Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2162(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0109/2016

Predkladané texty :

A8-0109/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0158

Prijaté texty
PDF 264kWORD 76k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  udeľuje absolutórium európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2015/2162(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0109/2016),

1.  berie na vedomie záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2014, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu dozorného úradníka za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania dozorného úradníka;

3.  konštatuje, že v roku 2014 mal dozorný úradník k dispozícii rozpočet v celkovej výške 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR v roku 2013) a že miera plnenia dosiahla 92 % (84,7 % v roku 2013); víta dosiahnuté zlepšenie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že správa Dvora audítorov bola vo výročnej správe o činnosti (AAR) dozorného úradníka za rok 2014 označená za dôvernú;

5.  zdôrazňuje, že rozpočet dozorného úradníka je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú, pričom zostávajúca suma sa používa na budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové náklady;

6.  konštatuje, že všetky otvorené odporúčania Útvaru pre vnútorný audit boli v roku 2014 vykonané, vrátane odporúčania, ktoré sa týkalo zabezpečenia údajov obsiahnutých v sťažnostiach;

7.  berie na vedomie, že v nadväznosti na odporúčania vnútorného auditu a podľa strategického plánu vnútorných auditov dozorného úradníka bol na rok 2014 prvýkrát prijatý plán verejného obstarávania; nabáda dozorného úradníka, aby zlepšil svoju finančnú nezávislosť;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že dozorný úradník nesprístupnil úplné informácie o svojej politike v oblasti konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby dodržiaval pravidlá stanovené v článku 16 služobného poriadku a stanovil jasné, záväzné pravidlá týkajúce sa javu otáčavých dverí v súlade s usmerneniami, ktoré uverejnila Komisia, a aby sprístupnil uvedené informácie Európskemu parlamentu vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015;

9.  konštatuje, že dozorný úradník prijal rozhodnutie o vnútorných pravidlách týkajúcich sa oznamovania nekalých praktík v roku 2015; žiada dozorného úradníka, aby tieto informácie zahrnul do AAR za rok 2015 a aby zaručil úplný súlad s článkom 22c služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014;

10.  konštatuje, že sú k dispozícii len veľmi obmedzené informácie o postupoch verejného obstarávania a podmienkach účasti dodávateľov; poznamenáva, že na webovej stránke dozorného úradníka je za rok 2014 zverejnené len jedno rozhodnutie o zadaní zákazky; vyzýva dozorného úradníka, aby na svojej webovej stránke a vo svojej AAR za rok 2015 uviedol zoznam všetkých verejných obstarávaní, na ktorých sa zúčastnil, a to aj v prípade, ak ich organizovali iné inštitúcie, ako aj ich postupy a podmienky účasti;

11.  berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou koncom roka 2015 o novom právnom rámci na ochranu údajov, ktorý Komisia navrhla 25. januára 2012;

12.  opakuje svoju žiadosť o poskytnutie informácií o využívaní videokonferenčných zariadení v roku 2014; víta informácie o používaní nových zariadení, napr. zariadenia EP voxbox;

13.  schvaľuje využívanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti na posudzovanie efektívnosti využívania zdrojov; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojich AAR naďalej uvádzal hodnotiacu tabuľku;

14.  pripomína svoju požiadavku z roku 2015, aby sa k AAR dozorného úradníka priložila jeho politika v oblasti nehnuteľností, a to najmä preto, že je dôležité, aby náklady na takúto politiku boli riadne odôvodnené a aby neboli príliš vysoké; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 poskytol orgánu udeľujúcemu absolutórium svoju politiku v oblasti nehnuteľností;

15.  pripomína svoju žiadosť z roku 2015 o poskytnutie podrobnej tabuľky s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má dozorný úradník k dispozícii, rozdelených podľa platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti; konštatuje, že táto tabuľka by sa mala automaticky zahŕňať do AAR dozorného úradníka; vyzýva preto dozorného úradníka, aby vo svojej AAR za rok 2015 Európskemu parlamentu poskytol podrobný prehľad všetkých ľudských zdrojov, ako sa uvádza v tomto odseku;

16.  konštatuje, že rozpočtové prostriedky pridelené na služobné cesty, cesty a ostatné súvisiace výdavky jeho členov a zamestnancov sa v roku 2014 nezmenili; vyzýva dozorného úradníka, aby uvedené výdavky podľa možnosti znížil bez toho, aby oslabil svoju úlohu;

17.  vyzýva dozorného úradníka, aby do konca mája 2016 vo svojej AAR poskytol podrobné informácie o služobných cestách, ktoré vykonali jeho členovia a zamestnanci, vrátane nákladov na každú služobnú cestu;

18.  berie na vedomie zníženie rozpočtových riadkov na preklady, publikácie a činnosti dozorného úradníka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia