Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2170(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0084/2016

Ingediende teksten :

A8-0084/2016

Debatten :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.26
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0162

Aangenomen teksten
PDF 178kWORD 76k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Besluit
 Besluit
 Resolutie

1. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2170(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Vertaalbureau(1),

–  gezien de verklaring(2) van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 over de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(4), en met name artikel 14,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0084/2016),

1.  verleent de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2014;

2.  formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 33.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 33.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


2. Besluit van het Europees Parlement van 28 april 2016 over de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2170(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 vergezeld van het antwoord van het Vertaalbureau(1),

–  gezien de verklaring(2) van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2014 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2016 over de aan het Vertaalbureau te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

–  gezien Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie(4), en met name artikel 14,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5),

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(6), en met name artikel 108,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0084/2016),

1.  stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

(1) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 33.
(2) PB C 409 van 9.12.2015, blz. 33.
(3) PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
(4) PB L 314 van 7.12.1994, blz. 1.
(5) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
(6) PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42.


3. Resolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (2015/2170(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014,

–  gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0084/2016),

A.  overwegende dat de definitieve begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (hierna "het Vertaalbureau") voor het begrotingsjaar 2014 volgens de financiële staten 56 268 041 EUR bedroeg: een toename van 7,81 % ten opzichte van 2013;

B.  overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 (hierna "het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben gekregen dat de jaarrekening van het Vertaalbureau betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

Follow-up van de kwijting voor 2013

1.  verneemt van het Vertaalbureau dat:

   er een overeenkomst inzake de hoofdzetel is ondertekend door het Vertaalbureau en de regering van de gastlidstaat;
   het de toegang tot de documentatie over zijn raad van bestuur zal vereenvoudigen als onderdeel van het plan om tot 2017 een vernieuwde website te lanceren;
   het sinds 2013 twee terugbetalingen aan klanten heeft verricht voor een totaalbedrag van 4 900 000 EUR als onderdeel van de ingevoerde maatregelen om het begrotingsoverschot terug te dringen;

Financieel en begrotingsbeheer

2.  merkt op dat de inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het begrotingsjaar 2014 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting van 79,34 %: een daling van 4,13 % ten opzichte van het jaar 2013; vergewist zich ervan dat het uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 71,97 % bedroeg: een daling van 5,71 % ten opzichte van het jaar 2013;

3.  begrijpt uit het verslag van de Rekenkamer dat de kasmiddelen en de kortetermijndeposito's van het Vertaalbureau verder gestegen zijn van 40 000 000 EUR eind 2013 tot 44 000 000 EUR eind 2014; constateert dat het begrotingsoverschot en de reserves gestegen zijn van 37 500 000 EUR naar 40 400 000 EUR, wat aangeeft dat er ruimte is voor prijsverlaging; stelt bezorgd vast dat het Vertaalbureau regelmatig begrotingsoverschotten heeft; onderkent overigens dat het Vertaalbureau maatregelen heeft genomen om deze trend om te keren;

4.  verneemt van het Vertaalbureau dat zijn gemiddelde prijs per pagina met 2 % was gedaald in de tweede helft van 2014 ten opzichte van 2013; stelt echter vast dat de prijs per pagina voor revisie in dezelfde periode gestegen was met 23 %; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te brengen van de criteria op grond waarvan de prijzen tijdens het begrotingsjaar 2014 werden vastgesteld; verzoekt het Vertaalbureau een overzicht te geven van de actuele prijzen, deposito's en overschotten;

Interne audit

5.  verneemt van het Vertaalbureau dat vijf aanbevelingen, van de dienst Interne Audit van de Commissie (IAS), aan het begin van 2014 nog niet waren afgehandeld; verneemt van het Vertaalbureau dat het corrigerende maatregelen heeft uitgevoerd en twee aanbevelingen heeft afgesloten; constateert verder dat de resterende twee aanbevelingen die als "zeer belangrijk" waren aangemerkt en één aanbeveling die als "belangrijk" was aangemerkt, klaarstonden voor uitvoering; verzoekt het Vertaalbureau de nog niet afgehandelde aanbevelingen zo snel mogelijk af te sluiten en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de vorderingen;

Interne controles

6.  merkt op dat het Vertaalbureau aan 80 % van de internecontrolenormen (ICN) voldoet, aangezien het zich aanzienlijke inspanningen getroost heeft om de resterende maatregelen van het ICN-actieplan uit te voeren; stelt daarnaast vast dat de verhuizing van het Vertaalbureau naar het Drosbach-gebouw een ingrijpende wijziging van het bedrijfscontinuïteitsplan van het Vertaalbureau vergde; neemt ter kennis dat het vertrek van een aantal belangrijke leden van de directie van het Vertaalbureau negatieve gevolgen had voor de tijdige tenuitvoerlegging van zijn bedrijfscontinuïteitsbeheer, wat vervolgens leidde tot een vertraagde evaluatie en actualisering van zijn bedrijfseffectbeoordeling;

Preventie en beheer van belangenconflicten en transparantie

7.  verneemt van het Vertaalbureau dat het bezig is met het opzetten en uitvoeren van een fraudebestrijdingsstrategie aan de hand van de door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) opgestelde methodologie en sturing voor fraudebestrijdingsstrategieën voor gedecentraliseerde agentschappen van de EU; verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen van de vooruitgang die op dit terrein is geboekt;

8.  stelt dat de jaarverslagen van het Vertaalbureau een belangrijke rol kunnen spelen bij de naleving van de normen inzake transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit; dringt er bij het Vertaalbureau op aan in zijn jaarverslag een standaardhoofdstuk over deze punten op te nemen;

Prestaties

9.  toont zich tevreden over de synergieën die het Vertaalbureau tot stand heeft gebracht door diensten te delen met andere agentschappen; laat zich met name positief uit over de samenwerkingsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen het Vertaalbureau en het Europees Spoorwegbureau (ESB), op grond waarvan het rampenherstelsysteem van het ESB is ondergebracht bij het Vertaalbureau zodat besparingen mogelijk werden en voor beide organen een hoger veiligheidsniveau kon worden bereikt;

10.  is verheugd over de tenuitvoerlegging door het Vertaalbureau van een gemeenschappelijke voorbereidende aanpak van communautaire handelsmerken met het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), met het doel om gebruik te maken van gezamenlijke vertaalgeheugens en de werkprocedures te harmoniseren waarmee de transparantie en efficiëntie van het proces wordt gewaarborgd; merkt op dat er tijdens het begrotingsjaar 2014 geen definitief besluit kon worden genomen; constateert dat beide bureaus verder wilden gaan met het project in 2015; staat achter deze afspraak en verzoekt het Vertaalbureau de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij dit initiatief;

Overige opmerkingen

11.  neemt met tevredenheid kennis van het aanpassingsproject van het Vertaalbureau waarmee een begin is gemaakt in 2014 en dat gericht is op de verbetering van het aanpassingsvermogen van het personeel en het verkleinen van de geconstateerde vaardigheidskloof; stelt vast dat het Vertaalbureau een lijst met trainers heeft opgesteld en is begonnen met de uitvoering van het opgestelde opleidingsplan; constateert dat uit de analyse van de vaardigheden waarover ten minste twee personen op elke afdeling beschikken naar voren komt dat dit percentage aanzienlijk is gestegen van 65,46 % in 2014 naar 76,50 % aan het eind van 2015;

12.  is ingenomen met de interesse die het Vertaalbureau aan de dag legt om de kwaliteitsbewaking van de vertalingen en het systeem voor klantenfeedback te verbeteren, en met de workshop die het Vertaalbureau heeft georganiseerd voor freelance vertalers om ze vertrouwd te maken met de werkmethoden van het Vertaalbureau;

13.  verneemt van het Vertaalbureau dat het een nieuw instrument voor begrotingsplanning en -bewaking heeft ingevoerd dat werd gebruikt bij de voorbereiding van de begroting voor 2015, alsmede een nieuw systeem voor het beheer van de vertaalworkflow, "e-CdT", en een instrument voor computerondersteunde vertaling;

o
o   o

14.  verwijst voor andere opmerkingen van horizontale aard bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 28 april 2016(1) over het functioneren en het financiële beheer van en de controle op de agentschappen.

(1) Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2016)0159.

Juridische mededeling - Privacybeleid