Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2191(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2016

Teksty złożone :

A8-0087/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0160

Teksty przyjęte
PDF 591kWORD 96k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2014 (2015/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0089/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0087/2016),

1.  udziela dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 18.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 18.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014 (2015/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków(2), jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8–0089/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki(4), w szczególności jego art. 24,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0087/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 18.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 18.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2014 (2015/2191(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8–0087/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 10 880 000 EUR, co stanowi spadek o 8,80 % w stosunku do roku 2013; mając na uwadze, że cały budżet Agencji pochodzi z budżetu Unii,

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe,

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w odniesieniu do dwóch uwag poczynionych przez Trybunał w sprawozdaniu za rok 2012 i oznaczonych jako znajdujące się „w trakcie realizacji” w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 podjęto działania naprawcze i oba zalecenia są teraz oznaczone w sprawozdaniu Trybunału jako „zrealizowane”; zwraca ponadto uwagę, że w związku z trzema uwagami poczynionymi w sprawozdaniu Trybunału za rok 2013 podjęto działania naprawcze i dwie są teraz opatrzone adnotacją „zrealizowane”, a jedna – „nie dotyczy”;

2.  na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że:

   wysoka kwota 5 500 000 EUR w gotówce na koniec roku, wynikająca częściowo z otrzymania budżetu korygującego w związku z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011(1) („REMIT”) w roku 2014 została zbilansowana i na koniec 2014 r. zmniejszyła się do 3 300 000 EUR; z zadowoleniem odnotowuje, że w swoim sprawozdaniu Trybunał uznał działania następcze za „zrealizowane”;
   w dniu 31 stycznia 2015 r. rada administracyjna przyjęła odnowioną strategię Agencji w obszarze zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; ponadto potwierdza, że nowa strategia ma zastosowanie do pracowników Agencji, członków i zastępców członków wszystkich trzech rad Agencji oraz do przewodniczących grup roboczych Agencji, wiceprzewodniczących i przewodniczących grup zadaniowych, którzy mogą kierować pracami grup roboczych Agencji;
   życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów członków rady zarządzającej Agencji, przewodniczących grup roboczych, wiceprzewodniczących i przewodniczących grup zadaniowych w większości zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji; wzywa Agencję, aby zgodnie ze swoją strategią, niezwłocznie dokonała przeglądu i opublikowała pozostałe życiorysy i oświadczenia o braku konfliktu interesów;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 95 %, co oznacza osiągnięcie planowanego celu Agencji i stanowi spadek o 2,53 % w porównaniu z 2013 r.; ponadto zwraca uwagę, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 69,84 %, co stanowi wzrost o 14,84 % w stosunku do 2013 r.; stwierdza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności był poniżej celu Agencji wynoszącego 75 % głównie za sprawą przedłużenia lub negocjowania rocznych umów Agencji pod koniec roku oraz z uwagi na wieloletni charakter wdrożenia REMIT;

4.  ubolewa, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie wkładu na rzecz Agencji ze strony państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, zważywszy że trzeci pakiet energetyczny nadal oczekuje na włączenie do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

Zobowiązania i przeniesienia

5.  zauważa, że w tytule II przeniesiono środki na wydatki administracyjne w wysokości 980 000 EUR, co stanowi 41 % środków na wydatki administracyjne w tytule II; zauważa ponadto, że te przeniesienia związane były głównie z badaniami na potrzeby wdrożenia REMIT oraz przedłużonych pod koniec roku umów rocznych;

6.  zauważa, że w sumie 1 570 000 EUR z przydzielonych środków w tytule III przeniesiono na 2015 r., co stanowi 62 % przydzielonych środków na wydatki operacyjne; zauważa ponadto, że wskaźnik przeniesienia środków w tytule III był niższy o 29 % w stosunku do roku 2013; podkreśla, że te przeniesienia związane były głównie ze złożonym wieloletnim wdrażaniem rozporządzenia REMIT, do którego w dniu 17 grudnia 2014 r. przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014(2);

7.  potwierdza, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału na koniec roku 2014 Agencja dokonała dwóch płatności zaliczkowych w kwocie 1 560 000 EUR ze środków otrzymanych z budżetu korygującego pod koniec 2013 r.; zauważa, że płatności te były związane z umowami na usługi w ramach realizacji REMIT w latach 2015–2017; zauważa, że Agencja musiała częściowo zawiesić wdrażanie REMIT z powodu późniejszego niż pierwotnie planowano przyjęcia rozporządzenia REMIT; rozumie, że płatności te pozwolą sfinansować Agencji jej przyszłe działania związane z projektem REMIT oraz udzielone zamówienia zgodnie z pierwotnymi planami; podkreśla jednak, że choć wdrażanie REMIT ma złożony i wieloletni charakter, to wysokie przeniesienia i płatności zaliczkowe są sprzeczne z budżetową zasadą jednoroczności; zauważa, że Agencja powinna dalej usprawniać planowanie i wykonywanie swojego rocznego budżetu;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

8.  z zadowoleniem odnotowuje przyjętą przez Agencję odnowioną strategię w odniesieniu do procedur naboru, jak również prace komisji rekrutacyjnych w kwietniu 2014 r.; zauważa, że strategia ta obejmuje szczegółowe warunki przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów pisemnych, jak również rygorystyczne przepisy mające zapewnić anonimowość kandydatów; przyjmuje do wiadomości stwierdzenie Agencji, że strategia ta stanowi krok naprzód w dążeniu Agencji do zapewnienia przejrzystości oraz równego traktowania jej pracowników;

Kontrole wewnętrzne

9.  potwierdza, że przegląd sytuacji w zakresie wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej nie wykazał żadnych poważnych niedociągnięć w 2014 r.; ponadto potwierdza, że w wyniku przeglądu sytuacji Agencja uznaje, iż spełnia minimalne wymagania dla każdego ze standardów kontroli wewnętrznej; apeluje do Agencji, aby kontynuowała umacnianie swoich kontroli wewnętrznych, zapewniając skuteczne funkcjonowanie wprowadzonych kontroli wewnętrznych i ich wkład w realizację przypisanych im celów;

Audyt wewnętrzny

10.  stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt Agencji zgodnie ze strategicznym planem kontroli Agencji na okres 2013–2015 w temacie „Opracowanie wytycznych ramowych i opinia w sprawie kodeksów sieci”; zauważa, że w trakcie audytu Służba Audytu Wewnętrznego ustaliła obszary wymagające usprawnienia i sformułowała jedno zalecenie sklasyfikowane jako „bardzo ważne” oraz pięć zaleceń o statusie „ważne”;

11.  stwierdza, że w odpowiedzi na zalecenia wydane przez Służbę Audytu Wewnętrznego Agencja przygotowała plan działania mający na celu usunięcie braków; zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego uznała plan działania za odpowiednią reakcję na stwierdzone zagrożenia;

12.  zauważa, że 10 z 11 zaleceń wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w ramach audytu za 2013 r. zamknięto, natomiast jedno zalecenie sklasyfikowane w audycie za 2013 r. jako „ważne” ma status częściowo zrealizowanego i ma zostać sfinalizowane w roku 2015;

Wyniki

13.  zauważa, że Agencja dokonała przeglądu swojego systemu kluczowych wskaźników efektywności, wprowadzając na jego podstawie rozróżnienie między wskaźnikami efektywności a kluczowymi wskaźnikami efektywności w celu dostarczenia zarządowi dokładniejszych informacji pozwalających ustalić, czy realizowane są ogólne cele Agencji; zauważa, że nowy system miał być stosowany w 2015 r. w ramach nowej struktury programu prac Agencji;

14.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do celów księgowania i bieżącej kontroli transakcji budżetowych Agencja korzysta z rachunkowości memoriałowej, tego samego systemu finansowego co Komisja, ze zintegrowanym systemem SAP dla użytkowników końcowych na potrzeby rachunkowości;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

15.  stwierdza, że sprawozdania roczne Agencji mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa Agencję do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

Inne uwagi

16.  zaznacza, że zgodnie z umową w sprawie siedziby zawartą między Agencją a przyjmującym państwem członkowskim, w przyjmującym państwie członkowskim miała zostać utworzona szkoła europejska; ubolewa, że szkoła nie powstała, mimo upływu ponad czterech lat od wejścia w życie tej umowy; przyjmuje do wiadomości oświadczenie Agencji, że rząd państwa przyjmującego ocenia konieczne zmiany w prawie i ustalenia, aby znaleźć optymalne rozwiązanie; zachęca Agencję i przyjmujące państwo członkowskie do rozwiązania tego problemu i wzywa Agencję do przekazania organowi udzielającemu absolutorium informacji dotyczących stanu zaawansowania negocjacji;

17.  podkreśla potrzebę większej rzetelności i udoskonalenia ram etycznych dzięki lepszemu wdrażaniu kodeksów postępowania i zasad etycznych, aby wzmocnić wspólną i skuteczną kulturę rzetelności;

o
o   o

18.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(3) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 121).
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności