Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2162(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0109/2016

Předložené texty :

A8-0109/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0158

Přijaté texty
PDF 403kWORD 76k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (2015/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2016),

1.  uděluje absolutorium evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů(2015/2162(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0109/2016),

1.  bere na vědomí, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2014 v oblasti správních a jiných výdajů evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektora“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění rozpočtu inspektora za rok 2014 (dále jen „výroční zprávě“) uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.  bere na vědomí, že v roce 2014 měl inspektor k dispozici celkem 8 012 953 EUR (v roce 2013 se jednalo o 7 661 409 EUR) a že míra čerpání prostředků dosáhla 92 % (84,7 % v roce 2013); s potěšením bere na vědomí lepší výsledky;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že ve výroční zprávě inspektora o činnosti za rok 2014 bylo uvedeno, že zpráva Účetního dvora je důvěrná;

5.  zdůrazňuje, že rozpočet inspektora je čistě administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje na zaměstnance a zbývající částka je určena na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje;

6.  bere na vědomí, že všechna otevřená doporučení útvaru interního auditu byla v roce 2014 uzavřena, včetně doporučení ohledně zabezpečení údajů obsažených ve stížnostech;

7.  bere na vědomí, že na základě doporučení vydaných v rámci interního auditu a v souladu se strategickým plánem interního auditu byl poprvé přijat plán zadávání zakázek pro rok 2014; vyzývá inspektora, aby zvýšil svou finanční nezávislost;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že inspektor nezveřejnil vyčerpávající informace o své politice prevence střetu zájmů; vyzývá inspektora, aby se řídil pravidly podle článku 16 služebního řádu a aby v souladu s pokyny Komise stanovil jasná závazná pravidla týkající se efektu otáčivých dveří a zpřístupnil je Parlamentu ve své příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015;

9.  bere na vědomí, že inspektor v roce 2015 přijal rozhodnutí o interních pravidlech pro whistleblowing; žádá inspektora, aby tyto informace uvedl ve své příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 a zajistil plný soulad s článkem 22c služebního řádu úředníků Evropské unie, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

10.  konstatuje, že je k dispozici velmi málo informací o postupech zadávání zakázek a o kritériích pro výběr dodavatelů; shledává, že na internetové stránce inspektora je zveřejněno jediné rozhodnutí o udělení zakázky za rok 2014; vyzývá inspektora, aby na svých internetových stránkách a v příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 uvedl seznam všech udělených zakázek, v nichž má účast, i když byly iniciovány jiným orgánem či institucí, i jejich postupy a výběrová kritéria;

11.  bere na vědomí dohodu, které na konci roku 2015 dosáhly Parlament a Rada o návrhu Komise o novém právním rámci pro ochranu údajů předloženém dne 25. ledna 2012;

12.  znovu žádá, aby byl informován o využívání zařízení pro videokonference v roce 2014; vítá informace o používání nových zařízení, jako je např. hlasová schránka EP (voxbox);

13.  plně podporuje využívání klíčových ukazatelů výkonnosti, jež slouží k hodnocení účinného využívání zdrojů; žádá inspektora, aby ve svých výročních zprávách o činnosti i nadále uváděl přehled výsledků;

14.  opakuje svou žádost z minulého roku, aby inspektor do výroční zprávy o činnosti zahrnul politiku v oblasti nemovitostí, neboť je mimořádně důležité, aby tyto náklady byly náležitě racionalizovány a nebyly nepřiměřeně vysoké; vyzývá proto inspektora, aby v příští výroční zprávě o činnosti za rok 2015 poskytl orgánu udělujícímu absolutorium informace o své politice v oblasti nemovitostí;

15.  opakuje svou žádost z minulého roku o vyčerpávající tabulku všech lidských zdrojů, které má inspektor k dispozici, rozdělených podle platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti; podotýká, že tato tabulka by měla být automaticky zařazována do výroční zprávy o činnosti; vyzývá proto inspektora, aby ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2015 poskytl Parlamentu úplnou tabulku lidských zdrojů zpracovanou podle požadavků uvedených v tomto odstavci;

16.  konstatuje, že prostředky vyčleněné na služební cesty, cestovní výdaje a jiné vedlejší výdaje jeho členů a zaměstnanců nedoznaly v roce 2014 žádných změn; vyzývá inspektora, aby tyto výdaje pokud možno snížil tak, aby tím neohrozil fungování této instituce;

17.  vyzývá inspektora, aby do konce května 2016 poskytl ve své výroční zprávě o činnosti podrobné informace o služebních cestách svých členů a zaměstnanců, včetně nákladů na jednotlivé služební cesty;

18.  bere na vědomí, že inspektor snížil prostředky v rozpočtových položkách na překlad, publikace a činnosti.

Právní upozornění - Ochrana soukromí