Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2205(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2016

Predkladané texty :

A8-0080/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0159

Prijaté texty
PDF 376kWORD 117k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
P8_TA(2016)0159A8-0080/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (2015/2205(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2016),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutí o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy V k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

1.  pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov;

2.  konštatuje, že podľa zhrnutia výsledkov výročných auditov agentúr Únie a iných orgánov za rok 2014 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2014 predstavoval približne 1,9 miliardy EUR, čo je pokles o 5 % v porovnaní s rokom 2013 a zodpovedá približne 1,4 % všeobecného rozpočtu Únie; poukazuje na to, že približne 63 % (1,2 miliardy EUR) pochádza z prostriedkov Únie, pričom zvyšok tvorí príjem pochádzajúci z poplatkov a iných zdrojov;

3.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 6 578 stálych a dočasných úradníkov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,64 % a tvorí 14 % celkového počtu úradníkov Únie schválených v rámci všeobecného rozpočtu Únie; okrem toho poznamenáva, že pre agentúry pracuje približne 3 200 zmluvných alebo vyslaných pracovníkov; poukazuje na skutočnosť, že k zvýšeniu počtu zamestnancov došlo v prvom rade v tých agentúrach, ktorým boli pridelené dodatočné úlohy, v agentúrach, ktoré majú zodpovednosť za dohľad nad finančným odvetvím, a vo výkonných agentúrach s dodatočnými povinnosťami v rámci programu Horizont 2020 a ďalších programov;

Spoločný prístup a plán Komisie

4.  pripomína, že Európsky parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; berie na vedomie, že Komisia je zodpovedná za opatrenia nadväzujúce na túto dohodu;

5.  berie na vedomie správu Komisie o pokroku vo vykonávaní spoločného prístupu, ako aj úsilie vyvíjané spoločne Komisiou a decentralizovanými agentúrami, ktoré viedlo k preukázateľnému pokroku; domnieva sa, že to zabezpečí vyváženejšiu správu, väčšiu efektívnosť a zodpovednosť a lepšiu súdržnosť; ďalej berie na vedomie informácie siete agentúr Únie (ďalej len „sieť“), že agentúry výrazne pokročili vo vykonávaní opatrení stanovených v spoločnom prístupe a dosiahli 99 % mieru plnenia konkrétnych plánov oparení pre každú agentúru;

6.  v tejto súvislosti víta usmernenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti, ktoré vydala Komisia po konzultácii s agentúrami s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté výkonnými riaditeľmi agentúr, ako aj usmernenia, ktoré vypracovala Komisia na účely prijatia vykonávacích predpisov agentúr týkajúcich sa zamestnávania kariérnych pracovníkov; očakáva, že agentúram pomôžu zjednodušiť postupy, a tým ušetriť čas a zdroje;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

7.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 28 agentúr; poukazuje však na skutočnosť, že prenosy sú často čiastočne alebo úplne odôvodnené viacročnou povahou operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, pričom nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; oceňuje, že prenosy spôsobené týmito operačnými programami sú v mnohých prípadoch agentúrami vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov, čo uľahčuje jasné rozlíšenie medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

8.  berie na vedomie, že vysokú mieru zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov zaznamenal Dvor audítorov v ôsmich prípadoch; konštatuje, že takéto prenosy naznačujú, že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli inak neodôvodnené; dôrazne žiada agentúry, aby prijali opatrenia s cieľom vyhnúť sa tomuto problému v budúcnosti; na základe informácií siete berie na vedomie, že úroveň zrušenia rozpočtových prostriedkov naznačuje, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než úroveň prenesených prostriedkov; na základe informácií siete berie na vedomie, že príslušné agentúry uplatnili rôzne opatrenia s cieľom zdokonaliť svoje systémy monitorovania plnenia rozpočtu a vyriešiť tento problém;

9.  pripomína agentúram, že delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách) stanovuje povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu o činnosti, ktorá kombinuje informácie z výročnej správy o činnosti, správy o internom a externom audite a finančné správy a ktorá má byť do 1. júla každého roku zaslaná Komisii, Dvoru audítorov a orgánu udeľujúcemu absolutórium; vyzýva agentúry, ktoré ešte do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti nezahrnuli podrobné informácie o interných a externých auditoch, aby tak urobili;

10.  berie na vedomie informáciu siete, že praktické vykonávanie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách zo strany agentúr vytvára v mnohých prípadoch problémy pre účinné a zjednodušené vynakladanie rozpočtových prostriedkov, a to najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, viacročné programovanie, nepriame riadenie grantov a zložitú dokumentáciu v súvislosti s konsolidačným balíkom účtov; vyzýva Komisiu a sieť, aby bližšie preskúmali možnosť, ako zjednodušiť pravidlá, pričom zohľadnia rozdielne potreby agentúr;

11.  s uspokojením konštatuje, že konečné účtovné závierky všetkých decentralizovaných agentúr vyjadrujú verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky ich operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami príslušných nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

12.  s uspokojením konštatuje, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou všetkých decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

13.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že určité agentúry sú čiastočne financované z poplatkov uhrádzaných odvetvím, keďže tieto finančné väzby môžu ovplyvniť ich nezávislosť; vyzýva všetky agentúry, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie nezávislosti svojich vnútorných a vonkajších činností;

Spolupráca medzi agentúrami a s inými inštitúciami – spoločné služby a synergie

14.  na základe informácií siete berie na vedomie, že 93 % agentúr uviedlo, že služby využívajú spoločne s ostatnými agentúrami a inštitúciami; konštatuje, že 75 % agentúr podpísalo dohody o spolupráci, pracovné dohody a memorandá o porozumení pre spoluprácu s inými agentúrami, inštitúciami a členskými štátmi; berie na vedomie, že všeobecné dohody sa realizujú na ročnej báze, pričom konkrétnejšie individuálne kroky sa uskutočňujú v oblastiach administratívnych služieb a konkrétnych operačných služieb; vyzýva agentúry, aby sa usilovali o ďalšie spoločné využívanie služieb, ak to vedie k úsporám nákladov a zvýšeniu efektívnosti; zdôrazňuje, že ak sú služby spoločne využívané, mali by byť náklady spravodlivo rozdelené medzi zúčastnenými agentúrami alebo inštitúciami s cieľom zabrániť tomu, aby jedna strana znášala náklady na služby v plnej výške;

15.  navrhuje, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili umiestnenie akýchkoľvek nových agentúr, ktoré by mohli v budúcnosti potrebné, v blízkosti iných agentúr, aby tak mohli ľahšie spoločne využívať služby;

16.  berie na vedomie stanovisko siete týkajúce sa zlúčenia agentúr; pripomína mandát medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre decentralizované agentúry na posúdenie efektívnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby iniciovala dlhodobú analýzu vplyvu týkajúcu sa zlúčenia decentralizovaných agentúr, ktoré pôsobia v rovnakej všeobecnej oblasti politiky alebo vykonávajú podobné úlohy;

17.  víta usmernenia pre postupy verejného obstarávania agentúr a pre účasť agentúr na postupoch verejného obstarávania pod vedením Komisie; oceňuje výhody nielen pre agentúry, ale aj pre Komisiu, spočívajúce vo vytváraní synergií a v spoločnom postupe pri verejných obstarávaniach v rámci spoločného prístupu; v tejto súvislosti ľutuje, že Komisia plánuje účtovať agentúram administratívne poplatky za svoje služby; pripomína Komisii, že agentúry sú financované z toho istého rozpočtu Únie a že tieto poplatky by mohli viesť k nižšej účasti na spoločných postupoch verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie poplatkov agentúram za postupy verejného obstarávania pod vedením Komisie;

Riadenie ľudských zdrojov

18.  pripomína, že v bode 27 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; konštatuje, že väčšina agentúr toto zníženie o 5 % v porovnaní so svojím plánom pracovných miest na rok 2012 už dosiahla, alebo ho dokonca prekročila; pripomína, že Komisia začala uplatňovať toto 5 % zníženie vo svojom pláne pracovných miest na rok 2013, pričom za základ svojho výpočtu použila počet miest v roku 2012; konštatuje, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond pracovných miest určených na presun, z ktorého by pridelila pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo sa nachádzajú v počiatočnej fáze svojho fungovania; vyzýva Komisiu, aby vykonala SWOT analýzu mandátov a ročných pracovných programov agentúr s cieľom dospieť k neformálnemu rozhodnutiu o tom, ktoré agentúry potrebujú viac zamestnancov a ktoré nie;

19.  pripomína pozíciu Európskeho parlamentu týkajúcu sa rozpočtového postupu, podľa ktorej by zamestnanci financovaní z poplatkov uhrádzaných odvetvím, a preto nie financovaní z rozpočtu Únie, nemali byť ovplyvnení 1 % ročným znížením uplatňovaným Úniou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posudzovala agentúry financované najmä z rozpočtu Únie ako samostatný prípad a predložila osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

20.  nabáda všetky agentúry, aby sa usilovali o rodovú rovnováhu vo vrcholovom manažmente; konštatuje, že v niektorých agentúrach sú údaje obzvlášť neuspokojivé; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla podrobné informácie o opatreniach prijímaných na zabezpečenie rodovej rovnováhy vo vrcholovom manažmente vo všetkých decentralizovaných agentúrach; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa pri vymenúvaní členov správnej rady usilovali o rodovú rovnováhu;

Konflikt záujmov a transparentnosť

21.  na základe informácií siete berie na vedomie, že vyše 80 % všetkých decentralizovaných agentúr má zavedenú stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že v prípade štyroch zostávajúcich agentúr boli tri vytvorené s cieľom vypracovať a prijať stratégiu boja proti podvodom v priebehu roka 2016, zatiaľ čo štvrtá, Európsky policajný úrad, uplatňuje zásady a normy vymedzené v stratégii Komisie týkajúcej sa boja proti podvodom, ako aj stabilný finančný model zahŕňajúci nepretržitú kontrolu ex ante a ex post; berie na vedomie, že všetky prijaté stratégie zohľadňujú metodiku a usmernenia týkajúce sa stratégie boja proti podvodom Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

22.  berie na vedomie názor agentúr, že dôvera občanov Únie v inštitúcie, agentúry a orgány Únie má prvoradý význam; konštatuje, že agentúry zaviedli celý rad konkrétnych opatrení a nástrojov s cieľom primerane riešiť riziká skutočných a vnímaných konfliktov záujmov; vyzýva agentúry, aby zvážili stratégiu toho, ako sa priblížiť občanom Únie; konštatuje, že všetky agentúry už prijali politiky zamerané na prevenciu a riešenie konfliktu záujmov a že tieto politiky sú v súlade s usmerneniami Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach Únie; konštatuje, že tieto politiky okrem iného zahŕňajú opatrenia na odhalenie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu, identifikáciu najlepších postupov v iných subjektoch, ako napríklad v Komisii, ostatných agentúrach a Európskom úrade pre boj proti podvodom, ako aj politiky v oblasti konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov a spolupracovníkov, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok; vyzýva agentúry, aby zvážili výhody a nevýhody existencie spoločných predpisov týkajúcich sa konfliktu záujmov;

23.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii vo verejnom sektore a boja proti nej, najmä v inštitúciách a agentúrach Únie, prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

24.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry ešte stále neprijali usmernenia týkajúce sa oznamovania internými informátormi; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali vnútorné predpisy týkajúce sa oznamovania internými informátormi a uplatnili spoločný prístup k svojim povinnostiam so zameraním na ochranu interných informátorov; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť ochrane interných informátorov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá má byť čoskoro prijatá, o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany interných informátorov v Únii; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby zabezpečili, aby nielen formálne zaväzovali úradníkov na oznamovanie všetkých druhov nezrovnalostí, ale aj ustanovili primeranú ochranu interných informátorov; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby bezodkladne uplatňovali článok 22c služobného poriadku;

25.  berie na vedomie informáciu siete, že 16 agentúr (52 %) využíva skupiny expertov, vedecké skupiny a výbory a takmer všetky z nich zohľadňujú obavy vyjadrené vo vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy (OI/6/2014/NF), ktoré 12. mája 2014 začala európska ombudsmanka v súvislosti so zamestnaneckou politikou agentúr týkajúcou sa týchto skupín; naliehavo vyzýva tých, ktorí ešte nezohľadnili tieto faktory, aby ich bezodkladne zohľadnili; vyzýva agentúry, aby uplatňovali nové pravidlá, ktoré by mala prijať Komisia v súvislosti so skupinami expertov;

26.  konštatuje, že 29 agentúr (viac ako 90 %) má zavedené politiky týkajúce sa uverejnenia životopisov a vyhlásení o záujmoch členov svojich správnych rád, vedúcich pracovníkov a externých aj interných expertov; ďalej konštatuje, že 23 agentúr (74 %) uverejňuje príslušné životopisy a vyhlásenia o záujmoch na svojich webových sídlach; so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú problém uverejňovať životopisy alebo vyhlásenia o záujmoch svojich členov správnej rady, pretože neexistuje mechanizmus, ktorý by členov správnej rady zaväzoval poskytnúť tieto dokumenty; naliehavo vyzýva členov správnych rád agentúr, ktorí doteraz neposkytli dokumenty potvrdzujúce, že u nich nedochádza ku konfliktu záujmov, aby tieto dokumenty bezodkladne poskytli na účely ich uverejnenia na webových sídlach príslušných agentúr s cieľom zvýšiť transparentnosť;

27.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie uplatňovali článok 16 služobného poriadku tým, že budú každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli zo služobného pomeru, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie posúdili zlučiteľnosť zamestnania po odchode zo štruktúr Únie alebo situácie, keď zamestnanci verejnej správy a bývalí poslanci Európskeho parlamentu prejdú z verejného do súkromného sektora (tzv. „efekt otáčavých dverí“), a zvážili prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzili obdobia, počas ktorých sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktoré by mali zodpovedať aspoň obdobiu poskytovania dočasných príspevkov;

28.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru bezúhonnosti v prípade všetkých inštitúcií a agentúr Únie;

29.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

30.  vyzýva všetky agentúry, aby využívali rámec, ktorý sa má vytvoriť na základe novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti, a používali ho na usmerňovanie svojich interakcií s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami zapojenými do tvorby politík Únie a ich vykonávania s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť lobistických činností;

Výkonnosť

31.  konštatuje, že zásada „najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou“ a „pridaná hodnota EÚ“ platí aj pre agentúry, čo by malo zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o výsledkoch činnosti agentúr; konštatuje, že dosahovanie výsledkov je dôležité; zdôrazňuje, že mnohé agentúry vo svojich výročných správach výslovne nezahŕňajú informácie o účinnosti a efektívnosti svojich činností zodpovedným spôsobom; pripomína, že je dôležité, aby sa sieť stala členom novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre výkonnosť s cieľom dosiahnuť spoločnú dohodu týkajúcu sa zásad rozpočtovania založených na výkonnosti a zameraných na výsledky a určiť možné zlepšenia modelov výkonnosti, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v agentúrach; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol hodnotenie výkonnosti a výsledkov agentúr včas pred revíziou viacročného finančného rámca v roku 2016;

Komunikácia a zviditeľnenie

32.  berie na vedomie informáciu siete, že takmer všetky agentúry uverejnili na svojich webových sídlach vyhlásenie, že sú agentúrami Únie, s výnimkou Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý uvádza, že je nezávislý poradný orgán Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; ďalej konštatuje, že 50 % agentúr uverejnilo na svojom webovom sídle informácie vo všetkých jazykoch Únie, štyri agentúry poskytujú informácie v 23 jazykoch Únie, 22 % poskytuje informácie aspoň vo dvoch jazykoch a 9 % agentúr má webové sídla dostupné len v angličtine, pričom niektoré z nich plánujú sprístupniť stránku aj v nemeckom jazyku; okrem toho uznáva, že plne viacjazyčný prístup pre všetky agentúry nie je v súčasnosti uskutočniteľný vzhľadom na potrebu dodatočných zdrojov; vyzýva agentúry, aby zvážili využitie nástrojov sociálnych médií, prieskumov a cieľových skupín s cieľom merať verejné povedomie a posúdiť spôsoby zlepšenia svojej komunikačnej stratégie v budúcnosti;

33.  berie na vedomie vyhlásenie siete, že agentúry sú pevne odhodlané posilniť svoju prítomnosť v sociálnych médiách; berie na vedomie, že len zopár agentúr doteraz nie je prítomných v sociálnych médiách, ale že tieto agentúry sa zaviazali, že budú tento typ komunikácie v blízkej budúcnosti využívať; zdôrazňuje, že medzi propagačné činnosti realizované prostredníctvom sociálnych médií patria správy, podujatia, pracovné príležitosti a verejné obstarávania; okrem toho konštatuje, že činnosti v oblasti sociálnych médií sú súčasťou ostatných komunikačných nástrojov agentúr;

34.  vyzýva agentúry, aby ďalej zvyšovali svoje úsilie a zlepšovali svoje komunikačné politiky a zviditeľňovali sa pomocou rôznych nástrojov sociálnych médií s cieľom zlepšiť informovanosť o svojich činnostiach a úspechoch a zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o ich činnosti;

Ďalšie pripomienky

35.  konštatuje, že na základe príspevkov agentúr Komisia vypracovala usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídle medzi decentralizovanými agentúrami a hostiteľskými členskými štátmi; konštatuje, že v januári 2016 sa štyri agentúry ešte stále nachádzali v procese rokovaní so svojím hostiteľským členským štátom, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 10 agentúr; opätovne zdôrazňuje význam týchto dohôd pre operácie a bezpečnosť agentúr; naliehavo vyzýva agentúry a členské štáty, ktoré doteraz nepodpísali dohodu o sídle, aby ju bezodkladne podpísali;

36.  poukazuje na význam sociálnych aspektov dohôd o sídle agentúr s ich hostiteľskými krajinami, napríklad pokiaľ ide o predvídateľnosť sociálnych a životných podmienok zamestnancov (školské poplatky, otázky štatútu atď.);

37.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú dvojité sídlo, a považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu;

38.  žiada inštitúcie a orgány Únie, aby prísne uplatňovali opatrenia diskrečnej právomoci a vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, pričom je v každom prípade potrebné riadne preveriť príslušné okolnosti, a aby uplatňovali kritériá vylúčenia s cieľom vyradiť spoločnosť v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

39.  pripomína Dvoru audítorov, že Európsky parlament, Rada a Komisia sa v odseku 54 spoločného prístupu dohodli, že za všetky aspekty externalizovaných vonkajších auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; žiada Komisiu, aby urýchlene potvrdila, že spoločný prístup je stále uplatňovaný; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že nový prístup k auditu, ktorý zapája audítorov zo súkromného sektora, viedol k zvýšeniu administratívnej záťaže agentúr o 85 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal Dvor audítorov, zodpovedá viac ako 13 000 dodatočným hodinám alebo v priemere 3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že čas, ktorý si vyžiadali verejné obstarávanie a správa zmlúv o audite, priniesli decentralizovaným agentúram viac ako 1 400 osobohodín dodatočnej práce, a že celkové dodatočné výdavky na externé audity vykonávané súkromnými spoločnosťami predstavovali v roku 2014 sumu 550 000 EUR; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol lepšie usmernenie súkromným audítorom, čím podstatne zníži zvýšenú administratívnu záťaž;

40.  vyzýva všetky inštitúcie a agentúry Únie, aby posilnili svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

41.  navrhuje, aby Európsky parlament, Rada a Komisia zvážili zlúčenie menších agentúr, ktoré vykonávajú podobné alebo prepojené úlohy; tvrdí, že by to v dlhodobom horizonte prinieslo úspory zo zvýšenia efektívnosti;

42.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

43.  berie na vedomie súčasné uverejnenie plánov na začatie revízie nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr Únie: Cedefop, EU-OSHA a Eurofound; zdôrazňuje, že revízie by mali zachovať kľúčové úlohy týchto vysoko renomovaných agentúr, ako aj ich tripartitný charakter, čím sa zabezpečí aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, odborov a zástupcov zamestnávateľov na ich riadení a fungovaní;

44.  opätovne potvrdzuje, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch Európskeho parlamentu pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, ale zdôrazňuje potrebu zosúladiť rozpočtový cyklus Únie so stratégiou Európa 2020, aby tak bolo možné úplné monitorovanie a podávanie komplexných správ o výkonnosti každej agentúry, pokiaľ ide o jej prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020;

45.  berie na vedomie osvedčený postup spolupráce medzi agentúrami v oblasti životných a pracovných podmienok, odborného vzdelávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý maximalizuje súčinnosť a spoluprácu a posilňuje komplementárnosť; víta tiež výmenu osvedčených postupov medzi Komisiou a agentúrami a nabáda ich, aby v nej pokračovali;

o
o   o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(4) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia