Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2192(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0093/2016

Predkladané texty :

A8-0093/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0161

Prijaté texty
PDF 372kWORD 92k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Absolutórium za rok 2014: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (Úrad BEREC)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  udeľuje absolutórium riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady zo 12. februára 2016 o udelení absolutória riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 z 25. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a príslušný úrad(4), a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riadiacemu výboru Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 27.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0093/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov bol konečný rozpočet Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „úrad“) za rozpočtový rok 2014 4 162 874 EUR, čo predstavuje nárast o 17 % v porovnaní s rokom 2013; keďže nárast spôsobili najmä vnútorné pripísané príjmy z minulých rokov,

B.  keďže podľa finančných výkazov tvoril celkový príspevok Únie do rozpočtu úradu na rok 2014 sumu 3 617 948 EUR, čo predstavuje nárast o 1,74 % v porovnaní s rokom 2013;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  Berie na vedomie skutočnosť, že úrad:

   zaviedol podrobný mesačný postup monitorovania, ktorého výsledkom boli vyššie miery plnenia rozpočtu, s cieľom zabezpečiť riadne plnenie rozpočtu, ako aj jeho ročného pracovného programu;
   zmenil svoju politiku v oblasti informačnej bezpečnosti s cieľom riešiť zistené nedostatky na základe následného auditu vykonávania noriem vnútornej kontroly (ICS), ktorý uskutočnil Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS); s uspokojením berie na vedomie prípravu dohody o úrovni služieb medzi úradom a Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá by mala zmierniť riziká týkajúce sa informačnej bezpečnosti úradu;
   prijal viacero opatrení s cieľom zlepšiť proces preplácania nákladov odborníkov a zmierniť zistené nedostatky týkajúce sa oneskorených platieb; víta zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti vo všetkých krokoch procesu a ďalšiu odbornú prípravu aktérov v rámci finančného okruhu; s uspokojením berie na vedomie outsourcing časti procesu do Úradu Komisie pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO), ktorý urýchlil celkový postup preplácania;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,91 %, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje zvýšenie o 8,36 %; ďalej konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,66 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 0,92 %;

Záväzky a prenosy

3.  na základe správy Dvora audítorov s uspokojením berie na vedomie, že celková miera viazaných rozpočtových prostriedkov sa zlepšila z 87 % v roku 2013 na 98 % v roku 2014; konštatuje však, že miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov sa zvýšila na 900 000 EUR (23 %) v porovnaní s 500 000 EUR (13 %) v roku 2013, čo bolo spôsobené najmä prevádzkovými činnosťami úradu, napr. prebiehajúcimi štúdiami elektronických komunikácií;

Presuny

4.  na základe informácií úradu konštatuje, že úrad v roku 2014 uskutočnil niekoľko rozpočtových presunov s cieľom financovať dodatočné potreby v súvislosti s operačnými výdavkami, čím sa výrazne zmenila štruktúra pôvodného rozpočtu; konštatuje najmä, že tieto presuny súviseli predovšetkým so štúdiou o neutralite siete, ako aj projektmi siete orgánu BEREC; konštatuje, že finalizácia týchto projektov v priebehu roka 2014 bola v čase zostavovania rozpočtu neistá;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

5.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 po prvýkrát od svojho zriadenia zorganizoval postup verejného obstarávania v súvislosti s realizáciou štúdie o neutralite siete zameranej na hodnotu neutrality siete pre spotrebiteľov v Únii; konštatuje, že záverečné výsledky tejto štúdie sa majú použiť ako príspevky pre pracovný program úradu;

6.  s uspokojením konštatuje, že stav plnej zamestnanosti bol dosiahnutý na konci roka 2014; ďalej konštatuje, že v roku 2014 úrad zorganizoval 11 postupov prijímania zamestnancov a dva postupy, ktoré sa začali v predchádzajúcom roku, dokončil; uznáva, že možnosti dočasného preloženia, ktoré bolo ťažké obsadiť, boli v plnej miere pokryté do konca roka 2014;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  konštatuje, že úrad bol poverený riadením všetkých dokumentov vytvorených v priebehu činnosti orgánu BEREC, ako aj spravovaním verejného registra dokumentov, z dôvodu neexistencie právnej subjektivity tohto orgánu; ďalej konštatuje, že v záujme zaistenia lepšej transparentnosti úrad vo verejnom registri zaviedol pododdiel zameraný na jeho politiku v oblasti konfliktov záujmov;

8.  vyzýva tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Európskeho parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

9.  uvádza, že výročné správy úradu by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva úrad, aby do svojej výročnej správy zahrnul štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

10.  berie na vedomie vytvorenie nástroja spolupráce, ktorý slúži ako interná platforma na výmenu a spoločné využívanie informácií, najlepších postupov a expertíz s cieľom účinnejšie riadiť činnosť prípravných orgánov;

11.  s uspokojením konštatuje, že úrad sa zameriava na zlepšenie svojej webovej stránky a zjednodušenie jej používania; okrem toho konštatuje, že podľa svojho komunikačného plánu úrad zriadil oficiálny účet na Twitteri a kanáli YouTube;

Vnútorné kontroly

12.  konštatuje, že jeho správna rada prijala všetky príslušné normy vnútornej kontroly; berie však na vedomie, že uplatňovanie noriem vnútornej kontroly ešte nebolo ukončené; vyzýva úrad, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v danej veci;

13.  berie na vedomie, že úrad vypracoval podrobné usmernenie týkajúce sa riadenia rizík s cieľom stanoviť a vykonať systematický proces riadenia rizík; víta skutočnosť, že táto príručka bola vypracovaná s podporou agentúry ENISA;

14.  s uspokojením konštatuje, že úrad uskutočnil prvé samohodnotenie rizík v rámci dohody na úrovni služieb medzi úradom a agentúrou ENISA s cieľom spoločného využívania funkcie asistenta koordinátora vnútornej kontroly; berie na vedomie, že vedenie úradu preskúmalo výsledky tohto hodnotenia a určilo riziká, ktoré je potrebné zahrnúť do registra rizík;

Vnútorný audit

15.  konštatuje, že audit Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) sa v roku 2014 zameral na opatrenia nadväzujúce na obmedzené preskúmanie z roku 2013 s cieľom zhodnotiť stav dodržiavania noriem vnútornej kontroly; konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit uzavrel 2 z 18 odporúčaní na základe kontroly dokumentov; okrem toho konštatuje, že IAS preskúmal zvyšných 16 nezrealizovaných odporúčaní v rámci následných opatrení a dospel k záveru, že 14 odporúčaní bolo v plnej miere vykonaných;

Ďalšie pripomienky

16.  berie na vedomie skutočnosť, že rezerva v rozpočte na rok 2014 na príspevky národných regulačných orgánov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré majú status pozorovateľa v orgáne BEREC, sa neuskutočnila pre chýbajúce dohody s krajinami EZVO; berie na vedomie, že rozpočet úradu na rok 2015 bol príslušne upravený; vyzýva úrad, aby bol naďalej obozretný pri prognózovaní súvisiacich príspevkov zo strany národných regulačných orgánov krajín EZVO;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia