Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2162(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0109/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0109/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.22
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0158

Usvojeni tekstovi
PDF 325kWORD 75k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2015/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije za financijsku godinu 2014. (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2016),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL L 51, 20.2.2014.
(2)SL C 377, 13.11.2015., str. 1.
(3)SL C 373, 10.11.2015., str. 1.
(4)SL C 377, 13.11.2015., str. 146.
(5)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.


2. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka (2015/2162(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0109/2016),

1.  prima na znanje zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadrže značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna Nadzornika za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) zaključio da nisu utvrđeni nikakvi ozbiljni nedostaci u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i javnom nabavom za Nadzornika;

3.  prima na znanje da je Nadzorniku 2014. dodijeljen ukupan proračun od 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR za 2013.) i da je stopa izvršenja bila 92 % (84,7 % za 2013.); pozdravlja poboljšanje rezultata;

4.  izražava žaljenje što je u godišnjem izvješću o radu Nadzornika za 2014. izvješće Revizorskog suda označeno kao povjerljivo;

5.  naglašava da je proračun Nadzornika u cijelosti administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama koje rade za instituciju, dok je preostali iznos namijenjen za zgrade, namještaj, opremu i ostale tekuće troškove;

6.  prima na znanje da su sve preporuke Službe za unutarnju reviziju provedene tijekom 2014., uključujući preporuke o osiguranju podataka sadržanih u pritužbama;

7.  napominje da je, prema preporukama Službe za unutarnju reviziju i Strateškom planu unutarnje revizije Nadzornika, Plan nabave prvi puta usvojen za 2014.; potiče Nadzornika da poboljša svoju financijsku autonomiju;

8.  žali što Nadzornik nije stavio na raspolaganje sve podatke o svojoj politici o sukobu interesa; poziva Nadzornika da se pridržava propisa iz članka 16. Pravilnika o osoblju, odredi jasna obvezujuća pravila protiv prakse „rotirajućih vrata” u skladu sa smjernicama koja je objavila Komisija i da te informacije učini dostupnima Parlamentu u svom godišnjem izvješću o radu za 2015.;

9.  napominje da je Nadzornik 2015. donio odluku o internim pravilima o zviždačima; poziva Nadzornika da uvrsti taj podatak u svoje godišnje izvješće o radu za 2015. i zajamči potpunu usklađenost s člankom 22.c Pravilnika o osoblju, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.;

10.  napominje da je dostupno vrlo malo informacija o postupcima nabave i kriterijima odabira ugovornih suradnika; primjećuje da su na internetskim stranicama Nadzornika objavljeni podaci o samo jednoj odluci o dodjeli ugovora za 2014.; poziva Nadzornika da na svojim internetskim stranicama i u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. objavi popis svih sklopljenih ugovora u kojima je sudjelovao, čak i ako su ih pokrenule druge institucije, te njihove postupke i kriterije odabira;

11.  napominje da su krajem 2015. Parlament i Vijeće postigli dogovor o novom pravnom okviru za zaštitu podataka, koji je Komisija predložila 25. siječnja 2012.;

12.  ponovno poziva da ga se obavijesti o uporabi videokonferencijske opreme tijekom 2014.; pozdravlja obavijest o uporabi novih uređaja, kao što je studio Voxbox Parlamenta;

13.  podržava uporabu ključnih pokazatelja uspješnosti u procjeni učinkovite uporabe resursa; poziva Nadzornika da u godišnje izvješće o radu i dalje uvrštava analizu stanja;

14.  ponavlja svoj zahtjev iz 2015. da se godišnjem izvješću o radu prilože podaci o politici Nadzornika za upravljanje nekretninama, posebno s obzirom na to da je važno troškove takve politike svesti u razumne okvire kako ne bi bili pretjerani; stoga poziva Nadzornika da u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svojoj politici upravljanja nekretninama;

15.  ponavlja svoj zahtjev iz 2015. da mu se dostavi iscrpan popis osoblja koje Nadzorniku stoji na raspolaganju, raspoređenog prema platnom razredu, spolu i nacionalnosti; napominje da bi taj popis trebalo automatski uključivati u godišnje izvješće o radu Nadzornika; stoga poziva Nadzornika da u svom godišnjem izvješću o radu za 2015. dostavi Parlamentu iscrpan popis osoblja, kako je navedeno u ovom stavku;

16.  prima na znanje da su odobrena sredstva dodijeljena za misije, putovanja i ostale popratne rashode članova i osoblja ostala nepromijenjena za 2014.; poziva Nadzornika da te rashode smanji kad god je to moguće, no da se pritom njegova uloga ne dovede u pitanje;

17.  poziva Nadzornika da do kraja svibnja 2016. u godišnjem izvješću o radu iznese detaljne informacije o misijama u kojima su sudjelovali njegovi članovi i osoblje, uključujući trošak svake misije;

18.  prima na znanje smanjenje proračunskih linija za usluge prijevoda, publikacija i aktivnosti Nadzornika.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti