Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2170(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0084/2016

Předložené texty :

A8-0084/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0162

Přijaté texty
PDF 495kWORD 88k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědíi střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2016),

1.  uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí„““ střediska(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria středisku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie(4), a zejména na článek 14 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0084/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 56 268 041 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 7,81 %;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí sdělení střediska, že:

   středisko a vláda hostitelského členského státu podepsaly dohodu o sídle;
   středisko usnadní přístup k dokumentaci týkající se jeho správní rady jako součást plánu vytvořit do roku 2017 novou podobu svých internetových stránek;
   od roku 2013 ve dvou případech vrátilo prostředky v celkové výši 4 900 000 EUR klientům v rámci opatření zavedených s cílem snížit rozpočtový přebytek;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 79,34 %, čímž oproti roku 2013 došlo ke snížení o 4,13 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 71,97 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 5,71 %;

3.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora objem hotovosti a krátkodobých vkladů na účtech střediska dále vzrostl ze 40 000 000 EUR na konci roku 2013 na 44 000 000 EUR na konci roku 2014; poznamenává, že rozpočtový přebytek a rezervy se zvýšily z 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, což svědčí o tom, že existuje prostor pro snížení cen; se znepokojením konstatuje, že středisko opakovaně vykazuje rozpočtové přebytky; uznává nicméně, že středisko přijalo pozitivní kroky k zvrácení tohoto trendu;

4.  bere na vědomí sdělení střediska, že jeho průměrná cena za stránku se od roku 2013 do druhé poloviny roku 2014 snížila o 2 %; konstatuje však, že odměna za revidovanou stránku vzrostla v tomtéž období o 23 %; žádá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o kritériích, která měla v rozpočtovém roce 2014 vliv na stanovené ceny; žádá středisko, aby poskytlo aktuální informace o stávajících odměnách, vkladech a přebytcích;

Interní audit

5.  bere na vědomí sdělení střediska, že k začátku roku 2014 zůstalo pět doporučení vydaných útvarem interního auditu Komise (IAS) neuskutečněno; z informací střediska zjišťuje, že byla provedena nápravná opatření a dvě doporučení byla uzavřena; dále konstatuje, že dvě zbývající doporučení označená za „velmi důležitá“ a jedno doporučení označené jako „důležité“ budou podle všeho provedena; žádá středisko, aby zbývající doporučení co nejdříve provedlo a průběžně informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria;

Vnitřní kontroly

6.  konstatuje, že středisko splňuje 80 % standardů vnitřní kontroly, neboť vynaložilo velké úsilí na provedení zbývajících akcí akčního plánu pro zavedení standardů vnitřní kontroly; dále bere na vědomí, že z důvodu přesunu střediska do budovy Drosbach musel být do značné míry přepracován plán kontinuity provozu střediska; bere na vědomí, že odchod několika významných členů vedení střediska měl negativní dopad na včasné provádění řízení kontinuity provozu, což vedlo k opoždění revize a aktualizace analýzy dopadů na provoz;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

7.  bere na vědomí sdělení střediska, že je právě v procesu zavádění a provádění strategie proti podvodům, která vychází z pokynů pro strategie decentralizovaných agentur EU pro boj proti podvodům Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF); žádá středisko, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku dosaženém v této oblasti;

8.  prohlašuje, že výroční zprávy střediska by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá středisko, aby učinilo standardní kapitolu věnovanou těmto složkám součástí svých výročních zpráv;

Výkonnost

9.  s uspokojením konstatuje, že tím, že středisko sdílelo služby s jinými agenturami, vznikla součinnost; zejména oceňuje dohodu o spolupráci uzavřenou mezi střediskem a Evropskou agenturou pro železnice (ERA), na jejímž základě středisko hostí systém obnovení provozu pro mimořádné události této agentury, čímž dochází k úsporám a zajištění vyšší míry bezpečnosti pro oba subjekty;

10.  vítá, že středisko uplatňuje společný přístup s Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) pro fázi předcházející zpracování, pokud jde o ochranné známky Společenství, s cílem sdílet překladové paměti a harmonizovat pracovní toky v zájmu zajištění transparentnosti a efektivnosti procesu; konstatuje, že v rozpočtovém roce 2014 nebylo možné dospět ke konečnému rozhodnutí; bere na vědomí, že obě agentury se dohodly, že v projektu budou pokračovat v roce 2015; tuto dohodu podporuje a vybízí středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovalo o vývoji této iniciativy;

Další připomínky

11.  s uspokojením bere na vědomí projekt střediska v oblasti adaptability, který byl zahájen v roce 2014 a který se zaměřuje na zvyšování adaptability jeho pracovníků a odstraňování zjištěných nedostatků v oblasti dovedností; bere na vědomí, že středisko vypracovalo seznam školitelů a začalo s prováděním určených vzdělávacích akcí; bere na vědomí, že analýza dovedností ovládaných alespoň dvěma osobami v každém úseku, která byla provedena na konci roku 2015, ukazuje, že jejich procentní podíl výrazně vzrostl a dosahuje 76,5 % oproti 65,46 % v roce 2014;

12.  s uspokojením konstatuje, že středisko má zájem na zlepšování kontroly kvality překladů a systému zpětné vazby pro své klienty a že uspořádalo pracovní seminář pro nezávislé překladatele, aby se mohli seznámit s pracovními postupy střediska;

13.  bere na vědomí sdělení střediska, že zavedlo nový nástroj pro plánování a monitorování rozpočtu, který byl použit při sestavování rozpočtu na rok 2015, nový systém řízení překladatelské činnosti „e-CdT“ a nový softwarový nástroj pro překlad;

o
o   o

14.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které doprovázejí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí