Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2161(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0121/2016

Texte depuse :

A8-0121/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0157

Texte adoptate
PDF 262kWORD 84k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2015/2161(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(5) al Consiliului, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0121/2016),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Ombudsmanului European aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Ombudsmanului European, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 51, 20.2.2014.
(2) JO C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) JO C 373, 5.11.2015, p. 1.
(4) JO C 377, 13.11.2015, p. 146.
(5) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.


2. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VIII - Ombudsmanul European (2015/2161(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea VIII - Ombudsmanul European,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0121/2016),

1.  constată cu satisfacție faptul că, în raportul său anual pentru 2014, Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții din cadrul Ombudsmanului European (denumit în continuare „Ombudsmanul”);

2.  salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi a concluzionat că, per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2014 nu au fost afectate de erori semnificative;

3.  subliniază că bugetul Ombudsmanului este pur administrativ, ridicându-se în 2014 la 9 857 002 (9 731 371 EUR în 2013), din care suma de 7 977 702 EUR a fost alocată titlului I (cheltuieli cu personalul instituției), suma de 1 346 800 EUR a fost alocată titlului II (clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse), iar suma de 532 500 EUR a fost alocată titlului III (cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice);

4.  ia act de faptul că, din totalul creditelor, 97,87 % au fost angajate (98,20 % în 2013) și 93,96 % au fost plătite (91,82 % în 2013), cu o rată de utilizare de 97,87 % (98,20 % în 2013), ceea ce reprezintă o scădere a ratei de utilizare;

5.  observă o creștere deosebită în 2014 a angajamentelor în ceea ce privește membrii instituției; solicită Ombudsmanului să prezinte o descriere amănunțită a acestor sume în raportul său privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pe 2014;

6.  salută faptul că, în conformitate cu noua sa Strategie pentru 2019, Ombudsmanul a întreprins anchete din proprie inițiativă, adoptând o abordare mai sistematică și mai sistemică față de chestiuni complexe ce se încadrează în mandatul său; consideră că acest lucru reprezintă un instrument eficace și invită Ombudsmanul să informeze periodic autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul acestor anchete și să stabilească în mod clar sarcinile coordonatorului; cu toate acestea, reamintește că prioritatea Ombudsmanului trebuie să fie tratarea reclamațiilor primite de la cetățeni într-un termen rezonabil și că, în niciun caz, anchetele din proprie inițiativă nu trebuie realizate în detrimentul acestei priorități;

7.  salută crearea unui nou post denumit „coordonator al anchetelor din proprie inițiativă”; consideră că această măsură reprezintă un progres pe calea îmbunătățirii eficienței și invită Ombudsmanul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele, impactul și eficacitatea acestui post;

8.  solicită Secretariatului Ombudsmanului European se respecte principiul transparenței, în special în ceea ce privește identificarea și atribuirea unor responsabilități clare, și să asigure actualizarea periodică a paginii de internet a Ombudsmanului, care trebuie să reflecte cu exactitate organigrama instituției;

9.  constată că Strategia pentru 2019 introduce noi indicatori-cheie de performanță (ICP), care conțin obiective foarte specifice; constată, pe baza tabelului de sinteză al ICP, că unele dintre obiective nu au fost îndeplinite; observă, în acest context, că rezultatele Ombudsmanului au fost mai scăzute în ceea ce privește proporția anchetelor închise în termen de 12 și 18 luni, precum și, de asemenea, în ceea ce privește proporția cazurilor pentru care decizia de admisibilitate este adoptată în termen de o lună; invită Ombudsmanul să elaboreze o strategie pentru eliminarea eventualelor deficiențe în această privință și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția situației;

10.  salută faptul că numărul anchetelor închise raportat la numărul anchetelor în curs la sfârșitul exercițiului precedent (2013) a atins cel mai ridicat nivel de până acum, cu o medie de 1,4 anchete închise pentru fiecare anchetă în curs, față de obiectivul de 1,1; evidențiază că procentul anchetelor închise în termen de 12 și 18 luni a scăzut în 2014; ia act de observația Ombudsmanului privind faptul că noua Strategie pentru 2019, inclusiv anchetele din proprie inițiativă, a influențat numărul cazurilor închise; solicită Ombudsmanului să îi furnizeze explicații clare autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la impactul măsurilor sus-menționate în viitorul raport privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune;

11.  subliniază că numărul de reclamații care nu intră în domeniul de competență al Ombudsmanului este în continuare foarte ridicat, în special din partea cetățenilor anumitor state membre, cum ar fi Spania și Polonia, ceea ce, fără îndoială, cauzează un grad ridicat de frustrare în rândul cetățenilor cu privire la instituțiile Uniunii în general și la instituția Ombudsmanului în special; invită, în acest sens, Ombudsmanul European să își îmbunătățească politica de informare și comunicare și să stabilească o cooperare mai puternică, mai fluentă și mai regulată cu rețeaua europeană a avocaților poporului și cu avocații poporului de la nivel național și regional, pentru a remedia această situație;

12.  constată, pe baza tabelului de sinteză al indicatorilor-cheie de performanță, că nivelul de satisfacție în rândul angajaților Ombudsmanului este mai scăzut decât nivelul preconizat; constată, pe baza informațiilor prezentate de Ombudsman, că acest lucru are legătură în principal cu schimbările profunde care au avut loc în cadrul instituției, iar de atunci chestiunea a fost remediată printr-o serie de măsuri; invită Ombudsmanul să asigure în continuare un nivel ridicat al satisfacției personalului;

13.  salută faptul că raportul anual de activitate (RAA) prezentat de Ombudsman este bine structurat, clar și ușor de citit; salută intensificarea strategiei de comunicare externă și prezența mai puternică pe rețelele de socializare;

14.  invită Ombudsmanul să depună în continuare eforturi pentru a asigura coerența RAA și a-i conferi un caracter pe deplin cuprinzător, deoarece acest raport este un instrument important de evaluare a activității Ombudsmanului;

15.  ia act de numărul ridicat de delegații ale personalului Ombudsmanului European între Bruxelles și Strasbourg – 212 în total, care au costat 126 000 EUR, la care s-a adăugat un cost estimat de 60 000 EUR sub formă de ore de muncă pierdute din cauza deplasărilor personalului său; îndeamnă Ombudsmanul să reducă, în măsura posibilului, numărul de delegații și să utilizeze la maximum videoconferințele și alte mijloace tehnice de acest fel, după modelul altor instituții, pentru a evita deplasările inutile și pentru a reduce considerabil costurile; reamintește, de asemenea, Ombudsmanului că aceste deplasări au un efect asupra mediului sub formă de emisii de CO2 și că, prin urmare, este important ca Ombudsmanul să își asume responsabilitățile în acest sens și să informeze Parlamentul cu privire la progresele realizate;

16.  își exprimă preocuparea față de politica de recrutare a Ombudsmanului, inclusiv în ceea ce privește recurgerea la proceduri de urgență prin care foști stagiari au fost angajați direct în baza unor contracte pe termen scurt; regretă faptul că, în 2014, trei agenți temporari au fost angajați fără să fi trecut prin nicio procedură de selecție; invită Ombudsmanul să își alinieze de urgență criteriile de selecție a personalului la criteriile de calitate, transparență, obiectivitate și egalitate de șanse, caracteristice funcției publice europene;

17.  salută progresele realizate în 2015 de către Ombudsman în ceea ce privește îmbunătățirea echilibrului de gen; cu toate acestea, subliniază că datele disponibile pentru 2014 arată existența în continuare a unui grad ridicat de disparitate, în special în ceea ce privește posturile AST (21/9), precum și posturile de conducere (9/2) și insistă asupra importanței de a stabili obiective pe termen mediu care să permită realizarea echilibrului necesar și de a depune în continuare, în mod activ, eforturi în acest sens;

18.  solicită Ombudsmanului să introducă în RAA un tabel cu totalitatea resurselor umane, defalcat pe naționalitate, gen și grad, pentru a se asigura astfel o mai mare transparență; în plus, solicită Ombudsmanului să răspundă întrebărilor adresate de Parlament și de celelalte instituții cu privire la pensii;

19.  își reiterează apelul de anul trecut ca Ombudsmanul să introducă în RAA pe 2015 proporția serviciilor de interpretare solicitate dar neutilizate în 2014;

20.  salută economiile realizate la liniile bugetare aferente traducerii și publicațiilor;

21.  invită din nou Ombudsmanul să includă în RAA, respectând normele în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor, rezultatele și consecințele cazurilor închise de OLAF care au vizat Ombudsmanul sau oricare dintre persoanele care lucrează pentru instituție;

22.  ia act de calculele realizate de Ombudsman, conform cărora s-ar putea realiza o economie de 195 000 EUR dacă instituția ar avea un sediu unic; observă că sediul Ombudsmanului este legat de sediul Parlamentului și, prin urmare, consideră că Ombudsmanul trebuie inclus în toate dezbaterile privind centralizarea sediului Parlamentului; subliniază că centralizarea sediului trebuie promovată activ.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate