Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2162(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0109/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0109/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0158

Pieņemtie teksti
PDF 403kWORD 75k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2015/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2014. finanšu gadu (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā un iestāžu atbildes(3),

–  ņemot vērā deklarāciju(4) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0109/2016),

1.  sniedz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam apstiprinājumu par 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV L 51, 20.2.2014.
(2) OV C 377, 13.11.2015., 1. lpp.
(3) OV C 373, 10.11.2015., 1. lpp.
(4) OV C 377, 13.11.2015., 146. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (2015/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0109/2016),

1.  norāda uz Revīzijas palātas secinājumu, ka kopumā 2014. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā izdarītajos maksājumos, kas saistīti ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (“Uzraudzītājs”) administratīvajiem un citiem izdevumiem, būtisku kļūdu nav un ka pārbaudītās administratīvo un citu izdevumu pārraudzības un kontroles sistēmas ir efektīvas;

2.  norāda, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par Uzraudzītāja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (“Revīzijas palātas pārskats”) konstatēja, ka nekādi vērā ņemami trūkumi attiecībā uz revidētajiem Uzraudzītāja cilvēkresursiem un iepirkumiem nav atklāti;

3.  norāda, ka 2014. gadā Uzraudzītājam piešķirtais kopējais budžets bija EUR 8 012 953 (2013. gadā — EUR 7 661 409) un izlietojuma līmenis bija 92 % (2013. gadā — 84,7 %); atzinīgi vērtē uzlabotos rezultātus;

4.  pauž nožēlu par to, ka Revīzijas palātas ziņojums Uzraudzītāja 2014. gada darbības pārskatā tika pasludināts par konfidenciālu;

5.  uzsver, ka Uzraudzītāja budžets paredzēts tikai administratīvām vajadzībām, liela daļa līdzekļu tiek tērēta šīs iestādes darbiniekiem, pārējais — ēkām, mēbelēm, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem;

6.  norāda, ka 2014. gadā tika ieviesti visi līdz galam neizpildītie Iekšējās revīzijas dienesta ieteikumi, tostarp ieteikums par sūdzībās ietverto datu drošību;

7.  norāda, ka, ņemot vērā iekšējās revīzijas ieteikumus un Uzraudzītāja stratēģisko iekšējās revīzijas plānu, 2014. gadam pirmo reizi tika pieņemts iepirkuma plāns; mudina Uzraudzītāju uzlabot finansiālo neatkarību;

8.  pauž nožēlu, ka Uzraudzītājs nav darījis pieejamu visu informāciju par savu politiku interešu konfliktu jomā; mudina Uzraudzītāju ievērot Civildienesta noteikumu 16. pantā paredzētos noteikumus un noteikt skaidrus saistošus noteikumus attiecībā uz virpuļdurvju situācijām saskaņā ar Komisijas publicētajām pamatnostādnēm, un savā 2015. gada darbības pārskatā darīt minēto informāciju pieejamu Parlamentam;

9.  norāda, ka Uzraudzītājs 2015. gadā pieņēma lēmumu par iekšējiem trauksmes celšanas noteikumiem; prasa Uzraudzītājam iekļaut šo informāciju savā 2015. gada darbības pārskatā un nodrošināt pilnīgu atbilstību 22.c pantam Civildienesta noteikumos, kuri stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī;

10.  norāda, ka pieejamā informācija par iepirkuma procedūrām un līgumslēdzēju atlases kritērijiem ir ļoti ierobežota; konstatē, ka Uzraudzītāja tīmekļa vietnē ir publicēts tikai viens lēmums par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu 2014. gadā; aicina Uzraudzītāju sarakstu ar visiem līgumiem, kuros tas ir piedalījies, pat ja iepirkuma konkursu ir rīkojušas citas iestādes, kā arī to procedūras un līgumslēdzēju kritērijus iekļaut to tīmekļu vietnē un savā 2015. gada darbības pārskatā;

11.  norāda uz vienošanos, ko Parlaments un Padome panāca 2015. gada beigās par jaunu datu aizsardzības tiesisko regulējumu, kuru 2012. gada 25. janvārī ierosināja Komisija;

12.  atkārto savu prasību saņemt informāciju par videokonferenču rīkošanas iespēju izmantošanu 2014. gadā; atzinīgi vērtē informāciju par jaunu ierīču, piemēram, Parlamenta voxbox, izmantošanu;

13.  atbalsta galveno darbības rādītāju izmantošanu, lai novērtētu resursu izmantošanas efektivitāti; aicina Uzraudzītāju savā gada darbības pārskatā arī turpmāk iekļaut izpildes rādītāju tabulu;

14.  atgādina Parlamenta 2015. gadā izteikto prasību Uzraudzītāja gada darbības pārskatam pievienot tā nekustamā īpašuma politiku, jo īpaši tādēļ, ka ir svarīgi, lai šīs politikas izmaksas būtu pienācīgi racionalizētas un nebūtu pārāk lielas; tādēļ aicina Uzraudzītāju savā 2015. gada darbības pārskatā sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei informāciju par tā ēku politiku;

15.  atkārtoti pauž Parlamenta 2015. gada izteikto prasību izveidot visaptverošu tabulu, kurā tiktu iekļauti visi Uzraudzītāja rīcībā esošie cilvēkresursi, norādot personu amata pakāpi, dzimumu un valstspiederību; norāda, ka šāda tabula būtu automātiski jāiekļauj Uzraudzītāja gada darbības pārskatos; tādēļ aicina Uzraudzītāju savā 2015. gada darbības pārskatā sniegt Parlamentam tabulu ar pilnībā apkopotiem datiem par visiem cilvēkresursiem, kā izklāstīts šajā punktā;

16.  norāda, ka apropriācijas, kas piešķirtas komandējumiem, braucieniem un citiem tā locekļu un darbinieku papildu izdevumiem, 2014. gadā saglabājās nemainīgas; aicina Uzraudzītāju pēc iespējas samazināt šos izdevumus, neapdraudot tā lomu;

17.  aicina Uzraudzītāju līdz 2016. gada maija beigām savā gada darbības pārskatā sniegt detalizētu informāciju par komandējumiem, ko veikuši tā locekļi un darbinieki, norādot katra komandējuma izmaksas;

18.  ņem vērā samazinājumus budžeta pozīcijās Uzraudzītāja tulkojumiem, publikācijām un pasākumiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika