Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2170(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2016

Predkladané texty :

A8-0084/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0162

Prijaté texty
PDF 356kWORD 88k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďou strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2) Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2014 sumu 56 268 041 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7,81 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že:

   medzi strediskom a vládou hostiteľského členského štátu bola podpísaná dohoda o sídle;
   stredisko zjednoduší prístup k dokumentácii súvisiacej so svojou riadiacou radou v rámci plánu úpravy dizajnu svojho webového sídla na rok 2017;
   od roku 2013 uskutočnilo dve refundácie klientom v celkovej sume 4 900 000 EUR v rámci opatrení zavedených s cieľom znížiť rozpočtový prebytok;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 79,34 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 4,13 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,97 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 5,71 %;

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hotovosť a krátkodobé vklady držané strediskom sa zvýšili zo 40 000 000 EUR na konci roka 2013 na 44 000 000 EUR na konci roka 2014; konštatuje, že rozpočtový prebytok a rezervy sa zvýšili z 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, čo naznačuje priestor na zníženie cien; so znepokojením konštatuje, že rozpočtový prebytok je v stredisku opakujúcim sa javom; uznáva však pozitívne kroky strediska zamerané na zvrátenie tohto trendu;

4.  berie na vedomie informáciu strediska, že jeho priemerná cena za stranu sa od roku 2013 do druhej polovice roka 2014 znížila o 2 %; konštatuje však, že cena za stranu revízie sa v rovnakom období zvýšila o 23 %; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o kritériách, ktoré viedli k stanoveniu cien v priebehu rozpočtového roka 2014; žiada stredisko, aby poskytlo aktuálne údaje o súčasných poplatkoch, vkladoch a prebytkoch;

Vnútorný audit

5.  berie na vedomie informáciu strediska, že na začiatku roka 2014 zostávalo otvorených päť odporúčaní Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS); berie na vedomie informáciu strediska, že vykonalo nápravné opatrenia a uzavrelo dve odporúčania; ďalej konštatuje, že vykonanie zostávajúcich dvoch odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“ a jedného označeného ako „dôležité“ bolo naplánované; vyzýva stredisko, aby tieto odporúčania vykonalo čo najskôr a informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

Vnútorná kontrola

6.  konštatuje, že stredisko na 80 % spĺňa normy vnútornej kontroly (ICS), keďže vynaložilo značné úsilie na vykonanie zvyšných opatrení v akčnom pláne ICS; ďalej konštatuje, že presťahovanie strediska do budovy Drosbach si vyžiadalo značné prepracovanie plánu kontinuity činností strediska; konštatuje, že odchod niekoľkých kľúčových členov manažmentu strediska mal nepriaznivý vplyv na včasnú implementáciu jeho riadenia kontinuity činností, čo malo za následok oneskorenú revíziu a aktualizáciu analýzy vplyvu na činnosť;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie informáciu strediska, že prebieha proces stanovenia a vykonávania stratégie boja proti podvodom založenej na „Metodike a usmerneniach pre stratégie boja proti podvodom v decentralizovaných agentúrach EÚ”, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

8.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Výkonnosť

9.  s uspokojením berie na vedomie synergické efekty, ktoré stredisko vytvorilo spoločným využívaním služieb s ostatnými agentúrami; víta najmä dohodu o spolupráci medzi strediskom a Európskou železničnou agentúrou (ERA), na základe ktorej stredisko zastrešuje systém ERA na obnovu prevádzky po havárii, čo umožňuje dosahovať úspory a zároveň zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti pre oba subjekty;

10.  víta, že stredisko implementuje spoločný prípravný postup v súvislosti s ochrannými známkami Spoločenstva spolu s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) s cieľom spoločne využívať prekladové pamäte a harmonizovať príslušné postupy v záujme zaručenia transparentnosti a efektívnosti tohto procesu; konštatuje, že v priebehu rozpočtového roka 2014 nebolo možné dosiahnuť konečné rozhodnutie; berie na vedomie, že obe agentúry sa dohodli na pokračovaní projektu v roku 2015; podporuje takúto dohodu a vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji tejto iniciatívy;

Ďalšie poznámky

11.  s uspokojením berie na vedomie projekt strediska v oblasti adaptability, ktorý začal v roku 2014 a sústreďuje sa na zvýšenie adaptability zamestnancov a zníženie zistených nedostatkov v zručnostiach; konštatuje, že stredisko určilo zoznam školiteľov a začalo vykonávať určené opatrenia odbornej prípravy; konštatuje, že analýza zručností, ktoré ovládajú aspoň dve osoby v každej sekcii, vykonaná koncom roku 2015 ukázala, že percentuálny podiel sa značne zvýšil na 76,50 % v porovnaní so 65,46 % v roku 2014;

12.  s uspokojením berie na vedomie záujem strediska o zlepšenie zabezpečenia kvality prekladu a systému spätnej väzby od klientov, ako aj seminár, ktorý stredisko usporiadalo pre nezávislých prekladateľov s cieľom oboznámiť ich s pracovnými metódami strediska;

13.  berie na vedomie informáciu strediska, že zaviedlo nový nástroj na plánovanie a sledovanie rozpočtu, ktorý sa použil na prípravu rozpočtu na rok 2015, nový systém na riadenie postupu prác v oblasti prekladu „e-CdT“ a nový prekladateľský softvér;

o
o   o

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 28. apríla 2016(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Prijaté texty z uvedeného dňa, P8_TA(2016)0159.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia