Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2162(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0109/2016

Predložena besedila :

A8-0109/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0158

Sprejeta besedila
PDF 253kWORD 75k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2015/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za leto 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju člena 314(10) in členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2016),

1.  podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja njegovega proračuna za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 51, 20.2.2014.
(2) UL C 377, 13.11.2015, str. 1.
(3) UL C 373, 10.11.2015, str. 1.
(4) UL C 377, 13.11.2015, str. 146.
(5) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (2015/2162(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0109/2016),

1.  je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2014, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.  ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu o izvrševanju proračuna nadzornika za proračunsko leto 2014 navedlo, da ni ugotovilo resnejših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.  ugotavlja, da je skupni dodeljeni proračun nadzornika v letu 2014 znašal 8 012 953 EUR (leta 2013 je znašal 7 661 409 EUR) in da je bila stopnja izvrševanja 92 % (84,7 % v letu 2013); pozdravlja izboljšan rezultat;

4.  obžaluje, da je bilo poročilo Računskega sodišča v letnem poročilu o dejavnostih nadzornika za leto 2014 označeno kot zaupno;

5.  poudarja, da je proračun nadzornika zgolj upravne narave in da se velik znesek porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi v instituciji, preostanek pa za stavbe, pohištvo, opremo in razne tekoče stroške;

6.  ugotavlja, da so bila vsa odprta priporočila službe za notranjo revizijo zaključena v letu 2014, vključno s priporočilom o zagotavljanju podatkov iz pritožb;

7.  ugotavlja, da je bil v skladu s priporočili notranje revizije in strateškim načrtom za notranjo revizijo nadzornika za leto 2014 prvič sprejet načrt javnih naročil; spodbuja nadzornika, naj izboljša svojo finančno neodvisnost;

8.  obžaluje, da nadzornik ni dal na voljo popolnih informacij o svoji politiki o navzkrižju interesov; poziva nadzornika, naj upošteva pravila iz člena 16 kadrovskih predpisov, določi jasna in zavezujoča pravila o izmeničnem zaposlovanju v javnem in zasebnem sektorju v skladu s smernicami, ki jih je objavila Komisija, ter naj da navedene informacije na voljo Parlamentu v svojem letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015;

9.  ugotavlja, da je nadzornik leta 2015 sprejel sklep o notranjih pravilih o prijavljanju nepravilnosti; poziva nadzornika, naj to informacijo vključi v letno poročilo o dejavnostih 2015 ter zagotovi popolno skladnost s členom 22c kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. januarja 2014;

10.  ugotavlja, da so na voljo zelo omejene informacije o postopkih javnih naročil in merilih za izbor pogodbenikov; ugotavlja, da je bila na spletišču nadzornika objavljena le ena odločitev o oddaji javnega naročila za leto 2014; poziva nadzornika, naj na spletišču objavi seznam vseh oddanih naročil, pri katerih je sodeloval, čeprav so jih začele izvajati druge institucije, ter postopke in merila za izbor ter jih vključi v poročilo o dejavnostih za leto 2015;

11.  je seznanjen z dogovorom, ki sta ga ob koncu leta 2015 dosegla Parlament in Svet, o novem pravnem okviru za varstvo podatkov, ki ga je Komisija predlagala 25. januarja 2012;

12.  ponovno poziva, naj se ga obvesti o uporabi videokonferenčne opreme v letu 2014; pozdravlja informacije o uporabi novih naprav, kot je VoxBox Parlamenta;

13.  podpira uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti, s katerimi bi ocenili učinkovitost uporabe virov; poziva nadzornika, naj v letnih poročilih o dejavnostih še naprej ponuja pregled stanja;

14.  ponavlja svojo zahtevo iz leta 2015, da je treba letnemu poročilu o dejavnostih priložiti nepremičninsko politiko nadzornika, zlasti ker je pomembno, da se stroški tovrstne politike ustrezno racionalizirajo in da niso pretirani; zato poziva nadzornika, naj v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2015 seznani organ za podelitev razrešnice s svojo nepremičninsko politiko;

15.  ponavlja svojo zahtevo iz leta 2015, naj nadzornik priloži podrobno tabelo vseh človeških virov, ki jih ima na razpolago, razdeljenih po razredu, spolu in narodnosti; ugotavlja, da bi bilo treba tabelo samodejno priložiti letnim poročilom o dejavnostih; zato poziva nadzornika, naj Parlamentu skupaj z letnim poročilom o dejavnostih za leto 2015 predloži podrobno tabelo vseh človeških virov, kot je podrobno razloženo v tem odstavku;

16.  ugotavlja, da so sredstva, dodeljena za službena potovanja, potovanja in dodatne stroške članov in osebja, v letu 2014 ostala nespremenjena; poziva nadzornika, naj zmanjša odhodke, kadar je le mogoče, ne da bi to ogrozilo njegovo vlogo;

17.  poziva nadzornika, naj do konca maja 2016 v letnem poročilu o dejavnostih predloži podrobne informacije o službenih potovanjih svojih članov in uslužbencev, vključno s stroški vsakega službenega potovanja;

18.  ugotavlja, da je prišlo do zmanjšanja sredstev v proračunskih vrsticah za prevajanje, publikacije in dejavnosti nadzornika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov