Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2192(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0093/2016

Pateikti tekstai :

A8-0093/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.25
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0161

Priimti tekstai
PDF 428kWORD 91k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0093/2016),

1.  patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, kad Biuro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 27.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 27.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Biuro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(4), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0093/2016),

1.  pažymi, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 27.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 27.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2192(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0093/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro (toliau – Biuras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 4 162 874 EUR, ir tai yra 17 proc. daugiau, palyginti su 2013 m.; kadangi šį padidėjimą daugiausia lėmė vidaus asignuotųjų įplaukų perkėlimas iš ankstesnių metų;

B.  kadangi, remiantis jo finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Biuro 2014 m. biudžetą sudarė 3 617 948 EUR, t. y buvo 1,74 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Biuro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, o jose nurodytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Biuras:

   siekdamas užtikrinti tinkamą biudžeto ir metinės darbo programos įgyvendinimą, nustatė išsamią kas mėnesį atliekamos stebėsenos procedūrą, kurią taikant pasiekta geresnių biudžeto įgyvendinimo rezultatų;
   siekdamas pašalinti trūkumus, nustatytus Europos Komisijos vidaus audito tarnybai (toliau – VAT) atlikus tolesnį vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo auditą, iš dalies pakeitė savo informacijos saugumo politiką; palankiai vertina tai, kad parengtas Biuro ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – ENISA) susitarimas dėl paslaugų lygio, kuris turėtų padėti sumažinti su Biuro informacijos saugumu susijusią riziką;
   siekdamas pagerinti atlyginimų ekspertams mokėjimo procedūrą ir sumažinti nustatytus trūkumus, susijusius su pavėluotais mokėjimais, Biuras ėmėsi įvairių veiksmų; palankiai vertina tai, kad visais procedūros etapais taikomi pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai ir kad surengti papildomi mokymai, visų pirma su finansinėmis procedūromis susijusiems veikėjams; palankiai vertina tai, kad dalies procedūrų vykdymas perduotas Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui – tai paspartino visą išlaidų atlyginimo procedūrą;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos rezultatas – 97,91 proc. biudžeto įgyvendinimo lygis, t. y. 8,36 proc. didesnis, palyginti su 2012 m.; taip pat pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 75,66 proc., t. y. 0,92 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  palankiai vertina tai, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, bendras įsipareigotų asignavimų lygis nuo 87 proc. (2013 m.) padidėjo iki 98 proc. (2014 m.); tačiau pažymi, kad perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis padidėjo iki 900 000 EUR (23 proc.), palyginti su 500 000 EUR (13 proc.) 2013 m., visų pirma dėl Biuro pagrindinės veiklos, pavyzdžiui, vykdomų elektroninių ryšių tinklų tyrimų;

Perkėlimai

4.  remdamasis Biuro ataskaita patvirtina, kad 2014 m., siekdamas patenkinti papildomus veiklos išlaidų finansavimo poreikius, jis atliko keletą biudžeto perkėlimų, kurie gerokai pakeitė pradinio biudžeto struktūrą; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad šie perkėlimai buvo daugiausia susiję su tyrimu „Tinklo neutralumas“ ir projektais „EERRI tinklas“; pažymi, kad biudžeto rengimo etapu buvo neaišku, ar 2014 m. pavyks užbaigti tuos projektus;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

5.  palankiai vertina tai, kad 2014 m., pirmą kartą nuo Biuro įsteigimo, jis organizavo viešųjų pirkimų procedūrą tyrimui „Tinklo neutralumas“ atlikti, siekiant išsiaiškinti tinklo neutralumo vertę Sąjungos vartotojams; pažymi, kad galutiniai tyrimo rezultatai bus panaudoti rengiant Biuro darbo programą;

6.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. pabaigoje buvo užpildytos visos darbo vietos; taip pat pažymi, kad 2014 m. Biuras surengė 11 įdarbinimo procedūrų ir užbaigė dvi ankstesniais metais pradėtas įdarbinimo procedūras; pastebi tai, kad 2014 m. pabaigoje buvo visiškai išnaudotos komandiruočių galimybės (anksčiau būdavo sunku užpildyti šias vietas);

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  pažymi, kad Biurui buvo pavesta tvarkyti visus dokumentus, susijusius su EERRI veikla, taip pat viešąjį dokumentų registrą, kadangi EERRI neturi juridinio asmens statuso; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Biuras, siekdamas užtikrinti didesnį skaidrumą, sukūrė atskirą viešojo registro poskyrį, skirtą interesų konfliktų politikai;

8.  ragina tas Sąjungos institucijas ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, įskaitant Parlamentą, patobulinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

9.  teigia, kad Biuro metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Biurą į savo metinę ataskaitą įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

10.  pažymi, kad sukurta bendradarbiavimo priemonė, kuri veikia kaip keitimosi ir dalijimosi informacija vidaus platforma, tam, kad būtų galima veiksmingiau administruoti parengiamųjų organų darbą;

11.  palankiai vertina tai, kad Biuras pasirengęs patobulinti savo interneto svetainę ir padaryti ją patogesnę naudoti; taip pat pažymi, kad vykdydamas savo komunikacijos planą Biuras sukūrė oficialias paskyras svetainėse „Twitter“ ir „YouTube“;

Vidaus kontrolė

12.  patvirtina tai, kad Biuro valdymo komitetas patvirtino visus reikiamus vidaus kontrolės standartus; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad šių standartų kol kas nesilaikoma; ragina Biurą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

13.  pažymi, kad Biuras, siekdamas nustatyti ir įdiegti sisteminės rizikos valdymo procedūrą, parengė išsamias rizikos valdymo gaires; palankiai vertina tai, kad rengiant šias gaires paramą teikė ENISA;

14.  palankiai vertina tai, kad pirmąjį Biuro patiriamos rizikos dėl dalijimosi vidaus kontrolės koordinatoriaus funkcija vertinimą Biuras atliko laikydamasis Biuro ir ENISA susitarimo dėl paslaugų lygio; pažymi, kad Biuro vadovybė išnagrinėjo vertinimo rezultatus ir nustatė riziką, kurią reikia įtraukti į grėsmių saugumui registrą;

Vidaus auditas

15.  pažymi, kad VAT atlikdama auditą 2014 m. daug dėmesio skyrė tolesniems veiksmams, kurių imtasi po 2013 m. ribotos peržiūros, tam, kad galėtų įvertinti, kokiu mastu laikomasi vidaus kontrolės standartų; pažymi, kad VAT patvirtino, jog įgyvendintos dvi iš 18 dokumentų analize pagrįstų rekomendacijų; be to, pažymi, kad vykdydama tolesnius veiksmus VAT išnagrinėjo likusias 16 neįgyvendintų rekomendacijų ir padarė išvadą, kad 14 rekomendacijų buvo visiškai įgyvendintos;

Kitos pastabos

16.  pažymi tai, kad nesant susitarimų su Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalimis, nebuvo įgyvendintos 2014 m. biudžeto nuostatos dėl ELPA šalių, turinčių EERRI stebėtojo statusą, nacionalinių reguliavimo institucijų įnašų; pripažįsta tai, kad Biuro 2015 m. biudžetas buvo atitinkamai patikslintas; ragina Biurą išlikti apdairiu prognozuojant susijusius ELPA šalių nacionalinių reguliavimo institucijų įnašus;

o
o   o

17.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje(1) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinė informacija - Privatumo politika