Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2162(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0109/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0109/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0158

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 79k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2015/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 20.2.2014.
(2) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 10.11.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα ΙΧ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2015/2162(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0109/2016),

1.  επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων («ο Επόπτης») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα εξετασθέντα συστήματα εποπτείας και ελέγχου για τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες υπήρξαν αποτελεσματικά·

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Επόπτη όσον αφορά το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Επόπτη·

3.  επισημαίνει ότι το 2014 ο Επόπτης είχε συνολικό προϋπολογισμό 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR το 2013), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 92% (84,7% το 2013)· επικροτεί το βελτιωμένο αποτέλεσμα·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφερόταν ως εμπιστευτική στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Επόπτη («ΕΕΔ») για το 2014·

5.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Επόπτη έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα, και ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες που έχουν σχέση με άτομα τα οποία εργάζονται εντός του θεσμικού οργάνου ενώ το υπόλοιπο αφορά ακίνητα, επίπλωση, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

6.  επισημαίνει ότι όλες οι ανοικτές συστάσεις που έγιναν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου είχαν ολοκληρωθεί το 2014, περιλαμβανομένης και της σύστασης περί ασφάλειας των δεδομένων, που περιεχόταν στις αξιώσεις·

7.  σημειώνει ότι, σε συνέχεια των συστάσεων εσωτερικού ελέγχου και σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του Επόπτη, εγκρίθηκε για πρώτη φορά για το 2014 σχέδιο σύναψης συμβάσεων· προτρέπει τον Επόπτη να βελτιώσει την οικονομική αυτονομία του·

8.  σημειώνει ότι ο Επόπτης δεν έθεσε στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του για τη σύγκρουση συμφερόντων· προτρέπει τον Επόπτη να επιμείνει στους κανόνες που καλύπτονται από το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, να θεσπίσει σαφείς, δεσμευτικούς κανόνες αναφορικά με τη μεταπήδηση προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η Επιτροπή, και να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο Κοινοβούλιο στην ΕΕΔ για το 2015·

9.  σημειώνει ότι το 2015 ο Επόπτης ενέκρινε απόφαση σχετικά με τους εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από τον Επόπτη να περιλάβει αυτή την πληροφορία στην ΕΕΔ για το 2015 και να μεριμνήσει για την πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

10.  τονίζει ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τη σύναψη συμβάσεων και τα κριτήρια επιλογής των εργοληπτών είναι πολύ περιορισμένες· παρατηρεί ότι μόνο μία απόφαση ανάθεσης σύμβασης για το 2014 δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Επόπτη· καλεί τον Επόπτη να περιλάβει στην ΕΕΔ για το 2015 όλες τις αναθέσεις συμβάσεων, στις οποίες συμμετείχε, ακόμη και αν η πρωτοβουλία ανήκε σε άλλα θεσμικά όργανα, καθώς και τα στοιχεία περί σύναψης των συμβάσεων και τα κριτήρια επιλογής·

11.  επισημαίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2015 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 25 Ιανουαρίου 2012·

12.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενημερωθεί για τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης το 2014· χαιρετίζει την ενημέρωση για τη χρησιμοποίηση νέων συσκευών, όπως το voxbox του Κοινοβουλίου·

13.  επικροτεί τη χρησιμοποίηση των κύριων δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων· καλεί τον Επόπτη να συνεχίσει να περιλαμβάνει τον πίνακα επιδόσεων στην ΕΕΔ·

14.  επαναλαμβάνει το αίτημά του που διατύπωσε το 2015 να επισυνάπτεται η κτιριακή πολιτική του Επόπτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, ιδίως επειδή είναι σημαντικό το κόστος της πολιτικής αυτής να εξορθολογίζεται δεόντως και να μην είναι υπερβολικό· καλεί, ως εκ τούτου, τον Επόπτη να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα στοιχεία σχετικά με την κτιριακή του πολιτική περιλαμβάνοντάς τα στην ΕΕΔ για το 2015·

15.  επαναλαμβάνει το αίτημά του που διατύπωσε το 2015 να λάβει εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων που βρίσκονται στη διάθεση του Επόπτη, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο και εθνικότητα· παρατηρεί ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτόματα στην ΕΕΔ του Επόπτη· καλεί, ως εκ τούτου, τον Επόπτη να παράσχει στο Κοινοβούλιο εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην παρούσα παράγραφο, περιλαμβάνοντάς τον στην ΕΕΔ για το 2015·

16.  επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν για έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες παρεπόμενες δαπάνες για τα μέλη και τους υπαλλήλους του παρέμειναν αμετάβλητα το 2014· καλεί τον Επόπτη να μειώνει τα έξοδα αυτά, όπου είναι δυνατόν, χωρίς να υπονομεύει το ρόλο του·

17.  καλεί τον Επόπτη να παράσχει, μέχρι τα τέλη Μαΐου 2016 στην ΕΕΔ, διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις αποστολές που πραγματοποίησαν τα μέλη και οι υπάλληλοί του, περιλαμβανομένου του κόστους κάθε αποστολής·

18.  επισημαίνει τη μείωση των γραμμών του προϋπολογισμού για τη μετάφραση, τις δημοσιεύσεις και τις δραστηριότητες του Επόπτη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου