Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2192(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0093/2016

Ingediende teksten :

A8-0093/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.25
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0161

Aangenomen teksten
PDF 184kWORD 78k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
Kwijting 2014: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2192(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van de antwoorden van het Bureau(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau(4), en met name artikel 13,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0093/2016),

1.  verleent het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Orgaan voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 27.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 27.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2192(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Bureau van Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van de antwoorden van het Bureau(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer(2) voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 betreffende de aan het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau(4), en met name artikel 13,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0093/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan het comité van beheer van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 27.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 27.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2192(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0093/2016),

A.  overwegende dat, zoals blijkt uit zijn jaarrekening, de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ("het Bureau") voor het begrotingsjaar 2014 neerkwam op 4 162 874 EUR, hetgeen een toename van 17 % ten opzichte van 2013 betekent; overwegende dat de toename met name het gevolg was van de opname van de intern toegewezen inkomsten van vorige jaren;

B.  overwegende dat de totale bijdrage van de Unie aan de begroting van het Bureau voor 2014 volgens zijn financiële staten 3 617 948 EUR bedroeg, hetgeen een toename betekent van 1,74 % ten opzichte van 2013;

C.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2014 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Bureau 2014 betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2013

1.  Merkt op dat het Bureau:

   een gedetailleerde maandelijkse monitoringprocedure heeft ingevoerd, die in betere begrotingsimplementatiepercentages heeft geresulteerd, teneinde tot een betere implementatie van zijn begroting en zijn jaarlijkse werkprogramma te komen;
   zijn beleid inzake informatiebeveiliging heeft gewijzigd, teneinde iets aan de in kaart gebrachte tekortkomingen te doen, naar aanleiding van de follow-upcontrole van de implementatie van de interne controlestandaarden door de Internal Audit Service (IAS) van de Commissie; stelt verheugd vast dat wordt gewerkt aan een Service Level Agreement (SLA) tussen het Bureau en het het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), hetgeen de risico's in verband met de veiligheid van de informatie van het Bureau zou verminderen;
   meerdere maatregelen heeft genomen om het proces van het uitbetalen van vergoedingen aan deskundigen te verbeteren en de problemen in verband met de late betalingen te reduceren; verwelkomt de introductie van Key Performance Indicators in alle stadia van het proces en de aanvullende opleiding van de actoren in het financieel circuit; is met name verheugd over de outsourcing van een deel van het proces aan het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van de Commissie, hetgeen de hele terugbetalingsprocedure heeft versneld;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  merkt met tevredenheid op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 97,91 %, hetgeen een stijging van 8,36 % ten opzichte van het jaar 2012; stelt voorts vast dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 75,66 % bedroeg, een daling van 0,92 % ten opzichte van 2013;

Vastleggingen en overdrachten

3.  verneemt met tevredenheid uit het verslag van de Rekenkamer dat het algemene niveau van de vastgelegde kredieten is gestegen van 87 % in 2013 naar 98 % in 2014; stelt evenwel vast dat het niveau van overgedragen vastleggingskredieten is gestegen tot 900 000 EUR (23%), in vergelijking met 500 000 EUR (13%) in 2013, hetgeen vooral operationele activiteiten betrof, zoals lopende studies naar elektronische communicatie;

Overschrijvingen

4.  stelt vast dat het Bureau in 2014 een aantal overschrijvingen heeft gepleegd, waarmee het de structuur van de oorspronkelijke begroting aanzienlijk heeft gewijzigd, ter financiering van aanvullende behoeften op het vlak van beleidsuitgaven; stelt vast dat deze overschrijvingen voornamelijk te maken hebben gehad met de "netneutraliteitsstudie" en de "BEREC"-studie; merkt op dat het op het moment dat de begroting werd opgesteld onduidelijk was of die projecten in 2014 zouden kunnen worden afgerond;

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures

5.  is er verheugd over dat het Bureau in 2014, voor het eerst sinds zijn oprichting, een openbare-aanbestedingsprocedure heeft georganiseerd (voor de 'netneutraliteitsstudie' in verband met het nut van netneutraliteit voor de consument in de Unie); merkt op dat de resultaten van die studie moeten worden gebruikt als input voor het werkprogramma van het Bureau;

6.  stelt tevreden vast dat wat de personeelssituatie betreft alle posten in het organigram eind 2014 waren bezet; merkt daarnaast op dat het Bureau in 2014 elf aanwervingsprocedures heeft georganiseerd en twee in het voorafgaande jaar gestarte aanwervingsprocedures heeft afgerond; stelt vast dat alle detacheringsposten, die moeilijk konden worden vervuld, eind 2014 waren bezet;

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie

7.  stelt vast dat het Bureau de verantwoordelijkheid heeft gekregen voor het beheer van alle documenten die in het kader van de werkzaamheden van BEREC worden opgesteld en tevens zorg draagt voor het bijhouden van het openbare register van documenten, gezien het feit dat BEREC geen rechtspersoonlijkheid heeft; stelt daarnaast vast dat het Bureau ter vergroting van de transparantie in het openbaar register een aan belangenconflicten gewijde subsectie heeft gecreëerd;

8.  verzoekt de instellingen en agentschappen van de Unie die een gedragscode hebben ingevoerd, waaronder het Parlement, de maatregelen ter uitvoering daarvan, zoals verificaties van de opgaven van financiële belangen, aan te scherpen;

9.  stelt dat de jaarverslagen van het Bureau een belangrijke rol zouden kunnen vervullen bij de naleving van de beginselen inzake transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; dringt er bij het Bureau op aan in zijn jaarverslag een standaardhoofdstuk over deze punten op te nemen;

10.  stelt vast dat een samenwerkingsinstrument in gecreëerd als een intern platform voor het uitwisselen en delen van informatie, goede praktijken en kennis, met het oog op een efficiënter beheer van het werk van de voorbereidende organen;

11.  stelt tevreden vast dat het Bureau werkt aan verbetering en het gebruikersvriendelijker maken van zijn website; stelt daarnaast vast dat het Bureau - overeenkomstig het communicatieplan - een officiële twitteraccount en een YouTube-kanaal heeft geopend;

Interne controles

12.  heeft van het Bureau vernomen dat alle relevante normen voor interne controles door de raad van bestuur zijn vastgesteld; stelt overigens vast dat nog niet alle normen worden geïmplementeerd; verzoekt het Bureau om de kwijtingsautoriteit van de vorderingen op dit gebied op de hoogte te houden;

13.  stelt vast dat het Bureau een gedetailleerd document over risicomanagement heeft opgesteld met het oog op de ontwikkeling van een consistent risicomanagementproces; juicht het feit toe dat dit document met hulp van het ENISA is opgesteld;

14.  stelt met tevredenheid vast dat het Bureau in het kader van de Service Level Agreement (SLA) tussen het Bureau en het ENISA betreffende het delen van de functie van assistent-coördinator voor interne controles zijn eerste zelfbeoordelingsexercitie heeft gehouden; neemt ter kennis dat het management van het Bureau zich over de uitkomst van deze exercitie heeft geïnformeerd en in kaart heeft gebracht welke risico's in het risicoregister moeten worden opgenomen;

Interne controle

15.  stelt vast dat in 2014 de controle door de IAS zich heeft gericht op de follow-up van de beperkte toetsing van 2013, teneinde vast te stellen hoe het stond met de naleving van de normen voor interne controles; stelt vast dat de IAS twee van de 18 aanbevelingen als afgesloten heeft beschouwd op basis van een documentenonderzoek; stelt verder vast dat de IAS de overige 16, nog niet afgesloten aanbevelingen in het kader van de follow-up heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat 14 ervan volledig ten uitvoer waren gelegd;

Overige opmerkingen

16.  stelt vast dat de bijdragen van de nationale regelgevende instanties van de Europese Vrijhandelsassociatie ("EVA") met de status van waarnemer bij BEREC waarvoor in de begroting 2014 middelen waren uitgetrokken, uit zijn gebleven omdat er geen overeenkomsten werden gesloten met de EVA-landen; neemt ter kennis dat de begroting van het Bureau voor 2015 dienovereenkomstig is aangepast; verzoekt het Bureau de bijdragen in kwestie van de nationale regelgevende instanties van EVA-landen conservatief te ramen;

o
o   o

17.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling - Privacybeleid