Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2162(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0109/2016

Esitatud tekstid :

A8-0109/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0158

Vastuvõetud tekstid
PDF 247kWORD 68k
Neljapäev, 28. aprill 2016 - Brüssel Lõplik väljaanne
Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta otsus Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2015/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Andmekaitseinspektori tegevusele oma 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Andmekaitseinspektorile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 51, 20.2.2014.
(2) ELT C 377, 13.11.2015, lk 1.
(3) ELT C 373, 10.11.2015, lk 1.
(4) ELT C 377, 13.11.2015, lk 146.
(5) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2016. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (2015/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0109/2016),

1.  võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et Euroopa Andmekaitseinspektori (edaspidi „andmekaitseinspektor“) 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud olulisi vigu ning et haldus- ja muude kulude järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2.  märgib, et oma aastaaruandes andmekaitseinspektori eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) täheldas kontrollikoda, et ei leidnud andmekaitseinspektori juures auditeeritud inimressursside ja hangetega seotud küsimustes suuri puudusi;

3.  märgib, et 2014. aastal oli andmekaitseinspektori eelarve kokku 8 012 953 eurot (2013. aastal 7 661 409 eurot) ja et eelarve täitmise määr oli 92 % (2013. aastal 84,7 %); väljendab rahulolu tulemuse paranemise üle;

4.  peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektori 2014. aasta tegevusaruandes väideti, et kontrollikoja aruanne on konfidentsiaalne;

5.  rõhutab, et andmekaitseinspektori eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suur osa kasutatakse institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, varustuse ja muude jooksvate kulude katteks;

6.  märgib, et 2014. aastal viidi ellu kõik siseauditi talituse tehtud soovitused, mis olid selle ajani täitmata, kaasa arvatud soovitus kaebustes sisalduvate andmete kaitsmise kohta;

7.  märgib, et siseauditi soovituste alusel ning vastavalt andmekaitseinspektori strateegilisele siseauditi kavale võeti 2014. aastal esimest korda vastu hankekava; ergutab andmekaitseinspektorit oma majanduslikku sõltumatust suurendama;

8.  peab kahetsusväärseks, et andmekaitseinspektor ei ole avaldanud kogu teavet oma huvide konflikte käsitleva poliitika kohta; nõuab tungivalt, et andmekaitseinspektor järgiks personalieeskirjade artiklis 16 sätestatud eeskirju ja kehtestaks selged ja siduvad eeskirjad nn pöördukse juhtumite kohta vastavalt komisjoni avaldatud suunistele ning teavitaks parlamenti nendest oma 2015. aasta tegevusaruandes;

9.  märgib, et 2015. aastal võttis andmekaitseinspektor vastu otsuse rikkumisest teatamist puudutavate sise-eeskirjade kohta; palub andmekaitseinspektoril lisada see teave oma 2015. aasta tegevusaruandesse ning tagada täielik vastavus personalieeskirjade artiklile 22c, mis jõustus 1. jaanuaril 2014;

10.  märgib, et hankemenetluste ja töövõtjate valiku kriteeriumite kohta on kättesaadav väga piiratud teave; märgib, et andmekaitseinspektori veebisaidil avaldati 2014. aastal ainult üks hankelepingu sõlmimise otsus; palub andmekaitseinspektoril lisada oma veebisaidile ja 2015. aasta tegevusaruandesse nimekirja kõigist sõlmitud lepingutest, milles ta on osaline, isegi kui need on algatatud teiste institutsioonide poolt, ning teabe lepingutega seotud menetluste ja valikukriteeriumite kohta;

11.  märgib, et 2015. aasta lõpus jõudsid parlament ja nõukogu kokkuleppele uues andmekaitse õigusraamistikus, mille komisjon oli esitanud 25. jaanuaril 2012;

12.  kordab oma nõudmist, et talle antaks teavet videokonverentsisüsteemide kasutamise kohta 2014. aastal; peab rõõmustavaks teavet uute seadmete, näiteks parlamendi voxboxi kasutamise kohta;

13.  kiidab heaks põhiliste tulemusnäitajate kasutamise ressursside kasutamise tõhususe hindamiseks; palub andmekaitseinspektoril esitada tulemustabeli ka edaspidi oma iga-aastastes tegevusaruannetes;

14.  kordab oma 2015. aastal esitatud nõudmist, et andmekaitseinspektor lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele kinnisvarapoliitika osa, eelkõige seetõttu, et on oluline selle valdkonna kulusid nõuetekohaselt ratsionaliseerida ja mitte ülemäära paisutada; palub andmekaitseinspektoril seetõttu esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teave oma kinnisvarapoliitika kohta 2015. aasta tegevusaruandes;

15.  kordab oma 2015. aastal esitatud nõudmist esitada kõigi andmekaitseinspektori käsutuses olevate inimressursside kohta üksikasjalik tabel, mis kajastaks töötajate jagunemist palgaastme, soo ja kodakondsuse alusel; märgib, et see tabel peaks automaatselt sisalduma andmekaitseinspektori iga-aastastes tegevusaruannetes; palub andmekaitseinspektoril seetõttu esitada parlamendile käesolevas punktis kirjeldatud üksikasjaliku tabeli kogu personali kohta oma 2015. aasta tegevusaruandes;

16.  märgib, et andmekaitseinspektori institutsiooni liikmete ja töötajate lähetusteks, reisideks ja muudeks nendega seotud kuludeks eraldatud assigneeringud püsisid 2014. aastal muutumatuna; kutsub andmekaitseinspektorit üles neid kulusid võimaluse korral vähendama, ohustamata sealjuures tema rolli;

17.  palub andmekaitseinspektoril esitada 2016. aasta maikuu lõpuks üksikasjalikud andmed oma institutsiooni liikmete ja töötajate iga-aastastes tegevusaruannetes kajastatud lähetuste kohta, sealhulgas iga lähetuse kulude kohta;

18.  märgib, et kirjaliku tõlke, väljaannete ja andmekaitseinspektori tegevuse eelarveridu on kärbitud.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika