Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2162(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0109/2016

Ingediende teksten :

A8-0109/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.22
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0158

Aangenomen teksten
PDF 259kWORD 68k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014(1),

–  gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014, tezamen met de antwoorden van de instellingen(3),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(4) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(5), en met name de artikelen 55, 99, 164, 165 en 166,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0109/2016),

1.  verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, de Europese Raad, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese ombudsman en de Europese Dienst voor extern optreden, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB L 51 van 20.2.2014.
(2) PB C 377 van 13.11.2015, blz. 1.
(3) PB C 373 van 10.11.2015, blz. 1.
(4) PB C 377 van 13.11.2015, blz. 146.
(5) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.


2. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (2015/2162(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0109/2016),

1.  is verheugd over de conclusie van de Rekenkamer dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2014 afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (de "Toezichthouder") geen materiële fouten vertonen en dat de onderzochte toezicht- en controlesystemen voor de administratieve en andere uitgaven doeltreffend waren;

2.  stelt vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag van 2014 over de uitvoering van de begroting van de Toezichthouder voor het begrotingsjaar 2014 (het "verslag van de Rekenkamer") opmerkt dat er geen ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten inzake personele middelen en aanbesteding door de Toezichthouder;

3.  stelt vast dat de Toezichthouder in 2014 over een totaalbedrag van 8 012 953 EUR aan toegekend budget beschikte (tegenover 7 661 409 EUR in 2013) en dat de uitvoeringsgraad ervan 92 % bedroeg (tegenover 84,7 % in 2013); is ingenomen met de verbeterde resultaten;

4.  betreurt het dat het verslag van de Rekenkamer in het jaarlijks activiteitenverslag van de Toezichthouder voor 2014 als vertrouwelijk wordt aangemerkt;

5.  benadrukt dat de begroting van de Toezichthouder louter administratief is, waarbij het grootste deel wordt gebruikt voor uitgaven met betrekking tot het personeel dat voor de instelling werkzaam is en de rest voor gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse werkingskosten;

6.  stelt vast dat alle openstaande aanbevelingen van de dienst Interne audit in 2014 zijn afgehandeld, waaronder ook de aanbeveling over de beveiliging van de gegevens in klachten;

7.  merkt op dat er, naar aanleiding van interne controleaanbevelingen en in overeenstemming met het strategisch intern controleplan van de Toezichthouder, voor het eerst een aanbestedingsplan is vastgesteld voor het jaar 2014; spoort de Toezichthouder aan zijn financiële autonomie te verbeteren;

8.  betreurt het dat de Toezichthouder geen volledige informatie over zijn beleid met betrekking tot belangenconflicten ter beschikking heeft gesteld; verzoekt de Toezichthouder zich te houden aan het bepaalde in artikel 16 van het personeelsstatuut en duidelijke, bindende regels voor "draaideuren" vast te leggen in overeenstemming met de door de Commissie gepubliceerde richtsnoeren, en het Parlement in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 van deze informatie op de hoogte te stellen;

9.  merkt op dat de Toezichthouder in 2015 een besluit heeft aangenomen tot vaststelling van regels voor klokkenluiders; verzoekt de Toezichthouder deze informatie in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 op te nemen en toe te zien op volledige inachtneming van artikel 22, onder c), van het op 1 januari 2014 van kracht geworden Statuut;

10.  stelt vast dat er slechts zeer weinig informatie beschikbaar is over aanbestedingsprocedures en selectiecriteria voor contractanten; merkt op dat er voor 2014 slechts één gunningsbesluit op de website van de Toezichthouder is gepubliceerd; verzoekt de Toezichthouder een lijst van alle geplaatste opdrachten waaraan hij heeft deelgenomen, inclusief desbetreffende procedures en selectiecriteria, op zijn website en in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 te publiceren, ook wanneer het initiatief daartoe door andere instellingen is genomen;

11.  wijst op de eind 2015 tussen het Parlement en de Raad bereikte overeenstemming over het nieuwe, op 25 januari 2012 door de Commissie voorgestelde wettelijke kader voor gegevensbescherming;

12.  herhaalt zijn verzoek om te worden ingelicht omtrent het gebruik van faciliteiten voor videoconferenties in 2014; verwelkomt de informatie over het gebruik van nieuwe apparaten zoals de voxbox van het Parlement;

13.  steunt het gebruik van kernprestatie-indicatoren voor de beoordeling van het efficiënte gebruik van middelen; verzoekt de Toezichthouder het scorebord in de jaarlijkse activiteitenverslagen te blijven verschaffen;

14.  herhaalt zijn in 2015 gedane verzoek om het vastgoedbeleid van de Toezichthouder bij het jaarlijks activiteitenverslag te voegen, met name omdat het van belang is dat de kosten van dit beleid duidelijk worden beargumenteerd en niet excessief zijn; roept de Toezichthouder daarom op de kwijtingsautoriteit in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 zijn vastgoedbeleid mee te delen;

15.  herhaalt zijn in 2015 gedane verzoek om een gedetailleerd overzicht op te nemen van alle tot de beschikking van de Toezichthouder staande personeelsleden, uitgesplitst per rang, geslacht en nationaliteit; merkt op dat dit overzicht automatisch onderdeel van het jaarlijkse activiteitenverslag van de Toezichthouder dient te zijn; verzoekt de Toezichthouder daarom in het jaarlijkse activiteitenverslag voor 2015 een volledig overzicht van alle arbeidskrachten, zoals in dit lid omschreven, aan het Parlement te verstrekken;

16.  stelt vast dat de aan missies, reizen en andere bijkomende uitgaven van de leden en personeelsleden toegewezen kredieten in 2014 niet zijn gewijzigd; verzoekt de Toezichthouder die uitgaven waar mogelijk te verlagen, zonder af te doen aan zijn werk;

17.  verzoekt de Toezichthouder uiterlijk eind mei 2016 gedetailleerde gegevens over de missies van zijn leden en personeelsleden, met inbegrip van de kosten van iedere missie, in zijn jaarlijkse activiteitenverslagen op te nemen;

18.  wijst op de bezuinigingen op de begrotingsonderdelen voor vertaling, publicaties en activiteiten van de Toezichthouder.

Juridische mededeling - Privacybeleid