Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2192(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2016

Predložena besedila :

A8-0093/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0161

Sprejeta besedila
PDF 346kWORD 91k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj
Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 (2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 z odgovorom Urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice upravljalnemu odboru urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  podeli razrešnico upravljalnemu odboru urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 27.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 27.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 (2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice upravljalnemu odboru uradu Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(4), zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravljalnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 27.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 27.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014 (2015/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0093/2016),

A.  ker je iz računovodskih izkazov urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) razvidno, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2014 znašal 4 162 874 EUR, kar je 17 % več kot leta 2013; ker je to povečanje v glavnem posledica vključitve notranjih namenskih prejemkov iz prejšnjih let;

B.  ker je iz računovodskih izkazov urada razvidno, da je celoten prispevek Unije v proračun urada v letu 2014 znašal 3 617 948 EUR, kar je 1,74 % več kot leta 2013;

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  potrjuje dejstvo, da je urad:

   uvedel postopek podrobnega mesečnega spremljanja in tako izboljšal stopnjo izvrševanja proračuna, da bi zagotovil ustrezno izvrševanje proračuna in letnega delovnega programa;
   na podlagi naknadne revizije izvajanja standardov notranje kontrole, ki jo je opravila služba Komisije za notranjo revizijo, spremenil svojo politiko za informacijsko varnost, da bi odpravil ugotovljene pomanjkljivosti; z zadovoljstvom ugotavlja, da je v pripravi sporazum o ravni storitve med uradom in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), s katerim naj bi se zmanjšala tveganja, povezana z informacijsko varnostjo urada;
   sprejel več ukrepov za izboljšanje postopka povračil za strokovnjake in zmanjšanje ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z zapoznelimi plačili; pozdravlja uvedbo ključnih kazalnikov uspešnosti v vseh fazah postopka in dodatno usposabljanje udeležencev v finančnem krogu; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je izvajanje dela tega postopka preneslo na Urad Komisije za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), s čimer se je celoten postopek pospešil;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 97,91 %, kar je 8,36 % več kot leta 2012; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 75,66 %, kar je 0,92 % manj kot leta 2013;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da se je skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, povečala, in sicer s 87 % leta 2013 na 98 % leta 2014; ugotavlja pa, da se je znesek prenesenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, povečal na 900 000 EUR (23 %), saj je v letu 2013 znašal 500 000 EUR (13 %), predvsem zaradi operativnih dejavnosti urada, kot so tekoče študije o elektronskih komunikacijah;

Prerazporeditve

4.  na podlagi navedb urada ugotavlja, da je ta v letu 2014 veliko proračunskih sredstev prerazporedil za financiranje dodatnih potreb za operativne odhodke in s tem občutno spremenil prvotno sestavo proračuna; zlasti ugotavlja, da so te prerazporeditve v glavnem povezane s študijo o internetni nevtralnosti in projekti BEREC Net; ugotavlja, da v času priprave proračuna ni bilo gotovo, ali se bodo ti projekti zaključili v letu 2014;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

5.  pozdravlja dejstvo, da je urad leta 2014 prvič od svoje ustanovitve organiziral postopek oddaje javnega naročila za študijo o vrednosti internetne nevtralnosti za potrošnike v Uniji (študija o internetni nevtralnosti); ugotavlja, da naj bi se ugotovitve te študije upoštevale v delovnem programu urada;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so bila ob koncu leta 2014 zasedena vsa delovna mesta; ugotavlja tudi, da je urad leta 2014 organiziral 11 postopkov zaposlovanja in zaključil dva postopka, ki jih je začel prejšnje leto; je seznanjen z dejstvom, da so bila mesta za napotene delavce, ki jih je bilo težko zapolniti, do konca leta 2014 v celoti zasedena;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

7.  ugotavlja, da ima urad nalogo, da upravlja vse dokumente, ki se pripravijo v okviru dejavnosti organa BEREC, in vodi javni register teh dokumentov, saj BEREC nima statusa pravne osebe; ugotavlja tudi, da je urad v javni register vključil pododdelek, namenjen politiki o nasprotjih interesov, da bi zagotovil večjo preglednost;

8.  poziva tiste institucije in agencije Unije, ki so sprejele kodeks ravnanja, vključno s Parlamentom, naj pospešijo svoje izvedbene ukrepe, npr. preverjanje izjav o finančnih interesih;

9.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila urada pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva urad, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

10.  je seznanjen s tem, da je bilo vzpostavljeno orodje za sodelovanje, ki služi kot notranja platforma za izmenjavo informacij, najboljše prakse in strokovnega znanja, da bi lahko pripravljalna telesa učinkoviteje opravila svoje delo;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da skuša urad izboljšati svoje spletno mesto, tako da bo uporabniku prijaznejše; ugotavlja tudi, da si je urad v skladu s svojim komunikacijskim načrtom ustvaril uradni račun na družbenem omrežju Twitter in kanal YouTube;

Notranje kontrole

12.  je seznanjen z dejstvom, da je upravljalni odbor sprejel vse ustrezne standarde notranje kontrole; ugotavlja pa, da se ti standardi še vedno ne izvajajo v celoti; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

13.  ugotavlja, da je urad pripravil podrobna navodila za obvladovanje tveganja, s čimer želi vzpostaviti in začeti izvajati sistematični postopek v zvezi s tem; pozdravlja dejstvo, da mu je pri pripravi teh navodil pomagala Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA);

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad izvedel prvo samooceno tveganja v okviru sporazuma o ravni storitve med uradom in agencijo ENISA za skupno mesto koordinatorja notranje kontrole; ugotavlja, da je vodstvo urada preučilo rezultate te ocene, ugotovljena tveganja pa se bodo vključila v register tveganja;

Notranja revizija

15.  ugotavlja, da se je služba Komisije za notranjo revizijo v reviziji za leto 2014 osredotočila na nadaljnje ukrepe omejenega pregleda iz leta 2013, da bi ocenila izpolnjevanje standardov notranje kontrole; ugotavlja, da je ta služba dve od 18 priporočil zaključila na podlagi teoretične raziskave; ugotavlja tudi, da je v okviru naknadne revizije preučila ostalih 16 priporočil in ugotovila, da je bilo 14 priporočil v celoti izvedenih;

Druge pripombe

16.  ugotavlja, da določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav Efte , ki imajo pri organu status opazovalk, niso bile uresničene, ker sporazumi z državami Efte niso bili podpisani; potrjuje, da je bil proračun urada za leto 2015 ustrezno popravljen; poziva urad, naj bo pri napovedih glede prispevkov nacionalnih regulativnih organov držav Efte previden;

o
o   o

17.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov