Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2192(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0093/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0093/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.25
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0161

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 91k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles
Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. (2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014., s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju treba dobiti upravni odbor Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  daje razrješnicu upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna Tijela za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 27.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 27.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6) SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. (2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014., s odgovorom Tijela(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju treba dobiti upravni odbor Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi upravnom odboru Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1) SL C 409, 9.12.2015., str. 27.
(2) SL C 409, 9.12.2015., str. 27.
(3) SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4) SL L 337, 18.12.2009., str. 1.
(5) SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014. (2015/2192(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

A.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima konačni proračun Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („Ured”) za financijsku godinu 2014. iznosio 4 162 874 EUR, što je povećanje od 17 % u odnosu na 2013. godinu; budući da je povećanje uglavnom rezultat uključivanja unutarnjih namjenskih prihoda iz prethodne godine;

B.  budući da je prema njegovim financijskim izvještajima, ukupni doprinos Unije proračunu Ureda za 2014. iznosio 3 617 948 EUR, što je porast od 1,74 % u odnosu na 2013.;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Ureda za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Ureda pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne,

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  Uzima u obzir činjenicu da je Ured:

   uveo detaljan mjesečni program praćenja koji je rezultirao boljim stopama izvršenja proračuna kako bi osigurao pravilnu provedbu proračuna i svog godišnjeg programa rada;
   izmijenio svoju politiku sigurnosti informacija kako bi odgovorio na otkrivene nedostatke nakon što je provedena popratna revizija provedbe standarda unutarnje kontrole koju je provela Služba Europske komisije za unutarnju reviziju; sa zadovoljstvom primio na znanje pripremu sporazuma o razini pružanja usluga između Ureda i Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) kojim bi se trebali smanjiti rizici koji se odnose na informacijsku sigurnost Ureda;
   poduzeo više mjera kako bi poboljšao postupak plaćanja stručnjaka i ublažio nedostatke u pogledu kašnjenja u plaćanjima; pozdravio uvođenje ključnih pokazatelja uspješnosti u svim fazama postupka i dodatno osposobljavanje, osobito sudionika u financijskim tokovima; sa zadovoljstvom primio na znanje da je dio postupka eksternaliziran Uredu za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO) što je ubrzalo ukupni postupak nadoknade troškova;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97,91 %, što je povećanje od 8,36 % u odnosu na 2012.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 75,66 %, što je smanjenje od 0,92 % u usporedbi s 2013.;

Obveze i prijenosi

3.  sa zadovoljstvom konstatira da je prema izvješću Revizorskog suda poboljšanje ukupne razine rezerviranih odobrenih sredstava s 87 % 2013. godine na 98 % 2014. godine; međutim napominje da se razina prenesenih rezerviranih odobrenih sredstava povećala na 900 000 EUR (23 %), u usporedbi s 500 000 EUR (13 %) 2013., uglavnom zahvaljujući operativnim aktivnostima Ureda kao što su aktualne studije o elektroničkim komunikacijama;

Prijenosi

4.  prema navodu Ureda utvrđuje da je Ured izvršio niz proračunskih prijenosa tijekom 2014., čime je znatno promijenjena struktura početnog proračuna, radi financiranja dodatnih potreba za operativne rashode; posebno napominje da su se ti prijenosi uglavnom odnosili na „Studiju mrežne neutralnosti“ te na projekte BEREC Net; napominje da u trenutku pripreme proračuna nije bilo sigurno hoće li se ti projekti završiti tijekom 2014.;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

5.  pozdravlja činjenicu da je 2014., prvi put nakon osnivanja, Ured organizirao postupak javne nabave za „Studiju mrežne neutralnosti“ o vrijednosti mrežne neutralnosti za potrošače u Uniji; napominje da će se konačni rezultati studije koristiti kao informacije za radni program Ureda;

6.  sa zadovoljstvom napominje da je krajem 2014. postignuta popunjenost svih radnih mjesta; nadalje napominje da je 2014. Ured organizirao 11 postupaka zapošljavanja te završio dva postupka započeta protekle godine; prima na znanje činjenicu da su mogućnosti za upućivanje na rad, za koje je bilo teško pronaći kandidate, u potpunosti iskorištene do kraja 2014.;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  napominje da je Ured odgovoran za upravljanje svim dokumentima sastavljenim u okviru rada BEREC-a te za održavanje javnog registra dokumenata, zbog činjenice da BEREC nema pravnu osobnost; nadalje napominje da je radi osiguranja bolje transparentnosti Ured u javni registar uključio i pododjeljak koji je namijenjen njegovoj politici o sukobu interesa;

8.  poziva institucije i agencije EU-a koje imaju kodeks ponašanja, uključujući Parlament, da unaprijede provedbene mjere kao što su provjere izjava o financijskom interesu;

9.  navodi da bi godišnja izvješća Ureda mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Ured da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim komponentama;

10.  napominje stvaranje instrumenta za suradnju koji služi kao unutarnja platforma za razmjenu i dijeljenje informacija, najboljih praksi i stručnog znanja kako bi se na učinkovitiji način upravljalo radom pripremnih tijela;

11.  sa zadovoljstvom napominje da Ured radi na poboljšanju svoje internetske stranice kako bi bila jednostavnija za korištenje; nadalje napominje da je, u skladu sa svojim komunikacijskim planom, Ured otvorio službeni profil na Twitteru i kanal na YouTubeu;

Unutarnje kontrole

12.  utvrđuje činjenicu da je njegov upravljački odbor usvojio sve relevantne standarde unutarnje kontrole; međutim, napominje da provedba standarda unutarnje kontrole još nije završena; poziva Ured da o napretku u vezi s time obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

13.  napominje da je Ured razvio detaljan vodič o upravljanju rizikom kako bi uveo i proveo postupak za sustavno upravljanje rizicima; pozdravlja činjenicu da je taj vodič napravljen u suradnji s ENISA-om;

14.  sa zadovoljstvom napominje da je Ured proveo svoj prvi postupak samoocjenjivanja u okviru sporazuma o razini pružanja usluga između Ureda i ENISA-e za dijeljenje funkcije asistenta koordinatora za unutarnju kontrolu; napominje da je vodstvo Ureda pregledalo rezultat postupka i utvrdilo rizike koji će se uvrstiti u registar rizika;

Unutarnja revizija

15.  napominje da se revizija Službe Komisije za unutarnju reviziju (IAS) za 2014. nastavila na ograničenu reviziju za 2013. u cilju procjene usuglašenosti sa standardima unutarnje kontrole; napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju zaključila dvije od osamnaest preporuka na temelju analize dokumentacije; nadalje napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju tijekom popratne revizije pregledala preostalih 16 neriješenih preporuka i zaključila da je 14 preporuka u potpunosti provedeno;

Ostale napomene

16.  prima na znanje činjenicu da proračunska obveza iz 2014. za doprinos nacionalnih regulatornih tijela EFTA-e koja imaju status promatrača u BEREC-u nije provedena zbog nepostojanja sporazuma s državama EFTA-e; potvrđuje činjenicu da je proračun Ureda za 2015. adekvatno izmijenjen; poziva Ured da i dalje razborito procjenjuje povezane doprinose nacionalnih regulatornih tijela država članica EFTA-e;

o
o   o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(1) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

(1) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti