Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2191(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0087/2016

Texte depuse :

A8-0087/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0160

Texte adoptate
PDF 366kWORD 100k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0087/2016),

1.  acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 18.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 18.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0087/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 18.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 18.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 211, 14.8.2009, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2191(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0087/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 10 880 000 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 8,8 % față de 2013; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi („Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2014 („raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  constată că, potrivit raportului Curții, în ceea ce privește două observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2012 și notate ca fiind „în desfășurare” în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective și ambele recomandări sunt notate în prezent în raportul Curții ca fiind „finalizate”; observă, în plus, că, în ceea ce privește cele trei observații formulate în raportul Curții pentru exercițiul 2013, au fost întreprinse acțiuni corective, iar în prezent două dintre aceste trei observații sunt notate ca fiind „finalizate”, iar pentru cea de-a treia apare mențiunea „nu se aplică”;

2.  constată că, potrivit informațiilor furnizate de Agenție:

   un sold ridicat de numerar, în valoare de 5 500 000 EUR, înregistrat la sfârșitul exercițiului, care reprezintă rezultatul unui buget rectificativ legat de punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(1) („REMIT”), a fost echilibrat pe parcursul exercițiului 2014 și a fost redus la 3 300 000 EUR la sfârșitul lui 2014; constată cu satisfacție că, potrivit raportului Curții, măsura corectivă respectivă a fost finalizată;
   Consiliul de administrație al Agenției a adoptat la 31 ianuarie 2015 politica revizuită a acesteia privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese; constată, de asemenea, că noua politică se aplică personalului Agenției, membrilor și membrilor supleanți ai tuturor celor trei consilii ale Agenției, precum și președinților și vicepreședinților grupului de lucru al Agenției și coordonatorilor grupului de lucru, care au dreptul să dirijeze activitățile grupurilor de lucru ale Agenției;
   majoritatea CV-urilor și declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație al Agenției, ale președinților și vicepreședinților grupului de lucru al Agenției, precum și ale coordonatorilor grupului de lucru au fost publicate pe pagina de internet a Agenției; invită Agenția să analizeze și să publice fără întârziere și celelalte CV-uri și declarații de interese, așa cum prevede politica sa;

Gestiunea bugetară și financiară

3.  ia act de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 95 %, fiind astfel realizat obiectivul preconizat de Agenție; această rată de execuție bugetară reprezintă o reducere de 2,53 % față de 2013; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 69,84 %, ceea ce reprezintă o creștere de 14,84 % în comparație cu 2013; consideră că rata de execuție a creditelor de plată se situează sub obiectivul Agenției de 75 %, ceea ce se datorează în principal reînnoirii sau negocierii către sfârșitul anului a contractelor anuale ale Agenției, precum și caracterului multianual al punerii în aplicare a REMIT;

4.  regretă faptul că nu s-a ajuns la un acord privind posibilele contribuții în folosul Agenției din partea țărilor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, deoarece cel de-al treilea pachet privind energia nu a fost încă inclus în Acordul privind Spațiul Economic European;

Angajamente și reportări

5.  ia act de faptul că reportările de credite de la titlul II (cheltuieli administrative) s-au ridicat la 980 000 EUR, ceea ce reprezintă 41 % din creditele de la titlul II (cheltuieli administrative); constată, de asemenea, că aceste reportări sunt legate în principal de studiile pentru punerea în aplicare a REMIT, precum și de contractele anuale care au fost reînnoite la sfârșitul anului;

6.  ia act de faptul că o sumă de 1 570 000 EUR din creditele angajate la titlul III a fost reportată în 2015, ceea ce reprezintă 62 % din creditele angajate pentru cheltuieli operaționale; constată, de asemenea, că rata reportărilor de la titlul III a fost redusă cu 29 % comparativ cu exercițiul 2013; subliniază că aceste reportări se referă în principal la activitatea complexă multianuală legată de punerea în aplicare a REMIT, pentru care a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014(2), la 17 decembrie 2014;

7.  constată că, în conformitate cu raportul Curții, Agenția a efectuat, la sfârșitul lui 2014, două plăți de prefinanțare din creditele primite la sfârșitul lui 2013 cu titlu de buget rectificativ în valoare de 1 560 000 EUR; constată că aceste plăți au fost efectuate în baza unor contracte pentru servicii legate de proiectul REMIT, prestate în perioada 2015-2017; ia act de faptul că Agenția a fost obligată să suspende o parte din implementarea REMIT din cauză că Regulamentul REMIT a fost adoptat cu întârziere față de data preconizată inițial; înțelege că aceste plăți vor permite Agenției să-și finanțeze activitățile viitoare legate de REMIT și contractele atribuite, conform planului inițial; subliniază totuși că, deși implementarea REMIT are un caracter complex și multianual, un nivel ridicat al reportărilor și al plăților de prefinanțare contravine principiului bugetar al anualității; observă că Agenția ar trebui să îmbunătățească în continuare planificarea și execuția bugetului său anual;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

8.  constată cu satisfacție că Agenția adoptat în aprilie 2014 politica sa revizuită privind procedurile de recrutare și activitatea comitetului de selecție; constată, de asemenea, că această politică conține condiții specifice pentru interviuri și testele scrise, precum și dispoziții stricte pentru asigurarea anonimatului candidaților; ia act de afirmația Agenției potrivit căreia această politică reprezintă un progres în ceea ce privește angajamentul său de a asigura transparența și tratamentul egal al personalului;

Controale interne

9.  ia act de faptul că analiza efectuată de Agenție a stadiului de implementare a standardelor de control intern (SCI) nu a scos la iveală nicio lacună semnificativă în 2014; constată, de asemenea, că, în urma analizei stadiului de implementare, Agenția consideră că respectă cerințele minime ce stau la baza tuturor SCI; invită Agenția să continue îmbunătățirea controalelor sale interne și să garanteze eficacitatea controalelor introduse, precum și faptul că acestea contribuie la realizarea obiectivelor sale;

Auditul intern

10.  constată că Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS) a realizat un audit al Agenției în conformitate cu planul său strategic de audit al Agenției pentru 2013-2015, tema auditului fiind „Elaborarea de orientări-cadru și aviz cu privire la codurile de rețea”; constată că, în cadrul auditului, IAS a identificat aspecte ce trebuie îmbunătățite și a formulat o recomandare notată ca „foarte importantă”, precum și cinci recomandări notate ca „importante”;

11.  ia act de faptul că, drept răspuns la recomandările formulate de IAS, Agenția a pregătit un plan de acțiune pentru a elimina deficiențele identificate; constată că IAS a considerat că planul de acțiune abordează în mod corespunzător riscurile identificate;

12.  constată că 10 dintre cele 11 recomandări emise de IAS în urma auditului său din 2013 au fost închise, iar o recomandare notată ca „importantă” în auditul din 2013 este identificată ca fiind realizată parțial și finalizată în cursul anului 2015;

Performanță

13.  constată că Agenția și-a revizuit sistemul de indicatori-cheie de performanță (ICP), introducând o deosebire între indicatorii de performanță și ICP pentru a oferi conducerii informații mai exacte dacă sunt sau nu îndeplinite obiectivele globale ale Agenției; constată că noul sistem urma să fie aplicat în 2015, în cadrul noii structuri a programului de lucru al Agenției;

14.  salută faptul că, pentru a înregistra operațiunile bugetare și pentru a ține evidența lor, Agenția folosește ABAC, același sistem financiar ca cel folosit de Comisie, sistemul SAP fiind integrat ca sistem periferic („back-end”) pentru contabilitate;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

15.  afirmă că rapoartele anuale ale Agenției ar putea juca un rol important în respectarea principiilor transparenței, responsabilității și integrității; invită Agenția să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

Alte observații

16.  subliniază că, în temeiul acordului privind sediul încheiat între Agenție și statul membru gazdă, pe teritoriul statului membru gazdă va fi înființată o Școală Europeană; regretă faptul că, după mai bine de patru ani de la intrarea în vigoare a acordului, această Școală Europeană nu a fost încă înființată; ia act de afirmația Agenției potrivit căreia guvernul statului membru gazdă evaluează modificările și măsurile legislative necesare pentru a găsi soluția optimă; încurajează Agenția și statul membru gazdă să soluționeze această problemă și invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluția negocierilor;

17.  subliniază că este necesar să se crească integritatea și să se îmbunătățească cadrul etic, printr-o mai bună aplicare a codurilor de conduită și a principiilor etice, pentru a consolida o cultură comună și eficace a integrității;

o
o   o

18.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(3) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, p. 1).
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei (JO L 363, 18.12.2014, p. 121).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică - Politica de confidențialitate