Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2170(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0084/2016

Внесени текстове :

A8-0084/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0162

Приети текстове
PDF 570kWORD 93k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Решение
 Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (2015/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година, придружен от отговорa на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0068/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(4), и по‑специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8‑0084/2016),

1.  Освобождава от отговорност директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2014 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 33.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 33.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


2. Решение на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (2015/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Центъра(1),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0068/2016),

—  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно създаване на Център за преводи за органите на Европейския съюз(4), и по‑специално член 14 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5),

—  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8‑0084/2016),

1.  Констатира, че окончателните годишни отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз са приложени към доклада на Сметната палата;

2.  Одобрява приключването на сметките на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 33.
(2) OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 33.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) OВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.
(5) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(6) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.


3. Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (2015/2170(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година,

—  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (А8-0084/2016),

A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 56 268 041 EUR, което представлява увеличение от 7,81% в сравнение с 2013 г.;

Б.  като има предвид, че Сметната палата заявява в своя доклад за годишните отчети на Европейския център за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014 година (доклад на Сметната палата), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2013 година

1.  Отчита въз основа на информация от Центъра, че:

   е подписано споразумение за седалището между Центъра и правителството на приемащата държава членка;
   Центърът ще опрости достъпа до документация, свързана с Управителния си съвет като част от плана за изготвяне на нов дизайн на своя уебсайт за 2017 г.;
   Центърът е извършил две възстановявания на суми на клиенти от 2013 г. насам за общо 4 900 000 EUR като част от мерките, въведени с цел намаляване на бюджетния излишък;

Бюджет и финансово управление

2.  Отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 79,34%, което представлява намаление с 4,13% в сравнение с 2013 г.; констатира, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 71,97%, което представлява намаление с 5,71% в сравнение с 2013 г.;

3.  Отбелязва, че според доклада на Сметната палата касовите наличности и краткосрочните депозити на Центъра са се увеличили допълнително от 40 000 000 ЕUR в края на 2013 г. на 44 000 000 ЕUR млн. евро в края на 2014 г.; отбелязва, че бюджетният излишък и резервите са се увеличили от 37 500 000 EUR на 40 400 000 EUR, което показва, че съществува възможност за намаляване на цените; отбелязва със загриженост, че бюджетният излишък е повтарящо се явление за Центъра; отчита обаче, положителните действия, предприети от Центъра, за обръщане на тази тенденция;

4.  Отчита въз основа на информация от Центъра, че средната му цена на страница е намаляла с 2% от 2013 г. до втората половина на 2014 г.; отбелязва обаче, че цената на страница за редакция се е увеличила с 23% през същия период; призовава Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за критериите, въз основа на които са се формирали цените през финансовата 2014 година; оправя искане към Центъра да представи актуална информация относно настоящите цени, депозити и излишъци;

Вътрешен одит

5.  Отбелязва въз основа на информация от Центъра, че в началото на 2014 г. пет препоръки на Службата за вътрешен одит на Комисията (СВО) все още не са били изпълнени; констатира въз основа на информация от Центъра, че са били предприети корективни действия и че две препоръки са били изпълнени; отбелязва освен това, че предстои изпълнението на оставащите три препоръки, две от които са определени като „много важни“, а една като „важна“; приканва Центъра да изпълни тези оставащи препоръки възможно най-скоро и да информира органа по освобождаване от отговорност за напредъка, постигнат в това отношение;

Вътрешен контрол

6.  Отбелязва, че Центърът спазва 80% от стандартите за вътрешен контрол (СВК), полагайки значителни усилия да изпълни оставащите действия от плана за действие относно СВК; освен това отбелязва, че преместването на Центъра в сградата Drosbach е изисквало значително преработване на плана на Центъра за непрекъснатост на работата; отбелязва, че напускането на няколко ключови членове на ръководството на Центъра е имало отрицателно въздействие върху своевременното прилагане на неговото управление на непрекъснатостта на дейностите, което е довело до забавяне на прегледа и актуализирането на неговия анализа на въздействието върху стопанската дейност;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

7.  Отчита въз основа на информация от Центъра, че той е в процес на установяване и изпълнение на стратегия за борба с измамите, основана на „Методология и насоки за стратегиите за борба с измамите за децентрализираните агенции на ЕС“ на Европейската служба за борба с измамите (OLAF); приканва Центъра да сподели с органа по освобождаване от отговорност информация за напредъка, постигнат в това отношение;

8.  Заявява, че годишните доклади на Центъра биха могли да играят важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава Центъра да включи стандартна глава относно тези компоненти в годишния си доклад;

Резултати от дейността

9.  Отбелязва със задоволство взаимодействията, създадени от Центъра, чрез споделяне на услуги с други агенции; приветства в частност споразумението за сътрудничество между Центъра и Европейската железопътна агенция (ERA), съгласно което в Центъра се помещава системата за възстановяване при бедствия на ERA, което позволява реализирането на икономии, както и осигуряването на по-високо равнище на сигурност на двете организации;

10.  Приветства прилагането от страна на Центъра на общ подход към предварителната подготовка за търговски марки на Общността съвместно със Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), с цел споделяне на преводачески памети и хармонизиране на съответните работни потоци, така че да се гарантира прозрачност и ефективност на процеса; отбелязва, че окончателно решение не е могло да бъде постигнато през финансовата 2014 година; констатира, че и двете агенции са се споразумели да пристъпят към проекта през 2015 г.; подкрепя постигането на такова споразумение и приканва Центъра да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието на тази инициатива;

Други коментари

11.  Отбелязва със задоволство проекта на Центъра за постигане на по-голяма адаптивност, стартирал през 2014 г., чиято цел е повишаване на адаптивността на неговите служители и намаляване на установените пропуски в уменията; отбелязва, че Центърът е съставил списък от обучаващи и е започнал изпълнението на набелязаните действия за обучение; отбелязва, че анализът на умения, притежавани от поне двама души във всеки отдел, извършен в края на 2015 г., сочи, че процентът се е увеличил значително и е равен на 76,50% в сравнение с 65,46% през 2014 г.;

12.  Отбелязва със задоволство интереса на Центъра към подобряване на гарантирането на качеството на преводите му и към осигуряване на система за обратна връзка с клиентите, както и организирания от него семинар за преводачи на свободна практика, с цел запознаването им с методите на работа на Центъра;

13.  Отчита въз основа на информация от Центъра, че той е въвел нов инструмент за бюджетно планиране и контрол, който е бил използван за подготовка на бюджета за 2015 г., нова система за управление на преводаческия процес „e-CDT“ и нов инструмент за компютърно подпомаган превод;

o
o   o

14.  Препраща, по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, към своята резолюция от 28 април 2016 г.(1) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2016)0159.

Правна информация - Политика за поверителност