Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2191(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0087/2016

Predkladané texty :

A8-0087/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0160

Prijaté texty
PDF 365kWORD 97k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky(4), a najmä na jeho článok 24,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014 (2015/2191(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0087/2016),

A.  keďže podľa jej finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2014 sumu 10 880 000 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 8,80 %; keďže celý rozpočet agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  berie na vedomie informácie uvedené v správe Dvora audítorov, že v súvislosti s dvomi pripomienkami uvedenými v správe Dvora audítorov za rok 2012, ktoré boli v správe Dvora audítorov za rok 2013 označené ako „prebiehajúce“, boli prijaté nápravné opatrenia a obe odporúčania sú teraz v správe Dvora audítorov označené ako „dokončené“; okrem toho konštatuje, že pokiaľ ide o tri pripomienky uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, boli prijaté nápravné opatrenia a dve pripomienky sú teraz označené ako „dokončené“, zatiaľ čo jedna pripomienka je označená ako „nevzťahuje sa“;

2.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že:

   vysoký hotovostný zostatok vo výške 5 500 000 EUR na konci roka, ktorý čiastočne vyplýva z príjmov z opravného rozpočtu v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011(1) (ďalej len „REMIT“), sa počas roka 2014 vyrovnával a ku koncu roka 2014 sa znížil na 3 300 000 EUR; s uspokojením poznamenáva, že v správe Dvora audítorov sa následné opatrenie uvádza ako dokončené;
   správna rada agentúry prijala 31. januára 2015 revidovanú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riešenia; ďalej berie na vedomie, že táto nová politika sa vzťahuje na zamestnancov agentúry, členov a náhradníkov všetkých troch rád agentúry, ako aj predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín, ktorí môžu riadiť činnosť pracovných skupín agentúry;
   väčšina životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady agentúry, predsedov a podpredsedov pracovných skupín agentúry a zvolávateľov osobitných skupín bola zverejnená na webovom sídle agentúry; vyzýva agentúru, aby v súlade so svojou politikou bezodkladne preskúmala a uverejnila zostávajúce životopisy a vyhlásenia o záujmoch;

Rozpočet a finančné hospodárenie

3.  konštatuje, že výsledkom úsilia o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2014 bola miera plnenia rozpočtu na úrovni 95 %, čím sa dosiahol plánovaný cieľ agentúry a v porovnaní s rokom 2013 to predstavuje zníženie o 2,53 %; okrem toho konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 69,84 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 14,84 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov je nižšia ako cieľ agentúry stanovený na 75 %, a to najmä v dôsledku obnovenia ročných zmlúv agentúry alebo rokovaní o nich ku koncu roka, ako aj v dôsledku viacročného charakteru vykonávania nariadenia REMIT;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nedosiahla žiadna dohoda o príspevku na agentúru od štátov Európskeho združenia voľného obchodu, keďže tretí energetický balík ešte nie je začlenený do Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

Záväzky a prenosy

5.  berie na vedomie, že prenesené rozpočtové prostriedky týkajúce sa hlavy II (administratívne výdavky) dosiahli 980 000 EUR, čo predstavuje 41 % rozpočtových prostriedkov v hlave II (administratívne výdavky); ďalej poznamenáva, že uvedené prenosy súviseli najmä so štúdiami súvisiacimi s vykonávaním nariadenia REMIT, ako aj s ročnými zmluvami, ktoré sa obnovujú koncom roka;

6.  berie na vedomie skutočnosť, že do roku 2015 sa v rámci hlavy III preniesla celková suma 1 570 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 62 % viazaných rozpočtových prostriedkov na operačné výdavky; ďalej konštatuje, že miera prenosov v rámci hlavy III sa znížila o 29 % v porovnaní s rokom 2013; zdôrazňuje, že tieto prenosy súviseli hlavne s komplexnými viacročnými činnosťami spojenými s vykonávaním nariadenia REMIT, pre ktoré sa 17. decembra 2014 prijalo vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014(2);

7.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov uskutočnila agentúra na konci roka 2014 dve platby predbežného financovania vo výške 1 560 000 EUR, ktoré pochádzajú z rozpočtových prostriedkov prijatých na základe opravného rozpočtu koncom roka 2013; konštatuje, že uvedené platby sa týkali zmlúv o poskytovaní služieb v súvislosti s nariadením REMIT v období rokov 2015 – 2017; berie na vedomie skutočnosť, že agentúra musela čiastočne pozastaviť vykonávanie nariadenia REMIT v dôsledku toho, že k prijatiu nariadenia REMIT došlo neskôr, než sa pôvodne predpokladalo; rozumie, že tieto platby agentúre umožnia financovať jej budúce činnosti týkajúce sa nariadenia REMIT a uzavreté zmluvy tak, ako sa povodne plánovalo; zdôrazňuje však, že hoci má vykonávanie nariadenia REMIT komplexnú a viacročnú povahu, vysoké prenosy a platby v rámci predbežného financovania sú v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; konštatuje, že agentúra by mala pokračovať v zlepšovaní plánovania a plnenia svojho ročného rozpočtu;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

8.  s uspokojením konštatuje, že v apríli 2014 agentúra prijala revidovanú politiku týkajúcu sa postupov prijímania zamestnancov a práce výberových komisií; ďalej poznamenáva, že táto politika zahŕňa osobitné podmienky pre pohovory a písomné testy, ako aj prísne ustanovenia na zabezpečenie anonymity kandidátov; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že touto politikou sa zaistí pokrok, pokiaľ ide o jej záväzok k transparentnosti a rovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami;

Vnútorná kontrola

9.  berie na vedomie, že z preskúmania stavu agentúry týkajúceho sa implementácie noriem vnútornej kontroly nevyplynuli v roku 2014 žiadne závažné nedostatky; ďalej berie na vedomie, že v nadväznosti na preskúmanie stavu samotná agentúra usudzuje, že spĺňa minimálne požiadavky všetkých noriem vnútornej kontroly; vyzýva agentúru, aby pokračovala v posilňovaní svojej vnútornej kontroly a zabezpečila, aby zavedená kontrola účinne fungovala a prispievala k dosiahnutiu jej cieľov;

Vnútorný audit

10.  poznamenáva, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit agentúry v súlade so svojím strategickým plánom auditov agentúry na roky 2013 – 2015 na tému Tvorba rámcových usmernení a stanovísk k sieťovým predpisom; berie na vedomie, že počas auditu IAS zistil oblasti vyžadujúce zlepšenie a vydal jedno odporúčanie označené ako “veľmi dôležité“, ako aj päť odporúčaní označených ako “dôležité“;

11.  konštatuje, že v reakcii na odporúčania IAS vypracovala agentúra akčný plán na vyriešenie zistených nedostatkov; poznamenáva, že IAS potvrdil, že akčný plán rieši zistené riziká primeraným spôsobom;

12.  konštatuje, že 10 z 11 odporúčaní, ktoré IAS vydal v rámci auditu v roku 2013, bolo uzavretých, zatiaľ čo pri jednom odporúčaní označenom ako “dôležité“ v rámci auditu v roku 2013 sa uvádza, že sa “čiastočne vykonalo“ a má sa dokončiť v roku 2015;

Výkonnosť

13.  berie na vedomie, že agentúra preskúmala svoj systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti a v rámci tohto preskúmania zaviedla rozlišovanie medzi ukazovateľmi výkonnosti a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti, čo má vedeniu agentúry poskytovať zreteľnejší prehľad o tom, či sa plnili jej celkové ciele; konštatuje, že nový systém sa mal začať uplatňovať v roku 2015 v rámci novej štruktúry pracovného programu agentúry;

14.  víta skutočnosť, že na zaznamenávanie a sledovanie rozpočtových operácií agentúra využíva ABAC, t. j. rovnaký finančný systém, ako používa Komisia, pričom systém SAP je integrovaný ako podpora pre funkcie účtovníctva;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

15.  konštatuje, že výročné správy agentúry by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva agentúru, aby do svojej výročnej správy zahrnula štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Ďalšie poznámky

16.  poukazuje na to, že podľa dohody o sídle medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom sa v tomto štáte zriadi európska škola; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani po viac než štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti zmluvy európska škola nebola zriadená; berie na vedomie tvrdenie agentúry, že vláda hostiteľského členského štátu posudzuje potrebné právne zmeny a opatrenia s cieľom nájsť optimálne riešenie; nabáda agentúru a hostiteľský členský štát, aby vyriešili túto otázku, a vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o stave rokovaní;

17.  zdôrazňuje potrebu posilniť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru integrity;

o
o   o

18.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(3) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 (Ú. v. EÚ L 363, 18.12.2014, s. 121).
(3) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia