Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2191(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2016

Předložené texty :

A8-0087/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0160

Přijaté texty
PDF 592kWORD 96k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

1.  uděluje řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 10 880 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 8,80 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury plyne z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a obě doporučení jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označena jako „dokončená“; konstatuje dále, že u tří připomínek ze zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla přijata nápravná opatření a u dvou z nich je nyní označení „dokončeno“ a u jedné z nich je označení „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informaci agentury, že:

   vysoký pokladní zůstatek ve výši 5 500 000 ke konci roku, který vznikl částečně z důvodu příjmů z opravného rozpočtu v souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011(1) („REMIT“), byl v průběhu roku 2014 vyrovnaný a ke konci roku 2014 byl snížen na 3 300 000 EUR; s uspokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora jsou návazná opatření označena jako „dokončená“;
   správní rada agentury přijala dne 31. ledna 2015 revidovanou politiku týkající se prevence a řešení střetu zájmů; dále bere na vědomí, že tato nová politika se vztahuje na zaměstnance agentury, členy a náhradníky všech tří orgánů agentury, a také na předsedy, místopředsedy pracovní skupiny agentury a na svolavatele akčních skupin, kteří z titulu své funkce řídí činnost pracovních skupin agentury;
   životopisy a prohlášení o střetu zájmů členů správní rady agentury, předsedy a místopředsedů pracovní skupiny agentury a svolavatelů akčních skupin byly z převážné části zveřejněny na internetových stránkách agentury; žádá agenturu, aby v souladu s ustanoveními své politiky bez prodlení posoudila a zveřejnila zbývající životopisy a prohlášení o střetu zájmů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 95 %, čímž byl dosažen cíl agentury, byť oproti roku 2013 došlo k poklesu o 2,53 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 69,84 %, což představuje nárůst o 14,84 % ve srovnání s rokem 2013; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby je nižší než cíl agentury stanovený na 75 %, a to zejména kvůli obnovení či sjednání smluv v trvání jednoho roku na konci roku a víceletému charakteru provádění REMIT;

4.  lituje toho, že nebylo dosaženo žádné dohody o příspěvcích ve prospěch agentury od států, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, neboť třetí energetický balíček nebyl dosud začleněn do Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Závazky a přenesené prostředky

5.  bere na vědomí, že přenesené prostředky týkající se hlavy II (správní výdaje) činily 980 000 EUR, což je 41 % prostředků na správní výdaje podle hlavy II; dále bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky se týkaly zejména studií o provádění REMIT a ročních smluv, které byly koncem roku obnoveny;

6.  bere na vědomí, že do roku 2015 byla přenesena částka ve výši 1 570 000 EUR z prostředků přidělených na závazky v rámci hlavy III, což představuje 62 % prostředků přidělených na závazky na operační výdaje; dále konstatuje, že míra přenesených prostředků v rámci hlavy III byla snížena o 29 % ve srovnání s rokem 2013; zdůrazňuje, že tyto přenosy souvisely především s komplexní víceletou činností v souvislosti s prováděním REMIT, pro niž bylo dne 17. prosince 2014 přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014(2);

7.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že agentura uskutečnila na konci roku 2014 dvě platby předběžného financování, které pocházejí z prostředků obdržených v důsledku opravného rozpočtu na konci roku 2013 a jejichž výše činí 1 560 000 EUR; bere na vědomí, že tyto platby se vázaly na smlouvy o službách v souvislosti s REMIT v období 2015–2017; bere na vědomí, že agentura byla nucena pozastavit provádění části REMIT kvůli opožděnému přijetí nařízení REMIT oproti původnímu očekávání; vyrozumívá, že tyto platby umožní agentuře, aby financovala své budoucí činnosti související s REMIT a uzavírala smlouvy podle původního harmonogramu; zdůrazňuje však, že i když je provádění REMIT složitý a víceletý úkol, vysoké přenosy prostředků a platby předběžného financování jsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; konstatuje, že agentura by měla i nadále zlepšovat plánování a plnění svého ročního rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

8.  s uspokojením konstatuje, že agentura přijala v dubnu 2014 svou revidovanou politiku týkající se náborových postupů a činnosti výběrových komisí; dále konstatuje, že v rámci této politiky jsou vymezeny konkrétní podmínky pro pohovory a písemné zkoušky a striktní ustanovení o zajištění anonymity uchazečů; bere na vědomí ujištění agentury, že tato politika zajišťuje další pokrok v jejím úsilí o transparentnost a rovné zacházení se zaměstnanci;

Vnitřní kontroly

9.  bere na vědomí, že přezkum stavu uplatňování standardů vnitřní kontroly agenturou neprokázal, že by se v roce 2014 projevily závažné nedostatky; dále bere na vědomí, že v návaznosti na tento přezkum stavu se agentura považuje za splňující minimální požadavky všech standardů vnitřní kontroly; žádá, aby agentura i nadále posilovala svou vnitřní kontrolu a zajistila účinnost zavedených kontrol tak, aby přispívaly k dosažení cílů agentury;

Interní audit

10.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit agentury v souladu se svým strategickým plánem auditu agentury na období 2013–2015 v rámci tématu s názvem „Vytváření rámcových pokynů a kodexů sítě“; konstatuje, že v průběhu auditu vymezil IAS oblasti, které je možné zlepšit, a vydal jedno doporučení, které je označeno za „velmi důležité“, a pět doporučení označených za „důležitá“;

11.  zjišťuje, že v odpovědi na doporučení IAS vypracovala agentura akční plán za účelem nápravy zjištěných nedostatků; poznamenává, že IAS potvrdil, že předložený akční plán řeší zjištěná rizika odpovídajícím způsobem;

12.  konstatuje, že 10 z 11 doporučení IAS v souvislosti s jeho auditem v roce 2013 je uzavřeno a u jednoho doporučení označeného jako „důležité“ je uvedeno, že bylo „částečně splněno“, přičemž má být zcela splněno v průběhu roku 2015;

Výkonnost

13.  konstatuje, že agentura přezkoumala svůj systém klíčových ukazatelů výkonnosti a v rámci přezkumu zavedla rozdělení mezi ukazateli výkonnosti a klíčovými ukazateli výkonnosti, které mají vedení agentury poskytnout jasnější přehled o tom, zda byly splněny obecné cíle agentury; konstatuje, že nový systém byl uplatněn v roce 2015 v rámci nové struktury pracovního programu agentury;

14.  vítá skutečnost, že pro zaznamenávání a sledování rozpočtových transakcí agentura využívá ABAC, což je stejný finanční systém, který využívá Komise, přičemž pro koncovou účetní část se používá systém SAP;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

15.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při naplňování zásad týkajících se transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

Další připomínky

16.  zdůrazňuje, že podle dohody o sídle uzavřené mezi agenturou a hostitelským členským státem má být v tomto státě zřízena evropská škola; lituje, že ani po více než čtyřech letech po vstupu této dohody v platnost se tak nestalo; bere na vědomí ujištění agentury o tom, že hostitelský členský stát vyhodnocuje nezbytné právní úpravy a opatření s cílem nalézt nejvhodnější řešení; vyzývá agenturu a hostitelský členský stát, aby tento problém řešily, a žádá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu jednání v této věci;

17.  zdůrazňuje, že je třeba usilovat o větší integritu a zlepšit etický rámec lepším uplatňováním kodexů chování a etických zásad, a posílit tak společnou a efektivní kulturu integrity;

o
o   o

18.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(3) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).
(3) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí