Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2161(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0121/2016

Predložena besedila :

A8-0121/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0157

Sprejeta besedila
PDF 259kWORD 81k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2015/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 20.2.2014.
(2) UL C 377, 13.11.2015, str. 1.
(3) UL C 373, 5.11.2015, str. 1.
(4) UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (2015/2161(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0121/2016),

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo znatnih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh);

2.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak;

3.  poudarja, da je varuhov proračun povsem upravne narave in da je v letu 2014 znašal 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR leta 2013), pri čemer je bilo 7 977 702 EUR dodeljenih naslovu 1 (odhodki, povezani z osebjem, ki dela za institucijo), 1 346 800 EUR naslovu 2 (stavbe, oprema in razni odhodi iz poslovanja), 532 500 EUR pa naslovu 3 (odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija);

4.  ugotavlja, da je bilo za prevzem obveznosti porabljenih 97,87 % vseh sredstev (98,20 % v letu 2013), 93,96 % pa za plačila (91,82 % v letu 2013), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 97,87 % (98,20 % v letu 2013), kar pomeni, da se je stopnja uporabe zmanjšala;

5.  ugotavlja posebno povečanje obveznosti v letu 2014, ki je povezano s člani institucije; poziva varuha, naj v svojem poročilu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico za leto 2014 pripravi obsežen opis navedenih zneskov;

6.  pozdravlja dejstvo, da se je varuh v skladu z novo strategijo za leto 2019 osredotočal na preiskave na lastno pobudo ter sprejel bolj sistemski pristop k zapletenim vprašanjem, ki sodijo v okvir njegovega mandata; meni, da je to učinkovito orodje in poziva varuha, naj organ za podelitev razrešnice redno obvešča o učinku navedenih preiskav in jasno opredeli naloge koordinatorja; vendar opozarja, da bi morala biti prednostna naloga varuha obravnavati pritožbe državljanov v razumnem roku in da preiskave na lastno pobudo v nobenem primeru ne bi smele posegati v to uresničevanje tega cilja;

7.  pozdravlja odprtje novega delovnega mesta za „koordinatorja za preiskave na lastno pobudo“; meni, da je to korak k učinkovitejšemu delu in poziva varuha, naj organu za podelitev razrešnice poroča o uspešnosti, vplivu in učinkovitosti tega delovnega mesta;

8.  poziva urad varuha človekovih pravic, naj spoštuje načelo preglednosti, zlasti kar zadeva prepoznavanje in dodeljevanje jasnih zadolžitev, ter naj zagotovi, da se njegova spletna stran redno posodablja in točno odraža organizacijsko shemo institucije;

9.  ugotavlja, da je strategija za leto 2019 uvedla nove ključne kazalnike uspešnosti z zelo specifičnimi cilji in da na podlagi pregleda teh kazalnikov nekateri od navedenih ciljev še niso bili doseženi; v zvezi s tem ugotavlja, da je varuh dosegel nižjo oceno glede deleža preiskav, zaključenih v 12 oziroma 18 mesecih, pa tudi glede deleža primerov, v katerih se odločitev o dopustnosti sprejme v roku enega meseca; poziva varuha, naj pripravi strategijo za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s tem in organ za podelitev razrešnice nadalje obvešča o razvoju dogodkov;

10.  pozdravlja dejstvo, da je razmerje med zaključenimi in odprtimi preiskavami ob koncu prejšnjega proračunskega leta (2013) doseglo doslej najvišjo raven (na vsako odprto preiskavo je prišlo 1,4 zaključene preiskave, cilj pa je doseči razmerje 1,1); poudarja, da se je delež preiskav, zaključenih v 12 in 18 mesecih, v letu 2014 zmanjšal; na podlagi izjav varuha priznava, da je imela nova strategija za leto 2019, ki vključuje opravljanje preiskav na lastno pobudo, vpliv na številne zaključene zadeve; poziva varuha, naj v naslednjem poročilu o nadaljnjem ukrepanju v zvezi z razrešnico organu za podelitev razrešnice jasno razloži ta učinek;

11.  poudarja, da število pritožb, ki ne sodijo v pristojnosti varuha, ostaja zelo visoko, zlasti s strani državljanov nekaterih držav članic, kot sta Španija in Poljska, kar nedvomno ustvarja veliko nezadovoljstva med državljani v zvezi z institucijami Unije na splošno in zlasti z varuhom; zato poziva varuha, naj izboljša svojo informacijsko in komunikacijsko politiko ter vzpostaviti tesnejše, neprekinjeno in redno sodelovanje z Evropsko mrežo varuhov človekovih pravic ter nacionalnimi in regionalnimi varuhi človekovih pravic, da se izogne tej situaciji;

12.  ugotavlja, da je bila na podlagi pregleda ključnih kazalnikov uspešnosti raven zadovoljstva med zaposlenimi v uradu varuha nižja od načrtovane; se zaveda, da je bilo to povezano predvsem z bistvenimi spremembami v strukturi varuha in medtem že popravljeno z določenimi ukrepi; poziva varuha, naj še naprej zagotavlja visoko raven zadovoljstva zaposlenih;

13.  pozdravlja dobro strukturirano, jasno in bralcu prijazno letno poročilo o dejavnostih, ki ga je pripravil varuh; pozdravlja okrepljeno strategijo varuha za zunanje komuniciranje in njegovo večjo prisotnost v družbenih medijih;

14.  pričakuje, da bo varuh še naprej stremel k doslednosti in celovitosti v letnem poročilu o dejavnostih, saj je pomembno orodje za ocenjevanje njegovega dela;

15.  je seznanjen z velikim številom misij varuhovega osebja med Brusljem in Strasbourgom, skupaj 212, za katere so stroški znašali 126 000 EUR, prišteti pa je treba tudi stroške v višini približno 60 000 EUR za izgubljen delovni čas med potovanji; spodbuja varuha, naj čim bolj zmanjša število misij svojega osebja in v največji možni meri uporablja videokonference ali druga tehnična sredstva, kot to že delajo druge institucije, da bi se preprečile nepotrebne poti in znatno zmanjšali stroški; prav tako opozarja varuha na okoljski učinek emisij CO2, ki se sproščajo s takšnimi potovanji, ter da je zato pomembno, da prevzame svojo odgovornost na tem področju in poroča Parlamentu o doseženem napredku;

16.  je zaskrbljen zaradi politike zaposlovanja varuha, ki je vključevala uporabo nujnih postopkov za neposredno zaposlovanje nekdanjih pripravnikov s kratkoročnimi pogodbami; obžaluje, da so bili v letu 2014 zaposleni trije začasni uslužbenci, ki niso opravili nobenega postopka izbire; poziva varuha, naj nujno prilagodi svoja merila za zaposlovanje z merili kakovosti, preglednosti, objektivnosti in enakih možnosti evropske javne službe;

17.  pozdravlja napredek varuha v letu 2015 na področju uravnotežene zastopanosti spolov; vendar poudarja, da razpoložljivi podatki za leto 2014 kažejo na velike razlike zlasti pri delovnih mestih AST (21/9) ter pri vodstvenih delovnih mestih (9/2), in poudarja pomen zastavljanja srednjeročnih ciljev, ki bi omogočili doseganje potrebnega ravnovesja, in naj v tej smeri nadaljuje svoje delo;

18.  poziva varuha, naj v letno poročilo o dejavnostih vključi razpredelnico vseh človeških virov, razčlenjenih po državljanstvu, spolu in razredu, da bi povečal preglednost; prav tako ga poziva, naj odgovori na vprašanja Parlamenta glede pokojnin, kot počnejo tudi druge institucije;

19.  ponavlja svoj poziv iz lanskega leta, naj varuh v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015 navede stopnjo zahtevanih a neporabljenih tolmaških storitev za leto 2014;

20.  pozdravlja prihranke v proračunskih vrsticah za prevajanje in publikacije;

21.  ponovno poziva varuha, naj v svoje letno poročilo o dejavnostih, v skladu z obstoječimi pravili o zaupnosti in varstvu podatkov, vključi rezultate in posledice zaključenih primerov OLAF-a, v katerih so se preiskovali varuh ali posamezniki, ki so delali zanj;

22.  je seznanjen z izračuni varuha, da bi lahko prihranil 195 000 EUR, če bi imel samo en sedež; upošteva, da je sedež varuha vezan na sedež Parlamenta, zato meni, da je nujno varuha vključiti v vse razprave o centralizaciji sedeža Parlamenta; poudarja, da bi bilo treba dejavno spodbujati takšno centralizacijo.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov