekście wzywa Rzecznika do poprawy polityki informacyjnej i komunikacyjnej oraz do ustanowienia ściślejszej, sprawnej i regularnej współpracy z Europejską Siecią Rzeczników Praw Obywatelskich oraz rzecznikami krajowymi i regionalnymi w celu uniknięcia takich sytuacji;

12.  zauważa, że, jak wynika z tabeli wyników kluczowych wskaźników skuteczności, poziom zadowolenia personelu Rzecznika był niższy niż zakładano; przyjmuje do wiadomości, że było to związane głównie z niezbędnymi zmianami w strukturze urzędu Rzecznika i zostało to już naprawione poprzez szereg środków; wzywa Rzecznika, aby nadal dążył do zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia pracowników;

13.  z zadowoleniem przyjmuje usystematyzowane, przejrzyste i przyjazne dla czytelnika roczne sprawozdanie z działalności przedstawione przez Rzecznika; z zadowoleniem przyjmuje usprawnioną strategię komunikacji zewnętrznej oraz większą obecność w mediach społecznościowych;

14.  oczekuje, że Rzecznik w dalszym ciągu będzie dążył do zapewnienia spójnego i wyczerpującego rocznego sprawozdania z działalności, ponieważ stanowi ono ważne narzędzie oceny jego pracy;

15.  zwraca uwagę na wysoką liczbę podróży służbowych pracowników urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich między Brukselą a Strasburgiem (łącznie 212, co stanowi koszt rzędu 126 000 EUR plus koszt w wysokości około 60 000 EUR z tytułu utraty czasu pracy z powodu podróży); zachęca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do możliwie jak największego ograniczenia liczby podróży służbowych swych pracowników i do jak najpełniejszego korzystania z wideokonferencji lub innych środków technicznych, tak jak czynią to inne instytucje, aby uniknąć zbędnych wyjazdów i znacząco obniżyć koszty; ponadto przypomina Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich o oddziaływaniu na środowisko emisji CO2 generowanych przez te dojazdy, oraz że w tym kontekście ważne jest, by urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wziął odpowiedzialność za swoje działania w tym obszarze oraz poinformował Parlament o poczynionych postępach;

16.  jest zaniepokojony polityką kadrową Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, która polegała na stosowaniu procedur nadzwyczajnych bezpośrednio w celu zatrudniania na kontraktach krótkoterminowych byłych stażystów; ubolewa nad faktem, że w 2014 r. zatrudniono – bez przeprowadzenia żadnej procedury selekcji – trzech pracowników zatrudnionych na czas określony; wzywa Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich do pilnego dostosowania swoich kryteriów wyboru personelu do kryteriów jakości, przejrzystości, obiektywizmu i równości szans obowiązujących w europejskiej służbie cywilnej;

17.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. w celu poprawy równowagi pod względem płci; podkreśla jednak, że dane dostępne w 2014 r. w dalszym ciągu wykazują dużą rozbieżność między stanowiskami AST (21/9) a stanowiskami kierowniczymi (9/2), oraz zaznacza, jak istotne jest ustanawianie celów w perspektywie średniookresowej, co pozwala osiągnąć niezbędną równowagę, oraz zachęca do aktywnych działań w tym zakresie;

18.  zwraca się do Rzecznika o włączenie do rocznego sprawozdania z działalności tabeli wszystkich zasobów ludzkich z podziałem na narodowość, płeć i stopień zaszeregowania, aby w ten sposób lepiej wywiązywać się z wymogu przejrzystości; zachęca Rzecznika również do udzielenia Parlamentowi i innym instytucjom odpowiedzi na pytania dotyczące emerytur;

19.  ponawia swój apel z ubiegłego roku do Rzecznika o wskazanie w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r. stopnia zamówionych, lecz niewykorzystanych usług tłumaczeń ustnych w 2014 r.;

20.  z zadowoleniem przyjmuje poczynione oszczędności w liniach budżetowych dotyczących tłumaczeń pisemnych i publikacji;

21.  ponownie wzywa Rzecznika, aby w rocznym sprawozdaniu z działalności uwzględniał – przestrzegając obowiązujących zasad dotyczących poufności i ochrony danych – wyniki i konsekwencje spraw zamkniętych przez OLAF, w których przedmiotem dochodzenia byłby Rzecznik lub jakakolwiek z pracujących dla jego urzędu;

22.  odnotowuje wyliczenia Rzecznika, iż w przypadku posiadania przez jego urząd tylko jednej siedziby potencjalne oszczędności mogłyby wynieść 195 000 EUR; zauważa, że siedziba Rzecznika powiązana jest z siedzibą Parlamentu i dlatego uznaje za konieczne włączenie Rzecznika do debaty na temat centralizacji siedziby Parlamentu; podkreśla, że należy aktywnie promować taką centralizację.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności