Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2170(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0084/2016

Texte depuse :

A8-0084/2016

Dezbateri :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0162

Texte adoptate
PDF 345kWORD 91k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0084/2016),

1.  acordă directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2014;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 33.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 33.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


2. Decizia Parlamentului European din 28 aprilie 2016 privind închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (2015/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, însoțit de răspunsul Centrului(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2014 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2016 privind descărcarea de gestiune a Centrului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3) al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene(4), în special articolul 14,

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0084/2016),

1.  ia act de conturile anuale finale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene care sunt prezentate în anexa la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 409, 9.12.2015, p. 33.
(2) JO C 409, 9.12.2015, p. 33.
(3) JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 314, 7.12.1994, p. 1.
(5) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(6) JO L 328, 7.12.2013, p. 42.


3. Rezoluția Parlamentului European din 28 aprilie 2016 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014 (2015/2170(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014,

–  având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0084/2016),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (denumit în continuare „Centrul”) aferent exercițiului financiar 2014 a fost de 56 268 041 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 7,81 % față de bugetul pentru 2013;

B.  întrucât Curtea de Conturi, în raportul său privind conturile anuale ale Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Centrului și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2013

1.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, de următoarele aspecte:

   a fost semnat un acord privind sediul între Centru și guvernul statului membru gazdă;
   Centrul va simplifica accesul la documentația legată de consiliul său de administrație ca parte a planului de modernizare a site-ului său pentru 2017;
   Centrul a efectuat începând din 2013 două restituiri către clienți, în valoare totală de 4 900 000 EUR, ca parte a măsurilor instituite pentru reducerea excedentului bugetar;

Bugetul și gestiunea financiară

2.  observă că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2014 au condus la o rată de execuție bugetară de 79,34 %, reprezentând o reducere de 4,13 % față de 2013; constată că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 71,97 %, ceea ce reprezintă o creștere de 5,71 % în comparație cu exercițiul 2013;

3.  constată, din raportul Curții, că lichiditățile și depozitele pe termen scurt deținute de Centru au crescut în continuare, de la 40 000 000 EUR la sfârșitul lui 2013 la 44 000 000 EUR la sfârșitul lui 2014; constată că excedentul bugetar și rezervele au crescut de la 37 500 000 EUR la 40 400 000 EUR, ceea ce dovedește că există o marjă pentru reducerea prețurilor; constată cu îngrijorare că excedentul bugetar este un fenomen recurent pentru Centru; recunoaște totuși acțiunile pozitive luate de Centru pentru a inversa această tendință;

4.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că prețul mediu pe pagină practicat de acesta a fost redus cu 2 % din 2013 până în a doua jumătate a anului 2014; constată, cu toate acestea, că prețul pe pagină pentru „revizie” a crescut cu 23 % în aceeași perioadă; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la criteriile care au stat la baza stabilirii prețurilor în cursul exercițiului financiar 2014; solicită ca Centrul să prezinte o situație actualizată a prețurilor curente, a depozitelor și excedentelor;

Auditul intern

5.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că, la începutul anului 2014, rămăseseră deschise cinci recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei (IAS); constată, potrivit informațiilor furnizate de Centru, că acesta a luat măsuri corective și a închis două recomandări; constată, de asemenea, că cele trei recomandări rămase deschise, dintre care două sunt calificate drept „foarte importante”, iar una drept „importantă”, urmează să fie transpuse în practică; invită Centrul să pună în practică aceste recomandări rămase deschise și să țină la curent autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

Controale interne

6.  observă că Centrul respectă 80 % dintre standardele de control intern (SCI), deoarece a depus eforturi considerabile pentru a implementa măsurile rămase din planul de acțiune privind SCI; observă, de asemenea, că mutarea Centrului în clădirea Drosbach a necesitat o revizuire considerabilă a planului de asigurare a continuității activității Centrului; constată că plecarea mai multor membri importanți din conducerea Centrului a avut un efect negativ asupra implementării la timp a măsurilor de gestionare a continuității activității sale, ceea ce a dus la întârzieri în reexaminarea și actualizarea analizei de impact asupra activității sale;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

7.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că acesta se află în curs de a stabili și a implementa o strategie antifraudă pe baza „Metodologia și orientările pentru strategii antifraudă pentru agențiile decentralizate ale UE” întocmite de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest sens;

8.  afirmă că rapoartele anuale ale Centrului ar putea juca un rol important în asigurarea respectării transparenței, responsabilității și integrității; invită Centrul să includă în raportul său anual un capitol standard privind aceste componente;

Performanță

9.  ia act cu satisfacție de sinergiile create de Centru prin realizarea în comun a unor servicii cu alte agenții; salută, în special, acordul de cooperare încheiat între Centru și Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF), prin care Centrul găzduiește sistemul de recuperare în caz de dezastru al AEF, permițând realizarea de economii și asigurarea unui nivel mai ridicat de securitate pentru ambele organisme;

10.  salută implementarea de către Centru a unei abordări preprocesare comune privind mărcile comunitare împreună cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), în scopul de a folosi în comun memoriile de traducere și de a armoniza fluxurile de lucru respective, astfel încât să se asigure transparența și eficiența procesului; observă că în cursul exercițiului financiar 2014 nu a putut fi adoptată o decizie definitivă; ia act de faptul că ambele agenții au convenit să continue proiectul în 2015; susține acest acord și invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la evoluțiile acestei inițiative;

Alte observații

11.  remarcă cu satisfacție proiectul de adaptabilitate al Centrului, demarat în 2014, care se concentrează pe consolidarea adaptabilității personalului său și pe reducerea decalajelor depistate în materie de competențe; observă că Centrul a identificat o listă de formatori și a început implementarea acțiunilor de formare identificate; observă că analiza competențelor deținute de cel puțin două persoane din fiecare secție, efectuată la sfârșitul anului 2015, arată că procentul a crescut considerabil, ajungând la 76,50 %, față de 65,46 % în 2014;

12.  ia act cu satisfacție de interesul manifestat de Centru față de îmbunătățirea sistemului său de asigurare a calității traducerilor și de primire a feedback-ului de la clienți, precum și de atelierul organizat de Centru pentru traducătorii externi în scopul de a-i familiariza cu metodele sale de lucru;

13.  ia act, pe baza informațiilor furnizate de Centru, că acesta a introdus un nou instrument de planificare și monitorizare a bugetului, care a fost folosit la pregătirea bugetului pe 2015, un nou sistem de gestionare a fluxului de traduceri, „e-CdT”, și un nou instrument de traducere asistată de calculator;

o
o   o

14.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 28 aprilie 2016(1) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0159.

Notă juridică - Politica de confidențialitate