Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2162(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0109/2016

Teksty złożone :

A8-0109/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0158

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 77k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2015/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(5), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2016),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 51 z 20.2.2014.
(2) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 1.
(3) Dz.U. C 373 z 10.11.2015, s. 1.
(4) Dz.U. C 377 z 13.11.2015, s. 146.
(5) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych (2015/2162(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0109/2016),

1.  przyjmuje do wiadomości wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy, a zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.  zauważa, że w sprawozdaniu rocznym Trybunału dotyczącym wykonania budżetu Inspektora na rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Inspektora;

3.  zauważa, że w 2014 r. budżet przyznany Inspektorowi wyniósł łącznie 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR w 2013 r.), a wskaźnik wykonania wyniósł 92% (84,7% w 2013 r.); z zadowoleniem przyjmuje lepsze wyniki;

4.  ubolewa nad tym, że sprawozdanie Trybunału określono jako poufne w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektora za 2014 r.;

5.  podkreśla, że budżet Inspektora jest czysto administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki na pracowników instytucji, a pozostałą część – na budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne;

6.  zauważa, że wszystkie niewdrożone zalecenia wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego zostały wdrożone w 2014 r., w tym zalecenie dotyczące zabezpieczenia danych zawartych w skargach;

7.  zauważa, że w następstwie zaleceń sformułowanych w wyniku audytu wewnętrznego i zgodnie ze strategicznym planem kontroli wewnętrznej Inspektora przyjęto po raz pierwszy plan zamówień na rok 2014; zachęca Inspektora do zwiększenia swojej niezależności finansowej;

8.  ubolewa nad tym, że Inspektor nie udostępnił wszystkich informacji dotyczących jego strategii zapobiegania konfliktom interesów; wzywa Inspektora do przestrzegania zasad zawartych w art. 16 regulaminu pracowniczego, określenia jasnych i wiążących zasad dotyczących efektu „drzwi obrotowych” zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Komisję, a także do udostępnienia Parlamentowi wskazanych informacji w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

9.  zauważa, że Inspektor przyjął w 2015 r. decyzję w sprawie zasad wewnętrznych dotyczących informowania o nieprawidłowościach; zwraca się do Inspektora, by włączył te informacje do rocznego sprawozdania z działalności za 2015 r. i zapewnił pełną zgodność z art. 22c regulaminu pracowniczego, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2014 r.;

10.  zauważa, że dostępnych jest bardzo mało informacji dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia i kryteriach wyboru wykonawców; zwraca uwagę, że na stronie internetowej Inspektora opublikowano tylko jedną decyzję o udzieleniu zamówienia w 2014 r.; wzywa Inspektora, by umieścił listę wszystkich udzielonych zamówień, w których uczestniczył, nawet jeśli postępowania zapoczątkowały inne instytucje, a także odnośnych procedur i kryteriów wyboru na swojej stronie internetowej i w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

11.  przyjmuje do wiadomości porozumienie osiągnięte pod koniec 2015 r. przez Parlament i Radę w sprawie nowych ram prawnych dotyczących ochrony danych, zaproponowanych przez Komisję dnia 25 stycznia 2012 r.;

12.  ponownie apeluje, by poinformowano go o korzystaniu z infrastruktury wideokonferencyjnej w 2014 r.; z zadowoleniem przyjmuje informacje o wykorzystywaniu nowych urządzeń, jak VoxBox Parlamentu;

13.  popiera wykorzystywanie kluczowych wskaźników efektywności do oceny efektywnego wykorzystania zasobów; wzywa Inspektora do dalszego przedstawiania tablicy wyników w rocznych sprawozdaniach z działalności;

14.  ponawia swój apel z 2015 r. o uwzględnianie w rocznym sprawozdaniu z działalności Inspektora jego polityki w dziedzinie nieruchomości, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że istotne jest, by koszty związane z taką polityką były odpowiednio uzasadnione i niewygórowane; wzywa zatem Inspektora, by przedstawił organowi udzielającemu absolutorium swoją politykę w dziedzinie nieruchomości w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r.;

15.  ponawia swój wniosek zgłoszony w 2015 r. o przedstawianie kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor, z podziałem na grupy zaszeregowania, płeć i obywatelstwo; zauważa, że ta tabela powinna być automatycznie włączana do rocznych sprawozdań z działalności Inspektora; w związku z tym wzywa Inspektora do przedstawienia Parlamentowi w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2015 r. kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich określonej w niniejszym ustępie;

16.  zwraca uwagę, że środki przydzielone na misje, podróże i inne nieprzewidziane wydatki członków i pracowników instytucji pozostały w 2014 r. niezmienione; wzywa Inspektora, by w miarę możliwości ograniczył te wydatki, bez szkody dla roli instytucji;

17.  apeluje do Inspektora, by do końca maja 2016 r. przedłożył szczegółowe informacje na temat ujętych w rocznych sprawozdaniach z działalności misji podjętych przez członków i pracowników instytucji, wraz z kosztem każdej misji;

18.  odnotowuje cięcia w liniach budżetowych przeznaczonych na tłumaczenia, publikacje i działalność Inspektora.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności