Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2170(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0084/2016

Teksty złożone :

A8-0084/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.26
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0162

Teksty przyjęte
PDF 495kWORD 89k
Czwartek, 28 kwietnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Absolutorium za rok 2014: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Decyzja
 Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (2015/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0084/2016),

1.  udziela dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2014;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 33.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 33.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 (2015/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0084/2016),

1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 33.
(2) Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 33.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 314 z 7.12.1994, s. 1.
(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 (2015/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0084/2016),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2014 wyniósł 56 268 041 EUR i w stosunku do roku 2013 był większy o 7,81 %;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2013

1.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że:

   podpisano umowę w sprawie siedziby między Centrum a rządem przyjmującego państwa członkowskiego;
   Centrum uprości dostęp do dokumentacji dotyczącej swojego zarządu w ramach planu przebudowy swojej strony internetowej do 2017 r.;
   od 2013 r. Centrum dokonało dwóch zwrotów do klientów na łączną kwotę 4 900 000 EUR w ramach środków wprowadzonych w celu ograniczenia nadwyżki budżetowej;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 79,34 %, co oznacza spadek o 4,13 % w porównaniu z rokiem 2013; stwierdza, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 71,97 %, co oznacza spadek o 5,71 % w porównaniu z rokiem 2013;

3.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że stań środków gotówkowych w posiadaniu Centrum oraz jego lokat krótkoterminowych zwiększył się jeszcze z 40 000 000 EUR pod koniec 2013 r. do 44 000 000 EUR pod koniec 2014 r.; zauważa, że nadwyżka budżetowa i rezerwy wzrosły z 37 500 000 EUR do 40 400 000 EUR, co sugeruje, że istnieje możliwość obniżenia cen; zauważa z zaniepokojeniem, że nadwyżka budżetu jest powtarzającym się zjawiskiem w Centrum; uznaje jednak pozytywne działania podjęte przez Centrum, aby odwrócić tę tendencję;

4.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że od 2013 r. do drugiej połowy 2014 r. średnia cena jednej strony została obniżona o 2 % zauważa jednak, że w tym samym okresie stawka za stronę „rewizji” wzrosła o 23 %; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o kryteriach ustalania cen w roku budżetowym 2014; zwraca się do Centrum o przedstawienia aktualnych informacji o obecnych stawkach, depozytach i nadwyżkach;

Audyt wewnętrzny

5.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że na początku 2014 r. pięć zaleceń wydanych przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji pozostało otwartych; na podstawie informacji uzyskanych od Centrum ustala, że wprowadziło ono działania naprawcze i zamknęło dwa zalecenia; zauważa ponadto, że pozostałe dwa zalecenia oznaczone jako „bardzo istotne” i jedno oznaczone jako „istotne” były przewidziane do wdrożenia; zwraca się do Centrum o niezwłoczne wdrożenie pozostałych zaleceń i informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach czynionych w tej sprawie;

Kontrola wewnętrzna

6.  zauważa, że Centrum spełnia 80 % standardów kontroli wewnętrznej (ICS), ponieważ poczyniło istotne starania w celu zrealizowania pozostałych działań przewidzianych w planie działania ICS; zauważa ponadto, że w związku z przeprowadzką Centrum do budynku Drosbach należało w znacznym zakresie przeformułować plan zapewnienia ciągłości działania Centrum; zauważa, że odejście kilku kluczowych członków kadry zarządzającej Centrum miało negatywny wpływ na terminowe wdrożenie strategii zarządzania ciągłością działania, przez co z opóźnieniem dokonano przeglądu i aktualizacji analizy wpływu na działalność;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

7.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że proces sporządzania i wdrażania przez Centrum strategii zapobiegania nadużyciom finansowym opartej na metodologii i wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) dotyczących strategii zwalczania nadużyć finansowych w zdecentralizowanych agencjach UE jest w toku; zwraca się do Centrum o informowanie organu udzielającego absolutorium o postępach czynionych w tej sprawie;

8.  stwierdza, że sprawozdania roczne Centrum mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i uczciwości; wzywa Centrum do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

Wyniki

9.  z zadowoleniem zauważa synergię stworzoną przez Centrum dzięki wspólnemu korzystaniu z usług z innymi agencjami; w szczególności pochwala umowę o współpracy podpisaną między Centrum a Europejską Agencją Kolejową, na mocy której system przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej Europejskiej Agencji Kolejowej mieści się w siedzibie Centrum, dzięki czemu możliwe są oszczędności oraz zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa obu agencjom;

10.  z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie przez Centrum wspólnego podejścia z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego do wstępnego przetwarzania dokumentów dotyczących wspólnotowych znaków towarowych w celu wspólnego korzystania z pamięci tłumaczeniowych i harmonizacji odnośnych procedur, aby zapewnić przejrzystość i wydajność tego procesu; zauważa, że w roku budżetowym 2014 nie było możliwe podjęcie ostatecznej decyzji; uznaje, że obie agencje uzgodniły, iż przystąpią do realizacji tego projektu w 2015 r.; popiera takie uzgodnienie i zwraca się do Centrum o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o czynionych postępach dotyczących tej inicjatywy;

Inne uwagi

11.  z zadowoleniem odnotowuje zapoczątkowany przez Centrum w 2014 r. projekt dotyczący zdolności dostosowawczych, którego celem jest zwiększenie zdolności dostosowawczych pracowników oraz ograniczenie luk w zakresie umiejętności; zauważa, że Centrum sporządziło wykaz instruktorów i rozpoczęło realizację określonych uprzednio działań szkoleniowych; zauważa, że pod koniec 2015 r. przeprowadzono analizę tego, jakie umiejętności posiadają co najmniej dwie osoby w każdym dziale, która wykazała, że odsetek znacznie wzrósł i wynosi 76,50 % w porównaniu z 65,46 % w 2014 r.;

12.  z zadowoleniem odnotowuje zaangażowanie Centrum w podnoszenie jakości tłumaczeń, a także jego system informacji zwrotnych od klientów i warsztaty zorganizowane przez Centrum dla tłumaczy zewnętrznych, aby zapoznać ich ze swoimi metodami pracy;

13.  na podstawie informacji uzyskanych od Centrum uznaje, że wdrożyło ono nowe narzędzie planowania i monitorowania budżetowego, z którego skorzystano przy opracowywaniu budżetu na 2015 r., nowy system zarządzania obiegiem tłumaczeń e-CdT oraz nowe narzędzie tłumaczenia wspomaganego komputerowo;

o
o   o

14.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2016)0159.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności