Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/2170(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0084/2016

Predložena besedila :

A8-0084/2016

Razprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0162

Sprejeta besedila
PDF 340kWORD 86k
Četrtek, 28. april 2016 - Bruselj Končna izdaja
Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Odločitev
 Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 (2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  podeli razrešnico direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2014;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 33.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 33.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014(2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2016 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije(4), zlasti člena 14,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  ugotavlja, da so podatki v končnem zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Prevajalskega centra za organe Evropske unije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 409, 9.12.2015, str. 33.
(2) UL C 409, 9.12.2015, str. 33.
(3) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(4) UL L 314, 7.12.1994, str. 1.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 328, 7.12.2013, str. 42.


3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014 (2015/2170(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014,

–  ob upoštevanju člena 94 in priloge V Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

A.  ker računovodski izkazi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je njegov končni proračun v proračunskem letu 2014 znašal 56 268 041 EUR, kar je 7,81 % več kot leta 2013;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2013

1.  je seznanjen s trditvami centra, da:

   je podpisal sporazum o sedežu z vlado države članice gostiteljice;
   bo olajšal dostop do dokumentov v zvezi z upravnim odborom v sklopu načrta za prenovitev spletnega mesta v letu 2017;
   je od leta 2013 v okviru sprejetih ukrepov za zmanjšanje proračunskega presežka strankam izplačal dve vračili v skupnem znesku 4 900 000 EUR;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala 79,34 %, kar pa je 4,13 % manj kot leta 2013; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 71,97 %, kar je 5,71 % manj kot leta 2013;

3.  na osnovi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da se je gotovinska vloga centra povečala s 40 000 000 EUR ob koncu leta 2013 na 44 000 000 EUR ob koncu leta 2014; ugotavlja, da so se proračunski presežek in rezerve povečali s 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, kar kaže, da bi bilo mogoče znižati cene; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v centru vedno znova nastaja proračunski presežek; vseeno priznava, da je center sprejel pozitivne ukrepe, da bi spremenil ta trend;

4.  je seznanjen s podatkom centra, da je povprečno ceno na stran od leta 2013 do druge polovice leta 2014 zmanjšal za 2 %; vseeno ugotavlja, da se je cena na stran za vsebinski pregled (revizijo) v istem obdobju povečala za 23 %; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvesti, katera merila je uporabil pri določanju cen v proračunskem letu 2014; poziva ga, naj posreduje najnovejše podatke o trenutnih honorarjih, gotovinskih vlogah in presežkih;

Notranja revizija

5.  je seznanjen s pojasnilom centra, da je bilo v začetku leta 2014 pet priporočil službe za notranjo revizijo pri Komisiji še nezaključenih; je seznanjen tudi s tem, da je center izvedel popravljalne ukrepe in dve priporočili zaključil; prav tako ugotavlja, da bodo izvedena tudi preostala priporočila, od katerih sta dve „zelo pomembni“, eno pa „pomembno“; poziva center, naj začne čim prej izvajati preostala priporočila in organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

Notranje kontrole

6.  ugotavlja, da center izpolnjuje 80 % standardov notranje kontrole, saj si je zelo prizadeval uresničiti še preostale ukrepe v akcijskem načrtu za te standarde; ugotavlja tudi, da je selitev centra v stavbo Drosbach zahtevala precejšnje spremembe njegovega načrta za neprekinjeno poslovanje; ugotavlja, da je odhod nekaterih pomembnih članov vodstva povzročil zaostanek pri upravljanju neprekinjenega poslovanja, tako da je bila revizija analize poslovnega učinka opravljena z zamudo;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

7.  je seznanjen s pojasnilom centra, da oblikuje in uvaja strategijo proti goljufijam na podlagi metodologije in smernic urada OLAF za strategije proti goljufijam v decentraliziranih agencijah; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o napredku v zvezi s tem;

8.  izjavlja, da bi lahko imela letna poročila centra pomembno vlogo pri ravnanju v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in integritete; poziva center, naj v svoja letna poročila vključi standardno poglavje o teh sestavinah;

Uspešnost

9.  z zadovoljstvo ugotavlja, da je center ustvaril sinergije na račun skupnih služb, ki si jih deli z drugimi agencijami; izreka mu pohvalo, zlasti za sporazum o sodelovanju, ki ga je sklenil z Evropsko železniško agencijo (ERA), po katerem center agenciji zagotavlja sistem za obnovitev delovanja po nesrečah, kar omogoča prihranke, pa tudi večjo varnost za oba organa;

10.  pozdravlja dejstvo, da sta center in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM) uvedla skupen pristop za vnaprejšnjo obdelavo v zvezi z blagovnimi znamkami, tako da si delita prevajalske pomnilnike in ustrezno usklajujeta potek dela, da bi zagotovila preglednost in učinkovitost procesa; ugotavlja, da v proračunskem letu 2014 še ni bilo mogoče sprejeti dokončne odločitve o tem; potrjuje, da sta se agenciji dogovorili, da se bo projekt začel izvajati leta 2015; podpira takšne sporazume in center poziva, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o poteku te pobude;

Druge pripombe

11.  se z zadovoljstvom seznanja s projektom prilagodljivosti, ki ga je center začel izvajati leta 2014 in ki je namenjen povečanju prilagodljivosti zaposlenih in zmanjšanju odkritih vrzeli v veščinah; ugotavlja, da je center sestavil seznam inštruktorjev in začel izvajati ukrepe usposabljanja; ugotavlja, da je analiza veščin, ki jih imata najmanj dve osebi na vsakem oddelku, konec leta 2015 pokazala, da se je ta delež občutno izboljšal in znaša 76,50 %, v primerjavi s 65,46 % v letu 2014;

12.  z zadovoljstvom ugotavlja, da si center želi izboljšati sistem za nadzor kakovosti in povratne informacije za stranke, za neodvisne prevajalce pa je organiziral delavnico, da bi jih seznanil s svojim načinom dela;

13.  je seznanjen s pojasnilom centra, da je pri pripravi proračuna za leto 2015 uporabil novo orodje za proračunsko načrtovanje in spremljanje, uvedel pa je tudi nov sistem za upravljanje poteka prevajalskega dela e-CdT in novo orodje za računalniško podprto prevajanje;

o
o   o

14.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 28. aprila 2016(1) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

(1) Sprejeta besedila z navedenega dne, P8_TA(2016)0159.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov