Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2205(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0080/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0080/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.23
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0159

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 507kWORD 130k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2014: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P8_TA(2016)0159A8-0080/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος (2015/2205(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013 (COM(2015)0505), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που τη συνοδεύουν (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(1) σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 110,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0080/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οριζόντιες παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής και το άρθρο 3 του παραρτήματος V του Κανονισμού του Κοινοβουλίου·

1.  επαναλαμβάνει τη σπουδαιότητα των καθηκόντων που επιτελούν οι οργανισμοί και τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ένωσης· υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία της αυτονομίας των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών οργανισμών και των οργανισμών που επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι ο βασικός λόγος ίδρυσης των οργανισμών ήταν η διενέργεια ανεξάρτητων τεχνικών ή επιστημονικών αξιολογήσεων·

2.  σημειώνει, με βάση τη σύνοψη των αποτελεσμάτων των ετήσιων ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της Ένωσης για το έτος 2014 («σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), ότι ο προϋπολογισμός των οργανισμών για το 2014 ανήλθε σε περίπου 1,9 δισεκατομμύρια EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά περίπου 5 % σε σχέση με το 2013 και αντιστοιχεί περίπου στο 1,4 % του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ότι σχεδόν το 63 % (1,2 δισεκατομμύρια EUR) προέρχεται από χρηματοδότηση της Ένωσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό αντιστοιχεί σε προσόδους από τέλη και άλλες πηγές·

3.  σημειώνει ότι οι οργανισμοί απασχολούν 6 578 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, αριθμός που συνιστά αύξηση κατά 0,64 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντιστοιχεί στο 14 % του συνολικού αριθμού υπαλλήλων της Ένωσης που προβλέπει ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης· σημειώνει επίσης ότι περίπου 3 200 συμβασιούχοι ή αποσπασμένοι υπάλληλοι εργάζονται για τους οργανισμούς· τονίζει ότι η αύξηση των υπαλλήλων επικεντρώνεται κυρίως στους οργανισμούς στους οποίους ανατέθηκαν πρόσθετα καθήκοντα, σε εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και στους εκτελεστικούς οργανισμούς με πρόσθετες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και άλλων προγραμμάτων·

Κοινή προσέγγιση και χάρτης πορείας της Επιτροπής

4.  υπενθυμίζει ότι, τον Ιούλιο 2012, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών («η κοινή προσέγγιση»), δηλαδή μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση και τη μεταρρύθμιση των οργανισμών· σημειώνει ότι υπεύθυνη για τη συνέχεια που θα δοθεί στη συμφωνία αυτή είναι η Επιτροπή·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της κοινής προσέγγισης, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν από κοινού η Επιτροπή και οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και οι οποίες οδήγησαν σε εμφανή πρόοδο· φρονεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστούν πιο ισόρροπη διακυβέρνηση, υψηλότερος βαθμός αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας και περισσότερη συνοχή· αναγνωρίζει, επιπλέον, με βάση πληροφορίες από το δίκτυο των οργανισμών της Ένωσης («το Δίκτυο») ότι οι οργανισμοί έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση και έχουν επιτύχει ποσοστό ολοκλήρωσης 99 % όσον αφορά τις ειδικές ανά οργανισμό δράσεις που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας·

6.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή σε διαβούλευση με τους οργανισμούς σχετικά με τη θέσπιση δεικτών με στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου των διευθυντών των οργανισμών, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκπόνησε η Επιτροπή για την έγκριση των εκτελεστικών κανόνων των οργανισμών σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων σταδιοδρομίας· αναμένει ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση των διαδικασιών και, κατά συνέπεια, την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

7.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού είναι μία από τις τρεις βασικές λογιστικές αρχές, μαζί με τις αρχές της ενότητας και της ισοσκέλισης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης· σημειώνει, με βάση τη σύνοψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το υψηλό επίπεδο ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος εξακολουθεί να αποτελεί το πλέον συχνό πρόβλημα της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ότι το πρόβλημα αυτό αφορά 28 οργανισμούς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι μεταφορές αυτές συχνά δικαιολογούνται εν μέρει ή πλήρως από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν απαραιτήτως ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν κατ' ανάγκη στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι μεταφορές που προκύπτουν από αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα σχεδιάζονται σε πολλές περιπτώσεις από τους οργανισμούς εκ των προτέρων και ανακοινώνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, γεγονός που διευκολύνει τη σαφή διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων μεταφορών·

8.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε οκτώ περιπτώσεις υψηλού ποσοστού ακυρώσεων μεταφορών από προηγούμενα έτη· επισημαίνει ότι οι μεταφορές αυτές υποδεικνύουν ότι οι μεταφερθείσες πιστώσεις είχαν αναληφθεί επί τη βάσει υπερεκτιμημένων αναγκών ή ότι δεν δικαιολογούνταν για άλλους λόγους· παροτρύνει τους οργανισμούς να αναλάβουν δράση για να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα στο μέλλον· γνωρίζει, από πληροφορίες του Δικτύου, ότι το επίπεδο των ακυρώσεων είναι ενδεικτικό του βαθμού στον οποίο οι οργανισμοί έχουν προβλέψει ορθά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και, εν συγκρίσει με το επίπεδο μεταφορών, αποτελεί καλύτερο δείκτη όσον αφορά τον ορθό δημοσιονομικό προγραμματισμό· γνωρίζει, από πληροφορίες του Δικτύου, ότι οι σχετικοί οργανισμοί έχουν λάβει διάφορα μέτρα για να βελτιώσουν τα συστήματα δημοσιονομικής παρακολούθησης και να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα·

9.  υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής (δημοσιονομικός κανονισμός-πλαίσιο) προβλέπει την υποβολή ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων (CAAR), η οποία συνδυάζει πληροφορίες από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, τις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και τις δημοσιονομικές εκθέσεις, έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, στην Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή· καλεί όσους οργανισμούς δεν το έχουν πράξει να συμπεριλάβουν στην CAAR λεπτομερείς πληροφορίες για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους·

10.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες από το Δίκτυο, ότι η πρακτική εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου από τους οργανισμούς σε πολλές περιπτώσεις ενέχει κινδύνους για την αποτελεσματικότητα και την απλούστευση των δαπανών του προϋπολογισμού, ιδίως στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, του πολυετούς προγραμματισμού, της έμμεσης διαχείρισης επιχορηγήσεων και της πολύπλοκης τεκμηρίωσης της ενοποίησης των λογαριασμών· καλεί την Επιτροπή και το Δίκτυο να διερευνήσουν περαιτέρω τη δυνατότητα απλούστευσης των κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των οργανισμών·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι οριστικοί λογαριασμοί όλων των αποκεντρωμένων οργανισμών παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής τους την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους και των ταμειακών ροών τους για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των εφαρμοστέων δημοσιονομικών κανονισμών και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι οργανισμοί χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία, ενώ οι οικονομικοί αυτοί δεσμοί ενδέχεται να επηρεάζουν την ανεξαρτησία τους· ζητεί από όλους τους οργανισμούς να θεσπίσουν μέτρα για να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία των εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων τους·

Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και με άλλα θεσμικά όργανα - κοινές υπηρεσίες και συνέργειες

14.  γνωρίζει, από πληροφορίες του Δικτύου, ότι το 93 % των οργανισμών δήλωσαν ότι μοιράζονται υπηρεσίες με άλλους οργανισμούς και θεσμικά όργανα· σημειώνει ότι το 75 % των οργανισμών έχουν συνάψει συμφωνίες, ρυθμίσεις συνεργασίας και μνημόνια συνεννόησης για συνεργασία με άλλους οργανισμούς, θεσμικά όργανα και κράτη μέλη· σημειώνει ότι οι γενικές συμφωνίες εφαρμόζονται σε ετήσια βάση και με πιο συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις στους τομείς των διοικητικών υπηρεσιών και των ειδικών επιχειρησιακών υπηρεσιών· παροτρύνει τους οργανισμούς να επιδιώξουν να έχουν περισσότερες κοινές υπηρεσίες εφόσον αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας· τονίζει ότι, στις περιπτώσεις κοινής χρήσης υπηρεσιών, το κόστος θα πρέπει να επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών ή θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε η επιβάρυνση με το συνολικό κόστος της υπηρεσίας να μην είναι μονομερής·

15.  προτείνει στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να μελετήσουν το ενδεχόμενο της εγκατάστασης τυχόν νέων οργανισμών που μπορεί να απαιτηθούν μελλοντικά σε στενή γειτνίαση με άλλους οργανισμούς ώστε ο διαμοιρασμός υπηρεσιών να είναι ευχερέστερος·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του Δικτύου ως προς τη συγχώνευση οργανισμών· υπενθυμίζει ότι εν προκειμένω είναι αρμοδιότητα της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς να μελετήσει την πλέον συμφέρουσα λύση· παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει ανάλυση για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που θα έχει η συγχώνευση οργανισμών που λειτουργούν στο ευρύτερο πλαίσιο του ίδιου τομέα πολιτικής ή εκτελούν παρεμφερή καθήκοντα·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και για τη συμμετοχή των οργανισμών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στις οποίες πρωτοστατεί η Επιτροπή· επισημαίνει ότι η δημιουργία συνεργειών και η συγκέντρωση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της κοινής προσέγγισης παρουσιάζει πλεονεκτήματα όχι μόνο για τους οργανισμούς αλλά και για την Επιτροπή· θεωρεί λυπηρό, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να αρχίσει να χρεώνει στους οργανισμούς διοικητικά τέλη για τις υπηρεσίες της· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι οργανισμοί πληρώνονται από τον ίδιο προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η επιβολή των τελών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερη συμμετοχή σε κοινές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα της επιβολής τελών στους οργανισμούς για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στις οποίες πρωτοστατεί·

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

18.  υπενθυμίζει ότι η παράγραφος 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5) ζητεί σταδιακή μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς η οποία πρέπει να υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα 2013 έως 2017· σημειώνει το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν ήδη υλοποιήσει ή υπερβεί τη μείωση του 5 % με βάση τους πίνακες προσωπικού τους του 2012· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή της μείωσης του 5 % στον πίνακα προσωπικού του 2013, με βάση τον υπολογισμό για το επίπεδο των θέσεων του 2012· δηλώνει ότι η Επιτροπή επέβαλε στους οργανισμούς πρόσθετη εισφορά προσωπικού 5 %, για να δημιουργήσει ομάδα ανακατανομής από την οποία θα μπορούσε να διαθέτει τις θέσεις σε οργανισμούς στους οποίους ανατίθενται νέα καθήκοντα ή οι οποίοι βρίσκονται σε φάση εκκίνησης· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση SWOT σχετικά με την εντολή και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας των οργανισμών, προκειμένου να λάβει αποφασίσει μετά λόγου γνώσεως ποιοι οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο προσωπικό και ποιοι όχι·

19.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία στο προσωπικό που χρηματοδοτείται από τα τέλη που καταβάλλει η βιομηχανία, και συνεπώς όχι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί η ετήσια περικοπή του 1 % που εφαρμόζεται από την Ένωση· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ως χωριστές περιπτώσεις και να εφαρμόσει ειδικό πλαίσιο για τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται κυρίως από τη βιομηχανία, αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχει ο εκάστοτε οργανισμός·

20.  ενθαρρύνει όλους τους οργανισμούς να επιδιώξουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις· σημειώνει ότι, σε ορισμένους οργανισμούς, οι αριθμοί δεν είναι καθόλου ικανοποιητικοί· καλεί το Δίκτυο να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις ανώτερες διευθυντικές θέσεις, σε όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώκουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων·

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

21.  σημειώνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Δικτύου, ότι πάνω από το 80 % του συνόλου των αποκεντρωμένων οργανισμών εφαρμόζουν στρατηγική κατά της απάτης· σημειώνει ότι από τους τέσσερις εναπομένοντες οργανισμούς, οι τρεις πρόκειται να διαμορφώσουν και να υιοθετήσουν στρατηγική κατά της απάτης κατά τη διάρκεια του 2016, ενώ ο τέταρτος, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, εφαρμόζει τις αρχές και τα πρότυπα που ορίζει η στρατηγική της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, παράλληλα με ένα ισχυρό οικονομικό μοντέλο που περιλαμβάνει συνεχείς δραστηριότητες επαλήθευσης εκ των προτέρων και εκ των υστέρων· σημειώνει ότι όλες οι εγκεκριμένες στρατηγικές λαμβάνουν υπόψη τη μεθοδολογία και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης για τις στρατηγικές καταπολέμησης της απάτης·

22.  σημειώνει την άποψη των οργανισμών ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες έχει τεράστια σημασία· σημειώνει ότι οι οργανισμοί εισήγαγαν ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τους κινδύνους σημερινών και διαφαινόμενων συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί τους οργανισμούς μελετήσουν μια στρατηγική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση θα προσεγγίσει τους πολίτες· σημειώνει ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ήδη εγκρίνει πολιτικές για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων και ότι οι πολιτικές αυτές ευθυγραμμίζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων στους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα για τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών σε άλλες οντότητες, όπως στην Επιτροπή, σε άλλους οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, καθώς και πολιτικές για τη σύγκρουση συμφερόντων για προσωπικό και συνεργάτες που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θα ενείχε η ύπαρξη κοινών κανονισμών για τις συγκρούσεις συμφερόντων·

23.  ζητεί συνολική βελτίωση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα, ειδικά στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, με αφετηρία την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα και αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή την ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και την εξασφάλιση επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και με βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με τις σχετικές τρίτες χώρες·

24.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί δεν έχουν ακόμη εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να θεσπίσουν εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τους καταγγέλλοντες δυσλειτουργίες και να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση για τις υποχρεώσεις τους, με επίκεντρο την προστασία όσων καταγγέλλουν δυσλειτουργίες· ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στο πλαίσιο της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους, η έγκριση της οποίας επίκειται· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει νομοθεσία για το ελάχιστο επίπεδο προστασίας όσων καταγγέλλουν δυσλειτουργίες στην Ένωση· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι όχι μόνον υποχρεώνουν επισήμως τους υπαλλήλους να αναφέρουν τις κάθε είδους παρατυπίες, αλλά ότι προβλέπουν επίσης την επαρκή προστασία όσων καταγγέλλουν δυσλειτουργίες· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης·

25.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες από το Δίκτυο, ότι 16 οργανισμοί (52 %) χρησιμοποιούν ομάδες εμπειρογνωμόνων, επιστημονικές ομάδες και επιτροπές και σχεδόν όλοι λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες που περιλαμβάνει η έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας (OI/6/2014/NF) σχετικά με τις πολιτικές στελέχωσης αυτών των ομάδων, που άνοιξε στις 12 Μαΐου 2014· καλεί όσους οργανισμούς δεν λαμβάνουν υπόψη αυτά τα στοιχεία να το πράξουν αμελλητί· καλεί τους οργανισμούς να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες που πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων·

26.  διαπιστώνει ότι 29 οργανισμοί (πάνω από το 90 %) εφαρμόζουν πολιτικές για τη δημοσιοποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διοικητικού προσωπικού και των εξωτερικών και εσωτερικών εμπειρογνωμόνων τους· σημειώνει, επιπλέον, ότι 23 οργανισμοί (74 %) δημοσιοποιούν τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων στον ιστότοπό τους· σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στη δημοσιοποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων ή των δηλώσεων συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς δεν υπάρχει μηχανισμός που να υποχρεώνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να προσκομίζουν αυτά τα έγγραφα· καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των οργανισμών που δεν έχουν ακόμη προσκομίσει έγγραφα που να αποδεικνύουν την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, να υποβάλουν τα έγγραφα αυτά για δημοσιοποίηση στους αντίστοιχους ιστότοπους των οργανισμών χωρίς χρονοτριβή ούτως ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια·

27.  ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να εφαρμόσουν το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, δημοσιεύοντας πληροφορίες για τους ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων σε ετήσια βάση· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να αξιολογούν τη συμβατότητα της «μεταενωσιακής» απασχόλησης ή την κατάσταση κατά την οποία υπάλληλοι και πρώην βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περνούν από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα (το πρόβλημα της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα) και το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων, και να ορίσουν σαφείς περιόδους αναμονής οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον την περίοδο κατά την οποία χορηγούνται μεταβατικές αποζημιώσεις·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ακεραιότητα και να βελτιωθεί το δεοντολογικό πλαίσιο με την καλύτερη εφαρμογή κωδίκων συμπεριφοράς και δεοντολογικών αρχών, ούτως ώστε να ενισχυθεί μια κοινή και αποτελεσματική νοοτροπία ακεραιότητας για όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης·

29.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν θεσπίσει κώδικες συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, να επιταχύνουν την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων τους, όπως είναι οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

30.  καλεί όλους τους οργανισμούς να κάνουν χρήση του πλαισίου που θα δημιουργηθεί από τη νέα διοργανική συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου διαφάνειας και να το αξιοποιούν για να καθοδηγούνται στις επαφές τους με οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις ομάδες συμφερόντων·

Επιδόσεις

31.  σημειώνει ότι η αρχή της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ισχύει και για τους οργανισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται πλήρως για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των οργανισμών· σημειώνει ότι είναι σημαντική η επίτευξη αποτελεσμάτων· τονίζει ότι πολλοί οργανισμοί δεν περιλαμβάνουν ρητά στις ετήσιες εκθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων τους σε ένα πλαίσιο λογοδοσίας· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για το Δίκτυο να γίνει μέλος της νέας διοργανικής ομάδας εργασίας για τις επιδόσεις με σκοπό να επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση των αρχών της, βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων, κατάρτισης του προϋπολογισμού, καθώς και να εντοπιστούν πιθανές βελτιώσεις στα μοντέλα επιδόσεων που εφαρμόζουν σήμερα οι οργανισμοί· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει αποτίμηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων των οργανισμών έγκαιρα σε σχέση με την επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2016·

Επικοινωνία και προβολή

32.  σημειώνει, με βάση πληροφορίες από το Δίκτυο, ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί περιέλαβαν στον ιστότοπό τους τη δήλωση ότι είναι οργανισμοί της Ένωσης, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία δηλώνει ότι αποτελεί ανεξάρτητη συμβουλευτική αρχή στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή· σημειώνει, επιπλέον ότι το 50 % των οργανισμών δημοσίευσε στον ιστότοπό του πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, τέσσερις οργανισμοί παρείχαν πληροφορίες σε 23 γλώσσες της Ένωσης, το 22 % παρέχει πληροφορίες σε τουλάχιστον δύο γλώσσες και το 9 % των οργανισμών έχει ιστότοπους μόνο στα αγγλικά, αλλά ορισμένοι από αυτούς σκοπεύουν να παρέχουν πληροφορίες και στα γερμανικά· σημειώνει, επιπλέον, ότι η πλήρης πολυγλωσσική προσέγγιση για όλους τους οργανισμούς δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή διότι απαιτούνται πρόσθετοι πόροι· καλεί τους οργανισμούς να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ερευνών και ομάδων εστίασης για τη μέτρηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και να μελετήσουν τρόπους βελτίωσης της επικοινωνιακής στρατηγικής τους στο μέλλον·

33.  λαμβάνει γνώση της δήλωσης του Δικτύου σχετικά με την ισχυρή δέσμευση των οργανισμών για αύξηση της παρουσίας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· σημειώνει ότι λίγοι μόνο οργανισμοί δεν έχουν ακόμη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ότι έχουν δεσμευτεί να ασχοληθούν με αυτό το μέσο επικοινωνίας στο άμεσο μέλλον· παρατηρεί ότι οι δραστηριότητες προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνουν εκθέσεις, εκδηλώσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και δημόσιες συμβάσεις· σημειώνει, επίσης, ότι οι δράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέονται με άλλα επικοινωνιακά εργαλεία των οργανισμών·

34.  καλεί τους οργανισμούς να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειες, να βελτιώσουν τις πολιτικές επικοινωνίας τους και να διευρύνουν την προβολή τους μέσω των διαφόρων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματά των οργανισμών και να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι καλά ενημερωμένοι για το έργο των οργανισμών·

Λοιπά σχόλια

35.  σημειώνει ότι, με βάση τη συμβολή των οργανισμών, η Επιτροπή επεξεργάστηκε κατευθυντήριες γραμμές με τυποποιημένες διατάξεις σχετικά με τις συμφωνίες για τις έδρες μεταξύ των αποκεντρωμένων οργανισμών και των κρατών μελών υποδοχής· σημειώνει ότι, από τον Ιανουάριο 2016, τέσσερις οργανισμοί εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα κράτη μέλη υποδοχής τους, σε σύγκριση με δέκα οργανισμούς το προηγούμενο έτος· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι συμφωνίες αυτές για τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια των οργανισμών· καλεί τους οργανισμούς και τα κράτη μέλη που δεν έχουν συνάψει συμφωνία για την έδρα τους να το πράξουν χωρίς άλλη καθυστέρηση·

36.  εφιστά την προσοχή στη σπουδαιότητα των κοινωνικών πτυχών της συμφωνίας για την έδρα των οργανισμών με τις χώρες υποδοχής τους, όπως είναι η προβλεψιμότητα των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού (σχολικά δίδακτρα, θέματα σχετικά με το καθεστώς, κ.λπ.)·

37.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί έχουν διπλή έδρα και θεωρεί ζωτικής σημασίας να καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία όλες οι διπλές έδρες που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό επίπεδο·

38.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να τηρούν αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων, διενεργώντας σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλους ελέγχους ιστορικού, και να εφαρμόζουν τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρίες σε περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, στοιχείο ουσιώδες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

39.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συμφωνήσει στην παράγραφο 54 της κοινής προσέγγισης ότι όλες οι πτυχές των εξωτερικών ελέγχων που έχουν ανατεθεί σε τρίτους «παραμένουν υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες»· ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει επειγόντως ότι η κοινή προσέγγιση εξακολουθεί να ισχύει· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η νέα προσέγγιση ως προς τον λογιστικό έλεγχο, η οποία εμπλέκει ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, οδήγησε σε αύξηση του διοικητικού φόρτου των οργανισμών κατά 85 %, που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 13 000 πρόσθετες ώρες ή σε μέσο όρο 3,5 ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) σε σχέση με τον προηγούμενο έλεγχο τον οποίο διενήργησε το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ο χρόνος που αναλώθηκε σε ανάθεση συμβάσεων και διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου δημιούργησε πάνω από 1 400 ώρες πρόσθετης εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς ενώ η συνολική ετήσια δαπάνη για εξωτερικό λογιστικό έλεγχο από τον ιδιωτικό τομέα το 2014 ανήλθε σε 550 000 EUR· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει καλύτερη καθοδήγηση στους ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά ο αυξημένος διοικητικός φόρτος·

40.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να ενισχύσουν τις διαδικασίες και τις πρακτικές τους που στοχεύουν στη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συνεισφέρουν ενεργά σε μια διαδικασία απαλλαγής προσανατολισμένη στα αποτελέσματα·

41.  προτείνει να μελετηθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή το ενδεχόμενο συγχώνευσης μικρότερων οργανισμών που επιτελούν παρόμοια καθήκοντα ή συνδέονται μεταξύ τους· υποστηρίζει ότι αυτό θα εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρων μακροπρόθεσμα·

42.  πιστεύει ότι οι ετήσιες εκθέσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης να συμπεριλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα στοιχεία αυτά·

43.  λαμβάνει υπό σημείωση την ταυτόχρονη δημοσίευση των χαρτών πορείας με τους οποίους δρομολογείται η αναθεώρηση των κανονισμών σχετικά με τη σύσταση των τριών τριμερών οργανισμών της Ένωσης, CEDEFOP, EU-OSHA και Eurofound· τονίζει ότι στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων θα πρέπει να διαφυλαχθεί τόσο ο κεντρικός ρόλος αυτών των οργανισμών που έχουν ιδιαίτερα καλή φήμη όσο και ο τριμερής χαρακτήρας τους, με την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής εθνικών αρχών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκπροσώπων των εργοδοτών στη διοίκηση και τη λειτουργία τους·

44.  επαναβεβαιώνει ότι η συζήτηση σχετικά με τα σχέδια ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου συμβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές αποτυπώνουν τις πραγματικές πολιτικές προτεραιότητες, αλλά τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης του κύκλου του προϋπολογισμού της Ένωσης με τη στρατηγική ΕΕ 2020, προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης παρακολούθηση και η υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις κάθε οργανισμού στο πλαίσιο της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

45.  αναγνωρίζει την καλή πρακτική της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών στους τομείς των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, η οποία μεγιστοποιεί τις συνέργειες και τη συνεργασία και ενισχύει τη συμπληρωματικότητα· χαιρετίζει επίσης και ενθαρρύνει τη συνέχιση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών·

o
o   o

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 1.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(4) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(5) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου