Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2191(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0087/2016

Predložena besedila :

A8-0087/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.24
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0160

Sprejeta besedila
PDF 436kWORD 94k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 (2015/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  podeli razrešnico direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 18.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 18.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 (2015/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 z odgovorom agencije(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice agenciji glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev(4), zlasti člena 24,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 18.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 18.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 211, 14.8.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014 (2015/2191(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

A.  ker računovodski izkazi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) kažejo, da je njen končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 10.880.000 EUR, kar je 8,80 % manj kot leta 2013; ker celotni proračun agencije izvira iz proračuna Unije,

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2014 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da sta bila v zvezi z dvema pripombama iz poročila Računskega sodišča za leto 2012, ki sta bili v poročilu za leto 2013 označeni kot „se izvajata“, sprejeta popravljalna ukrepa in sta sedaj v poročilu Računskega sodišča za leto 2014 obe priporočili označeni kot „zaključeni“; ugotavlja tudi, da so bili za tri pripombe iz poročila Računskega sodišča za leto 2013 sprejeti popravljali ukrepi in da sta dve pripombi sedaj označeni kot „zaključeni“, ena pa kot „ni relevantno“;

2.  je seznanjen s trditvami agencije, da:

   se je visoko stanje denarnih sredstev, ki je konec leta znašalo 5 500 000 EUR in je bilo deloma posledica sprejetja spremembe proračuna, povezane z izvajanjem Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta(1) (REMIT), v letu 2014 uravnotežilo in se do konca tega leta zmanjšalo na 3.300.000 EUR; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da je nadaljnji ukrep zaključen;
   je upravni odbor agencije 31. januarja 2015 sprejel revidirano politiko za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov; seznanjen je tudi s tem, da se ta nova politika uporablja za uslužbence agencije, člane in nadomestne člane vseh treh odborov agencije, predsednike in podpredsednike delovnih skupin agencije ter vodje projektnih skupin, ki lahko usmerjajo delo delovnih skupin;
   večina življenjepisov in izjav o interesih članov upravnega odbora agencije, predsednikov in podpredsednikov delovnih skupin in vodij projektnih skupin je bilo objavljenih na spletnem mestu agencije; poziva agencijo, naj nemudoma pregleda ostale življenjepise in izjave o interesih v skladu s svojo politiko in jih objavi;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 95 %, kar je skladno z načrtovanim ciljem agencije in je 2,53 % manj kot leta 2013; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 69,84 %, kar je 14,84 % več kot leta 2013; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil nižja od cilja agencije, tj. 75 %, v glavnem zato, ker se letne pogodbe agencije podaljšujejo proti koncu leta oziroma takrat potekajo pogajanja o teh pogodbah in ker so dejavnosti REMIT večletni projekt;

4.  obžaluje, ker ni bilo doseženega dogovora o prispevkih agenciji iz držav Evropskega združenja za prosto trgovino, saj tretji energetski sveženj še ni bil vključen v Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

5.  ugotavlja, da se je v naslednje leto preneslo 980 000 EUR v naslovu II (upravni odhodki), kar je 41 % odobrenih proračunskih sredstev v tem naslovu; ugotavlja tudi, da je prenos teh sredstev v glavnem povezan s študijami za izvajanje dejavnosti REMIT, pa tudi letnimi pogodbami, ki so bile podaljšane ob koncu leta;

6.  ugotavlja, da se je v naslovu III (operativni odhodki) v leto 2015 preneslo skupaj 1 570 000 EUR odobrenih namenskih proračunskih sredstev, kar je 62 % sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti; ugotavlja tudi, da je bil delež prenesenih sredstev v naslovu III za 29 % nižji kot leta 2013; poudarja, da je prenos večine teh sredstev povezan s kompleksnimi večletnimi dejavnostmi REMIT, za katere je bila 17. decembra 2014 sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014(2);

7.  potrjuje, da je glede na poročilo Računskega sodišča agencija ob koncu leta 2014 izvršila dve plačili predhodnega financiranja iz proračunskih sredstev, pridobljenih s spremembo proračuna proti koncu leta 2013, in sicer v višini 1 560 000 EUR; ugotavlja, da sta ti plačili povezani s pogodbami za storitve v okviru REMIT, ki bodo izvedene v obdobju od leta 2015 do 2017; je seznanjen z dejstvom, da je morala agencija začasno prekiniti del projekta za izvajanje dejavnosti REMIT, ker je bila uredba sprejeta pozneje, kot je bilo prvotno predvideno; razume, da bosta ti plačili agenciji omogočili financiranje prihodnjih dejavnosti v zvezi z uredbo REMIT in sklepanje pogodb, kot je bilo prvotno načrtovano; vseeno poudarja, da so prenosi visokih zneskov sredstev v naslednje leto in plačila predhodnega financiranja v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, četudi je izvajanje REMIT po svoji naravi kompleksno in večletno; ugotavlja, da bi morala agencija še naprej izboljševati načrtovanje in izvrševanje svojega letnega proračuna;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

8.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija aprila 2014 sprejela revidirano politiko o postopkih zaposlovanja in delu izbirne komisije; ugotavlja, da ta politika vključuje posebne pogoje za razgovore in pisne preskuse, pa tudi stroge določbe, ki zagotavljajo anonimnost kandidatov; pritrjuje agenciji, da je nova politika zaposlovanja korak naprej pri izpolnjevanju zaveze o preglednosti in enakem obravnavanju uslužbencev;

Notranje kontrole

9.  je seznanjen s tem, da pregled stanja pri izvajanju standardov notranje kontrole, ki ga je opravila agencija, ni pokazal, da bi se v letu 2014 pojavile večje pomanjkljivosti; je seznanjen tudi s tem, da agencija na podlagi pregleda stanja meni, da izpolnjuje minimalne zahteve, na katerih temeljijo vsi standardi notranje kontrole; poziva agencijo, naj še naprej krepi notranje kontrole in zagotovi, da bodo uvedene kontrole učinkovite in bodo prispevale k doseganju njenih ciljev;

Notranja revizija

10.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo v skladu s svojim strateškim revizijskim načrtom za to agencijo v obdobju 2013–2015 opravila revizijo agencije na temo „priprava okvirnih smernic in mnenja o kodeksih omrežij“; ugotavlja še, da je služba za notranjo revizijo v okviru revizije opredelila področja, na katerih so mogoče izboljšave, in podala eno priporočilo z oznako „zelo pomembno“ ter pet priporočil z oznako „pomembno“;

11.  ugotavlja, da je agencija v odgovor na priporočila službe za notranjo revizijo pripravila akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti; ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo menila, da akcijski načrt ustrezno obravnava ugotovljena tveganja;

12.  ugotavlja, da je 10 od 11 priporočil službe za notranjo revizijo zaključenih, medtem ko je bilo eno priporočilo z oznako „pomembno“ deloma izvedeno in ga je bilo treba dokončati v letu 2015;

Uspešnost

13.  ugotavlja, da je agencija pregledala svoj sistem ključnih kazalnikov uspešnosti, pri čemer je uvedla razlikovanje med kazalniki uspešnosti in ključnimi kazalniki uspešnosti, da se vodstvu jasneje pokaže, ali so bili splošni cilji agencije doseženi; ugotavlja, da naj bi se novi sistem uporabljal v letu 2015 v okviru nove strukture delovnega programa agencije;

14.  pozdravlja, da agencija za evidentiranje in sledenje proračunskih transakcij uporablja sistem ABAC, finančni sistem, ki ga uporablja tudi Komisija, z računovodskim sistemom, ki temelji na sistemu SAP;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

15.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila agencije pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva agencijo, naj standardno poglavje o teh sestavinah vključi v svoja letna poročila;

Druge pripombe

16.  poudarja, da bo v državi, kjer je sedež agencije, skladno s sporazumom o sedežu med agencijo in to državo ustanovljena evropska šola; obžaluje, da več kot štiri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma evropska šola še vedno ni bila ustanovljena; je seznanjen z zagotovili agencije, da vlada države gostiteljice proučuje zakonske spremembe in ureditve, ki bi jih bilo treba sprejeti, da bi se našla optimalna rešitev; spodbuja agencijo in državo gostiteljico, naj to vprašanje rešita, in poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o stanju pogajanj;

17.  poudarja, da je treba z boljšim izvajanjem kodeksov ravnanja in etičnih načel povečati integriteto in izboljšati etični okvir ter tako okrepiti skupno in učinkovito kulturo integritete;

o
o   o

18.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(3) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1) Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 (UL L 363, 18.12.2014, str. 121).
(3) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov