Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2191(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0087/2016

Внесени текстове :

A8-0087/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0160

Приети текстове
PDF 576kWORD 105k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година (2015/2191(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0089/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0087/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 18.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 18.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година (2015/2191(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0089/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия(4), и по-специално член 24 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0087/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 18.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 18.
(3) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1.
(5) OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година (2015/2191(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8‑0087/2016),

А.  като има предвид, че според финансовите отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 10 880 000 EUR, което представлява намаление с 8,80% в сравнение с 2013 г.; като има предвид, че целият бюджет на Агенцията се осигурява от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Агенцията за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата, по отношение на два коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2012 г. и отбелязани като „текущи“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и понастоящем двете препоръки са отбелязани като „завършени“ в доклада на Сметната палата; отбелязва освен това, че по отношение на трите коментара, направени в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети корективни действия и понастоящем два коментара са отбелязани като „завършени“, а един е отбелязан като „не е приложимо“;

2.  Установява, че според Агенцията:

   високото парично салдо в размер на 5 500 000 EUR в края на годината, дължащо се отчасти на постъпленията от коригиращ бюджет, свързан с прилагането на Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета(1) („REMIT“), беше балансирано през 2014 г. и беше намалено до 3 300 000 EUR в края на 2014 г.; отбелязва със задоволство, че в доклада на Сметната палата въпросното последващо действие е отбелязано като „приключено“;
   Управителният съвет на Агенцията прие преразгледана политика на Агенцията относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси на 31 януари 2015 г.; потвърждава освен това, че тази нова политика е приложима за персонала на Агенцията, за членовете и заместниците на трите съвета на Агенцията, както и за председателите и заместник-председателите на работната група на Агенцията (РГА), както и за координаторите на оперативните групи, които са в състояние да ръководят работата на работните групи на Агенцията;
   Автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителния съвет на Агенцията, на председателите и заместник-председателите на РГА, както и на координаторите на оперативните групи в по-голямата си част са били публикувани на уебсайта на Агенцията; призовава Агенцията незабавно да преразгледа и публикува оставащите автобиографии и декларации за интереси, както се предвижда в нейната политика;

Бюджет и финансово управление

3.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 95%, което постига планираната цел на Агенцията и представлява намаление с 2,53% в сравнение с 2013 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 69,84%, което представлява увеличение с 14,84% в сравнение с 2013 г.; счита, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания се намира под целта на Агенцията от 75%, което се дължи основно на подновяването на годишните договори на Агенцията или на преговорите по тях към края на годината, както и на многогодишния характер на прилагането на REMIT;

4.  Изразява съжаление, че не е постигнато споразумение за изплащане на вноски в полза на Агенцията от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия, тъй като третият енергиен пакет все още предстои да бъде включен в Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Поети задължения и преноси

5.  Потвърждава, че пренесените бюджетни кредити, свързани с бюджетните кредити за административни разходи по дял II, възлизат на 980 000 EUR, което представлява 41% от бюджетните кредити за административни разходи по дял II; отбелязва освен това, че тези пренесени бюджетни кредити са свързани основно с проучвания за прилагането на REMIT, както и с годишните договори, които са подновени към края на годината;

6.  Отбелязва факта, че общо 1 570 000 EUR от бюджетните кредити, за които са поети задължения по дял III, са били пренесени към 2015 г., което представлява 62% от бюджетните кредити, за които са поети задължения за оперативни разходи; отбелязва освен това, че процентът на преносите по дял III е бил намален с 29% в сравнение с 2013 г.; подчертава, че тези преноси основно са свързани със сложната многогодишна дейност по прилагането на REMIT, за която на 17 декември 2014 г. беше приет Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията(2) ;

7.  Потвърждава, че според доклада на Сметната палата Агенцията е извършила две плащания по предварителното финансиране в края на 2014 г., които произтичат от бюджетните кредити, получени чрез коригиращ бюджет късно през 2013 г., и възлизат на 1 560 000 EUR; отбелязва, че тези плащания са свързани с договори за предоставяне на услуги, отнасящи се за REMIT, през периода 2015—2017 г.; отбелязва факта, че Агенцията е трябвало да преустанови част от проекта за прилагане на REMIT поради приемането на Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT), което е станало по-късно от първоначално очакваната дата; разбира, че тези плащания ще позволят на Агенцията да финансира своите бъдещи дейности, отнасящи се за REMIT, и възложените поръчки, както е първоначално планирано; при все това подчертава, че макар прилагането на REMIT да има сложен и многогодишен характер, високото равнище на пренесените бюджетни кредити и на плащанията по предварителното финансиране е в противоречие с бюджетния принцип на ежегодност; отбелязва, че Агенцията следва да продължи да подобрява планирането и изпълнението на своя годишен бюджет;

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

8.  Отбелязва със задоволство, че Агенцията е приела своята преразгледана политика относно процедурите за набиране на персонал и работата на комисиите за подбор през април 2014 г.; отбелязва освен това, че тази политика включва специфични условия за събеседванията и писмените тестове, както и строги разпоредби с цел да се гарантира анонимността на кандидатите; отбелязва твърдението на Агенцията, че тази политика гарантира стъпка напред в поетия от Агенцията ангажимент за прозрачност и равно третиране на нейния персонал;

Вътрешен контрол

9.  Потвърждава, че при прегледа на състоянието на Агенцията във връзка с прилагането на стандартите за вътрешен контрол („СВК“) не са установени значителни слабости, които да са станали явни през 2014 г.; потвърждава освен това, че вследствие на прегледа на състоянието Агенцията счита, че отговаря на минималните изисквания, залегнали в основата на всички СВК; призовава Агенцията да продължи да засилва своя вътрешен контрол и да гарантира, че въведеният контрол функционира ефективно и допринася за постигането на целите ѝ;

Вътрешен одит

10.  Отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) на Комисията е извършила одит на Агенцията в съответствие със своя стратегически план за одит за Агенцията за периода 2013—2015 г. по темата „Разработване на рамкови насоки и становище относно мрежовите кодекси“; отбелязва факта, че в хода на одита IAS е установила области, в които да се извършат подобрения, и е представила една препоръка, оценена като „много важна“, както и пет препоръки, оценени като „важни“;

11.  Установява, че в отговор на направените от IAS препоръки Агенцията е изготвила план за действие за отстраняване на установените недостатъци; отбелязва, че IAS е одобрила плана за действие като план, който адекватно разглежда установените рискове;

12.  Отбелязва, че 10 от общо 11 препоръки, издадени от IAS в извършения от нея одит за 2013 г., са приключени, докато една препоръка, оценена като „важна“ при одита за 2013 г., е оценена като „частично изпълнена“ и остава да бъде приключена през 2015 г.;

Резултати от дейността

13.  Отбелязва факта, че Агенцията е преразгледала своята система за основните показатели за изпълнението („ОПИ“), с което тя е въвела разграничение между показателите за изпълнението и ОПИ, което има за цел да предостави на ръководството по-ясна насока относно това дали общите цели на Агенцията са били изпълнени; отбелязва, че новата система трябваше да бъде приложена през 2015 г. в рамките на новата структура на работната програма на Агенцията;

14.  Приветства факта, че с цел отразяване и проследяване на бюджетните операции Агенцията използва ABAC — същата финансова система, използвана от Комисията, като системата SAP се използва за счетоводната част;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

15.  Заявява, че годишните доклади на Агенцията биха могли да играят важна роля с оглед на съблюдаването на прозрачността, отчетността и почтеността; призовава Агенцията да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

Други коментари

16.  Посочва, че в приемащата държава членка предстои да се създаде Европейско училище съгласно споразумението за седалището между Агенцията и приемащата държава членка; изразява съжаление, че повече от четири години след влизането в сила на споразумението все още не е създадено Европейско училище; отбелязва твърдението на Агенцията, че понастоящем правителството на приемащата държава членка извършва оценка на необходимите правни изменения и договорености с цел намиране на оптимално решение; насърчава Агенцията и приемащата държава членка да разрешат този въпрос и призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно актуалното състояние на преговорите;

17.  Подчертава необходимостта от засилване на почтеността и от подобряване на етичната рамка чрез по-добро прилагане на кодексите за поведение и етичните принципи, така че да се утвърди обща и ефективна култура на почтеност;

o
o   o

18.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 28 април 2016 г.(3) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1).
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 121).
(3) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност